Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0477

2008/477/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 13. jūnijs) par 2500 – 2690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2625) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 163, 24.6.2008, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 227 - 231

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/477/oj

24.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 163/37


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 13. jūnijs)

par 2 500–2 690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2625)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/477/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija ir atbalstījusi radiofrekvenču spektra elastīgāku izmantošanu paziņojumā “Strauja piekļuve bezvadu elektronisko sakaru pakalpojumu frekvenču spektram, nodrošinot lielāku elastību” (2), kurā cita starpā minēta 2 500–2 690 MHz frekvenču josla. Radiofrekvenču spektra politikas grupas (RSPG) 2005. gada 23. novembra atzinumā par bezvadu piekļuves politiku elektronisko sakaru pakalpojumiem (WAPECS) dalībvalstis ir uzvērušas, ka tehnoloģiskā neitralitāte un pakalpojuma neitralitāte ir svarīgi politikas mērķi, kas nodrošinātu radiofrekvenču spektra elastīgāku izmantojumu. Turklāt saskaņā ar minēto atzinumu politikas mērķus nedrīkst ieviest pēkšņi, t. i., tie ir jāievieš pakāpeniski, tādējādi izvairoties no tirgus traucējumiem.

(2)

2 500–2 690 MHz frekvenču joslas paredzēšana sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, ir svarīgs aspekts, lai risinātu mobilo sakaru, fiksēto sakaru un apraides nozares konverģences jautājumu un atspoguļotu tehniskās inovācijas. Šajā frekvenču joslā sniegtajiem pakalpojumiem jābūt vērstiem galvenokārt uz to, lai galalietotājiem nodrošinātu piekļuvi platjoslas sakariem.

(3)

Domājams, ka bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi, kuriem jāparedz 2 500–2 690 MHz frekvenču josla, lielā mērā būs Eiropas mēroga pakalpojumi, proti, lietotāji, kas minētos pakalpojumus izmanto vienā dalībvalstī, varēs piekļūt līdzvērtīgiem pakalpojumiem arī jebkurā citā dalībvalstī.

(4)

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktu Komisija 2006. gada 5. jūlijā pilnvaroja Eiropas Pasta un telesakaru administrācijas konferenci (turpmāk “CEPT”) izstrādāt pēc iespējas mazāk ierobežojošus tehniskos nosacījumus attiecībā uz frekvenču joslām, ko aplūko WAPECS kontekstā.

(5)

Atbilstoši minētajām pilnvarām CEPT sagatavoja ziņojumu (CEPT Ziņojums Nr. 19) par pēc iespējas mazāk ierobežojošiem tehniskajiem nosacījumiem attiecībā uz frekvenču joslām, ko aplūko WAPECS kontekstā. Minētajā ziņojumā ir iekļauti tādi tehniskie nosacījumi un norādījumi pēc iespējas mazāk ierobežojošu nosacījumu piemērošanai tādām bāzes stacijām un galastacijām, kas darbojas 2 500–2 690 MHz frekvenču joslā, kuri ir piemēroti, lai ierobežotu kaitīgus traucējumus valstu teritorijās un ārpus tām, nenosakot nekādas konkrētas tehnoloģijas izmantošanu un pamatojoties uz optimizētiem parametriem šīs frekvenču joslas visticamākajam lietojumam.

(6)

Saskaņā ar CEPT Ziņojumu Nr. 19 ar šo lēmumu ievieš bloka malas maskas (Block Edge Mask – BEM) koncepciju, proti, tehniskos parametrus, kuri attiecas uz konkrēta lietotāja visu spektra bloku, neatkarīgi no kanālu skaita, kurus aizņem šā lietotāja izraudzītā tehnoloģija. Šādas maskas ir paredzētas kā daļa no spektra lietošanas atļauju piešķiršanas nosacījumiem. Tās attiecas gan uz izstarojumiem spektra blokā (t. i., jauda bloka ietvaros), gan izstarojumiem ārpus bloka (t. i., ārpusbloka izstarojumiem). Minētās maskas ir normatīvas prasības, kuru mērķis ir pārvaldīt kaitīgus traucējumus starp blakustīkliem, turklāt tās neskar aprīkojuma standartos noteiktos ierobežojumus, kas iestrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvā 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (3) (“RTTI direktīva”).

