Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1015

Padomes Lēmums ( 2009. gada 22 decembris ), ar ko groza Kopīgās konsulārās instrukcijas 3. pielikuma I daļu par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas lidostas vīzu režīms

OJ L 348, 29.12.2009, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 151 - 152

No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; Iesaist. atcelta ar 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1015/oj

29.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/51


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 22 decembris),

ar ko groza Kopīgās konsulārās instrukcijas 3. pielikuma I daļu par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas lidostas vīzu režīms

(2009/1015/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 789/2001 (2001. gada 24. aprīlis), ar ko Padomei rezervē izpildu pilnvaras attiecībā uz atsevišķiem sīki izstrādātiem noteikumiem un praktiskajām procedūrām vīzu pieteikumu izskatīšanā (1),

ņemot vērā Vācijas Federatīvās republikas iniciatīvu,

tā kā:

(1)

Kopīgās konsulārās instrukcijas 3. pielikuma I daļā ir iekļauts apvienotais to trešo valstu saraksts, uz kuru valstspiederīgajiem visās dalībvalstīs attiecas lidostas tranzīta vīzu (LTV) režīms.

(2)

Vācija un Nīderlande attiecībā uz Etiopijas valstspiederīgajiem vēlas šo lidostas tranzīta vīzu režīmu attiecināt tikai uz personām, kurām nav derīgas dalībvalstu, 1992. gada 2. maija Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstu, Kanādas, Japānas vai Amerikas Savienoto Valstu izdotas vīzas. Tādēļ būtu jāizdara atbilstīgi grozījumi Kopīgo konsulāro instrukciju 3. pielikuma I daļā.

(3)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro. Ņemot vērā to, ka šā lēmuma pamatā ir Šengenas acquis atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas V sadaļai, Dānija saskaņā ar minētā protokola 4. pantu sešos mēnešos pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas izlems, vai tā šo lēmumu transponēs savos tiesību aktos.

(4)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par pēdējās iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē – šis lēmums ir to Šengenas acquis  (2) noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta 1. panta A punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu minēto nolīgumu (3).

(5)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis  (4) īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā – šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A. punktā, to skatot saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2008/146/EK (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu minēto Nolīgumu (5).

(6)

Attiecībā uz Lihtenšteinu – saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, – šis lēmums ir to Šengenas acquisnoteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A. punktā, to skatot saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2008/261/EK (2008. gada 28. februāris) par minētā Protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā (6).

(7)

Šis lēmums papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kurus nepiemēro Apvienotajā Karalistē saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (7). Tādējādi Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un tā nav tai saistoša un nav jāpiemēro.

(8)

Šis lēmums papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (8). Tādēļ Īrija nepiedalās tā pieņemšanā, tas nav tai saistošs un nav jāpiemēro.

(9)

Attiecībā uz Kipru šis lēmums ir tiesību akts, kas pamatojas uz Šengenas acquis vai ir citādi ar to saistīts 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta izpratnē.

(10)

Šis lēmums ir tiesību akts, kas pamatojas uz Šengenas acquis vai ir citādi ar to saistīts 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punkta izpratnē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopīgās konsulārās instrukcijas 3. pielikuma I daļu groza šādi.

1)

Ierakstā saistībā ar Etiopiju iekļauj šādu zemsvītras piezīmi:

“Attiecībā uz Vāciju un Nīderlandi

lidostas tranzīta vīzu režīms neattiecas uz šādām personām:

valstspiederīgajiem, kam ir derīga vīza, lai uzturētos kādā no dalībvalstīm vai kādā no 1992. gada 2. maija Eiropas Ekonomikas zonas nolīguma līgumslēdzējām valstīm, Kanādā, Japānā vai Amerikas Savienotajās Valstīs, vai kuri atgriežas no minētajām valstīm pēc vīzas izmantošanas.”.

2)

Aiz trešo valstu saraksta paskaidrojošā daļā aiz trešās daļas pievieno šādu daļu:

“Izņēmumi no lidostas tranzīta vīzu režīma attiecas arī uz tādu trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri veic tranzītu caur lidostu, ceļojot uz jebkuru citu trešo valsti, un kuriem ir vīza, kas derīga kādā no dalībvalstīm vai 1992. gada 2. maija Eiropas Ekonomikas zonas nolīguma līgumslēdzējām valstīm, Kanādā, Japānā vai Amerikas Savienotajās Valstīs. Tie neattiecas uz trešo valstu valstspiederīgo veiktajiem lidostas tranzītiem, atgriežoties no jebkuras citas trešās valsts pēc minētās vīzas derīguma termiņa beigām.”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2009. gada 22. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. CARLGREN


(1)  OV L 116, 26.4.2001., 2. lpp.

(2)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(3)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(4)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(5)  OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.

(6)  OV L 83, 26.3.2008., 3. lpp.

(7)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(8)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.


Top