Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009O0020

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2009. gada 31. jūlijs ) par valdības finanšu statistiku (pārstrādātā redakcija) (ECB/2009/20)

OJ L 228, 1.9.2009, p. 25–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 44 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2014; Atcelts ar 32013O0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/20/oj

1.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 228/25


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2009. gada 31. jūlijs)

par valdības finanšu statistiku

(pārstrādātā redakcija)

(ECB/2009/20)

(2009/627/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (turpmāk – “ECBS Statūti”) un jo īpaši to 5.1. pantu, 5.2. pantu, 12.1. pantu un 14.3. pantu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 479/2009 par Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru piemērošanu (1),

ņemot vērā Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (2),

tā kā:

(1)

2005. gada 17. februāra Pamatnostādne ECB/2005/5 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (3) ir vairākas reizes grozīta. Tā kā šajā pamatnostādnē jāveic turpmāki grozījumi, tā skaidrības un pārskatāmības nolūkā ir jāpārstrādā.

(2)

Lai Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) varētu pildīt savus uzdevumus, tai ekonomikas un monetārās analīzes mērķiem nepieciešama visaptveroša valdības finanšu statistika (VFS), t. i., tāda statistika, kas aptver visus darījumus, t. sk. darījumus, kuros valdība rīkojas kā Eiropas Savienības iestāžu pārstāve.

(3)

Šajā pamatnostādnē noteiktās procedūras neietekmē atbildību un kompetenci dalībvalstu līmenī un Kopienas līmenī.

(4)

Ir jāizveido efektīvas procedūras VFS sniegšanai ECBS ietvaros, lai nodrošinātu, ka ECBS rīcībā savlaicīgi ir VFS, kas atbilst ECBS vajadzībām, un ka savstarpēji atbilst VFS un to pašu rādītāju prognozes, ko sagatavojušas nacionālās centrālās bankas (NCB), neatkarīgi no tā, vai statistiku sagatavo NCB vai kompetentas valstu iestādes.

(5)

Daļu no informācijas, kas vajadzīga, lai izpildītu ECBS statistikas prasības VFS jomā, sagatavo kompetentas valstu iestādes, kas nav NCB. Tādēļ dažu uzdevumu, kas jāveic saskaņā ar šo pamatnostādni, veikšanai ir vajadzīga sadarbība starp ECBS un kompetentajām valstu iestādēm. Padomes 1998. gada 23. novembra Regulas (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (4), 4. pantā noteikts, lai dalībvalstis no ECBS Statūtu 5. panta izrietošo pienākumu nodrošināšanai veiktu organizatoriskos pasākumus statistikas jomā un pilnībā sadarbotos ar ECBS.

(6)

Statistikas datu avoti, kas balstās uz Regulu (EK) Nr. 479/2009 un Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu (turpmāk – “EKS 95” (5)), neapmierina ECBS vajadzības attiecībā uz valdības parāda un deficīta–parāda korekciju statistikas, kā arī dalībvalstu un ES budžeta darījumu statistikas datu aptveramību un savlaicīgumu. Tādēļ arī turpmāk datus nepieciešams vākt kompetentajām valstu iestādēm.

(7)

Ir jāizveido procedūra, lai efektīvi veiktu tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos, ar nosacījumu, ka šādi grozījumi neizmainīs pamatā esošo konceptuālo sistēmu un neietekmēs esošos pienākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

1)

“iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas ieviesusi euro;

2)

“neiesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro.

2. pants

NCB statistikas pārskatu sniegšanas pienākumi

1.   NCB sniedz VFS pārskatus, kā tas norādīts I pielikumā, Eiropas Centrālajai bankai uz kalendārā gada bāzes. Dati atbilst Regulas (EK) Nr. 479/2009 un EKS 95 principiem un definīcijām, kā tas papildus izklāstīts II pielikumā.

2.   Pilns datu kopums aptver visas kategorijas, kas kā pamatkategorijas vai sekundārās kategorijas norādītas II pielikuma ieņēmumu un izdevumu statistikā, deficīta–parāda korekciju statistikā un parāda statistikā. Daļējs datu kopums aptver vismaz pamatkategorijas ieņēmumu un izdevumu statistikā, deficīta–parāda korekciju statistikā vai parāda statistikā.

3.   NCB pārskatus sniedz saskaņā ar metodoloģijas definīcijām, kas sektoriem un apakšsektoriem noteiktas šīs pamatnostādnes II pielikuma 1. nodaļā un kas turpmāk norādītajam noteiktas tā 2. nodaļā:

a)

“ieņēmumu un izdevumu statistika”, kas ietverta I pielikuma 1.A tabulā, 1.B tabulā un 1.C tabulā;

b)

“deficīta–parāda korekciju statistika”, kas ietverta I pielikuma 2.A tabulā un 2.B tabulā;

c)

“parāda statistika”, kas ietverta I pielikuma 3.A tabulā un 3.B tabulā.

4.   Dati aptver periodu no 1995. gada līdz gadam, uz kuru attiecas nosūtīšana (gads t-1).

5.   Datiem par deficītu/pārpalikumu, parādu, ieņēmumiem, izdevumiem vai nominālo iekšzemes kopproduktu (IKP) pievieno pārskatīšanas iemeslus, ja pārskatīšanas rezultātā notikušo izmaiņu apjoms deficītā/pārpalikumā ir vismaz 0,3 % no IKP, kā arī tad, ja izmaiņu apjoms parādā, ieņēmumos, izdevumos vai nominālajā iekšzemes kopproduktā ir vismaz 0,5 % no IKP.

3. pants

ECB statistikas pārskatu sniegšanas pienākumi

1.   Pamatojoties uz NCB pārskatos sniegtajiem datiem, ECB pārvalda “VFS datu bāzi”, kas ietver euro zonas un ES kopsavilkuma rādītājus. ECB VFS datu bāzes datus izplata nacionālajām centrālajām bankām.

2.   NCB apzīmē savu statistikas informāciju, norādot, kuram to var darīt pieejamu. ECB šos apzīmējumus ņem vērā, izplatot VFS datu bāzes datus.

4. pants

Termiņi

1.   Pilnus datu kopumus NCB sniedz divas reizes gadā – pirms 15. aprīļa un pirms 15. oktobra.

2.   Daļējos datu kopumus NCB sniedz pēc pašu iniciatīvas, pirmajā punktā aprakstīto piegāžu starplaikos, kad ir kļuvusi pieejama jauna informācija. Sniedzot daļējo datu kopumu, kas aptver tikai pamatkategorijas, NCB var sniegt arī sekundāro kategoriju aplēses.

3.   ECB izplata VFS datu bāzes datus nacionālajām centrālajām bankām vismaz reizi mēnesī, ne vēlāk kā nākošajā ECB darba dienā pēc tam, kad ECB pabeigusi datu sagatavošanu publikācijai.

5. pants

Sadarbība ar kompetentajām valstu iestādēm

1.   Ja visu datu vai to daļas un 2. pantā aprakstītās informācijas avoti ir kompetentās valstu iestādes, kas nav nacionālās centrālās bankas, NCB cenšas izveidot attiecīgu sadarbības kārtību ar šīm iestādēm, lai nodrošinātu pastāvīgu datu pārsūtīšanas struktūru ar mērķi ievērot ECBS standartus un prasības, ja šādi rezultāti jau nav sasniegti ar nacionālajiem tiesību aktiem.

2.   Ja šīs sadarbības laikā NCB nav spējīga izpildīt prasības, kas noteiktas 2. un 4. pantā, jo kompetentā valsts iestāde nav sniegusi NCB vajadzīgo informāciju, ECB un NCB apspriežas ar šo iestādi par to, kā informāciju var padarīt pieejamu.