(7)

Paredzot un darot pieejamu 2 500–2 690 MHz frekvenču joslu saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti, izpildot CEPT piešķirto pilnvarojumu, ņem vērā, ka šīs frekvenču joslas jau izmanto citiem nolūkiem. Piemēroti koplietošanas kritēriji vairāku sistēmu līdzāspastāvēšanai ir izstrādāti Elektronisko sakaru komitejas (ESK) Ziņojumā Nr. 45. Citu sistēmu un pakalpojumu līdzāspastāvēšanai piemēroti koplietošanas kritēriji var pamatoties uz valstu apsvērumiem.

(8)

Lai nodrošinātu savietojamību, starp tādu frekvenču bloku malām, kurus izmanto neierobežotas TDD (laikdales dupleksa) un FDD (frekvenču dalījuma dupleksa) vajadzībām, vai, ja divi nesinhronizēti tīkli darbojas TDD režīmā, ir vajadzīga 5 MHz atstarpe. Šāda atstarpe jānodrošina, vai nu atstājot šos 5 MHz blokus neizmantotus kā aizsargblokus, vai nodrošinot lietojumu, kas atbilst ierobežotas BEM parametriem (ja tā atrodas pie FDD (augšupsaite) vai starp TDD blokiem), vai arī nodrošinot lietojumu, kas atbilst vai nu ierobežotu, vai neierobežotu BEM parametriem, ja tās atrodas pie FDD (lejupsaites) bloka. Jebkāda 5 MHz aizsargbloka izmantošana palielina traucējumu rašanās varbūtību.

(9)

Tā kā Eiropas un pasaules mērogā veikti pētījumi liecina, ka palielinās pieprasījums pēc tādiem sauszemes elektronisko sakaru pakalpojumiem, kas nodrošina platjoslas sakarus, tad rezultātiem, kas gūti, veicot CEPT uzdoto uzdevumu, ir jābūt tādiem, lai tos varētu piemērot Kopienā un lai dalībvalstis tos nekavējoties varētu izmantot.

(10)

Harmonizācija atbilstīgi šim lēmumam nedrīkst izslēgt iespēju, ka dalībvalsts pamatotos gadījumos var piemērot pārejas laiku, kad, iespējams, izmanto radiofrekvenču spektra sadalījuma kārtību atbilstīgi Radiofrekvenču spektra lēmuma 4. panta 5. punktam.

(11)

Lai arī ilgtermiņā nodrošinātu 2 500–2 690 MHz frekvenču joslas efektīvu izmantojumu, administrācijām jāturpina pētījumi, kas varētu uzlabot efektivitāti un inovatīvu izmantojumu. Pārskatot šo lēmumu, jāņem vērā minēto pētījumu rezultāti.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma mērķis ir harmonizēt 2 500–2 690 MHz frekvenču joslas pieejamības un efektīva izmantojuma nosacījumus sauszemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Kopienā.

2. pants

1.   Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā dalībvalstis paredz un pēc tam dara pieejamu 2 500–2 690 MHz frekvenču joslu neekskluzīvai izmantošanai tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus atbilstoši šīs direktīvas pielikumā norādītajiem parametriem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieprasīt pārejas posmus, tostarp radiofrekvenču spektra sadalījuma kārtību, saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 5. punktu.

3.   Dalībvalstis nodrošina, lai 1. punktā minētās sistēmas būtu pietiekami drošas attiecībā uz blakusjoslu sistēmām.

3. pants

Dalībvalstis rūpīgi uzrauga 2 500–2 690 MHz frekvenču joslas izmantojumu un ziņo Komisijai par saviem atzinumiem, lai dotu iespēju regulāri un savlaicīgi pārskatīt šo lēmumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 13. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  COM(2007) 50.

