Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009O0028

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2009. gada 14. decembris ), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2009/28)

OJ L 348, 29.12.2009, p. 75–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; Iesaist. atcelta ar 32010O0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/28/oj

29.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/75


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2009. gada 14. decembris),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā

(ECB/2009/28)

(2009/1021/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) un jo īpaši to 12.1, 14.3 un 26.4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB) Ģenerālpadomes ieguldījumu saskaņā ar ECBS Statūtu 47.2. panta otro un trešo ievilkumu,

tā kā:

(1)

2009. gada 2. jūlija Lēmums ECB/2009/16 par nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas īstenošanu (1) nosaka, ka tiek izveidota programma nodrošināto obligāciju pirkšanai. Šīs programmas īstenošanai nepieciešami papildu grozījumi grāmatvedības un finanšu ziņošanas regulējumā.

(2)

Nepieciešams precizēt, ka saistības, kuras izriet no monetārās politikas operācijām, ko nacionālā centrālā banka uzsākusi pirms pievienošanās Eurosistēmai, jāgrāmato postenī “Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm”.

(3)

Nepieciešams precizēt grāmatvedības procedūru attiecībā uz neapmierinātām prasībām, kas saistībā ar Eurosistēmas kredītoperācijām radušās Eurosistēmas darījumu partneru saistību neizpildes gadījumu iestāšanās rezultātā, un procedūru attiecībā uz ar to saistītajiem aktīviem, kā arī grāmatvedības procedūru attiecībā uz uzkrājumiem darījumu partneru riskiem, kas izriet no šādām operācijām.

(4)

Jāveic dažas papildu tehniskas izmaiņas 2006. gada 10. novembra Pamatnostādnē ECB/2002/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (2).

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2006/16,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi

Pamatnostādni ECB/2006/16 groza šādi.

1)

Šādi groza 7. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

“3.   Attiecībā uz zeltu nenorāda cenas atšķirību no cenas pēc valūtas pārvērtēšanas, bet uzrāda zelta cenas pārvērtēšanas atšķirību, pamatojoties uz tādu cenu euro par noteiktu zelta svara vienību, kas atvasināta no EUR/USD maiņas likmes ceturkšņa pārvērtēšanas datumā. Ārvalstu valūtas pārvērtē vienu pēc otras, ietverot ārpus bilances un bilancē atspoguļotus darījumus, un vērtspapīrus pārvērtē pa kodiem (arī ISIN kodu), izņemot vērtspapīrus, kas iekļauti posteņos “Pārējie finanšu aktīvi” vai “Dažādi”, vai vērtspapīrus, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem, tos uzskatot par atsevišķiem turējumiem.”;

b)

ar šādu punktu aizstāj 5. punktu:

“5.   Vērtspapīrus, ko klasificē kā tādus, kas tiek turēti līdz termiņa beigām, uzskata par atsevišķiem turējumiem, vērtē pēc amortizētas cenas un uz tiem attiecina cenas samazinājumu. Tāpat rīkojas ar netirgojamiem vērtspapīriem. Vērtspapīrus, ko klasificē kā tādus, kas tiek turēti līdz termiņa beigām, pirms termiņa iestāšanās var pārdot:

i)

ja pārdotais daudzums netiek uzskatīts par nozīmīgu salīdzinājumā ar līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru portfeļa kopējo apjomu; vai

ii)

ja vērtspapīri tiek pārdoti mēnesī, kurā iestājas to termiņš; vai

iii)

ārkārtas gadījumos, piemēram, emitenta kredītspējas ievērojama pasliktināšanās vai ECB Padomes tiešs monetārās politikas lēmums.”

2)

Ar šādu apakšpunktu papildina 11. panta 1. punktu:

“f)

gada beigās zaudējumus no cenas samazinājuma iekļauj peļņas un zaudējumu kontā, un turpmākajos gados tos neatsauc, izņemot gadījumus, kuros cenas samazinājums kļūst mazāks un tas saistāms ar notikumiem pēc samazinājuma pirmās iegrāmatošanas.”

3)

Pamatnostādnes ECB/2006/16 II, IV un IX pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā 2009. gada 31. decembrī.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2009. gada 14. decembrī

ECB Padomes vārdā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 175, 4.7.2009., 18. lpp.

(2)  OV L 348, 11.12.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

Pamatnostādnes ECB/2006/16 II, IV un IX pielikumu groza šādi.

1)

Šādi groza II pielikumu:

Iekļauj šādu definīciju:

Iekļauj šādu definīciju: ir vērtspapīru, kredītu vai citu aktīvu, ko centrālā banka saņēmusi kā nodrošinājumu, iegūšana īpašumā, lai izpildītu nodrošināto prasījumu.”

2)

Tabulas IV pielikumā aizstāj ar šādām tabulām:

“AKTĪVI

Bilances postenis (2)

Bilances posteņu satura sistematizācija

Vērtēšanas princips

Piemērošanas apjoms (3)

1

1

Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi.

