EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0590

Komisijas Regula (EK) Nr. 590/2008 ( 2008. gada 23. jūnijs ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē, un ar kuru atkāpjas no minētās regulas

OJ L 163, 24.6.2008, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; Atcelts ar 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/590/oj

24.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 163/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 590/2008

(2008. gada 23. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē, un ar kuru atkāpjas no minētās regulas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 26. septembra Regulu (EK) Nr. 1182/2007, ar ko paredz īpašus noteikumus augļu un dārzeņu nozarei un ar ko groza Direktīvas 2001/112/EK un 2001/113/EK un Regulas (EEK) Nr. 827/68, (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96, (EK) Nr. 2826/2000, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 318/2006, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 2202/96 (1), un jo īpaši tās 42. panta b), f) un j) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1182/2007 11. pantā noteikts, ka valsts finansiālo atbalstu var piešķirt reģionos, kuros ražotāju organizācijas pakāpe ir īpaši zema. Šo atbalstu sniedz papildus darbības fondam. Lai ražotāju organizācijai atļautu iekļaut tās darbības programmā papildu atbalstu, vajadzības gadījumā darbības programma ir attiecīgi jāgroza. Šajā gadījumā dalībvalstīm jāspēj palielināt procentuālo ierobežojumu, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 (2) 67. panta 2. punkta c) apakšpunktā un pamatojoties uz kuru darbības fonda sākotnēji apstiprināto summu var palielināt.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1580/2007 82. panta 2. punkta d) apakšpunktā paredzēts, ka maksājumu par transporta izmaksām saistībā ar bezmaksas izplatīšanu veic tad, ja ir uzrādīti dokumenti, kas apliecina faktiskās transporta izmaksas. Tā kā transporta izmaksas saistībā ar bezmaksas izplatīšanu tiek apmaksātas, pamatojoties uz šīs regulas XI pielikumā noteiktajām vienotām summām, šāda informācija nav vajadzīga, bet ir vajadzīga informācija par attālumu, ko izmanto kā pamatu, aprēķinot vienotu summu.

(3)

Ir lietderīgi mainīt datumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1580/2007 94. panta 1. punktā, līdz kuram dalībvalstīm ir jāiesniedz pieprasījums Komisijai, lai saņemtu atļauju piešķirt valsts finansiālo atbalstu ražotāju organizācijām, uz 31. janvāri, lai dalībvalstis ņemtu vērā paredzēto iespēju atlikt darbības programmu un fondu apstiprinājumu līdz 20. janvārim.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1580/2007 97. panta 1. punktā noteikts, ka dalībvalstis pieprasa Kopienas kompensāciju par apstiprināto valsts finansiālo atbalstu, kas faktiski izmaksāts ražotāju organizācijām, līdz 1. martam tajā gadā, kas seko darbības programmu ikgadējai īstenošanai. Tā kā dalībvalstis izmaksā atbalstu ražotāju organizācijām līdz 15. oktobrim gadā, kas seko pēc programmas īstenošanas gada, termiņš, līdz kuram dalībvalstīm jāpieprasa kompensācija no Komisijas, ir jāpagarina līdz 1. janvārim divus gadus pēc programmas īstenošanas gada.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1580/2007 116. panta 2. punkta ceturtajā daļā noteikts, ka vajadzības gadījumā dalībvalstis var veikt maksājumus pēc minētās regulas 71. pantā noteiktā termiņa beigām. Tomēr pareizas finanšu pārvaldības labad šādiem maksājumiem jānosaka beigu termiņš. Iepriekš minēto iemeslu dēļ līdzīgs noteikumu kopums ir jāparedz šīs regulas 116. panta 3. punktā.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1580/2007 122. panta pirmās daļas b) punktā paredzēts, ka ražotāju organizācijām jāatmaksā Kopienas iemaksa, ja no tirgus izņemto produktu saņēmējiem pārkāpumu dēļ ir jāatmaksā saņemto produktu vērtība, kā arī saistītās šķirošanas, iepakošanas un transportēšanas izmaksas. Tomēr ražotāju organizācijām nav jābūt atbildīgām par pārkāpumiem, ko izdarījuši no tirgus izņemto produktu saņēmēji, tāpēc šī prasība ir jāsvītro.

(7)

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un vienlīdzību dalībvalstu vidū, jāprecizē, ka attiecībā uz 2007. gadā īstenotajām darbības programmām jāturpina piemērot tos pašus noteikumus, kas minēti Komisijas 2001. gada 20. marta Regulā (EK) Nr. 544/2001, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz papildu finansiālu palīdzību darbības fondiem (3).