6. pants

Pārsūtīšanas un kodēšanas standarti

NCB un ECB izmanto standartus, kas noteikti III pielikumā, lai pārsūtītu un kodētu datus, kas aprakstīti 2. un 3. pantā. Šī prasība neliedz izmantot kādus citus līdzekļus statistikas datu pārsūtīšanai uz ECB, kuri ir saskaņoti kā alternatīvs risinājums.

7. pants

Kvalitāte

1.   ECB un NCB uzrauga un veicina to datu kvalitāti, kas tiek sniegti ECB.

2.   ECB Valde katru gadu ziņo ECB Padomei par gada VFS kvalitāti.

3.   Ziņojums attiecas vismaz uz datu pārklājumu, uz to, cik lielā mērā tie atbilst attiecīgajām definīcijām, kā arī uz pārskatīšanu apjomu.

8. pants

Vienkāršota grozījumu procedūra

Ņemot vērā Statistikas komitejas viedokļus, ECB Valde ir tiesīga veikt tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos ar nosacījumu, ka šādi grozījumi nemaina konceptuālo pamatsistēmu un neietekmē pārskatu sniegšanas pienākumus.

9. pants

Stāšanās spēkā un Pamatnostādnes ECB/2005/5 atcelšana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā divas dienas pēc tās pieņemšanas.

2.   Ar šo atceļ Pamatnostādni ECB/2005/5.

3.   Atsauces uz Pamatnostādni ECB/2005/5 uzskata par atsaucēm uz šo pamatnostādni.

10. pants

Adresāti

Šo pamatnostādni piemēro visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2009. gada 31. jūlijā

ECB Padomes vārdā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 145, 10.6.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

(3)  OV L 109, 29.4.2005., 81. lpp.

(4)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(5)  Iekļauta Regulas (EK) Nr. 2223/96 pielikumā.


I PIELIKUMS

DATU PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS

Pamatkategorijas ir treknrakstā, bet pārējās ir sekundārās kategorijas. Ja nav norādīts citādi, kategorijas attiecas uz valdības sektoru. “Parāds ar mainīgo procentu likmi” ir parāds saistībā ar tādiem finanšu instrumentiem, kuru kupona maksājumi nav vis iepriekš noteikta procentuālā daļa no pamatsummas, bet gan ir atkarīgi no citas procentu likmes vai peļņas likmes, vai cita rādītāja.

Ieņēmumu un izdevumu statistika

1.A   tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Deficīts (–) vai pārpalikums (+)

1 = 2 – 5

Kopējie ieņēmumi

2 = 3 + 4

Kopējie kārtējie ieņēmumi

3 = 11

Kopējie kapitāla ieņēmumi

4 = 33

Kopējie izdevumi

5 = 6 + 7

Kopējie kārtējie izdevumi

6 = 23

Kopējie kapitāla izdevumi

7 = 35

Sākotnējais deficīts (–) vai pārpalikums (+)

8 = 9 + 10

Deficīts (–) vai pārpalikums (+)

9 = 1

Maksājamie procenti

10 = 28

Kopējie kārtējie ieņēmumi

11 = 12 + 15 + 17 + 20 + 22

Tiešie nodokļi

12

t. sk. uzņēmumu maksātie

13

t. sk. mājsaimniecību maksātie

14

Netiešie nodokļi

15

t. sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

16

Sociālās iemaksas

17

t. sk. darba devēju faktiskās sociālās iemaksas

18

t. sk. darbinieku sociālās iemaksas

19

Pārējie kārtējie ieņēmumi

20

t. sk. saņemamie procenti

21

Pārdošana

22

Kopējie kārtējie izdevumi

23 = 24 + 28 + 29 + 31

Kārtējie pārvedumi

24 = 25 + 26 + 27

Sociālie maksājumi

25

Maksājamās subsīdijas

26

Pārējie maksājamie kārtējie pārvedumi

27

Maksājamie procenti

28

Atlīdzība nodarbinātajiem

29

t. sk. darba alga

30

Starppatēriņš

31

Bruto ietaupījumi

32 = 11 – 23

Kopējie kapitāla ieņēmumi

33

t. sk. kapitāla nodokļi

34

Kopējie kapitāla izdevumi

35 = 36 + 37 + 38

Investīcijas

36

Pārējās nefinanšu aktīvu neto iegādes

37

Maksājamie kapitāla pārvedumi

38

Deficīts (–) vai pārpalikums (+)

39 = 1 = 40 + 41 + 42 + 43

Centrālās valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+)

40

Pavalsts valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+)

41

Vietējās valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+)

42

Sociālā nodrošinājuma fondu deficīts (–) vai pārpalikums (+)

43

Ārpusbilances posteņi

Faktiskās sociālās iemaksas

44

Sociālie pabalsti, kas nav sociālie pārvedumi natūrā

45


1.B   tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Dalībvalsts maksājumi Eiropas Savienības budžetā

1 = 2 + 4 + 5 + 7

ES budžetā saņemamie netiešie nodokļi

2

t. sk. ES budžetā saņemamais PVN

3

Kārtējie ar starptautisko sadarbību saistītie maksājumi, ko valdība maksā ES budžetā

4

Dažādi kārtējie pārvedumi, ko valdība maksā ES budžetā

5

t. sk. ES budžeta ceturtais pašu resurss

6

Kapitāla pārvedumi, ko valdība maksā ES budžetā

7

ES izdevumi dalībvalstī

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

No ES budžeta maksātās subsīdijas

9

Kārtējie pārvedumi, ko no ES budžeta maksā valdībai

10

Kārtējie pārvedumi, ko no ES budžeta maksā nevalstiskām vienībām

11

Kapitāla pārvedumi, ko no ES budžeta maksā valdībai

12

Kapitāla pārvedumi, ko no ES budžeta maksā nevalstiskajām vienībām

13

Neto ieņēmumi no ES budžeta (neto saņēmējs +, neto maksātājs -)

14 = 8 – 1

Ārpusbilances postenis

Pašu resursu iekasēšanas izmaksas

15


1.C   tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Galapatēriņa izdevumi

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Individuālā patēriņa izdevumi

2

Kolektīvā patēriņa izdevumi

3

Darbinieku atalgojums

4 = [1A.29] (1)

Starppatēriņš

5 = [1A.31]

Sociālie pārvedumi natūrā, kas piegādāti ar ražotāju starpniecību

6

Pamatkapitāla patēriņš

7

Samaksātie ražošanas nodokļi, atskaitot saņemtās subsīdijas

8

Neto darbības rezultāts

9

Pārdošana

10 = [1A.22]

Ārpusbilances postenis

Galapatēriņa izdevumi iepriekšējā gada cenās

11

Deficīts (–) vai pārpalikums (+)

12 = [1A.1]

Maksājamie procenti

13 = [1A.10]

Procenti, t. sk. procentu plūsmas mijmaiņas līgumos un nestandartizētos procentu likmes nākotnes līgumos

14

Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras deficīts (–) vai pārpalikums (+)

15 = 12 + 13 – 14

Ienākumi no universālās mobilo telekomunikāciju sistēmas

16

Parāds

17 = [3A.1]

Iekšzemes kopprodukts (IKP) faktiskajās cenās

18

IKP iepriekšējā gada cenās

19

Valdības investīcijas iepriekšējā gada cenās

20

Deficīta–parāda korekcijas statistika

2.A   tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Deficīts (–) vai pārpalikums (+)

