Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_124_R_0051_01

2009/392/EK: Padomes Lēmums ( 2008. gada 27. novembris ) par to, lai Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai
Protokols nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

OJ L 124, 20.5.2009, p. 51–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/51


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 27. novembris)

par to, lai Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

(2009/392/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu un 300. panta 3. punkta otro daļu,

ņemot vērā Pievienošanās līgumam pievienoto Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 5. maijā pilnvaroja Komisiju risināt sarunas ar Šveices Konfederāciju par protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai.

(2)

Saskaņā ar Padomes 2008. gada 26. maija Lēmumu minētais protokols ir parakstīts Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā 2008. gada 27. maijā, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

(3)

Protokols būtu jānoslēdz,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā tiek apstiprināts Protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Kopienas un tās dalībvalstu vārdā sniedz paziņojumu par apstiprinājumu saskaņā ar protokola 6. pantā paredzētajiem noteikumiem.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 27. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. CHATEL


PROTOKOLS

nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

EIROPAS KOPIENA,

ko pārstāv Eiropas Savienības Padome, un

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

turpmāk “dalībvalstis”, kuras arī pārstāv Eiropas Savienības Padome,

no vienas puses, un

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA, turpmāk “Šveice”,

no otras puses,

turpmāk “Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒRĀ 1999. gada 21. jūnija Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos (turpmāk “Nolīgums”), kas stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā;

ŅEMOT VĒRĀ 2004. gada 26. oktobra protokolu 1999. gada 21. jūnija Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos, kurā Čehijas Republika, Igaunijas Republika, Kipras Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Ungārijas Republika, Maltas Republika, Polijas Republika, Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika piedalās kā līgumslēdzējas puses saskaņā ar to pievienošanos Eiropas Savienībai (turpmāk “2004. gada protokols”), kas stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī;

ŅEMOT VĒRĀ Bulgārijas Republikas un Rumānijas (turpmāk “jaunās dalībvalstis”) pievienošanos Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī;

TĀ KĀ jaunajām dalībvalstīm jākļūst par Nolīguma līgumslēdzējām pusēm;

IEVĒROJOT TO, ka Pievienošanās akts pilnvaro Eiropas Savienības Padomi Eiropas Savienības dalībvalstu vārdā slēgt Nolīguma protokolu par jauno dalībvalstu pievienošanos,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

1.   Jaunās dalībvalstis ar šo kļūst par Nolīguma līgumslēdzējām pusēm.

2.   Stājoties spēkā šim protokolam, nolīguma noteikumi jaunajām dalībvalstīm ir saistoši tāpat kā Nolīguma pašreizējām līgumslēdzējām pusēm saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šajā protokolā.

2. pants

Nolīguma noteikumu daļā un tā I pielikumā veic šādus pielāgojumus.

1.

Nolīguma līgumslēdzēju pušu sarakstu aizstāj ar šādu sarakstu:

“EIROPAS KOPIENA,

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

no vienas puses, un

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA,

no otras puses,”;

2.

Nolīguma 10. pantu groza šādi:

a)

pēc 1.a punkta iekļauj šādu punktu:

“1.b   Laikposmā, kas nepārsniedz divus gadus no dienas, kad stājas spēkā šā nolīguma protokols attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm, Šveice var saglabāt kvantitatīvos ierobežojumus attiecībā uz Šveicē nodarbināto darba ņēmēju un pašnodarbināto personu, kas ir Bulgārijas Republikas un Rumānijas valstspiederīgie, piekļuvi divām šādām uzturēšanās kategorijām: uzturēšanās, kas pārsniedz četrus mēnešus, bet ir īsāka par vienu gadu, un uzturēšanās uz vienu gadu vai ilgāk. Nav kvantitatīvu ierobežojumu attiecībā uz uzturēšanos, kas īsāka par četriem mēnešiem.