Zelts materiālā veidā, t. i., stieņi, monētas, plātnes, tīrradņi krājumos vai “ceļā”. Nemateriāls zelts, piemēram, atlikumi zelta pieprasījuma kontos (kopkontos), termiņnoguldījumi un prasības par zelta saņemšanu, kas radušās no šādiem darījumiem: i) vērtības paaugstināšanās vai pazemināšanās darījumi un ii) zelta atrašanās vietas vai raudzes mijmaiņas darījumi, ja starp darījuma noslēgšanu un norēķina dienu ir vairāk par vienu darba dienu.

Tirgus vērtība

Obligāti

2

2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

Ārvalstu valūtā denominētas prasības pret darījumu partneriem, kas rezidē ārpus euro zonas, iekļaujot starptautiskās un pārnacionālās iestādes un centrālās bankas ārpus euro zonas

 

 

2.1

2.1

Starptautiskā valūtas fonda (SVF) debitoru parādi

(a)

Aizņēmumtiesības no rezerves kvotas (neto)

Valsts kvota bez SVF rīcībā esošiem atlikumiem euro. SVF kontu Nr. 2 (euro kontu administratīvajiem izdevumiem) var iekļaut šajā postenī vai postenī “Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem”

a)

Aizņēmumtiesības no rezerves kvotas (neto)

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

b)

Īpašās aizņēmumtiesības

Kopējais īpašo aizņēmumtiesību turējums (bruto).

b)

Īpašās aizņēmumtiesības

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

c)

Pārējās prasības

Vispārējais aizņemšanās mehānisms (GAB), aizdevumi saskaņā ar īpašiem aizņemšanās mehānismiem, noguldījumi Nabadzības samazināšanas un izaugsmes iespēju (PRGF) programmā

c)

Pārējās prasības

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

2.2

2.2

Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi

a)

Atlikumi bankās ārpus euro zonas, kas nav atlikumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Pieprasījuma noguldījumu konti, termiņnoguldījumi, aizņēmumi uz dienu, reversie repo darījumi

a)

Atlikumi bankās ārpus euro zonas

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

b)

Vērtspapīru ieguldījumi ārpus euro zonas, kas nav ieguldījumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Parādzīmes un obligācijas, vekseļi, nulles kupona obligācijas, īstermiņa parādzīmes, kapitāla instrumenti, kas tiek turēti kā daļa no ārējām rezervēm, kurus visus emitējuši ārpus euro zonas rezidenti

b)i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz cenu attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)iii)

Netirgojami vērtspapīri

Uz cenu attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)iv)

Tirgojami kapitāla instrumenti

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

Obligāti

c)

Ārējie kredīti (noguldījumi) ārpus euro zonas, kas nav kredīti aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

c)

Ārējie kredīti

Noguldījumi pēc nominālvērtības, ko pārrēķina pēc valūtas tirgus kursa

Obligāti

d)

Pārējie ārējie aktīvi

Ārpus euro zonas banknotes un monētas

d)

Pārējie ārējie aktīvi

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

3

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

a)

Vērtspapīru ieguldījumi euro zonā, kas nav ieguldījumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Parādzīmes un obligācijas, vekseļi, nulles kupona obligācijas, īstermiņa parādzīmes, kapitāla instrumenti, kas tiek turēti kā daļa no ārējām rezervēm, kurus visus emitējuši euro zonas rezidenti

a)i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

a)ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz cenu attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

a)iii)

Netirgojami vērtspapīri

Uz cenu attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

a)iv)

Tirgojami kapitāla instrumenti

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

Obligāti

b)

Pērējās prasības pret euro zonas rezidentiem, kas nav prasības aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Kredīti, noguldījumi, reversie repo darījumi, sīki aizdevumi

b)

Pārējās prasības

Noguldījumi un citi kredīti pēc nominālvērtības, ko pārrēķina pēc valūtas tirgus kursa

Obligāti

4

4

Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

 

 

 

4.1

4.1

Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi

a)

Atlikumi bankās ārpus euro zonas, kas nav atlikumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Pieprasījuma noguldījumu konti, termiņnoguldījumi, aizņēmumi uz dienu. Reversie repo darījumi saistībā ar euro denominētu vērtspapīru pārvaldību

a)

Atlikumi bankās ārpus euro zonas Nominālvērtība

Nominālvērtība

Obligāti

b)

Vērtspapīru ieguldījumi ārpus euro zonas, kas nav ieguldījumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Kapitāla instrumenti, parādzīmes un obligācijas, vekseļi, bezkupona obligācijas, īstermiņa parādzīmes, visus emitējuši ārpus euro zonas rezidenti

b)i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām Tirgus cena

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz cenu attiecas samazinājums

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)iii)

Netirgojami vērtspapīri

Cena pakļauta samazinājumam

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

b)iv)

Tirgojami kapitāla instrumenti

Tirgus cena

Obligāti

c)

Kredīti ārpus euro zonas, kas nav ieguldījumi aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

c)

Kredīti ārpus euro zonas

Noguldījumi pēc nominālvērtības

Obligāti

d)