1 = [1A.1]

Korekcijas starp finanšu un nefinanšu kontiem

2 = 1 – 3

Neto darījumi ar finanšu aktīviem un pasīviem

3 = 4 – 15

Darījumi ar finanšu aktīviem (konsolidēti)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem

5

Darījumi ar neakciju vērtspapīriem – īstermiņa un ilgtermiņa vērtspapīri

6

Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem

7

Darījumi ar kredītiem

8

Darījumi ar akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem

9

Privatizācija

10

Kapitāla ieguldījumi

11

Pārējie

12

Darījumi ar pārējiem finanšu aktīviem

13

t. sk. nodokļi un sociālās iemaksas – uzkrāti, bet vēl nesamaksāti

14

Darījumi ar pasīviem (konsolidēti)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem

16

Darījumi ar neakciju vērtspapīriem – īstermiņa vērtspapīri

17

Darījumi ar neakciju vērtspapīriem – ilgtermiņa vērtspapīri

18

Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem

19

Darījumi ar kredītiem

20

t. sk. centrālās bankas kredīti

21

Darījumi ar citiem pasīviem

22

Darījumi ar parāda instrumentiem (konsolidēti)

= valdības aizņemšanās nepieciešamība

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Darījumi ar ilgtermiņa parāda instrumentiem

24

Darījumi ar parāda instrumentiem nacionālajā valūtā

25

Darījumi ar parāda instrumentiem iesaistīto dalībvalstu valūtā (2)

26

Darījumi ar parāda instrumentiem neiesaistīto dalībvalstu valūtā

27

Pārējās plūsmas

28 = 29 + 32

Pārvērtēšanas ietekme uz parādu

29 = 30 + 31

Ārvalstu valūtas turējumu peļņa un zaudējumi

30

Pārējie pārvērtēšanas rezultāti – nominālvērtība

31

Pārējās pārmaiņas parāda apmērā

32

Parāda pārmaiņas

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28


2.B   tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Darījumi ar parāda instrumentiem – nekonsolidēti

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem (pasīvi) – nekonsolidēti

2

Darījumi ar īstermiņa vērtspapīriem (pasīvi) – nekonsolidēti

3

Darījumi ar ilgtermiņa vērtspapīriem (pasīvi) – nekonsolidēti

4

Darījumi ar centrālo banku kredītiem

5

Darījumi ar pārējiem kredītiem (pasīvi) – nekonsolidēti

6

Konsolidējošie darījumi

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Konsolidējošie darījumi – skaidra nauda un noguldījumi

8 = 2 – [2A.16]

Konsolidējošie darījumi – īstermiņa vērtspapīri

9 = 3 – [2A.17]

Konsolidējošie darījumi – ilgtermiņa vērtspapīri

10 = 4 – [2A.18]

Konsolidējošie darījumi – kredīti

11 = 6 – ([2A.20] – [2A.21])

Parāda statistika

3.A   tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Parāds

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Parāds – skaidra nauda un noguldījumi (pasīvi)

2

Parāds – īstermiņa vērtspapīri (pasīvi)

3

Parāds – ilgtermiņa vērtspapīri (pasīvi)

4

Parāds – centrālās bankas kredīti (pasīvi)

5

Parāds – pārējie kredīti (pasīvi)

6

Dalībvalsts rezidentu turētais parāds

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Centrālās bankas turētais parāds

8

Pārējo monetāro finanšu iestāžu turētais parāds

9

Pārējo finanšu iestāžu turētais parāds

10

Dalībvalsts pārējo rezidentu turētais parāds

11

Dalībvalsts nerezidentu turētais parāds

12

Parāds nacionālajā valūtā

13

Parāds iesaistītās dalībvalsts valūtā

14

Parāds neiesaistītās dalībvalsts valūtā

15

Īstermiņa parāds

16

Ilgtermiņa parāds

17

t. sk. ar mainīgu procentu likmi

18

Parāds ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam

19

Parāds ar atlikušo termiņu no viena līdz pieciem gadiem

20

t. sk. ar mainīgu procentu likmi

21

Parāds ar atlikušo termiņu ilgāku par pieciem gadiem

22

t. sk. ar mainīgu procentu likmi

23

Centrālās valdības parāda daļa

24 = [3B.7] – [3B.15]

Pavalsts valdības parāda daļa

25 = [3B.9] – [3B.16]

Vietējās valdības parāda daļa

26 = [3B.11] – [3B.17]

Sociālā nodrošinājuma fondu parāda daļa

27 = [3B.13] – [3B.18]

Ārpusbilances posteņi

Parāda vidējais atlikušais termiņš

28

Parāds – bezkupona obligācijas

29


3.B   tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Parāds (nekonsolidēts)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Konsolidējošie elementi

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Konsolidējošie elementi – skaidra nauda un noguldījumi

3

Konsolidējošie elementi – īstermiņa vērtspapīri

4

Konsolidējošie elementi – ilgtermiņa vērtspapīri

5

Konsolidējošie elementi – kredīti

6

Centrālās valdības emitētais parāds

7

t. sk. citu valdības apakšsektoru turējumā

8

Pavalsts valdības emitētais parāds

9

t. sk. citu valdības apakšsektoru turējumā

10

Vietējās valdības emitētais parāds

11

t. sk. citu valdības apakšsektoru turējumā

12

Sociālā nodrošinājuma fondu emitētais parāds

13

t. sk. citu valdības apakšsektoru turējumā

14

Ārpusbilances posteņi

Pārējo valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds centrālās valdības turējumā

15

Pārējo valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds pavalsts valdības turējumā

16

Pārējo valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds vietējās valdības turējumā

17

Pārējo valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds sociālā nodrošinājuma fondu turējumā

18


(1)  [x.y] attiecas uz x tabulas y kategoriju.

(2)  Pārskats jāsniedz par gadiem pirms tam, kad dalībvalsts kļuva par iesaistīto dalībvalsti.


II PIELIKUMS

METODOLOĢISKĀS DEFINĪCIJAS

1.   Sektoru un apakšsektoru definīcijas

EKS 95 sektori un apakšsektori

 

 

Valsts

Nacionāli privāti

Ārvalstu kontrolēti

Kopējā ekonomika:

S.1

 

 

 

Nefinanšu sabiedrības

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Finanšu sabiedrības

S.12

 

 

 

Centrālā banka

S.121

 

 

 

Pārējās monetārās finanšu iestādes

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Pārējie finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Finanšu palīgsabiedrības

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Valdība

S.13

 

 

 

Centrālā valdība

S.1311

 

 

 

Pavalsts valdība

S.1312

 

 

 

Vietējā valdība

S.1313

 

 

 

Sociālā nodrošinājuma fondi

S.1314

 

 

 

Mājsaimniecības

S.14

 

 

 

Bezpeļņas iestādes mājsaimniecību apkalpošanai

S.15

 

 

 

Pārējā pasaule

S.2

 

 

 

ES

S.21

 

 

 

ES dalībvalstis:

S.211

 

 

 

ES iestādes

S.212

 

 

 

Trešās valstis un starptautiskās organizācijas

S.22

 

 

 

2.   Kategoriju noteikšana  (1)

1.A

tabula

1.

Deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.1] atbilst S.13 tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (B.9).

2.

Kopējie ieņēmumi [1A.2] atbilst kopējiem kārtējiem ieņēmumiem [1A.3], pieskaitot kopējos kapitāla ieņēmumus [1A.4].

3.

Kopējie kārtējie ieņēmumi [1A.3] atbilst kopējiem kārtējiem ieņēmumiem [1A.11].