Pirms iepriekšminētā pārejas posma beigām, pamatojoties uz Šveices ziņojumu, Apvienotā komiteja pārskata jauno dalībvalstu valstspiederīgajiem piemērotā pārejas perioda darbību. Pabeidzot pārskatīšanu, un ne vēlāk kā līdz iepriekšminētā laikposma beigām Šveice paziņo Apvienotajai komitejai, vai tā turpinās piemērot kvantitatīvos ierobežojumus darba ņēmējiem, kas nodarbināti Šveicē. Šveice var turpināt piemērot minētos pasākumus līdz pieciem gadiem no iepriekšminētā protokola stāšanās spēkā. Šāda paziņojuma nesaņemšanas gadījumā pārejas posms beidzas, beidzoties pirmajā daļā minētajam divu gadu laikposmam.

Šajā punktā noteiktā pārejas posma beigās atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus, kas piemērojami attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas valstspiederīgajiem. Šīs dalībvalstis ir tiesīgas ieviest tādus pašus kvantitatīvos ierobežojumus Šveices valstspiederīgajiem minētajā laikposmā.”;

b)

pēc 2.a punkta iekļauj šādu punktu:

“2.b   Laikposmā, kas nepārsniedz divus gadus no dienas, kad stājas spēkā šā nolīguma protokols attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm, Šveice un Bulgārijas Republika un Rumānija attiecībā pret kādas Līgumslēdzējas puses darba ņēmējiem, kuri strādā to teritorijā, var saglabāt kontroli attiecībā uz to darba ņēmēju prioritāti, kas iekļauti to pastāvīgajā darba tirgū, kā arī attiecībā uz algas un darba apstākļiem, kas piemērojami attiecīgās Līgumslēdzējas puses pilsoņiem. Tādu pašu kontroli var saglabāt attiecībā uz personām, kuras nodrošina pakalpojumus četrās nozarēs, kā minēts nolīguma 5. panta 1. punktā: dārzkopības pakalpojumi, būvniecība, iekļaujot saistītās nozares, apsardzes darbība, ēku tīrīšana un apkope (attiecīgi NACE  (1) kodi 01.41; 45.1 līdz 4; 74.60; 74.70). Šveice 1.b, 2.b, 3.b un 4.c punktā paredzētajā pārejas posmā attiecībā uz piekļuvi tās darba tirgum dod priekšroku darba ņēmējiem, kuri ir jauno dalībvalstu valstspiederīgie, nevis darba ņēmējiem, kas ir tādu valstu valstspiederīgie, kuras nav ES un EBTA dalībvalstis. Dodot priekšroku darba ņēmējiem, kas iekļauti pastāvīgajā darba tirgū, kontrole netiks piemērota to pakalpojumu sniedzējiem, kuri liberalizēti ar īpašu vienošanos starp Līgumslēdzējām pusēm attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu (ietverot nolīgumu par dažiem publiskā iepirkuma aspektiem, ciktāl tas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu). Tajā pašā laikposmā var saglabāt kvalifikācijas prasības attiecībā uz uzturēšanās atļaujām laikposmam, kas īsāks par četriem mēnešiem (2), un attiecībā uz personām, kuras nodrošina pakalpojumus četrās iepriekšminētajās nozarēs, kas minētas nolīguma 5. panta 1. punktā.

Divos gados no dienas, kad stājas spēkā šā nolīguma protokols attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm, Apvienotā komiteja pārskata pārejas pasākumu darbību, kas iekļauti šajā punktā, pamatojoties uz ziņojumu, kuru sagatavo katra no Līgumslēdzējām pusēm, kas tos īsteno. Pabeidzot pārskatīšanu, un ne vēlāk kā divus gadus no iepriekšminētā protokola stāšanās spēkā Līgumslēdzēja puse, kas ir īstenojusi pārejas posma pasākumus, kuri ietverti šajā punktā, un kas ir informējusi Apvienoto komiteju par savu nodomu turpināt piemērot šādus pārejas pasākumus, var turpināt to darīt līdz pieciem gadiem no iepriekšminētā protokola spēkā stāšanās. Šāda paziņojuma nesaņemšanas gadījumā pārejas posms beigsies, beidzoties pirmajā daļā minētajam divu gadu laikposmam.