Vērtspapīri, ko emitējušas iestādes ārpus euro zonas, kas nav vērtspapīri aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Vērtspapīri, ko emitējušas pārnacionālas vai starptautiskas organizācijas, piem., Eiropas Investīciju banka, neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas

d)i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

d)ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām Uz cenu attiecas samazinājums

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

d)iii)

Netirgojami vērtspapīri

Cena pakļauta samazinājumam

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

4.2

4.2

Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

Kredīti saskaņā ar VKM II nosacījumiem

Nominālvērtība

Obligāti

5

5

Kredīti euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām

Posteņi no 5.1 līdz 5.5: darījumi atbilstoši attiecīgajiem monetārās politikas instrumentiem, kas aprakstīti I pielikumā 2000. gada 31. augusts Pamatnostādnei ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (4)

 

 

5.1

5.1

Galvenās refinansēšanas operācijas

Regulāri likviditāti nodrošinoši iknedēļas reversie darījumi, kuru termiņš parasti ir viena nedēļa

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

5.2

5.2

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

Regulāri likviditāti nodrošinoši ikmēneša reversie darījumi, kuru termiņš parasti ir trīs mēneši

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

5.3

5.3

Precizējošās reversās operācijas

Reversie darījumi, kas veikti kā ad hoc darījumi precizēšanas nolūkos

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

5.4

5.4

Strukturālās reversās operācijas

Reversie darījumi, kuru mērķis ir saskaņot Eurosistēmas strukturālo pozīciju vis a vis finanšu sektoram

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

5.5

5.5

Aizdevumu iespēja uz nakti

Diennakts likviditātes instruments ar noteiktu procentu likmi pret atbilstošajiem aktīviem (pastāvīgā iespēja)

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

5.6

5.6

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

Papildu kredīts kredītiestādēm, kas rodas no pakārtoto aktīvu vērtības pieauguma, attiecībā pret citu kredītu šīm pašām kredītiestādēm

Nominālvērtība vai cena

Obligāti

6

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Pieprasījuma noguldījumu konti, termiņnoguldījumi, aizņēmumi uz dienu, reversie repo darījumi saistībā ar vērtspapīru portfeļu pārvaldību saskaņā ar aktīvu posteni “Euro zonas rezidentu vērtspapīri, kas denominēti euro”, ieskaitot darījumus, kas rodas no euro zonas bijušo ārvalstu valūtas rezervju pārveidošanas, un citas prasības Korespondentkonti ārvalsts kredītiestādē euro zonā. Citas prasības un operācijas, kas nav saistītas ar Eurosistēmas monetārās politikas operācijām. Prasības, kas radušās no monetārās politikas operācijām, kuras uzsākusi NCB pirms pievienošanās Eurosistēmai

Nominālvērtība vai cena

Obligāti

7

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

 

 

 

7.1

7.1

Monetārās politikas nolūkiem turētie vērtspapīri

Euro zonā emitēti vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas nolūkiem. ECB parāda sertifikāti, kas nopirkti precizēšanas vajadzībām

i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Cena pakļauta samazinājumam

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

iii)

Netirgojami vērtspapīri

Cena pakļauta samazinājumam

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

7.2

7.2

Pārējie vērtspapīri

Vērtspapīri, kas nav iekļauti aktīvu postenī 7.1 “Monetārās politikas nolūkiem turētie vērtspapīri”un aktīvu postenī 11.3 “Pārējie finanšu aktīvi”; euro denominētas parādzīmes un obligācijas, vekseļi, bezkupona obligācijas, tieši turēti naudas tirgus vērtspapīri, t.sk. valdības vērtspapīri, kas radušies laikā pirms EMS. Kapitāla instrumenti

i)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Mandatory

ii)

Tirgojami vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Cena pakļauta samazinājumam

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

iii)

Netirgojami vērtspapīri

Cena pakļauta samazinājumam

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Obligāti

iv)

Tirgojami kapitāla instrumenti

Tirgus cena

Obligāti

8

8

Valdības parāds euro

Prasības pret valsti, kas radušās pirms EMS (netirgojamie vērtspapīri, kredīti)

Noguldījumi/kredīti pēc nominālvērtības, netirgojamie vērtspapīri pēc cenas

Obligāti

9

Eurosistēmas iekšējās prasības (+)

 

 

 

9.1

Līdzdalības daļa ECB (+)

Tikai NCB bilances postenis

Katras NCB kapitāla daļa ECB saskaņā ar Līgumu un attiecīgo kapitāla atslēgu un iemaksām saskaņā ar ECBS Statūtu 49.2. pantu

Cena

Obligāti

9.2

Prasības, kas ekvivalentas ārvalstu rezervju pārvedumam (+)

Tikai NCB bilances postenis

Prasības euro pret ECB attiecībā uz sākotnējiem (un papildu) ārvalstu rezervju pārvedumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem

Nominālvērtība

Obligāti

9.3

Prasības, kas saistītas ar īstermiņa parādzīmēm, lai finansētu ECB parāda sertifikātu emisiju (+)

Tikai ECB bilances postenis.

