Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0767

2009/767/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 16. oktobris ) par pasākumiem, lai veicinātu procedūru veikšanu elektroniski, izmantojot vienotos kontaktpunktus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7806) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 144 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/767/oj

20.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/36


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 16. oktobris)

par pasākumiem, lai veicinātu procedūru veikšanu elektroniski, izmantojot vienotos kontaktpunktus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7806)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/767/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (1) un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Administratīvās vienkāršošanas pienākumi, kas dalībvalstīm noteikti Direktīvas 2006/123/EK II nodaļā, jo īpaši tās 5. un 8. pantā, ietver pienākumu vienkāršot procedūras un formalitātes, kas piemērojamas attiecībā uz piekļuvi pakalpojumu sniegšanas darbībai un tās veikšanai, un pienākumu nodrošināt, ka šādas procedūras un formalitātes var viegli veikt pakalpojumu sniedzēji no attāluma un elektroniski, izmantojot vienotos kontaktpunktus.

(2)

Procedūru un formalitāšu veikšanai, izmantojot vienotos kontaktpunktus, jābūt iespējamai starp dalībvalstīm, kā izklāstīts Direktīvas 2006/123/EK 8. pantā.

(3)

Lai izpildītu pienākumu vienkāršot procedūras un formalitātes un veicinātu vienoto kontaktpunktu izmantošanu starp dalībvalstīm, elektroniski veicamajām procedūrām jābūt balstītām uz vienkāršiem risinājumiem, arī attiecībā uz elektronisko parakstu izmantošanu. Ja pēc pienācīga konkrēto procedūru un formalitāšu riska novērtējuma uzskata, ka ir vajadzīgs augsts drošības līmenis vai augsta līdzvērtība parakstam rokrakstā, no pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz atsevišķām procedūrām un formalitātēm var pieprasīt uz kvalificēta sertifikāta balstītus uzlabotus elektroniskos parakstus, kas radīti ar drošu paraksta radīšanas ierīci vai bez tās.

(4)

Kopienas e-parakstu sistēma tika noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīvā 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu (2). Lai veicinātu uz kvalificēta sertifikāta balstītu uzlabotu elektronisko parakstu efektīvu izmantošanu starp dalībvalstīm, ir jāvairo uzticamība šādiem elektroniskajiem parakstiem neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī ir nodibināts parakstītājs vai sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, kas izsniedz kvalificētu sertifikātu. To varētu īstenot, atvieglojot drošu piekļuvi informācijai, kas vajadzīga elektronisko parakstu validēšanai, jo īpaši informācijai, kas attiecas uz sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem, kurus pārrauga/akreditē dalībvalstī, un to piedāvātajiem pakalpojumiem.

(5)

Ir jānodrošina, ka dalībvalstis šo informāciju dara zināmu atklātībai, izmantojot vienotu veidni, lai veicinātu tās izmantošanu un nodrošinātu pietiekamu precizitātes līmeni, kas ļautu saņemošajai personai validēt elektronisko parakstu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Elektronisko parakstu izmantošana un pieņemšana

1.   Ja tas ir pamatots ar saistīto risku pienācīgu novērtējumu un ir saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 5. panta 1. un 3. punktu, dalībvalstis atsevišķu procedūru un formalitāšu veikšanai ar vienoto kontaktpunktu starpniecību atbilstoši Direktīvas 2006/123/EK 8. pantam var pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzējs izmanto uz kvalificēta sertifikāta balstītus uzlabotus elektroniskos parakstus, kas radīti ar drošu paraksta radīšanas ierīci vai bez tās, kā definēts un noteikts Direktīvā 1999/93/EK.

2.   Dalībvalstis pieņem jebkuru uz kvalificēta sertifikāta balstītu uzlabotu parakstu, kas radīts ar drošu paraksta radīšanas ierīci vai bez tās, 1. punktā minēto procedūru un formalitāšu veikšanai, neskarot dalībvalstu iespēju ierobežot šo pieņemšanu līdz uzlabotiem elektroniskajiem parakstiem, kas balstīti uz kvalificētu sertifikātu un radīti, izmantojot drošu paraksta radīšanas ierīci, ja tas ir saskaņā ar 1. punktā minēto riska novērtējumu.

3.   Dalībvalstis nepieņem uz kvalificēta sertifikāta balstītus uzlabotus elektroniskos parakstus, kas radīti ar drošu paraksta radīšanas ierīci vai bez tās, ja noteiktās prasības rada pakalpojumu sniedzējiem šķēršļus procedūru elektroniskā izmantošanā ar vienoto kontaktpunktu starpniecību.

4.   Šā panta 2. punkts neliedz dalībvalstīm pieņemt elektroniskos parakstus, kas nav uz kvalificēta sertifikāta balstīti uzlaboti elektroniskie paraksti, kuri radīti ar drošu paraksta radīšanas ierīci vai bez tās.

2. pants

Uzticamo sarakstu izveide, uzturēšana un publicēšana

1.   Visas dalībvalstis atbilstīgi pielikumā izklāstītajām tehniskajām specifikācijām izveido, uztur un publicē “uzticamo sarakstu”, kurā ietverta minimālā informācija par sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem, kas izsniedz kvalificētus sertifikātus iedzīvotājiem un ko dalībvalsts pārrauga/akreditē.

2.   Dalībvalstis, kā minimums, izveido un publicē uzticamo sarakstu cilvēklasāmā formā atbilstīgi pielikumā izklāstītajām specifikācijām.

3.   Dalībvalstis informē Komisiju par struktūru, kura atbild par uzticamā saraksta izveidi, uzturēšanu un publicēšanu, saraksta publicēšanas vietu un izmaiņu veikšanu sarakstā.

3. pants

Piemērošana

Šo lēmumu piemēro no 2009. gada 28. decembra.

4. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 16. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

(2)  OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.


Top