4.

Kopējie kapitāla ieņēmumi [1A.4] atbilst kopējiem kapitāla ieņēmumiem [1A.33].

5.

Kopējie izdevumi [1A.5] atbilst kopējiem kārtējiem izdevumiem [1A.6], pieskaitot kopējos kapitāla izdevumus [1A.7].

6.

Kopējie kārtējie izdevumi [1A.6] atbilst kopējiem kārtējiem izdevumiem [1A.23].

7.

Kopējie kapitāla izdevumi [1A.7] atbilst kopējiem kapitāla izdevumiem [1A.35].

8.

Sākotnējais deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.8] atbilst deficītam (–) vai pārpalikumam (+) [1A.9], pieskaitot maksājamos procentus [1A.10].

9.

Deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.9] atbilst deficītam (–) vai pārpalikumam (+) [1A.1].

10.

Maksājamie procenti [1A.10] atbilst maksājamiem procentiem [1A.28].

11.

Kopējie kārtējie ieņēmumi [1A.11] atbilst tiešajiem nodokļiem [1A.12], pieskaitot netiešos nodokļus [1A.15], pieskaitot sociālās iemaksas [1A.17], pieskaitot pārējos kārtējos ieņēmumus [1A.20], pieskaitot pārdošanu [1A.22].

12.

Tiešie nodokļi [1A.12] atbilst kārtējiem ienākuma, bagātības u. c. nodokļiem (D.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem.

13.

Tiešie nodokļi, t. sk. sabiedrību maksātie [1A.13] atbilst kārtējiem ienākuma, bagātības u. c. nodokļiem (D.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem un S.11 un S.12 izlietojumiem.

14.

Tiešie nodokļi, t. sk. mājsaimniecību maksātie [1A.14] atbilst kārtējiem ienākuma, bagātības u. c. nodokļiem (D.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem un S.13 un S.14 izlietojumiem.

15.

Netiešie nodokļi [1A.15] atbilst ražošanas un importa nodokļiem (D.2), kas uzrādīti kā S.13 resursi.

16.

Netiešie nodokļi, t. sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN) [1A.16], atbilst pievienotās vērtības tipa nodokļiem (D.211), kas uzrādīti kā S.13 resursi.

17.

Sociālās iemaksas [1A.17] atbilst sociālajām iemaksām (D.61), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.

18.

Sociālās iemaksas, t. sk. darba devēju faktiskās iemaksas [1A.18], atbilst darba devēju faktiskajām sociālajām iemaksām (D.6111), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.

19.

Sociālās iemaksas, t. sk. darba ņēmēju faktiskās iemaksas [1A.19], atbilst darba ņēmēju faktiskajām sociālajām iemaksām (D.6112), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.

20.

Pārējie kārtējie ieņēmumi [1A.20] atbilst īpašuma ienākumiem (D.4), nedzīvības apdrošināšanas prasībām (D.72), kārtējai starptautiskai sadarbībai (D.74) un dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem, izņemot S.13 procentu resursus (D.41), kuri ir arī S.13 izmantojumi, pieskaitot pārējos ražošanas subsīdiju ieņēmumus (D.39), kas ir S.13 izmantojumi.

21.

Pārējie kārtējie ieņēmumi, t. sk. saņemamie procenti [1A.21], atbilst procentiem (D.41), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem un visu sektoru, izņemot S.13, izlietojumiem.

22.

Pārdošana [1A.22] atbilst tirgus produkcijai (P.11), pieskaitot produkciju pašu galapatēriņam (P.12), pieskaitot maksājumus par citu netirgojamo produkciju (P.131), kas uzrādīta kā daļa no S.13 resursiem.

23.

Kopējie kārtējie izdevumi [1A.23] atbilst kārtējiem pārvedumiem [1A.24], pieskaitot maksājamos procentus [1A.28], pieskaitot darbinieku atalgojumu [1A.29], pieskaitot starppatēriņu [1A.31].

24.

Kārtējie pārvedumi [1A.24] atbilst sociālajiem maksājumiem [1A.25], pieskaitot maksājamās subsīdijas [1A.26], pieskaitot pārējos kārtējos maksājamos pārvedumus [1A.27].

25.

Sociālie maksājumi [1A.25] atbilst sociālajiem pabalstiem, kas nav sociālie pabalsti natūrā (D.62), pieskaitot sociālos pabalstus natūrā, kas attiecas uz izdevumiem, kuri radušies to preču iegādē, kas ar preču ražotāju starpniecību piegādātas mājsaimniecībām (D6311 + D63121 + D63131), kuri uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem, pieskaitot dažādus kārtējos pārvedumus (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem un S.15 resursiem.

26.

Maksājamās subsīdijas [1A.26], atbilst subsīdijām (D.3), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.

27.

Pārējie kārtējie maksājamie pārvedumi [1A.27] atbilst kārtējiem ienākuma, bagātības u. c. nodokļiem (D.5), pārējiem ražošanas nodokļiem (D.29), īpašuma ienākumiem (D.4), izņemot procentus (D.41), nedzīvības neto apdrošināšanas prēmijām (D.71), kārtējai starptautiskai sadarbībai (D.74), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem, un dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem un visu sektoru, izņemot S.15, resursiem.

28.

Maksājamie procenti [1A.28] atbilst procentiem (D.41), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem un visu sektoru, izņemot S.13, resursiem.

29.

Darbinieku atalgojums [1A.29] atbilst darbinieku atalgojumam (D.1), kas uzrādīts kā daļa no S.13 izlietojumiem.

30.

Darbinieku atalgojums, t. sk. darba alga [1A.30], atbilst darba algai (D.11), kas uzrādīta kā daļa no S.13 izlietojumiem.

31.

Starppatēriņš [1A.31] atbilst starppatēriņam (P.2), kas uzrādīts kā daļa no S.13 izlietojumiem.

32.

Bruto ietaupījumi [1A.32] atbilst kopējiem kārtējiem ieņēmumiem [1A.11], atņemot kopējos kārtējos izdevumus [1A.23].

33.

Kopējie kapitāla ieņēmumi [1A.33] atbilst saņemamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām, un uzrādīti kā kapitāla pārvedums, ko maksā visi sektori, izņemot S.13.

34.

Kopējie kapitāla ieņēmumi, t. sk. kapitāla nodokļi [1A.34], atbilst kapitāla nodokļiem (D.91), kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

35.

Kopējie kapitāla izdevumi [1A.35] atbilst investīcijām [1A.36], pieskaitot pārējās nefinanšu aktīvu neto iegādes [1A.37], pieskaitot maksājamos kapitāla pārvedumus [1A.38].

36.

Investīcijas [1A.36] atbilst kopējā pamatkapitāla veidošanai (P.51), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām.

37.

Pārējās nefinanšu aktīvu neto iegādes [1A.37] atbilst krājumu pieaugumam (P.52), neto vērtslietu iegādēm (P.53) un neražoto nefinanšu aktīvu neto iegādei (K.2), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām.

38.

Maksājamie kapitāla pārvedumi [1A.38] atbilst maksājamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām, un uzrādīti kā kapitāla pārvedums, ko saņem visi sektori, izņemot S.13.

39.

Deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.39] atbilst deficītam (–) vai pārpalikumam (+) [1A.1] un atbilst centrālās valdības deficītam (–) vai pārpalikumam (+) [1A.40], pieskaitot pavalsts valdības deficītu (–) vai pārpalikumu (+) [1A.41], pieskaitot vietējās valdības deficītu (–) vai pārpalikumu (+) [1A.42], pieskaitot sociālās nodrošināšanas fondu deficītu (–) vai pārpalikumu (+) [1A.43].