NCB izdotās īstermiņa parādzīmes saskaņā ar atbalsta līgumu attiecībā uz ECB parāda sertifikātiem

Nominālvērtība

Obligāti

9.4

Neto prasības, kas saistītas ar euro banknošu sadali Eurosistēmā (+) (1)

Attiecībā uz NCB: neto prasības, kas saistītas ar banknošu izvietošanas atslēgas piemērošanu, t. i., iekļaujot ar ECB banknošu emisiju saistītos Eurosistēmas iekšējos atlikumus, kompensācijas summa un to līdzsvarojošais grāmatvedības ieraksts, kas noteikts ar lēmumu ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu NCB monetāro ienākumu sadalījumu no 2002. finanšu gada

Attiecībā uz ECB: prasības saistībā ar ECB veikto banknošu emisiju saskaņā ar Lēmumu ECB/2001/15

Nominālvērtība

Obligāti

9.5

Pārējās prasības Eurosistēmā (neto) (+)

Šādu apakšposteņu neto pozīcija:

 

 

a)

Neto prasības, kas rodas no TARGET2 kontu un NCB korespondentkontu atlikumiem, t. i., prasību un saistību neto skaitlis – skatīt arī pasīvu posteni “Pārējās saistības Eurosistēmā (neto)”

a)

Nominālvērtība

Obligāti

b)

prasības starpības dēļ starp apkopoto un pārdalīto monetāro ienākumu. Attiecas tikai uz periodu starp monetārā ienākuma iegrāmatošanu kā daļu no gada beigu procedūras un norēķinu katra gada janvāra pēdējā darba dienā

b)

Nominālvērtība

Obligāti

c)

pārējās iespējamās Eurosistēmas iekšējās prasības euro, t.sk. ECB ienākuma no euro banknotēm pagaidu sadalījums NCB (1)

c)

Nominālvērtība

Obligāti

9

10

Posteņi, kuros notiek norēķins

Norēķinu kontu atlikumi (prasības), ietverot iekasējamo čeku plūsmu

Nominālvērtība

Obligāti

9

11

Pārējie aktīvi

 

 

 

9

11.1

Euro zonas monētas

Euro monētas, ja NCB nav juridiskais emitents

Nominālvērtība

Obligāti

9

11.2

Materiālie un nemateriālie pamatlīdzekļi

Zeme un ēkas, mēbeles un iekārtas, ietverot datoriekārtas, programmatūra

Izmaksas, atskaitot amortizāciju

Amortizācijas likmes:

datori un ar tiem saistītā aparatūra/programmatūra un motorizētie transportlīdzekļi:

4 gadi

iekārtas, mēbeles un augi ēkā:

10 gadi

ēkas un kapitalizēti būtiski atjaunošanas izdevumi:

25 gadi

Izdevumu kapitalizācija: limitēta (nesasniedzot EUR 10 000, atskaitot PVN, nav kapitalizējami)

Ieteicams

9

11.3

Pārējie finanšu aktīvi

Līdzdalība un ieguldījumi meitasuzņēmumos, akcijas, kas tiek turētas stratēģiskiem/politikas mērķiem.

Vērtspapīri, t.sk. akcijas, un citi finanšu instrumenti un atlikumi (piem. noguldījumi ar noteiktu termiņu un pieprasījuma noguldījumu konti), kas tiek turēti kā iezīmēts portfelis

Reversā repo darījumi ar kredītiestādēm saistībā ar vērtspapīru portfeļu pārvaldīšanu saskaņā ar šo posteni

a)

Tirgojami akciju instrumenti

Tirgus cena

Ieteicams

b)

Līdzdalība un nelikvīdas kapitāla daļas, un jebkuri citi akciju instrumenti, kas tiek turēti kā pastāvīgs ieguldījums

Cena pakļauta samazinājumam

Ieteicams

c)

Ieguldījumi meitasuzņēmumos vai būtiska līdzdalība

Tīrā aktīvu vērtība

Ieteicams

d)

Tirgojami vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Ieteicams

e)

Tirgojami vērtspapīri, kas klasificēti kā tādi, kas tiek turēti līdz termiņa beigām vai tiek turēti kā pastāvīgs ieguldījums

Cena pakļauta samazinājumam

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Ieteicams

f)

Netirgojami vērtspapīri

Cena pakļauta samazinājumam

Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

Ieteicams

g)

Atlikumi bankās un kredīti

Nominālvērtība, kas kas izteikta atbilstoši valūtas kursa tirgus likmei, ja atlikumi vai noguldījumi ir ārvalstu valūtās

Ieteicams

9

11.4

Ārpusbilances instrumentu pārvērtēšanas starpība

Nestandartizētu ārvalstu valūtas nākotnes darījumu, ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumu, procentu likmes mijmaiņas līgumu, nestandartizētu procentu likmes nākotnes līgumu, nestandartizētu nākotnes darījumu ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtas tūlītēju darījumu pārvērtēšanas rezultāti no darījuma dienas līdz norēķinu dienai