Šajā punktā noteiktā pārejas posma beigās visi šajā punktā minētie ierobežojumi tiek atcelti.”

c)

pēc 3.a punkta iekļauj šādu punktu:

“3.b   Stājoties spēkā šā nolīguma protokolam attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm, un līdz 1.b punktā noteiktā laikposma beigām Šveice kopējās kvotas trešām valstīm ietvaros ik gadu (pro rata temporis) rezervēs Šveicē nodarbinātiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kas ir Bulgārijas Republikas un Rumānijas valstspiederīgie, jaunu uzturēšanās atļauju (3) minimālo skaitu saskaņā ar šādu plānu:

Periods

Atļauju skaits laikposmā, kas ir gads vai pārsniedz vienu gadu

Atļauju skaits laikposmā, kas ir ilgāks par četriem mēnešiem un īsāks par vienu gadu

Līdz pirmā gada beigām

362

3 620

Līdz otrā gada beigām

523

4 987

Līdz trešā gada beigām

684

6 355

Līdz ceturtā gada beigām

885

7 722

Līdz piektā gada beigām

1 046

9 090

d)

pēc 4.b punkta iekļauj šādu punktu:

“4.c   Tā laikposma beigās, kas minēts 1.b punktā un šajā punktā, un līdz desmit gadiem pēc šā nolīguma protokola attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm spēkā stāšanās, attiecībā uz šo jauno dalībvalstu valstspiederīgajiem piemēro šā nolīguma 10. panta 4. punktu.

Nozīmīgu darba tirgus traucējumu un traucējumu draudu gadījumā Šveicei un jebkurai no jaunajām dalībvalstīm, kura ir īstenojusi pārejas pasākumus, jāpaziņo par šiem apstākļiem Apvienotajai komitejai līdz 2.b punkta 2. apakšpunktā minētā piecu gadu pārejas posma beigām. Šajā gadījumā valsts, kas iesniegusi paziņojumu, var turpināt piemērot darba ņēmējiem, kuri nodarbināti tās teritorijā, pasākumus, kas aprakstīti 1.b, 2.b un 3.b punktā, līdz septiņiem gadiem pēc iepriekšminētā protokola stāšanās spēkā. Tādā gadījumā ikgadējais uzturēšanās atļauju skaits, kas minēts 1.b punktā, būs:

Periods

Atļauju skaits laikposmā, kas ir gads vai pārsniedz vienu gadu

Atļauju skaits laikposmā, kas ir ilgāks par četriem mēnešiem un īsāks par vienu gadu

Līdz sestā gada beigām

1 126

10 457

Līdz septītā gada beigām

1 207

11 664”

e)

pēc 5.a punkta iekļauj šādu punktu:

“5.b   Pārejas noteikumi 1.b, 2.b, 3.b un 4.c punktā, jo īpaši tie, kas minēti 2.b punktā attiecībā uz priekšrocībām darba ņēmējiem, kuri iekļauti pastāvīgajā darba tirgū, un kontroli attiecībā uz algām un darba apstākļiem, neattiecina uz darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kurām dienā, kad stājas spēkā šā nolīguma protokols attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm, ir atļauts veikt saimniecisko darbību Līgumslēdzēju pušu teritorijā. Minētās personas jo īpaši var izmantot profesionālās un ģeogrāfiskās mobilitātes priekšrocības.

Uzturēšanās atļauju turētāji, kuru atļaujas ir derīgas uz īsāku laikposmu nekā viens gads, ir tiesīgi tās atjaunot; attiecībā pret šiem uzturēšanās atļaujas turētājiem kvantitātes kvotas limita pārsniegšana nevar tikt piemērota. Uzturēšanās atļauju turētājiem, kuru atļaujas ir derīgas vienu gadu vai ilgāk par vienu gadu, ir tiesības uzturēšanās atļaujas pagarināt automātiski. Tādējādi minētajiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām būs priekšroka izmantot brīvas pārvietošanās tiesības, kas piešķirtas reģistrētām personām saskaņā ar šā nolīguma pamatnoteikumiem, jo īpaši ar tā 7. pantu, no iepriekšminētā Protokola stāšanās spēkā.”