(8)

Regulas (EK) Nr. 1580/2007 47. panta 2. punktā noteikts, ka atbalsta pieteikumus, kas aptver pusgada periodus, var iesniegt tikai tādā gadījumā, ja atzīšanas plāns ir sadalīts pusgada periodos. Tomēr šādus pieteikumus var izdarīt tikai attiecībā uz plāniem, kas apstiprināti pirms 2008. gada atbilstīgi Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulai (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (4). Ir lietderīgi paredzēt pārejas posma pasākumu, lai minētajā gadījumā atļautu šādus pieteikumus.

(9)

Tiesiskās noteiktības labad un lai nodrošinātu netraucētu pāreju no Regulas (EK) Nr. 2200/96 režīma uz Regulas (EK) Nr. 1182/2007 režīmu, ir svarīgi precizēt, ka atbalsta likmēm jāpaliek nemainīgām attiecībā uz atzīšanas plāniem, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2200/96 un kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1182/2007 55. panta 4. punktu turpina sniegt iespējas, ko paredz šo plānu pieņemšana, tādām ražotāju organizācijām, kas neatrodas dalībvalstīs, kuras iestājās Kopienā 2004. gada 1. maijā vai pēc šā datuma, un kas neatrodas Kopienas attālākajos reģionos, kā minēts Līguma 299. panta 2. punktā, vai nelielajās Egejas jūras salās, kā minēts 1. panta 2. punktā Padomes 2006. gada 18. septembra Regulā (EK) Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām un groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (5), un tādām ražotāju organizācijām, kas ir atbilstīgas Regulas (EK) Nr. 2200/96 14. panta 7. punktam.

(10)

Tiesiskās noteiktības labad un lai aizsargātu iegūtās tiesības, ir svarīgi precizēt to, ka Kopienas kompensācijas maksājumi par izņemšanu no tirgus un saistītās pārbaudes, kas attiecas uz izņemšanu no tirgus 2007. gadā, bet kas vēl nebija veiktas līdz 2007. gada 31. decembrim, var veikt pēc šā datuma saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā minētajā datumā.

(11)

Tiesiskās noteiktības labad un lai aizsargātu tiesisko paļāvību, jāprecizē tas, ka par tiem atbalsta pieteikumiem darbības programmām, kas īstenotas 2007. gadā, nav piemērojamas tādas sankcijas par darbību vai bezdarbību minētajā laikposmā, kas ir bargākas par sankcijām, kuras bija piemērojamas atbilstoši tajā laikposmā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

(12)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1580/2007.

(13)

Sakarā ar dalībvalstu grūtībām pielāgoties Regulas (EK) Nr. 1580/2007 jaunajiem noteikumiem par valsts finansiālo atbalstu attiecībā uz darbības programmām, kas īstenotas 2007. un 2008. gadā, ir lietderīgi pieņemt pārejas posma noteikumus, lai paredzētu atkāpes no minētās regulas 94. pantā noteiktajiem datumiem.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 1580/2007 izdara šādus grozījumus.

1)

Regulas 67. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“c)

paaugstināt darbības fonda summu par maksimāli 25 % no sākotnēji apstiprinātās summas un to samazināt par dalībvalsts noteikto procentu daļu ar nosacījumu, ka vispārējie darbības programmas mērķi tiek saglabāti nemainīgi. Dalībvalstis šo procentuālo lielumu var paaugstināt ražotāju organizāciju apvienošanās gadījumā, kā norādīts 31. panta 1. punktā, un ja piemēro 94.a pantu.”

2)

Regulas 82. panta 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“d)

attālumu no izņemšanas vietas līdz piegādes vietai.”

3)

Regulas 94. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Dalībvalstis iesniedz Komisijai pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1182/2007 11. panta 1. punkta pirmo daļu, lai saņemtu atļauju piešķirt valsts finansiālo atbalstu par darbības programmām, ko īstenos jebkurā kalendārajā gadā līdz 31. janvārim attiecīgajā gadā.”

4)

Aiz 94. panta iekļauj šādu 94.a pantu:

“94.a pants

Grozījumi darbības programmā

Ražotāju organizācija, kas vēlas pieteikties valsts finansiālajam atbalstam, vajadzības gadījumā izdara grozījumus tās darbības programmā atbilstīgi 67. pantam.”

5)

Regulas 97. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Dalībvalstis pieprasa Kopienas kompensāciju par apstiprināto valsts finansiālo atbalstu, kas faktiski izmaksāts ražotāju organizācijām, līdz 1. janvārim divus gadus pēc programmas īstenošanas gada.