Neto pozīcija starp nākotnes un pašreizējo brīdi pēc ārvalstu valūtas tirgus kursa

Obligāti

9

11.5

Uzkrājumi un nākamo periodu izdevumi

Ienākumi, kas nav saņemti, bet ir attiecināmi uz konkrēto pārskata periodu. Iepriekš apmaksātie izdevumi un uzkrātie procenti (t.i., uzkrātie procenti, kas nopirkti kopā ar vērtspapīru)

Nominālvērtība, ārvalsts valūtu pārrēķina pēc tirgus kursa

Obligāti

9

11.6

Dažādi

Avansi, aizdevumi un citi mazie posteņi. Pārvērtēšanas pagaidu konti (tikai bilances postenis gada laikā: nerealizētie zaudējumi pārvērtēšanas datumos gada laikā, kas nav ietverti attiecīgos pārvērtēšanas kontos atbilstīgi pasīvu postenim “Pārvērtēšanas konti”). Aizdevumi, kas piešķirti uz trasta pamata. ieguldījumi, kas saistīti ar klienta zelta noguldījumiem. Monētas, kas denominētas nacionālajās (euro zonas) valūtas vienībās. Tekošie izdevumi (neto uzkrātie zaudējumi), iepriekšējā gada zaudējumi (pirms sadales). Neto pensiju aktīvi

Nominālvērtība vai cena

Ieteicams

Pārvērtēšanas pagaidu konti

Pārvērtēšanas starpība starp vidējo cenu un tirgus vērtību, ārvalsts valūtu pārrēķina pēc tirgus kursa

Pārvērtēšanas pagaidu konti: obligāti obligāti

Ieguldījumi, kas saistīti ar klienta zelta noguldījumiem

Tirgus vērtība

Ieguldījumi, kas saistīti ar klienta zelta noguldījumiem: obligāti

Neapmierinātās prasības, kas saistībā ar Eurosistēmas kredītoperācijām izriet no Eurosistēmas darījumu partneru saistību neizpildes gadījumu iestāšanās

Neapmierinātās prasības (no saistību neizpildes gadījumiem)

Nominālā/atgūstamā vērtība (pirms/pēc zaudējumu aprēķināšanas)

Neapmierinātās prasības (no saistību neizpildes gadījumiem): obligāti

Aktīvi vai prasījumi (pret trešajām personām), kas pārņemti īpašumā vai iegūti saistībā ar tā nodrošinājuma realizāciju, ko iesnieguši Eurosistēmas darījumu partneri, kuriem iestājies saistību neizpildes gadījums

Aktīvi vai prasības (no saistību neizpildes gadījumiem)

Cena (konvertēta pēc ārvalstu valūtas tirgus kursa iegādes laikā, ja finanšu aktīvi denominēti ārvalstu valūtā)

Aktīvi vai prasības (no saistību neizpildes gadījumiem): obligāti

12

Gada zaudējumi

 

Nominālvērtība

Obligāti

“PASĪVI

Bilances postenis (6)

Bilances posteņu satura sistematizācija

Vērtēšanas princips

Piemērošanas apjoms (7)

1

1

Banknotes apgrozībā  (5)

a)

Euro banknotes plus/mīnus korekcijas saistībā ar banknošu sadales atslēgas piemērošanu saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2001/15 un Lēmumu ECB/2001/16

a)

Nominālvērtība

Obligāti

b)

Nacionālajās euro zonas valūtas vienībās denominētas banknotes skaidras naudas nomaiņas gadā

b)

Nominālvērtība

Obligāti

2

2

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām

2.1, 2.2, 2.3 un 2.5 postenis: depozīti euro kā aprakstīts I pielikumā Pamatnostādnei ECB/2000/7

 

 

2.1

2.1

Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

Tādu kredītiestāžu euro konti, kas saskaņā ar Statūtiem ir iekļautas obligāto rezervju prasībai pakļauto finanšu iestāžu sarakstā. Šis postenis galvenokārt aptver kontus, ko lieto obligāto rezervju turēšanai

Nominālvērtība

Obligāti

2.2

2.2

Noguldījumu iespēja

Nakts noguldījumi ar noteiktu procentu likmi (pastāvīgā iespēja)

Nominālvērtība

Obligāti

2.3

2.3

Termiņnoguldījumi

Līdzekļi nolūkā samazināt likviditāti sakarā ar precīzas saskaņošanas operācijām

Nominālvērtība

Obligāti

2.4

2.4

Precizējošās reverse operācijas

Ar monetāro politiku saistīti darījumi ar mērķi mazināt likviditāti

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

2.5

2.5

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

Kredītiestāžu noguldījumi, sakarā ar tādu pakārtoto aktīvu vērtības samazināšanos, kas attiecas uz šīm kredītiestādēm izsniegtiem kredītiem

Nominālvērtība

Obligāti

3

3

Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Repo operācijas saistībā ar vienlaicīgām reversā repo operācijām vērtspapīru portfeļu pārvaldībai saskaņā ar posteni “Euro rezidentu vērtspapīri, kas denominēti euro valūtā” Citas operācijas, kas nav saistītas ar Eurosistēmas monetārās politikas operācijām. Izņemot kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontus. Saistības/noguldījumus, kas radušies no monetārās politikas operācijām, kuras uzsākusi NCB pirms pievienošanās Eurosistēmai

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

4

4

Emitētie parāda vērtspapīri

Tikai ECB bilances postenis (attiecībā uz NCB – pārejas posma bilances postenis).

