EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0589

Komisijas Regula (EK) Nr. 589/2008 ( 2008. gada 23. jūnijs ), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem

OJ L 163, 24.6.2008, p. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 97 - 114

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/589/oj

24.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 163/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 589/2008

(2008. gada 23. jūnijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO” regula) (1), un jo īpaši tās 121. panta d) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1028/2006 par olu tirdzniecības standartiem (2) no 2008. gada 1. jūlija atceļ ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007.

(2)

Atsevišķi noteikumi un prasības, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 1028/2006, nav iekļautas Regulā (EK) Nr. 1234/2007.

(3)

Tāpēc attiecīgi noteikumi un prasības ir jāpieņem saskaņā ar regulu, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 1234/2007, lai nodrošinātu tirgus kopīgās organizācijas nepārtrauktību un normālu darbību un jo īpaši tirdzniecības standartus.

(4)

Regulā (EK) Nr. 1234/2007 noteiktas pamatprasības olu atbilstībai, lai tās varētu tirgot Kopienā. Skaidrības labad šo prasību īstenošanai ir jānosaka jauni sīki izstrādāti noteikumi. Tāpēc ir jāatceļ un ar jaunu regulu jāaizstāj Komisijas Regula (EK) Nr. 557/2007 (3), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 1028/2006.

(5)

Attiecībā uz olām piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (5). Tādēļ pēc iespējas ir jāatsaucas uz minētajām horizontālajām regulām.

(6)

Jānosaka A šķiras olu kvalitātes īpašības, lai nodrošinātu tieši galapatērētājam piegādāto olu augsto kvalitāti un noteiktu kritērijus, kurus var pārbaudīt kontroles dienesti. Šīm kvalitātes īpašībām ir jāatbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Standartam Nr. 42 par tirdzniecības un komerciālās kvalitātes kontroli olām čaumalās, kuras ir apritē ANO/EEK dalībvalstu savstarpējā starptautiskajā tirdzniecībā, kā arī tirdzniecībā uz šīm valstīm.

(7)

Uzglabājot atdzesētas olas istabas temperatūrā, var veidoties kondensāts, kas veicina baktēriju vairošanos uz čaumalas un, iespējams, iekļūšanu olā. Tāpēc ir labāk olas uzglabāt un transportēt vienmērīgā temperatūrā, un pirms pārdošanas galapatērētājam tās parasti nevajadzētu atdzesēt.

(8)

Olas parasti nevajadzētu mazgāt vai tīrīt, jo šādas rīcības rezultātā var bojāt olas čaumalu, kas ir efektīvs šķērslis baktēriju iekļūšanai ar virkni antibakteriālu īpašību. Tomēr dažus apstrādes veidus, piemēram, olu apstrādi ar ultravioletajiem stariem, nevajadzētu uzskatīt par tīrīšanas procesu. Turklāt A šķiras olas nevajadzētu mazgāt, jo mazgāšanas laikā vai pēc tās iespējams sabojāt fizisko barjeru, piemēram, kutikulu. Šāds bojājums var veicināt baktēriju iekļūšanu olā caur čaumalu un mitruma zudumu, tādējādi palielinot risku patērētājiem, jo īpaši – ja nav optimālu turpmāko žāvēšanas un uzglabāšanas nosacījumu.

(9)

Tomēr dažās dalībvalstīs ar labiem panākumiem izmanto attiecīgi apstiprinātas olu mazgāšanas sistēmas, kas darbojas rūpīgi kontrolētos apstākļos. Saskaņā ar 2005. gada 7. septembra atzinumu par pārtikas olu mazgāšanas mikrobioloģiskajiem riskiem (6), ko pēc Komisijas pieprasījuma sniegusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) Zinātnes ekspertu grupa bioloģiskā apdraudējuma jautājumos, konkrētos iepakošanas centros veikto olu mazgāšanas praksi no higiēnas viedokļa var pieļaut, ja cita starpā ir izstrādāts olu mazgāšanas sistēmu prakses kodekss.

(10)

A šķiras olas ir jāšķiro pēc svara. Tāpēc kā marķēšanas minimālā prasība ir jānosaka ierobežots skaits svara šķiru ar atbilstošām nepārprotamām norādēm, kas neizslēdz turpmāku brīvprātīgu marķēšanu, ja vien tiek ievērotas prasības, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (7).