3)

Nolīguma I pielikuma 27. panta 2. punktā atsauci uz 10. panta 2., 2.a, 4.a un 4.b punktu aizstāj ar atsauci uz 10. panta 2., 2.a, 2.b, 4.a, 4.b un 4.c punktu.

3. pants

Atkāpjoties no Nolīguma I pielikuma 25. panta, piemēro šā protokola 1. pielikumā minētos pārejas posmus.

4. pants

1.   Nolīguma II pielikumu groza saskaņā ar šā protokola 2. pielikumu.

2.   Nolīguma III pielikumu pielāgo ar Apvienotās komitejas lēmumu, kura izveidota saskaņā ar Nolīguma 14. pantu.

5. pants

1.   Šā protokola 1. un 2. pielikums ir tā sastāvdaļa.

2.   Šis protokols un 2004. gada protokols ir nolīguma sastāvdaļa.

6. pants

1.   Šo protokolu Eiropas Savienības Padome Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā un Šveice ratificē vai apstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām.

2.   Eiropas Savienības Padome un Šveice viena otru informē par šo procedūru pabeigšanu.

7. pants

Šis protokols stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējā paziņojuma par ratifikāciju vai apstiprināšanu.

8. pants

Šis protokols paliek spēkā uz to pašu laiku un saskaņā ar to pašu kārtību kā nolīgums.

9. pants

1.   Šis protokols, kā arī tam pievienotās deklarācijas, ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā; visi minētie teksti ir vienlīdz autentiski.

2.   Nolīguma, tostarp tā pielikumu un protokolu, un Nobeiguma akta bulgāru un rumāņu valodas versijas ir vienlīdz autentiskas. Apvienotā komiteja, kas izveidota ar Nolīguma 14. pantu, apstiprina Nolīguma autentiskos tekstus jaunajās valodās.

Съставено в Брюксел, на двадесет и седми май две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și șapte mai două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho mája dvetisícosem.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundraåtta.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  NACE: Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90 (1990. gada 9. oktobris) par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  Darba ņēmēji var iesniegt pieteikumus īstermiņa uzturēšanās atļaujām saskaņā ar kvotām, kuras minētas 3.a punktā, uz laiku, kas ir pat īsāks par četriem mēnešiem.;

(3)  Šīs atļaujas tiks piešķirtas papildus nolīguma 10. pantā minētajām kvotām, kuras ir rezervētas darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kas nolīguma parakstīšanas dienā (1999. gada 21. jūnijā) ir dalībvalstu valstspiedrīgie un to dalībvalstu valstspiederīgie, kuras kļuva par šā nolīguma Līgumslēdzējām pusēm ar 2004. gada protokolu. Šīs atļaujas arī ir papildus tām atļaujām, kuras piešķir, balstoties uz pašreizējiem divpusējiem nolīgumiem par stažieru apmaiņu starp Šveici un jaunajām dalībvalstīm.”;

1. PIELIKUMS

Pārejas pasākumi zemes iegādei un otrai dzīvesvietai

1.   Bulgārijas Republika

Bulgārijas Republika uz pieciem gadiem no šā protokola spēkā stāšanās dienas var atstāt spēkā ierobežojumus, kuri protokola parakstīšanas laikā tās tiesību aktos noteikti attiecībā uz īpašumtiesībām uz zemi otriem mājokļiem un kuri attiecas uz Šveices valstspiederīgajiem, kuri nav Bulgārijas Republikas iedzīvotāji, un uz juridiskām personām, kas ir izveidotas saskaņā ar Šveices tiesību aktiem.

Šveices valstspiederīgajiem, kuri Bulgārijā uzturas likumīgi, nepiemēro ne šā punkta iepriekšējās daļas noteikumus, ne arī jebkādus noteikumus un procedūras, ko neattiecina uz Bulgārijas valstspiederīgajiem.