Parāda sertifikāti, kas aprakstīti Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumā. Diskonta dokuments, ko izdod ar mērķi samazināt likviditāti

Nominālvērtība

Obligāti

5

5

Saistības euro pret pārējiem euro zonas rezidentiem

 

 

 

5.1

5.1

Valdība

Pieprasījuma noguldījumu konti, terminētie noguldījumi, noguldījumi, ka atmaksājami pēc pieprasījuma

Nominālvērtība

Obligāti

5.2

5.2

Pārējās saistības

Personāla, sabiedrību un klientu pieprasījuma noguldījumu konti, ietverot finanšu institūcijas, kas atbrīvotas no pienākuma turēt obligātās rezerves- skatīt pasīva posteni 2.1, utt. Terminētie noguldījumi, noguldījumi, ka atmaksājami pēc pieprasījuma

Nominālvērtība

Obligāti

6

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

Pieprasījuma noguldījumu konti, terminētie noguldījumi, noguldījumi, kas atmaksājami pēc pieprasījuma, ieskaitot kontus, ko tur maksājumu mērķiem un kontus, ko tur rezervju pārvaldības mērķiem, kuru turētāji ir citas bankas, centrālās bankas, starptautiskās/pārnacionālās iestādes, ietverot Eiropas Komisiju, citu noguldītāju pieprasījuma noguldījumu konti. Repo darījumi saistībā ar vienlaicīgiem reversā repo darījumiem euro denominēto vērtspapīru pārvaldībai

Neiesaistīto dalībvalstu centrālo banku TARGET2 kontu atlikumi

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Obligāti

7

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Pieprasījuma noguldījumu konti, saistības no repo darījumiem; parasti ieguldījumu darījumi, lietojot ārvalstu valūtas aktīvus vai zeltu

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

8

8

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem

 

 

 

8.1

8.1

Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības

Pieprasījuma noguldījumu konti. Saistības no repo darījumiem; parasti ieguldījumu darījumi, lietojot ārvalstu valūtas aktīvus vai zeltu

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

8.2

8.2

Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

Aizņemšanās saskaņā ar VKM II noteikumiem

Nominālvērtība, pārrēķina pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

Obligāti

9

9

Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros

SAT izteikts postenis, kas uzrāda SAT summu, kas sākotnēji piešķirta attiecīgajai valstij/NCB

Nominālvērtība, pārrēķina pēc tirgus kursa

Obligāti

10

Eurosistēmas iekšējās saistības (+)

 

 

 

10.1

Saistības, kas atbilst nodotajām ārvalstu rezervēm (+)

Tikai ECB bilances postenis, denominēts euro

Nominālvērtība

Obligāti

10.2

Saistības, kas saistītas ar īstermiņa parādzīmēm, lai finansētu ECB parāda sertifikātu emisiju (+)

Tikai NCB bilances postenis

ECB izsniegtās īstermiņa parādzīmes saskaņā ar atbalsta līgumu attiecībā uz ECB parāda sertifikātiem

Nominālvērtība

Obligāti

10.3

Neto saistības, kas saistītas ar euro banknošu sadali Eurosistēmā (+) (5)

Tikai NCB bilances postenis.

Attiecībā uz NCB: neto saistības, kas saistītas ar banknošu izvietošanas atslēgas piemērošanu, t. i., iekļaujot ar ECB banknošu emisiju saistītos Eurosistēmas iekšējos atlikumus, kompensācijas summa un tās līdzsvarojošais grāmatvedības ieraksts, kas noteikts ar lēmumu ECB/2001/16

Nominālvērtība

Obligāti

10.4

Pārējās saistības Eurosistēmā (neto) (+)

Šādu apakšposteņu neto pozīcija:

 

 

a)

neto pasīvi, kas rodas no TARGET2 kontu un NCB korespondentkontu atlikumiem, t. i., prasību un saistību neto skaitlis – skatīt arī aktīva posteni “Pārējās prasības Eurosistēmā (neto)”

a)

Nominālvērtība

Obligāti

b)

saistības starpības dēļ starp apkopoto un pārdalīto monetāro ienākumu. Attiecas tikai uz periodu starp monetārā ienākuma iegrāmatošanu kā daļu no gada beigu procedūras un norēķinu katra gada janvāra pēdējā darba dienā

b)

Nominālvērtība

Obligāti

c)

pārējās iespējamās Eurosistēmas iekšējās saistības euro, t.sk. ECB ienākuma no euro banknotēm pagaidu sadalījums NCB (5)

c)

