Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0975

Komisijas Regula (EK) Nr. 975/2009 ( 2009. gada 19. oktobris ), ar kuru groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 298 - 303

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; Atcelts ar 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/975/oj

20.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 975/2009

(2009. gada 19. oktobris),

ar kuru groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2002. gada 6. augusta Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (2), tika izveidots to monomēru un citu izejvielu Kopienas saraksts, ko var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanā. Nesen Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) sniedza labvēlīgu zinātnisko novērtējumu vairākiem papildu monomēriem un izejvielām, kuras tagad būtu jāiekļauj līdzšinējā sarakstā.

(2)

Direktīvā 2002/72/EK iekļauts arī Kopienas saraksts ar piedevām, kuras var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai. Nesen Iestāde sniedza labvēlīgu zinātnisko novērtējumu vairākām papildu piedevām, kuras tagad būtu jāiekļauj līdzšinējā sarakstā.

(3)

Tāpēc Direktīva 2002/72/EK ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/72/EK 4. panta 1. punktu tās III pielikumā minētais Kopienas piedevu saraksts no 2010. gada 1. janvāra kļūs par “pozitīvo” sarakstu. Attiecīgi minētās direktīvas III pielikuma virsraksti vairs neattieksies uz “nepilnīgu” piedevu sarakstu.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2002/72/EK II, III, IVa, V un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I līdz V pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  OV L 220, 15.8.2002., 18. lpp.


I PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK II pielikuma A iedaļas tabulā numurētā secībā iekļauj šādas rindas:

Identifikācijas Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“14627

0000117-21-5

3-hloroftālanhidrīds

SMR = 0,05 mg/kg, izteikts kā 3-hloroftālskābe

14628

0000118-45-6

4-hloroftālanhidrīds

SMR = 0,05 mg/kg, izteikts kā 4-hloroftālskābe

14876

0001076-97-7

1,4-cikloheksāndikarbonskābe

SMR = 5 mg/kg

Atļauts lietot tikai poliesteru ražošanai

18117

0000079-14-1

glikolskābe

Atļauts lietot tikai netiešā saskarē ar pārtiku aiz polietilēntereftalāta (PET) slāņa

19965

0006915-15-7

ābolskābe

Atļauts lietot tikai kā komonomēru alifātiskos poliesteros, maksimālais saturs ne vairāk kā 1 % uz molārās bāzes

21498

0002530-85-0

[3-(metakriloksi)propil]trimetoksisilāns

SMR = 0,05 mg/kg

Atļauts lietot tikai kā neorganisku pildvielu virsmas apstrādes līdzekli”


II PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK III pielikumu groza šādi.

1.

Direktīvas III pielikuma virsrakstā un tā A un B iedaļas virsrakstos svītro vārdu “nepilnīgs”.

2.

A iedaļā numurētā secībā iekļauj šādas rindas:

Identifikācijas Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

“30607

no dabīgajām eļļām un taukiem iegūtas, nesazarotas virknes (C2-C24) alifātisko monokarbonskābju litija sāls

SMR(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs) (8)

33105

0146340-15-0

C12-14 sekundārie β-(2-hidroksietoksi) etoksilētie spirti

SMR = 5 mg/kg (44)

33535

0152261-33-1

maleīnskābes anhidrīda un 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidīna reakcijas produkta un α-alkēnu (C20-C24) kopolimērs

Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D.

Aizliegts izmantot izstrādājumos, kas ir saskarē ar alkoholu saturošu pārtiku.

38550

0882073-43-0

bis(4-propilbenzilidēn)propilsorbitols

SMR = 5 mg/kg (ieskaitot tā hidrolīzes produktu summu)

40155

0124172-53-8

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N’-diformilheksametilēndiamīds

SMR = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282-89-4

N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-1H-benzo[de]izohinolīn-1,3(2H)-dions

SMR = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

Atļauts lietot tikai polietilēntereftalātā (PET).

60027

hidrogenēti homopolimēri un/vai kopolomēri, ko veido 1-heksēns un/vai 1-oktēns, un/vai 1-decēns, un/vai 1-dodecēns, un/vai 1-tetradecēns (molekulārais svars: 440-12 000)

Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D.

Atbilstoši V pielikumā noteiktajai specifikācijai.

62215

0007439-89-6

dzelzs

SMR = 48 mg/kg

68119

neopentilglikola un benzoskābes un 2-ethilheksānskābes diesteri un monoesteri

SMR = 5 mg/kg

Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D.

72141

0018600-59-4

2,2’-(1,4-fenilēn)bis[4H-3,1-benzoksazin-4-ons]

SMR = 0,05 mg/kg (ieskaitot tā hidrolīzes produktu summu)

76807

00073018-26-5

adipīnskābes un 1,3-butāndiola, 1,2-propāndiola un 2-etil-1-heksanola poliesteris

SMR = 30 mg/kg

77708

nesazarotu un sazarotu pirmējo (C8-C22) spirtu un polietilēnglikola (EO = 1-50) ēteri

SMR = 1,8 mg/kg

Atbilstoši V pielikumā noteiktajai specifikācijai.

80077

0068441-17-8

oksidētie polietilēna vaski

SMR = 60 mg/kg

80350

0124578-12-7

poli(12-hidroksistearīnskābes) un polietilēnimīna kopolimērs

Atļauts lietot tikai polietilēntereftalātā (PET), polistirolā (PS), īpaši izturīgajā polistirolā (HIPS) un poliamīdā (PA), nepārsniedzot 0,1 % m/m.