Bulgārijas Republika uz septiņiem gadiem no šā protokola spēkā stāšanās dienas var atstāt spēkā ierobežojumus, kuri protokola parakstīšanas laikā tās tiesību aktos noteikti attiecībā uz lauksaimniecības zemes, mežu un mežsaimniecības zemes iegūšanu Šveices valstspiederīgajiem un uz juridiskām personām, kas ir izveidotas saskaņā ar Šveices tiesību aktiem. Attiecībā uz lauksaimniecības zemes, mežu un mežsaimniecības zemes iegūšanu pret Šveices valstspiederīgo nekādā ziņā nevar izturēties mazāk labvēlīgi nekā šā protokola parakstīšanas dienā vai ierobežojošākā veidā nekā attiecībā pret trešās valsts valstspiederīgo.

Uz pašnodarbinātiem lauksaimniekiem, kuri ir Šveices valstspiederīgie un kuri vēlas veikt uzņēmējdarbību un dzīvot Bulgārijas Republikā, neattiecas iepriekšējās daļas noteikumi vai jebkādas citas procedūras, kuras atšķiras no tām, ko piemēro Bulgārijas Republikas valstspiederīgajiem.

Šo pārejas posma pasākumu vispārēju pārskatīšanu veic trešajā gadā pēc šā protokola spēkā stāšanās dienas. Apvienotā komiteja var izlemt par pārejas posma, kurš norādīts pirmajā daļā, saīsināšanu vai izbeigšanu.

2.   Rumānija

Rumānija uz pieciem gadiem no šā protokola spēkā stāšanās dienas var atstāt spēkā ierobežojumus, kuri protokola parakstīšanas laikā tās tiesību aktos noteikti attiecībā uz īpašumtiesībām uz zemi otriem mājokļiem un kuri attiecas uz Šveices valstspiederīgajiem, kuri nav Rumānijas iedzīvotāji, un uz uzņēmumiem, kas ir izveidoti saskaņā ar Šveices tiesību aktiem un kas nedz veic uzņēmējdarbību, nedz kuriem ir filiāles vai pārstāvniecības Rumānijas teritorijā.

Šveices valstspiederīgajiem, kuri Rumānijā uzturas likumīgi, nepiemēro ne šā punkta iepriekšējās daļas noteikumus, ne arī jebkādus noteikumus un procedūras, ko neattiecina uz Rumānijas valstspiederīgajiem.

Rumānija uz septiņiem gadiem no šā protokola spēkā stāšanās dienas var atstāt spēkā ierobežojumus, kuri protokola parakstīšanas laikā tās tiesību aktos noteikti attiecībā uz lauksaimniecības zemes, mežu un mežsaimniecības zemes iegādi Šveices valstspiederīgajiem un uz uzņēmumiem, kas ir izveidoti saskaņā ar Šveices tiesību aktiem un kas nedz veic uzņēmējdarbību, nedz ir reģistrēti Rumānijā. Attiecībā uz lauksaimniecības zemes, mežu un mežsaimniecības zemes iegūšanu pret Šveices valstspiederīgo nekādā ziņā nevar izturēties mazāk labvēlīgi nekā šā protokola parakstīšanas dienā vai ierobežojošākā veidā nekā attiecībā pret trešās valsts valstspiederīgo.

Pašnodarbinātiem lauksaimniekiem, kas ir Šveices valstspiederīgie un kas vēlas veikt uzņēmējdarbību un dzīvot Rumānijā, nepiemēro šā punkta iepriekšējās daļas noteikumus vai jebkādas procedūras, ko neattiecina uz Rumānijas valstspiederīgajiem.

Šo pārejas posma pasākumu vispārēju pārskatīšanu veic trešajā gadā pēc šā protokola spēkā stāšanās dienas. Apvienotā komiteja var izlemt par pārejas posma, kurš norādīts pirmajā daļā, saīsināšanu vai izbeigšanu.

2. PIELIKUMS

Nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos II pielikumu groza šādi.

1.

Zem virsraksta “Lai īstenotu šo nolīgumu, regulu pielāgo šādi:” nolīguma II pielikuma A iedaļas 1. punktu groza šādi:

a)

minētā punkta i) apakšpunktam attiecībā uz III pielikuma A daļu pēc pēdējā ieraksta “Slovākija – Šveice” pievieno šādu tekstu:

 

“Bulgārija – Šveice

Nav.