Nominālvērtība

Obligāti

10

11

Posteņi, kuros notiek norēķins

Norēķinu kontu atlikumi (saistības), ietverot žiro pārvedumu plūsmu

Nominālvērtība

Obligāti

10

12

Pārējās saistības

 

 

 

10

12.1

Ārpusbilances instrumentu pārvērtēšanas starpība

Nestandartizētu ārvalstu valūtas nākotnes darījumu, ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumu, procentu likmes mijmaiņas līgumu, nestandartizētu procentu likmes nākotnes līgumu, nestandartizētu nākotnes darījumu ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtas tūlītēju darījumu pārvērtēšanas rezultāti no darījuma dienas līdz norēķinu dienai

Neto pozīcija starp nākotnes un pašreizējo brīdi pēc ārvalstu valūtas tirgus kursa

Obligāti

10

12.2

Uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi

Izdevumi, ko veiks nākotnes posmā, bet, kas saistīti ar pārskata periodu. Pārskata periodā saņemtie ienākumi, kas attiecas uz nākamo periodu

Nominālvērtība, ārvalsts valūtu pārrēķina pēc tirgus kursa

Obligāti

10

12.3

Dažādi

Nodokļu atlikšanas konti. Ārvalstu valūtas kredīta vai garantijas nodrošināšanas konti. Repo darījumi ar kredītiestādēm saistībā ar vienlaicīgiem reversā repo darījumiem vērtspapīru portfeļu pārvaldībai saskaņā ar aktīvu posteni “Pārējie finanšu aktīvi”. Obligātie depozīti, kas nav rezerves depozīti. Citi nelieli posteņi. Tekošie ienākumi (neto uzkrātā peļņa), iepriekšējā gada peļņa pirms sadales. Saistības uz trasta pamata. Klientu zelta noguldījumi. Monētas apgrozībā, ja NCB ir juridiskais emitents. Banknotes apgrozībā, denominētas nacionālajā euro zonas valūtā, kas vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis, bet vēl ir apgrozībā pēc skaidras naudas nomaiņas gada beigām, ja tās nav parādītas pasīvu postenī

Nominālvērtība vai repo izmaksas

Ieteicams

Klientu zelta noguldījumi

Tirgus vērtība

Klientu zelta noguldījumi: obligāti

10

13

Uzkrājumi

a)

Valūtas kursa, procentu likmju, kredītriskiem, zelta cenas riskiem un citiem mērķiem, piem., sagaidāmajiem izdevumiem nākotnē, uzkrājums nacionālajā euro zonas valūtā denominētām vienībām, kas vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis, bet vēl ir apgrozībā pēc skaidras naudas nomaiņas gada beigām, ja tās nav parādītas pasīvu postenī “Pārējie pasīvi/Dažādi”

NCB iemaksas ECB saskaņā ar Statūtu 49.2. pantu tiek konsolidētas ar attiecīgajām summām, kas paustas atklātībā saskaņā ar 9.1 aktīvu posteni (+)

a)

Cena/nominālvērtība

Ieteicams

b)

Darījumu partneru riskiem, kas izriet no monetārās politikas operācijām

b)

Nominālvērtība (proporcionāli parakstītā ECB kapitāla atslēgai, pamatojoties uz ECB Padomes gada beigu novērtējumu)

Obligāti

11

14

Pārvērtēšanas konti

Pārvērtēšanas konti saistībā ar zelta, visa veida euro denominētu vērtspapīru, visa veida ārvalstu valūtā denominētu vērtspapīru, iespējas līgumu cenas svārstībām, tirgus vērtējuma atšķirības saistībā ar procentu likmju riska atvasinātajiem instrumentiem, pārvērtēšanas konti saistībā ar ārvalsts valūtas kursa svārstībām katrai valūtai turētā neto postenī, ietverot ārvalsts valūtas mijmaiņas vai nākotnes darījumus un SAT

NCB iemaksas ECB saskaņā ar Statūtu 49.2. pantu tiek konsolidētas ar attiecīgajām summām, kas paustas atklātībā saskaņā ar 9.1 aktīvu posteni (+)

Pārvērtēšanas starpība starp vidējo cenu un tirgus vērtību, ārvalsts valūtu pārrēķina pēc tirgus kursa

Obligāti

12

15

Kapitāls un rezerves

 

 

 

12

15.1

Kapitāls

Apmaksātais kapitāls – ECB kapitāls tiek konsolidēts ar iesaistīto NCB kapitāla daļām

Nominālvērtība

Obligāti

12

15.2

Rezerves

Likumos noteiktās rezerves un citas rezerves. Paturētie ieņēmumi

NCB iemaksas ECB saskaņā ar Statūtu 49.2. pantu tiek konsolidētas ar attiecīgajām summām, kas paustas atklātībā saskaņā ar 9.1 aktīvu posteni (+)

Nominālvērtība

Obligāti

10

16

Gada peļņa

 

Nominālvērtība

Obligāti

3)

Ar šādu pielikumu aizstāj IX pielikumu:

“IX PIELIKUMS

Publicētais centrālās bankas peļņas un zaudējumu pārskats  (9)  (10)

(milj. euro)

Peļņas un zaudējumu aprēķins par gadu, kas beidzas …. gada 31. decembrī

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1.1.