(11)

Būt iepakošanas centriem, kuros olas šķiro pēc kvalitātes un svara, vajadzētu atļaut vienīgi uzņēmumiem, kuru telpas un tehniskais aprīkojums ir atbilstošs šādu darbību apmēram un veidam un kuros tādēļ olas var pienācīgi apstrādāt.

(12)

Jānosaka maksimālais termiņš olu šķirošanai, marķēšanai un iesaiņošanai un iesaiņojuma marķēšanai.

(13)

Līdzās vispārējai prasībai ieviest izsekojamību attiecībā uz pārtiku, dzīvnieku barību, pārtikas ražošanā izmantojamiem dzīvniekiem un visām citām vielām, kuras iecerēts vai paredzēts izmantot visos pārtikas vai dzīvnieku barības ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (8), saistībā ar pārbaužu veikšanu ir jānosaka konkrēta informācija, kas jānorāda uz iepakojumiem olu transportēšanai un pavaddokumentos.

(14)

Ja olas tiek nogādātas citā dalībvalstī, būtiski ir olu marķēšanu ar ražotāja kodu veikt ražotnē. Jo īpaši attiecībā uz B šķiras olām jāprecizē, ka tad, ja ražotāja kods viens pats neļauj skaidri atšķirt kvalitātes šķiru, B šķiras olas marķējamas ar citu norādi.

(15)

Jānosaka Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A.III daļas 1. punktā paredzētā ražotāja koda sastādīšanas princips. Turklāt jāparedz, ka ir iespējams izņēmums prasībā veikt marķēšanu ar ražotāja kodu, ja olu marķēšanas tehniskā iekārta nepieļauj ieplīsušu vai netīru olu marķēšanu.

(16)

Jānosaka īpašības citām iespējamām atzīmēm B šķiras olu marķēšanai, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A.III daļas 1. punkta otrajā daļā.

(17)

Ja olas piegādā tieši pārtikas rūpniecības uzņēmumiem, lai veiktu pārstrādi, un ir pietiekamas garantijas attiecībā uz olu galapatērētāju, dalībvalstis pēc attiecīgo uzņēmēju pieprasījuma var piešķirt izņēmumus marķēšanas prasībās.

(18)

Direktīvā 2000/13/EK noteikti vispārēji noteikumi, kas piemērojami attiecībā uz visiem tirgū laistajiem pārtikas produktiem. Tomēr attiecībā uz iesaiņojumu ir jānosaka dažas īpašas prasības marķēšanai.

(19)

Direktīvas 2000/13/EK 9. pantā definēts, ka pārtikas produkta minimālais derīguma termiņš ir termiņš, līdz kuram šis pārtikas produkts saglabā savas konkrētās pazīmes, ja to pienācīgi uzglabā. Skaidrības labad ir jānosaka, ka šis termiņš ir vēlākais 28 dienas pēc olu izdēšanas.

(20)

Olas var pārdot ar norādi, kurā uzsvērts, ka ola ir īpaši svaiga. Tāpēc, precizējot šādu norāžu izmantošanu, ir jānosaka maksimālais termiņš.

(21)

Olas var pārdot ar norādi, kurā uzsvērts, ka dējējvistas ir barotas ar īpašu barības maisījumu. Ir lietderīgi noteikt šādu norāžu prasību minimumu.

(22)

Ja olas pārdod neiesaiņotas, patērētājam jābūt pieejamai konkrētai informācijai, kas parasti ir uz iesaiņojuma.

(23)

Līdzās vispārējām higiēnas prasībām attiecībā uz pārtikas produktu iesaiņošanu un iepakošanu ir jānosaka dažas papildu prasības, lai līdz minimumam samazinātu olu bojāšanās vai inficēšanas risku uzglabāšanas vai transportēšanas laikā. Šādi standarti ir jāpamato ar ANO/EEK Standartu Nr. 42.

(24)

Olas rūpnieciskai pārstrādei nav derīgas lietošanai pārtikā. Tāpēc ir lietderīgi pieprasīt īpašas uzlīmes vai etiķetes, lai viegli varētu identificēt iepakojumu, kurā ir šādas olas.

(25)

Tikai iepakošanas centriem ir telpas un tehniskais aprīkojums, kas piemērots olu pārsaiņošanai. Tāpēc ir lietderīgi noteikt ierobežojumu, lai jebkādas pārsaiņošanas darbības varētu veikt tikai iepakošanas centros.