 

Rumānija – Šveice

Nav konvencijas.”;

b)

minētā punkta j) apakšpunktā attiecībā uz III pielikuma B daļu pēc pēdējā ieraksta “Slovākija – Šveice” pievieno šādu tekstu:

 

“Bulgārija – Šveice

Nav.

 

Rumānija – Šveice

Nav konvencijas.”

2.

Zem virsraksta “A iedaļa: Tiesību akti, uz kuriem izdarīta atsauce” 1. punktā “Regula (EEK) Nr. 1408/71” pēc “304 R 631: Regula (EK) Nr. 631/2004…” iekļauj šādu tekstu:

“2. iedaļa (Personu pārvietošanās brīvība – sociālais nodrošinājums) Padomes Regulā (EK) Nr. 1791/2006 (2006. gada 20. novembris), ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, ciktāl tās noteikumi attiecas uz Kopienas tiesību aktiem, kas minēti šā nolīguma II pielikumā.”

3.

Zem virsraksta “A iedaļa: Tiesību akti, uz kuriem izdarīta atsauce” 2. punktā “Regula (EEK) Nr. 574/72” pēc “304 R 631: Regula (EK) Nr. 631/2004…” iekļauj šādu tekstu:

“2. iedaļa (Personu pārvietošanās brīvība – sociālais nodrošinājums) Padomes Regulā (EK) Nr. 1791/2006 (2006. gada 20. novembris), ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, ciktāl tās noteikumi attiecas uz Kopienas tiesību aktiem, kas minēti šā nolīguma II pielikumā.”

4.

Zem virsraksta “B iedaļa: Tiesību akti, kurus Līgumslēdzējas puses ņems vērā”“4. punkta 18. daļā 383 D 0117: Lēmums Nr. 117…”, “4. punkta 27. daļā 388 D 64: Lēmums Nr. 136…”, “4. punkta 37. daļā 393 D 825: Lēmums Nr. 150…” pēc “12003 TN 02/02 A: Akts, kas attiecas uz Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, … pievienošanās nosacījumiem” un “4. punkta 77. daļā: Lēmums Nr. 192 …” iekļauj šādu tekstu:

“2. iedaļa (Personu pārvietošanās brīvība – sociālais nodrošinājums) Padomes Regulā (EK) Nr. 1791/2006 (2006. gada 20. novembris), ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, ciktāl tās noteikumi attiecas uz Kopienas tiesību aktiem, kas minēti šā nolīguma II pielikumā.”

5.

Darba ņēmējiem, kuri ir Bulgārijas Republikas un Rumānijas valstspiederīgie, pasākumus, kuri minēti protokola II pielikuma iedaļas “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā” 1. punktā, piemēro līdz septītā gada beigām no šā protokola stāšanās spēkā.

KOPĪGA DEKLARĀCIJA PAR NOLĪGUMA III PIELIKUMA PIELĀGOŠANU

Līgumslēdzējas puses paziņo, ka nolūkā nodrošināt nolīguma netraucētu īstenošanu tā III pielikumu pielāgo pēc iespējas drīz, lai integrētu, cita starpā, Direktīvu 2005/36/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/100/EK, un jaunus Šveices ierakstus.

ŠVEICES DEKLARĀCIJA PAR AUTONOMIEM PASĀKUMIEM PARAKSTĪŠANAS DIENĀ

Šveice jauno dalībvalstu pilsoņiem nodrošinās pagaidu pieeju tās darba tirgum saskaņā ar tās tiesību aktiem pirms pārejas pasākumu, kuri ietverti šajā protokolā, stāšanās spēkā. Šajā nolūkā Šveice par labu jauno dalībvalstu pilsoņiem piešķirs īpašas kvotas īstermiņa un ilgtermiņa darba atļaujām, kā tas noteikts nolīguma 10. panta 1. punktā, sākot ar šā protokola parakstīšanas dienu. Kvotas būs 282 ilgtermiņa atļaujas un 1 006 īstermiņa atļaujas gadā. Turklāt 2 011 īslaicīga darba ņēmēji gadā varēs uzturēties uz laiku, kas nav ilgāks par 4 mēnešiem.


Top