40.

Centrālās valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.40] atbilst S.1311 tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (B.9).

41.

Pavalsts valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.41] atbilst S.1312 tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (B.9).

42.

Vietējās valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.42] atbilst S.1313 tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (B.9).

43.

Sociālās nodrošināšanas fondu deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.43] atbilst S.1314 tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (B.9).

44.

Faktiskās sociālās iemaksas [1A.44] atbilst faktiskajām sociālajām iemaksām (D.611), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.

45.

Sociālie pabalsti, kas nav sociālie pārvedumi natūrā [1A.45], atbilst sociālajiem pabalstiem, kas nav sociālie pārvedumi natūrā (D.62), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

1.B

tabula

1.

Dalībvalsts maksājumi ES budžetā [1B.1] atbilst ES budžetā saņemamiem netiešajiem nodokļiem, pieskaitot kārtējo starptautisko sadarbību (D.74), ko dalībvalsts maksā ES budžetā [1B.4], pieskaitot dažādus kārtējos pārvedumus (D.75), ko dalībvalsts maksā ES budžetā [1B.5], pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko dalībvalsts maksā ES budžetā [1B.7].

2.

ES budžetā saņemamie netiešie nodokļi [1B.2] atbilst ražošanas un importa nodokļiem (D.2), kas uzrādīti kā S.212 resursi.

3.

ES budžetā saņemamie netiešie nodokļi, t. sk. ES budžetā saņemamais PVN [1B.3], atbilst pievienotās vērtības veida nodokļiem (D.211), kas uzrādīti kā S.212 resursi.

4.

Kārtējie ar starptautisko sadarbību saistītie maksājumi, kurus valdība maksā ES budžetā [1B.4], atbilst kārtējai starptautiskajai sadarbībai (D.74), kas uzrādīta kā S.212 resursi un S.13 izlietojumi.

5.

Dažādi kārtējie pārvedumi, kurus valdība maksā ES budžetā [1B.5], atbilst dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā S.212 resursi un S.13 izlietojumi.

6.

Dažādi kārtējie pārvedumi, kurus valdība maksā ES budžetā, t. sk. ES ceturtais pašu resurss [1B.6] atbilst uz NKP pamatotajam ceturtajam pašu resursam (EKS 95 4.138. punkts), kas kā dažādi kārtējie pārvedumi (D.75) uzrādīts kā daļa no S.212 resursiem un S.13 izlietojumiem.

7.

Kapitāla pārvedumi, kurus valdība maksā ES budžetā [1B.7], atbilst maksājamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām kā S.212 saņemamie kapitāla pārvedumi.

8.

ES izdevumi dalībvalstī [1B.8] atbilst subsīdijām (D.3), ko maksā no ES budžeta [1B.9], pieskaitot pārējos kārtējos pārvedumus (D.7), ko no ES budžeta maksā valdībai [1B.10], pieskaitot pārējos kārtējos pārvedumus (D.7), ko no ES budžeta maksā nevalstiskām vienībām [1B.11], pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko no ES budžeta maksā valdībai [1B.12], pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko no ES budžeta maksā nevalstiskām vienībām [1B.13].

9.

Subsīdijas, ko maksā no ES budžeta [1B.9], atbilst subsīdijām (D.3), kas uzrādītas kā daļa no S.212 resursiem.

10.

Kārtējie pārvedumi, ko no ES budžeta maksā valdībai [1B.10], atbilst kārtējai starptautiskajai sadarbībai (D.74) un dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem un S.212 izlietojumiem.

11.

Kārtējie pārvedumi, ko no ES budžeta maksā nevalstiskām vienībām [1B.11], atbilst dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.212 izlietojumiem un visu sektoru, izņemot S.13, resursiem.

12.

Kapitāla pārvedumi, ko no ES budžeta maksā valdībai [1B.12], atbilst saņemamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un S.212 aktīvu pārmaiņām.

13.

Kapitāla pārvedumi, ko no ES budžeta maksā nevalstiskām vienībām [1B.13], atbilst maksājamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.212 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

14.

Neto ieņēmumi no ES budžeta [1B.14] atbilst valdības neto ieņēmumiem no ES budžeta, pieskaitot nevalstisko vienību neto ieņēmumus no ES budžeta.

15.

Pašu resursu iekasēšanas izmaksas [1B.15] ir tā daļa no tirgus produkcijas (P.11), kas uzrādīta kā daļa no S.13 resursiem, tas ir, pašu resursu iekasēšanas izmaksas, par kurām samaksāts no ES budžeta.

1.C

tabula

1.

Galapatēriņa izdevumi [1C.1] atbilst galapatēriņa izdevumiem (P.3), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

2.

Individuālā patēriņa izdevumi [1C.2] atbilst individuālā patēriņa izdevumiem (P.31), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

3.

Kolektīvā patēriņa izdevumi [1C.3] atbilst kolektīvā patēriņa izdevumiem (P.32), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

4.

Darbinieku atalgojums [1C.4] atbilst [1A.29].

5.

Starppatēriņš [1C.5] atbilst [1A.31].

6.

Sociālie pārvedumi natūrā, kas piegādāti ar ražotāju starpniecību [1C.6], atbilst sociālajiem pabalstiem natūrā, kas attiecas uz izdevumiem, kuri radušies to preču iegādē, kas ar preču ražotāju starpniecību piegādātas mājsaimniecībām (D.6311 + D.63121 + D.63131), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

7.

Pamatkapitāla patēriņš [1C.7] atbilst pamatkapitāla patēriņam (K.1), kas uzrādīts kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

8.

Samaksātie ražošanas nodokļi, atskaitot saņemtās subsīdijas [1C.8], atbilst citu ražošanas nodokļu maksājumiem (D.29), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem, atskaitot citu ražošanas subsīdiju ieņēmumus (D.39), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

9.

Neto darbības rezultāts [1C.9] atbilst darbības rezultātam, izņemot S.13 (B.2n).

10.

Pārdošana [1C.10] atbilst [1A.22].

11.

Galapatēriņa izdevumi iepriekšējā gada cenās [1C.11] atbilst galapatēriņa izdevumu ķēdes indeksu veidā agregētajam apjoma rādītājam (P.3), kas uzrādīts kā daļa no S.13 izlietojumiem iepriekšējā gada cenās.

12.

Deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1C.12] atbilst deficītam (–) vai pārpalikumam (+) [1A.1].

13.

Maksājamie procenti [1C.13] atbilst maksājamiem procentiem [1A.10].

14.

Procenti, t. sk. procentu plūsmas mijmaiņas līgumos un nestandartizētos procentu likmes nākotnes līgumos [1C.14] atbilst pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras (EDP) procentiem (EDP D41), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem un visu sektoru, izņemot S.13, resursiem.

15.

EDP deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.1] atbilst S.13 EDP tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (EDP B.9).

16.

Ieņēmumi no universālo mobilo telekomunikāciju sistēmu licenču pārdošanas [1C.16] atbilst ieņēmumiem no trešās paaudzes mobilo telefonu licenču pārdošanas, kas uzrādīta kā nefinanšu aktīvu atsavināšana saskaņā ar Eurostat lēmumu par mobilo telefonu licenču sadali.

17.

Parāds [1C.17] atbilst parādam, kas definēts Regulā (EK) Nr. 479/2009.

18.

Iekšzemes kopprodukts (IKP) faktiskajās cenās [1C.18] atbilst IKP (B.1*g) tirgus cenās.

19.