(26)

Pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku pienākums ir nodrošināt izsekojamību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 178/2002. Ražotājiem, savācējiem un iepakošanas centriem būtu jāveic īpaša papildu uzskaite, lai ļautu kontroles dienestiem pārbaudīt atbilstību tirdzniecības standartiem.

(27)

Jānosaka metodes un kritēriji pārbaužu veikšanai.

(28)

Ir lietderīgi pārbaudīt visas olu partijas atbilstību tirdzniecības standartiem, un tādas olu partijas tirdzniecība, kura atzīta par neatbilstīgu, būtu jāaizliedz, kamēr nav noskaidrota tās atbilstība.

(29)

Pārbaudot atbilstību tirdzniecības standartiem, jāpieļauj noteiktas pielaides. Šādām pielaidēm ir jāatšķiras atkarībā no dažādām prasībām un tirdzniecības posmiem.

(30)

Trešo valstu prasības var atšķirties no olu tirdzniecības prasībām, kas noteiktas Kopienai. Sagatavojot produktu eksportam, jāraugās, lai eksportēšanai iesaiņotās olas atbilstu šīm prasībām.

(31)

Jānosaka sīki izstrādāti noteikumi, lai Komisija pēc trešo valstu pieprasījuma varētu novērtēt šo trešo valstu tirdzniecības standartu atbilstību Kopienas tiesību aktiem. Ir jānosaka konkrētas prasības tādu olu marķējumam un etiķetēm, kuras ievestas no trešām valstīm.

(32)

Būtu lietderīgi, ja Komisijai būtu pieejama informācija par reģistrēto dējējvistu audzētavu skaitu.

(33)

Dalībvalstīm ir jāziņo par nozīmīgiem tirdzniecības standartu pārkāpumiem, lai pārējās dalībvalstis, kuras tie varētu iespaidot, tiktu pienācīgi brīdinātas.

(34)

Olu piegāde mazumtirdzniecībai Francijas aizjūras departamentos daļēji atkarīga no olu piegādes no Eiropas kontinenta. Ņemot vērā transportēšanas ilgumu un klimatiskos apstākļus, uz Francijas aizjūras departamentiem transportējamo olu uzglabāšanas priekšnosacījums ir īpaša piegādes režīma ievērošana, tostarp iespēja nosūtīt olas dzesinātas. Šo īpašo režīmu var pamatot ar to, ka šajos apgabalos olas pašlaik neražo pietiekamā daudzumā. Šis ārkārtas režīms ir jāpagarina uz pietiekoši ilgu laikposmu, līdz pietiekami tiks palielināta vietējā ražošanas jauda.

(35)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A.I daļas 2. punkta noteikumiem dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumu no minētās regulas prasību piemērošanas attiecībā uz olām, kad ražotājs tās tieši pārdod galapatērētājam. Ņemot vērā olu tirdzniecības īpašos apstākļus konkrētos Somijas reģionos, ražotāju produkcijas realizācija mazumtirdzniecības tirgū šajos reģionos ir jāatbrīvo no Regulas (EK) Nr. 1234/2007 un šīs regulas prasībām.

(36)

Saskaņā ar 5. panta 2. punktu Padomes 1999. gada 19. jūlija Direktīvā 1999/74/EK, ar ko paredz minimālos standartus dējējvistu aizsardzībai (9), dalībvalstīm jānodrošina, lai dējējvistu audzēšana neuzlabotu sprostu sistēmās tiktu aizliegta no 2012. gada 1. janvāra. Tāpēc Komisijai pirms minētā datuma jānovērtē paredzēto brīvprātīgās marķēšanas noteikumu piemērošana attiecībā uz uzlabotiem sprostiem, lai izskatītu vajadzību noteikt šādu marķēšanu kā obligātu.

(37)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1 pants

Definīcijas

Pēc vajadzības piemēro Regulas (EK) Nr. 852/2004 2. panta 1. punkta un Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 5. un 7.3. punkta definīcijas.