(3)  OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

2. PANTĀ MINĒTIE PARAMETRI

Ja starp blakustīkliem nav noslēgti ne divpusēji, ne daudzpusēji nolīgumi, tad turpinājumā norādītos tehniskos parametrus, proti, bloka malas masku (Block Edge Mask – BEM), piemēro kā būtisku blakustīklu līdzāspastāvēšanas nosacījumu. Taču tas neizslēdz iespēju, ka šādu tīklu operatori var noslēgt vienošanos par mazāk ierobežojošiem tehniskajiem parametriem. Dalībvalstīm jānodrošina, ka tīklu operatori var slēgt divpusējus un daudzpusējus nolīgumus, lai izstrādātu mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, un, ja visas iesaistītās puses tiem piekrīt, drīkst izmantot šos mazāk ierobežojošos tehniskos parametrus.

Iekārtām, kas darbojas šajā frekvenču joslā, var noteikt arī tādus ekvivalentās izotropiski izstarotās jaudas (EIRP) ierobežojumus, kas atšķiras no tālāk minētajiem, ar nosacījumu, ka izmanto attiecīgus traucējumu mazināšanas paņēmienus, kas atbilst Direktīvai Nr. 1999/5/EK, un nodrošina tādu aizsardzības līmeni, kas ir vismaz līdzvērtīgs tālāk norādīto tehnisko parametru nodrošinātajam līmenim.

A.   VISPĀRĪGI PARAMETRI

1.

Piešķirtajiem blokiem jābūt reizinājumam ar 5,0 MHz.

2.

2 500–2 690 MHz frekvenču joslā dupleksais atdalījums FDD vajadzībām ir 120 MHz, ja galastacijas pārraižu diapazons (augšupsaite) atrodas frekvenču joslas apakšējā daļā, kas sākas ar 2 500 MHz (līdz maksimāli 2 570 MHz), un bāzes stacijas pārraižu diapazons (lejupsaite) atrodas frekvenču joslas augšējā daļā, sākot ar 2 620 MHz.

3.

2 570–2 620 MHz apakšjoslu var izmantot TDD vai citiem lietošanas veidiem, kas atbilst šajā pielikumā norādītajām BEM. Ārpus 2 570–2 620 MHz apakšjoslas lēmumu par šādu izmantojumu var pieņemt valsts līmenī, un tam vienādās daļās izmanto gan frekvenču joslas augšējo daļu, sākot ar 2 690 MHz (un virzienā uz leju), gan frekvenču joslas apakšējo daļu, sākot ar 2 570 MHz (virzienā uz leju).

B.   NEIEROBEŽOTA BEM BĀZES STACIJĀM

BEM neierobežota spektra blokam iegūst, izmantojot 1., 2. un 3. tabulas datus tādā veidā, ka katras frekvences robežu norāda pamatprasību un bloka specifisko prasību augstākā vērtība.

1.   tabula

Pamatprasības – bāzes stacijas ārpusbloka EIRP BEM

Frekvenču diapazons, kurā uztver ārpusbloka izstarojumus

Maksimālā vidējā EIRP

(1 MHz platā joslā)

Frekvences, kas piešķirtas FDD lejupsaitei, un +/– 5 MHz ārpus frekvenču bloku diapazona, kas piešķirti FDD lejupsaitei

+4 dBm/MHz

2 500–2 690 MHz frekvenču joslas frekvences, uz kurām neattiecas iepriekšējā definīcija

–45 dBm/MHz


2.   tabula

Blokam specifiskas prasības – bāzes stacijas EIRP BEM bloka ietvaros

Maksimālā EIRP bloka ietvaros

+61 dBm/5 MHz

N. B. Konkrētām izvietošanām, piemēram, apgabalos ar zemu iedzīvotāju blīvumu, dalībvalstis var palielināt šo robežu līdz 68 dBm/5 MHz, ja tas ievērojami nepalielina galastaciju uztvērēju bloķēšanas risku.