Procentu ienākumi  (8)

 

 

1.2.

Procentu izdevumi  (8)

 

 

1.

Tīrie procentu ienākumi

 

 

2.1.

Realizētie finanšu operāciju guvumi/zaudējumi

 

 

2.2.

Norakstītie finanšu aktīvi un posteņi

 

 

2.3.

Pārvedumi uz/no uzkrājumiem valūtas kursa riskam, procentu likmju riskam, kredītriskam un zelta cenas riskam

 

 

2.

Finanšu operāciju, vērtības norakstīšanas un riska uzkrājuma neto rezultāts

 

 

3.1.

Maksājumu un komisijas maksu ienākumi

 

 

3.2.

Maksājumu un komisijas maksu izdevumi

 

 

3.

Tīrie maksājumu un komisijas neto ienākumi/izdevumi

 

 

4.

Ienākumi no kapitāla akcijām un līdzdalības kapitālā (8)

 

 

5.

Monetārā ienākuma apvienošanas neto rezultāts (8)

 

 

6.

Pārējie ienākumi

 

 

Kopā tīrie ienākumi

 

 

7.

Personāla izmaksas (12)

 

 

8.

Administratīvie izdevumi (12)

 

 

9.

Materiālo un nemateriālo pamatlīdzekļu amortizācija

 

 

10.

Banknošu izgatavošanas pakalpojumi (13)

 

 

11.

Pārējie izdevumi

 

 

12.

Ienākumu nodoklis un citi maksājumi valdībai par ienākumu

 

 

Gada (zaudējumi)/peļņa

 

 


(1)  Posteņi, kuri jāsaskaņo. Sk. Pamatnostādnes ECB/2006/16 4. apsvērumu.

(2)  Numerācija pirmajā slejā attiecas uz bilances formām, kas sniegtas pielikumos V, VI un VII (Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskati un gada konsolidētā bilance). Numerācija otrajā slejā attiecas uz bilances formu, kas sniegta VIII pielikumā (centrālās bankas gada bilance). Posteņi, kas apzīmēti ar “(+)”, Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskatos ir konsolidēti.

(3)  Grāmatvedības principi, kas uzskaitīti šajā pielikumā ir obligāti ECB kontiem un visiem būtiskajiem aktīviem un pasīviem NCB kontos Eurosistēmas nolūkos (t. i., tiem, kas ir būtiski Eurosistēmas darbībai).

(4)  OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp.”

(5)  Posteņi, kuri jāsaskaņo. Sk. Pamatnostādnes ECB/2006/16 4. apsvērumu.

(6)  Numerācija pirmajā slejā attiecas uz bilances formām, kas sniegtas pielikumos V, VI un VII (Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskati un gada konsolidētā bilance). Numerācija otrajā slejā attiecas uz bilances formu, kas sniegta VIII pielikumā (centrālās bankas gada bilance). Posteņi, kas apzīmēti ar “(+)”, Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskatos ir konsolidēti.

(7)  Grāmatvedības principi, kas uzskaitīti šajā pielikumā ir obligāti ECB kontiem un visiem būtiskajiem aktīviem un pasīviem NCB kontos Eurosistēmas nolūkos (t. i., tiem, kas ir būtiski Eurosistēmas darbībai).”

(8)  Posteņi, kuri jāsaskaņo. Sk. Pamatnostādnes ECB/2006/16 4. apsvērumu.

(9)  ECB peļņas un zaudējumu aprēķinam ir nedaudz atšķirīga forma. Skatīt III pielikumu 2006. gada 10. novembra Lēmumam ECB/2006/17.

(10)  Tādas informācijas nodošana atklātībai, kas saistīta ar apgrozībā esošām euro banknotēm, atlīdzību par Eurosistēmas iekšējām tīrajām prasībām/saistībām, kas radušās no euro banknošu izvietošanas Eurosistēmā, un monetārajiem ienākumiem, ir jāsaskaņo NCB publicējamos gada finanšu pārskatos. Saskaņojamie posteņi ir norādīti ar zvaigznīti IV, VIII un IX pielikumā.

(11)  Centrālās bankas var publicēt arī precīzas euro summas, vai summas, kas noapaļotas citā veidā.

(12)  Ieskaitot administratīvos uzkrājumus.

(13)  Šo posteni izmanto, ja banknošu ražošanu uztic trešajai personai (to ārējo uzņēmumu sniegto pakalpojumu izmaksām, kas centrālo banku vārdā veic banknošu ražošanu). Izmaksas saistībā ar nacionālo banknošu un euro banknošu emisiju iesaka iekļaut peļņas un zaudējumu pārskatā pēc rēķina izrakstīšanas dienas vai citas dienas, kurā izmaksas radušās.”


Top