IKP iepriekšējā gada cenās [1C.19] atbilst ķēdes indeksu veidā agregētajam IKP (B.1*g) apjoma rādītājam iepriekšējā gada cenās.

20.

Valdības investīcijas iepriekšējā gada cenās [1C.20] atbilst ķēdes indeksu veidā agregētajam kopējā pamatkapitāla veidošanas apjomam (P.51), kas uzrādīts kā daļa no pārmaiņām S.13 aktīvos salīdzināmajās cenās.

2.A

tabula

1.

Deficīts (–) vai pārpalikums (+) [2A.1] atbilst [1A.1].

2.

Korekcija starp finanšu un nefinanšu kontiem [2A.2] atbilst deficītam (–) vai pārpalikumam (+) [2A.1], atskaitot neto darījumus ar finanšu aktīviem un pasīviem [2A.3].

3.

Neto darījumi ar finanšu aktīviem un pasīviem [2A.3] atbilst darījumiem finanšu aktīvu neto iegādei [2A.4], atskaitot neto radušās saistības [2A.15].

4.

Darījumi ar finanšu aktīviem (konsolidēti) [2A.4] atbilst darījumiem ar skaidru naudu un noguldījumiem (F.2) [2A.5], darījumiem ar vērtspapīriem, kas nav akcijas (F.33) [2A.6], darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (F.34) [2A.7], darījumiem ar kredītiem (F.4) [2A.8], darījumiem ar akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem (F.5) [2A.9] un darījumiem ar citiem finanšu aktīviem [2A.13], kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

5.

Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem (aktīvi) [2A.5] atbilst skaidras naudas un noguldījumu neto iegādei (F.2), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

6.

Darījumi ar neakciju vērtspapīriem – īstermiņa un ilgtermiņa vērtspapīri (aktīvi) [2A.6] atbilst neakciju vērtspapīru neto iegādei, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.33), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

7.

Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (aktīvi) [2A.7] atbilst tīrajiem maksājumiem attiecībā uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem (F.34), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

8.

Darījumi ar kredītiem (aktīvi) [2A.8] atbilst jaunajiem kredītiem (F.4), ko piešķīrusi valdība, izņemot atmaksas valdībai, kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

9.

Darījumi ar akcijām un pārējiem kapitāla vērtspapīriem (aktīvi) [2A.9] atbilst akciju un citu kapitāla vērtspapīru neto iegādei (F.5), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām.

10.

Privatizācija (neto) [2A.10] atbilst darījumiem ar akcijām un pārējiem kapitāla vērtspapīriem (F.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un S.11 vai S.12 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un ko S.13 veic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā (EKS 95 2.26. punkts) (2); šādus darījumus S.13 var veikt tieši ar parādnieka vienību, vai ar citu kreditora vienību.

11.

Kapitāla ieguldījumi (neto) [2A.11] atbilst darījumiem ar akcijām un pārējiem kapitāla vērtspapīriem (F.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un S.11 vai S.12 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un ko S.13 neveic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā, un ko S.13 veic tieši ar parādnieka vienību.

12.

Citi [2A.12] atbilst darījumiem ar akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem (F.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un S.11, S.12 vai S.14 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un ko S.13 neveic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā, un ko S.13 neveic tieši ar parādnieka vienību, bet gan ar citu kreditora vienību.

13.

Darījumi ar pārējiem finanšu aktīviem [2A.13] atbilst monetārā zelta un speciālo aizņēmumtiesību neto iegādei (F.1), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām, apdrošināšanas tehnisko rezervju neto iegādei (F.6) un citiem debitoru parādiem (F.7), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

14.

Darījumi ar citiem finanšu aktīviem, t. sk. uzkrātie, bet vēl nesamaksātie nodokļi un sociālās iemaksas [2A.14], atbilst tai daļai no debitoru parādiem (F.7 aktīvi), kas attiecas uz nodokļiem un sociālajām iemaksām, kuras uzrādītas D2, D5, D6 un D91, atņemot faktiski iekasētās nodokļu summas, kas uzrādītas kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

15.

Darījumi ar pasīviem (konsolidēti) [2A.15] atbilst darījumiem ar skaidru naudu un noguldījumiem (F.2) [2A.16], darījumiem ar īstermiņa neakciju vērtspapīriem, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.331) [2A.17], darījumiem ar ilgtermiņa neakciju vērtspapīriem, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.332) [2A.18], darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (F.34) [2A.19], darījumiem ar kredītiem (F.4) [2A.20] un darījumiem ar pārējiem pasīviem [2A.22], kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

16.

Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem (pasīvi) [2A.16] atbilst skaidras naudas un noguldījumu neto iegādei (F.2), kas uzrādīta kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

17.

Darījumi ar neakciju vērtspapīriem – īstermiņa vērtspapīri (pasīvi) [2A.17], atbilst neakciju īstermiņa vērtspapīru neto iegādei, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.331), kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam, kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

18.

Darījumi ar neakciju vērtspapīriem – ilgtermiņa vērtspapīri (pasīvi) [2A.18], atbilst neakciju ilgtermiņa vērtspapīru neto iegādei, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.332), kuru sākotnējais termiņš ir ilgāk par vienu gadu, kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

19.

Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (pasīvi) [2A.19] atbilst tīrajiem ieņēmumiem attiecībā uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem (F.34), kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

20.

Darījumi ar kredītiem (pasīvi) [2A.20] atbilst saņemtajiem jaunajiem kredītiem (F.4), atskaitot esošo kredītu atmaksas, kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

21.

Darījumi ar kredītiem, t. sk. centrālās bankas kredīti [2A.21] atbilst darījumiem ar kredītiem (F.4), kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un S.121 aktīvu pārmaiņām.

22.

Darījumi ar pārējiem pasīviem [2A.22] ir vienādi ar apdrošināšanas tehnisko rezervju neto saistību rašanos (F.6) un kreditoru parādiem (F.7), kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

23.

Darījumi ar parāda instrumentiem (konsolidēti) [2A.23] ir vienādi ar skaidras naudas un noguldījumu neto saistību rašanos (F.2) [2A.16], neakciju vērtspapīriem, izņemot atvasinātos instrumentus, [2A.17 un 2A.18] (F.33), un kredītiem (F.4) [2A.20]. Tā ir arī denominēta valdības aizņemšanās nepieciešamība (VAN).

24.

Darījumi ar ilgtermiņa parāda instrumentiem [2A.24] ir vienādi ar tādu parāda instrumentu neto saistību rašanos [2A.23], kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

25.

Darījumi ar parāda instrumentiem nacionālajā valūtā [2A.25], ir vienādi ar tādu parāda instrumentu neto saistību rašanos [2A.23], kas denominēti dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī.

26.

Darījumi ar parāda instrumentiem iesaistītās dalībvalsts valūtā [2A.26], ir vienādi ar tādu parāda instrumentu neto saistību rašanos [2A.23], kas denominēti ECU, pieskaitot parāda instrumentus, kas denominēti euro pirms dalībvalsts kļuva par iesaistīto dalībvalsti, pieskaitot parāda instrumentus, kas denominēti dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī pirms tā kļuva par iesaistīto dalībvalsti. Tas neietver nacionālo valūtu [2A.25].

27.

Darījumi ar parāda instrumentiem neiesaistītās dalībvalsts valūtā [2A.27], ir vienādi ar tādu parāda instrumentu neto saistību rašanos [2A.23], kas nav iekļauti [2A.25] vai [2A.26].

28.

Pārējās plūsmas [2A.28] atbilst pārvērtēšanas ietekmei uz parādu [2A.29], pieskaitot citas pārmaiņas parāda apjomā [2A.32].