3.   tabula

Blokam specifiskas prasības – bāzes stacijas ārpusbloka EIRP BEM

Nobīde no attiecīgās bloka malas

Maksimālā vidējā EIRP

Frekvenču joslas sākums (2 500 MHz) līdz –5 MHz (apakšējā mala)

Pamatprasības līmenis

–5,0 līdz –1,0 MHz (apakšējā mala)

+4 dBm/MHz

–1,0 līdz –0,2 MHz (apakšējā mala)

+3 +15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

–0,2 līdz 0,0 MHz (apakšējā mala)

+3 dBm/30 kHz

0,0 līdz +0,2 MHz (augšējā mala)

+3 dBm/30 kHz

+0,2 līdz +1,0 MHz (augšējā mala)

+3 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+1,0 līdz +5,0 MHz (augšējā mala)

+4 dBm/MHz

+5,0 MHz (augšējā mala) līdz frekvenču joslas beigām (2 690 MHz)

Pamatprasības līmenis

kur: ΔF ir frekvences nobīde no attiecīgā bloka malas (MHz).

C.   IEROBEŽOTA BEM BĀZES STACIJĀM

Bloka malas masku ierobežota spektra blokam iegūst, izmantojot 1. un 4. tabulas datus tādā veidā, ka katras frekvences robežu norāda pamatprasību un blokam specifisko prasību augstākā vērtība.

4.   tabula

Blokam specifiskas prasības – bāzes stacijas EIRP bloka ietvaros, BEM ierobežotam blokam

Maksimālā EIRP bloka ietvaros

+25 dBm/5 MHz

D.   IEROBEŽOTA BEM BĀZES STACIJĀM AR ANTENAS NOVIETOJUMA IEROBEŽOJUMIEM

Ja antenas izvieto telpās vai ja antenas ir novietota zemāk par kādu noteiktu augstumu, dalībvalsts drīkst izmantot alternatīvus parametrus, kā norādīts 5. tabulā, ar nosacījumu, ka uz ģeogrāfiskajām robežām ar citām dalībvalstīm ir spēkā 1. tabula un 4. tabula paliek spēkā visā valstī.

5.   tabula

Blokam specifiskas prasības – bāzes stacijas ārpusbloka EIRP BEM ierobežotam blokam ar papildu ierobežojumiem attiecībā uz antenas novietojumu

Nobīde no attiecīgā bloka malas

Maksimālā vidējā EIRP

Frekvenču joslas sākums (2 500 MHz) līdz –5 MHz (apakšējā mala)

–22 dBm/MHz

–5,0 līdz –1,0 MHz (apakšējā mala)

–18 dBm/MHz

–1,0 līdz –0,2 MHz (apakšējā mala)

–19 +15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

–0,2 līdz 0,0 MHz (apakšējā mala)

–19 dBm/30 kHz

0,0 līdz +0,2 MHz (augšējā mala)

–19 dBm/30 kHz

+0,2 līdz +1,0 MHz (augšējā mala)

–19 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+1,0 līdz +5,0 MHz (augšējā mala)

–18 dBm/MHz

+5,0 MHz (augšējā mala) līdz frekvenču joslas beigām (2 690 MHz)

–22 dBm/MHz

kur: ΔF ir frekvences nobīde no attiecīgā bloka malas (MHz).

E.   IEROBEŽOJUMI GALASTACIJĀM

6.   tabula

Galastaciju jaudas ierobežojumi bloka ietvaros

 

Maksimālā vidējā jauda

(ieskaitot automātisko raidītāja jaudas kontroles (ATPC) diapazonu)

Kopējā izstarotā jauda (TRP)

31 dBm/5 MHz

EIRP

35 dBm/5 MHz

N. B. EIRP jāizmanto fiksētām vai uzstādītām galastacijām, un TRP jāizmanto mobilām galastacijām vai klejotājgalastacijām. TRP rāda, kāda ir antenas izstarotā faktiskā jauda. Kopējo izstaroto jaudu definē kā visā izstarojumu spektrā visos virzienos raidītās jaudas integrāli.


Top