Pieprasījumam pievieno pierādījumus, kas apliecina, ka iepriekšējo triju no četriem gadu laikā ir izpildīti nosacījumi, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1182/2007 11. panta 1. punkta otrajā daļā, kā arī ziņas par attiecīgajām ražotāju organizācijām, faktiski izmaksātajām atbalsta summām un aprakstu par darbības fonda sadalījumu: fonda kopējā summa un Kopienas, dalībvalstu (valsts finansiālais atbalsts) un ražotāju organizāciju un to locekļu iemaksas.”

6)

Regulas 116. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Dalībvalstis var veikt maksājumus pēc 71. pantā noteiktā termiņa beigām, ja tas vajadzīgs šā punkta piemērošanai. Tomēr šādi vēlāki maksājumi obligāti jāveic līdz 15. oktobrim divus gadus pēc programmas īstenošanas gada.”;

b)

aiz panta 3. punkta pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Dalībvalstis var veikt maksājumus pēc 71. pantā noteiktā termiņa beigām, ja tas vajadzīgs šā punkta piemērošanai. Tomēr šādi vēlāki maksājumi obligāti jāveic līdz 15. oktobrim divus gadus pēc programmas īstenošanas gada.”

7)

Regulas 122. panta pirmās daļas b) punktā svītro otro teikumu.

8)

Ar šādām daļām papildina 152. pantu:

“4.   Atkāpjoties no šīs regulas 47. panta 2. punkta, ražotāju grupas, kas īsteno atzīšanas plānus, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1182/2007 55. panta 4. punkts un kuri nav sadalīti pusgada periodos, var iesniegt atbalsta pieteikumus, kas aptver pusgada periodus. Šādi pieteikumi var aptvert tikai pusgada periodus, kas atbilst tiem gada segmentiem, kuri sākās pirms 2008. gada.

5.   Atkāpjoties no 96. panta, attiecībā uz 2007. gadā īstenotajām darbības programmām papildu finansiālais atbalsts darbības fondiem ir finansēts no ELVGF Garantiju nodaļas 50 % apmērā no ražotāju organizācijai piešķirtā finansiālā atbalsta.

6.   Atzīšanas plānus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2200/96 un turpina sniegt iespējas, ko paredz šo plānu pieņemšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1182/2007 55. panta 4. punktu, tādām ražotāju organizācijām, kas neatrodas dalībvalstīs, kuras iestājās Kopienā 2004. gada 1. maijā vai pēc šā datuma, un kas neatrodas Kopienas attālākajos reģionos, kā minēts Līguma 299. panta 2. punktā, vai nelielajās Egejas jūras salās, kā minēts 1. panta 2. punktā Regulā (EK) Nr. 1405/2006, finansē atbilstīgi likmēm, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1182/2007 7. panta 5. punkta b) apakšpunktā.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2200/96 pieņemtos atzīšanas plānus, kas sniedza iespējas atbilstīgi minētās regulas 14. panta 7. pantam un kas turpina sniegt iespējas, ko paredz šo plānu pieņemšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1182/2007 55. panta 4. punktu, finansē atbilstīgi likmēm, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1182/2007 7. panta 5. punkta a) apakšpunktā.

7.   Kopienas kompensācijas maksājumi par izņemšanu no tirgus un saistītās pārbaudes, kas attiecas uz izņemšanu no tirgus 2007. gadā, bet kas vēl nebija veiktas līdz 2007. gada 31. decembrim, var veikt pēc šā datuma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 IV sadaļu, kas ir spēkā minētajā datumā.

8.   Ja attiecībā uz iesniegto atbalsta pieteikumu darbības programmām, kas īstenotas 2007. gadā vai pirms tam, un saistībā ar darbību vai bezdarbību, kas radās minētajā periodā, piemēro sankcijas saskaņā ar III sadaļas V nodaļas 3. iedaļu, bet, ja atbilstoši tajā laikposmā spēkā esošajiem tiesību aktiem tiktu piemērotas minimālas sankcijas vai tās netiktu piemērotas vispār, tad piemēro šādas minimālas sankcijas vai attiecīgā gadījumā tās nepiemēro vispār.”

2. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1580/2007 94. panta, attiecībā uz 2007. un 2008. gadā īstenotajām darbības programmām dalībvalstis līdz 2008. gada 1. jūlijam iesniedz Komisijai pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1182/2007 11. panta 1. punkta pirmo daļu, lai saņemtu atļauju izmaksāt valsts finansiālo atbalstu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 23. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 273, 17.10.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 498/2008 (OV L 146, 5.6.2008., 7. lpp.).

(3)  OV L 81, 21.3.2001., 20. lpp.

(4)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumu izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(5)  OV L 265, 26.9.2006., 1. lpp.


Top