29.

Pārvērtēšanas ietekme uz parādu [2A.29] atbilst ārvalstu valūtas turējumu peļņai un zaudējumiem [2A.30], pieskaitot pārējos pārvērtēšanas rezultātus – nominālvērtība [2A.31].

30.

Ārvalstu valūtas turējumu peļņa un zaudējumi [2A.30] atbilst parāda [3A.1] nominālajai turēšanas peļņai/zaudējumiem (K.11), kas valūtas kursu pārmaiņu dēļ maina vērtību pēc konvertācijas nacionālajā valūtā.

31.

Pārējās pārvērtēšanas rezultāti – nominālvērtība [2A.31] atbilst parāda pārmaiņām [2A.33], atskaitot darījumus ar parāda instrumentiem (konsolidēti) [2A.23], atskaitot ārvalstu valūtas turējumu peļņu un zaudējumus [2A.30], atskaitot pārējās pārmaiņas parāda apjomā [2A.32].

32.

Pārējās pārmaiņas parāda apjomā [2A.32] atbilst citām apjoma pārmaiņām (K.7, K.8, K.10 un K.12) pasīvos, kas klasificēti kā skaidra nauda un noguldījumi (AF.2), neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (AF.33), vai kredīti (AF.4), kas nav S.13 aktīvi.

33.

Parāda pārmaiņas [2A.33] atbilst parādam [3A.1] t gadā, atskaitot parādu [3A.1] t–1 gadā.

1.B

tabula

1.

Darījumi ar parāda instrumentiem – nekonsolidēti [2B.1] atbilst darījumiem ar skaidru naudu un noguldījumiem (pasīvi) – nekonsolidētiem [2B.2], pieskaitot darījumus ar īstermiņa vērtspapīriem (pasīvi) – nekonsolidētus [2B.3], darījumus ar ilgtermiņa vērtspapīriem (pasīvi) – nekonsolidētus [2B.4], pieskaitot darījumus ar centrālo banku kredītiem [2B.5], pieskaitot citus darījumus ar citiem kredītiem (pasīvi) – nekonsolidētus [2B.6].

2.

Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem (pasīvi) – nekonsolidēti [2B.2] atbilst darījumiem ar skaidru naudu un noguldījumiem (F.2), kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

3.

Darījumi ar īstermiņa vērtspapīriem (pasīvi) – nekonsolidēti [2B.3] atbilst darījumiem ar neakciju vērtspapīriem, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.33), kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam, kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

4.

Darījumi ar ilgtermiņa vērtspapīriem (pasīvi) – nekonsolidēti [2B.4] atbilst darījumiem ar neakciju vērtspapīriem, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.33), kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu, kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām.

5.

Darījumi ar centrālo banku kredītiem [2B.5] atbilst darījumiem ar kredītiem (F.4), kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un S.121 aktīvu pārmaiņām.

6.

Darījumi ar pārējiem kredītiem (pasīvi) – nekonsolidēti [2B.6] atbilst darījumiem ar kredītiem (F.4), kas uzrādīti kā daļa no S.13 pasīvu un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.121, aktīvu pārmaiņām.

7.

Konsolidējošie darījumi [2B.7] atbilst darījumiem ar parāda instrumentiem – nekonsolidētiem [2B.1], atskaitot darījumus ar parāda instrumentiem (konsolidētos) [2A.23].

8.

Konsolidējošie darījumi – skaidra nauda un noguldījumi [2B.8] atbilst darījumiem ar skaidru naudu un noguldījumiem (pasīvi) – nekonsolidētiem [2B.2], atskaitot konsolidētos darījumus ar skaidru naudu un noguldījumiem (pasīvi) [2A.16].

9.

Konsolidējošie darījumi – īstermiņa vērtspapīri [2B.9] atbilst darījumiem ar īstermiņa vērtspapīriem (pasīvi) – nekonsolidētiem [2B.3], atskaitot konsolidētos darījumus ar neakciju vērtspapīriem – īstermiņa vērtspapīri (pasīvi) [2A.17].

10.

Konsolidējošie darījumi – ilgtermiņa vērtspapīri [2B.10] atbilst darījumiem ar ilgtermiņa vērtspapīriem (pasīvi) – nekonsolidētiem [2B.4], atskaitot konsolidētos darījumus ar neakciju vērtspapīriem – ilgtermiņa vērtspapīri (pasīvi) [2A.18].

11.

Konsolidējošie darījumi – kredīti [2B.11] atbilst darījumiem ar pārējiem kredītiem (pasīvi) – nekonsolidētiem [2B.6], atskaitot konsolidētos darījumus ar kredītiem (pasīvi) [2A.20], atskaitot darījumus ar centrālo banku kredītiem [2A.21].

3.A

tabula

1.

Parāds [3A.1] atbilst parādam [1C.17].

2.

Parāds – skaidra nauda un noguldījumi (pasīvi) [3A.2] atbilst parāda [3A.1] daļai instrumentā skaidra nauda un noguldījumi (AF.2).

3.

Parāds – īstermiņa vērtspapīri (pasīvi) [3A.3] atbilst parāda [3A.1] daļai instrumentā neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (AF.33), kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam.

4.

Parāds – ilgtermiņa vērtspapīri (pasīvi) [3A.4] atbilst parāda [3A.1] daļai instrumentā neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (AF.33), kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

5.

Parāds – centrālās bankas kredīti (pasīvi) [3A.5] atbilst parāda [3A.1] daļai instrumentā kredīti (AF.4), kas ir S.121 aktīvs.

6.

Parāds – pārējie kredīti (pasīvi) [3A.6] atbilst parāda [3A.1] daļai instrumentā kredīti (AF.4), kas nav S.121 aktīvs.

7.

Parāds, kura turētāji ir dalībvalstu nerezidenti [3A.7], atbilst centrālās bankas turētajam parādam [3A.8], citu monetāro finanšu iestāžu turētajam parādam [3A.9], citu finanšu iestāžu turētajam parādam [3A.10] un citu dalībvalsts rezidentu turētajam parādam [3A.11].

8.

Centrālās bankas turētais parāds [3A.8] atbilst parāda [3A.1] daļai, kas ir S.121 aktīvs.

9.

Pārējo monetāro finanšu iestāžu turētais parāds [3A.9] atbilst parāda [3A.1] daļai, kas ir S.122 aktīvs.

10.

Pārējo finanšu iestāžu turētais parāds [3A.10] atbilst parāda [3A.1] daļai, kas ir S.123, S.124 vai S.125 aktīvs.

11.

Pārējo dalībvalsts rezidentu turētais parāds [3A.11] atbilst parāda [3A.1] daļai, kas ir S.11, S.14 vai S.15 aktīvs.

12.

Dalībvalsts nerezidentu turētais parāds [3A.12] atbilst parāda [3A.1] daļai, kas ir S.2 aktīvs.

13.

Parāds nacionālajā valūtā [3A.13], atbilst parāda [3A.1] daļai, kas denominēta dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī.

14.

Parāds iesaistītās dalībvalsts valūtā [3A.14], pirms dalībvalsts kļūšanas par iesaistīto dalībvalsti atbilst parāda [3A.1] daļai, kas denominēta kādas iesaistītās dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī (izņemot nacionālo valūtu [3A.13]), pieskaitot parādu, kas denominēts ECU vai euro.

15.

Parāds neiesaistītās dalībvalsts valūtā [3A.15], atbilst parāda [3A.1] daļai, kas nav iekļauta [3A.13] vai [3A.14].