Atbilstoši V pielikumā noteiktajai specifikācijai.

80480

0090751-07-8; 0082451-48-7

poli(6-morfolīn-1,3,5-triazīn-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-heksametilēn-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]

SMR = 5 mg/kg (47)

Atbilstoši V pielikumā noteiktajai specifikācijai.

80510

1010121-89-7

poli(3-nonil-1,1-dioksi-1-tiopropān-1,3-diil)-blok-poli(x-oleil-7-hidroksi-1,5-diiminooktān-1,8-diils), maisījumu sagatvo ar x = 1 un/vai 5, neitralizējot ar dodecilbenzolsulfoskābi

Atļauts lietot tikai kā polimerizācijas atbalsta vielas polietilēnā (PE), polipropilēnā (PP) un polistirolā (PS).

91530

sulfodzintarskābes alkil- (C4-C20) vai cikloheksildiesteri, sāļi

SMR = 5 mg/kg

91815

sulfodzintarskābes monoalkil- (C10-C16) polietilēnglikolesteri, sāļi

SMR = 2 mg/kg

92200

0006422-86-2

Tereftalskābes un bis(2-etilheksil) esteris

SMR = 60 mg/kg

92470

0106990-43-6

N,N’,N’’,N’’-tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidīn-4-il)amino)triazīn-2-il)-4,7-diazadekān-1,10-diamīns

SMR = 0,05 mg/kg

92475

0203255-81-6

3,3’,5,5’-tetrakis(tert-butil)-2,2’-dihidroksibifenila un [3-(3-tert-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propil]oksifosfonskābes cikliskais esteris

SMR = 5 mg/kg (izteikts kā vielas un tās hidrolīzes produktu summa fosfītu un fosfātu veidā)

93450

titāna dioksīds, pārklāts ar n-oktiltrihlorsilāna un [aminotris(metilēnfosfonskābes) penta nātrija sāls] kopolimēru

Atbilstoši V pielikumā noteiktajai specifikācijai.

94000

0000102-71-6

trietanolamīns

SMR = 0,05 mg/kg (ieskaitot hidrohlorīda pievienošanās produktu)

94425

0000867-13-0

trietilfosfonacetāts

Atļauts lietot tikai polietilēntereftalātā (PET).

94985

trimetilolpropāna un benzoskābes un 2-etilheksānskābes jaukti triesteri un diesteri etilheksānskābes

SMR = 5 mg/kg

Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D.”


III PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK IVa pielikumā numurētā secībā iekļauj šādas rindas:

Idenfifikācijas Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

“49080

852282-89-4

N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-1H-benzo[de]izohinolīn-1,3(2H)-dions

72141

0018600-59-4

2,2′-(1,4-fenilēn)bis[4H-3,1-benzoksazin-4-ons]

76807

0007308-26-5

adipīnskābes un 1,3-butāndiola, 1,2-propāndiola un 2-etil-1-heksanola poliesteris

92475

0203255-81-6

3,3′,5,5′-tetrakis(tert-butil)-2,2′-dihidroksibifenila un [3-(3-tert-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propil]oksifosfonskābes cikliskais esteris”


IV PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK V pielikuma B daļā numurētā secībā iekļauj šādas rindas:

Identifikācijas Nr.

Citas specifikācijas

“60027

hidrogenēti homopolimēri un/vai kopolomēri, ko veido 1-heksēns un/vai 1-oktēns, un/vai 1-decēns, un/vai 1-dodecēns, un/vai 1-tetradecēns (molekulārais svars: 440-12 000)

Vidējā molekulmasa ne mazāka kā 440 Da.

Viskozitāte pie 100 °C ne mazāka kā 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s).

77708

nesazarotu un sazarotu pirmējo (C8-C22) spirtu un polietilēnglikola (EO = 1-50) ēteri

Maksimālais etilēnoksīda atlieku daudzums materiālā vai izstrādājumā = 1 mg/kg.

80350

poli(12-hidroksistearīnskābes) un polietilēnimīna kopolimērs

Iegūst poli(12-hidroksistearīnskābes) un polietilēnimīna reakcijas rezultātā.

80480

poli(6-morfolīn-1,3,5-triazīn-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-heksametilēn-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]

Vidējā molekulmasa ne mazāka kā 2 400 Da.

Morfolīna atlieku saturs ≤ 30 mg/kg, N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)heksān-1,6-diamīna atlieku saturs < 15 000 mg/kg, un 2,4-dihloro-6-morfolīn-1,3,5-triazīna atlieku saturs ≤ 20 mg/kg.

93450

titāna dioksīds, pārklāts ar n-oktiltrihlorsilāna un [aminotris(metilēnfosfonskābes) penta nātrija sāls] kopolimēru

Pārklātā titāna dioksīda virsmas apstrādes kopolimēra saturs nepārsniedz 1 % m/m.”


V PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK VI pielikumu groza šādi.

1.

Ar šādu piezīmi aizstāj 8. piezīmi:

“(8)

SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725.”

2.

Pievieno šādas piezīmes:

“(44)

Poliolefīni varētu pārsniegt SMR.

(45)

Plastmasa, kas satur vairāk nekā 0,5 % m/m vielas, varētu pārsniegt SMR.

(46)

Saskarē ar pārtiku, kurai ir augsts alkohola saturs, varētu tikt pārsniegta SMR.

(47)

Mīkstais polietilēns (LDPE), kas satur vairāk nekā 0,3 % m/m vielas, varētu pārsniegt SMR, ja nonāk saskarē ar taukus saturošu pārtiku.”


Top