16.

Īstermiņa parāds [3A.16] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam.

17.

Ilgtermiņa parāds [3A.17] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

18.

Ilgtermiņa parāds, t. sk. ar mainīgu procentu likmi [3A.18] atbilst ilgtermiņa parāda [3A.17] daļai, kuras procentu likme ir mainīga.

19.

Parāds ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam [3A.19] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir līdz vienam gadam.

20.

Parāds ar atlikušo termiņu no viena līdz pieciem gadiem [3A.20] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir no viena līdz pieciem gadiem.

21.

Parāds ar atlikušo termiņu no viena līdz pieciem gadiem ar mainīgu procentu likmi [3A.21] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir no viena līdz pieciem gadiem [3A.20], un kuras procentu likme ir mainīga.

22.

Parāds ar atlikušo termiņu ilgāku par pieciem gadiem [3A.22] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem.

23.

Parāds ar atlikušo termiņu ilgāku par pieciem gadiem, t. sk. ar mainīgu procentu likmi [3A.23] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem [3A.22], un kuras procentu likme ir mainīga.

24.

Centrālās valdības parāda daļa [3A.24] atbilst S.1311 pasīviem, kas nav S.1311 aktīvi, atskaitot S.1311 aktīvus, kas ir S.13 pasīvi, kas nav S.1311 [3B.15].

25.

Pavalsts valdības parāda daļa [3A.25] atbilst S.1312 pasīviem, kas nav S.1312 aktīvi, atskaitot S.1312 aktīvus, kas ir S.13 pasīvi, kas nav S.1312 [3B.16].

26.

Vietējās valdības parāda daļa [3A.26] atbilst S.1313 pasīviem, kas nav S.1313 aktīvi, atskaitot S.1313 aktīvus, kas ir S.13 pasīvi, kas nav S.1313 [3B.17].

27.

Sociālās nodrošināšanas parāda daļa [3A.27] atbilst S.1314 pasīviem, kas nav S.1314 aktīvi, atskaitot S.1314 aktīvus, kas ir S.13 pasīvi, kas nav S.1314 [3B.18].

28.

Parāda vidējais atlikušais termiņš [3A.28] atbilst vidējam atlikušajam termiņam svērtam pēc atlikušajām summām, izteiktam gados.

29.

Parāds – bezkupona obligācijas [3A.29] atbilst parāda [3A.1] daļai bezkupona obligāciju veidā, t. i., obligācijām bez kuponu maksājumiem, kuru procentu atlīdzība ir pamatota uz atšķirību dzēšanas un emisijas cenā.

3.B

tabula

1.

Parāds – nekonsolidēts [3B.1] atbilst S.13 pasīviem, ietverot tos, kas ir S.13 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

2.

Konsolidējošie elementi [3B.2] atbilst S.13 pasīviem, kas tajā pašā laikā ir S.13 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

3.

Konsolidējošie elementi – skaidra nauda un noguldījumi [3B.3] atbilst konsolidējošo elementu [3B.2] daļai instrumentā skaidra nauda un noguldījumi (F.2).

4.

Konsolidējošie elementi – īstermiņa vērtspapīri [3B.4] atbilst konsolidējošo elementu [3B.2] daļai instrumentā neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.33), kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam.

5.

Konsolidējošie elementi – ilgtermiņa vērtspapīri [3B.5] atbilst konsolidējošo elementu [3B.2] daļai instrumentā neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.33), kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

6.

Konsolidējošie elementi – kredīti [3B.6] atbilst konsolidējošo elementu [3B.2] daļai instrumentā kredīti (F.4).

7.

Centrālās valdības emitētais parāds [3B.7] atbilst S.1311 pasīviem, kas nav S.1311 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

8.

Centrālās valdības emitētais parāds, t. sk. citu valdības apakšsektoru turēts [3B.8], atbilst S.1311 pasīviem, kas ir S.1312, S.1313 vai S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

9.

Pavalsts valdības emitētais parāds [3B.9] atbilst S.1312 pasīviem, kas nav S.1312 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

10.

Pavalsts valdības emitētais parāds, t. sk. citu valdības apakšsektoru turēts [3B.10], atbilst S.1312 pasīviem, kas ir S.1311, S.1313 vai S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

11.

Vietējās valdības emitētais parāds [3B.11] atbilst S.1313 pasīviem, kas nav S.1313 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

12.

Vietējās valdības emitētais parāds, t. sk. citu valdības apakšsektoru turēti [3B.12] atbilst S.1313 pasīviem, kas ir S.1311, S.1312 vai S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

13.

Sociālās nodrošināšanas fondu emitētais parāds [3B.13] atbilst S.1314 pasīviem, kas nav S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

14.

Sociālās nodrošināšanas fondu emitētais parāds, t. sk. citu valdības apakšsektoru turēti [3B.14] atbilst S.1314 pasīviem, kas ir S.1311, S.1312 vai S.1313 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

15.

Pārējo valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds centrālās valdības turējumā [3B.15] atbilst S.1312, S.1313 vai S.1314 pasīviem, kas ir S.1311 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

16.

Pārējo valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds pavalsts valdības turējumā [3B.16] atbilst S.1311, S.1313 vai S.1314 pasīviem, kas ir S.1312 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

17.

Pārējo valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds vietējās valdības turējumā, kuru emitējušas citu valdības apakšsektoru vienības [3B.17], atbilst S.1311, S.1312 vai S.1314 pasīviem, kas ir S.1313 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

18.

Pārējo valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds sociālās nodrošināšanas fondu turējumā [3B.18] atbilst S.1311, S.1312 vai S.1313 pasīviem, kas ir S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].


(1)  [x.y] attiecas uz x tabulas y kategoriju.

(2)  Izraisot parādnieka vienības pārklasificēšanu no S.11001 vai S.12x01 apakšsektora uz S.11002/3 vai S.12x02/3 apakšsektoru, vai otrādi.


III PIELIKUMS

PĀRSŪTĪŠANAS UN KODĒŠANAS STANDARTI

Elektroniskai statistikas datu pārsūtīšanai, kas aprakstīta 2. un 3. pantā, NCB un ECB izmanto EXDI. Datnes kodē, izmantojot GESMES/TS (SDMX-EDI) ziņojumu formātu. Katru laikrindu kodē, izmantojot šādu ECB_GST1 kodu grupu.

ECB_GST1 kodu grupa

Numurs

Nosaukums

Apraksts

Kodu saraksts

1

Biežums

Laikrindu ziņošanas biežums

CL_FREQ

2

Datu izcelsmes apgabals

Ziņotājvalsts vai kopsavilkuma rādītāja divu simbolu, burtciparu ISO valsts kods

CL_AREA_EE

3

Korekciju rādītājs

Lielums norāda, vai attiecībā uz laikrindām ir veiktas kādas korekcijas, piemēram, saistībā ar sezonu un/vai darbdienām

CL_ADJUSTMENT

4

Izlietojums vai kreditora/aktīvu sektors

Sektors, kura kategorija ir izlietojums/izmaiņas aktīvos

CL_SECTOR_ESA

5

Postenis

Laikrindas kategorija

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Resurss vai debitora/pasīva sektors

Sektors, kura kategorija ir resurss/izmaiņas pasīvos un neto vērtībā

CL_SECTOR_ESA

7

Novērtēšana

Izmantotā vērtēšanas metode

CL_GOVNT_VALUATION

8

Laikrindas vienība

Ziņotās kategorijas vienība un citi raksturlielumi

CL_GOVNT_ST_SUFFIX


Top