Papildus šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“iesaiņojums” ir iepakojums, kurā ir A vai B šķiras olas, izņemot transporta iepakojumu un rūpnieciskai pārstrādei paredzēto olu iepakojumu;

b)

“neiesaiņotu [olu] realizācija” ir tādu olu piedāvāšana mazumtirdzniecībā galapatērētājam, kas nav iesaiņojumā;

c)

“savācējs” ir ikviens uzņēmums, kas reģistrēts atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 852/2004 6. pantam, kas savāc olas no ražotāja un piegādā tās iepakošanas centram, tirgum, kurā pārdod tikai vairumtirgotājiem, kuru uzņēmumi ir apstiprināti kā iepakošanas centri, vai pārtikas un nepārtikas rūpniecības nozarei;

d)

“realizācijas termiņš” ir maksimālais termiņš olu piegādei galapatērētājam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma X sadaļas I nodaļas 3. punktu;

e)

“pārtikas rūpniecība” ir ikviens uzņēmums, kurā ražo olu produktus, kas paredzēti lietošanai pārtikā, izņemot sabiedriskās ēdināšanas iestādes;

f)

“nepārtikas rūpniecība” ir ikviens uzņēmums, kurā ražo olu saturošus produktus, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā;

g)

“sabiedriskās ēdināšanas iestādes” ir organizācijas, kas minētas Direktīvas 2000/13/EK 1. panta 2. punktā;

h)

“olas rūpnieciskai pārstrādei” ir olas, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā;

i)

“partija” ir tādas iesaiņotas vai neiesaiņotas olas no vienas ražotnes vai iepakošanas centra, kas atrodas vienuviet, ir vienādā iesaiņojumā vai neiesaiņotas, ar vienādu izdēšanas datumu vai minimālo derīguma termiņu, vai iepakošanas datumu, iegūtas pēc vienādas dējējvistu turēšanas metodes un – šķirotu olu gadījumā – ir ar vienādu kvalitātes un svara šķiru;

j)

“pārsaiņošana” ir olu fiziska pārlikšana citā iesaiņojumā vai olu iesaiņojuma atkārtota marķēšana;

k)

“olas” ir olas čaumalā – izņemot saplēstas olas, inkubētas olas un apstrādātas olas –, ko izdējušas Gallus gallus sugas vistas un kas ir derīgas tiešam patēriņam pārtikā vai izmantošanai olu produktu ražošanā;

l)

“saplēstas olas” ir olas, kam ir plaisas gan čaumalā, gan apvalkos, un tādēļ to saturs ir redzams;

m)

“inkubētas olas” ir olas no brīža, kad tās ievietotas inkubatorā;

n)

“tirdzniecība” ir olu glabāšana pārdošanas nolūkā, tostarp piedāvāšana pārdošanai, uzglabāšana, iepakošana, marķēšana, piegāde vai jebkāda cita veida nosūtīšana, par maksu vai bez maksas;

o)

“uzņēmējs” ir ražotājs vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona, kas iesaistīta olu tirdzniecībā;

p)

“ražotne” ir uzņēmums, kurā tur dējējvistas un kurš ir apstiprināts atbilstīgi Komisijas Direktīvai 2002/4/EK (10);

q)

“iepakošanas centrs” ir iepakošanas centrs Regulas (EK) Nr. 853/2004 nozīmē, kam ir piešķirta atļauja saskaņā ar šīs regulas 5. panta 2. punktu un kur olas šķiro pēc kvalitātes un svara;

r)

“galapatērētājs” ir pēdējais pārtikas produkta patērētājs, kurš neizmantos pārtiku uzņēmējdarbībā, kas saistīta ar pārtikas apriti;

s)

“ražotāja kods” ir ražotnes pazīšanas numurs saskaņā ar Direktīvas 2002/4/EK pielikuma 2. punktu.

2. pants

Olu kvalitātes īpašības

1.   A šķiras olām ir šādas kvalitātes īpašības:

a)

čaumala un kutikula: normāla forma, tīra un nebojāta;

b)

gaisa kamera: augstums nepārsniedz 6 mm, nekustīga; tomēr olām, kuras pārdod kā “ekstra” olas, gaisa kameras augstums nedrīkst pārsniegt 4 mm;

c)

dzeltenums: caurskatē redzams tikai kā ēna, bez skaidri saskatāma ārējā apveida; pagrozot olu, tas nedaudz sakustas un atgriežas centrālā pozīcijā;

d)

baltums: dzidrs, caurspīdīgs;

e)

dīglis: attīstība nemanāma;

f)

piejaukumi: nav pieļaujami;

g)

neraksturīga smarža: nav pieļaujama.

2.   A šķiras olas ne pirms, ne pēc šķirošanas nemazgā un netīra, izņemot 3. pantā paredzēto gadījumu.

3.   A šķiras olas nedz apstrādā uzglabāšanai, nedz dzesina telpās vai iekārtās, kurās temperatūra tiek mākslīgi uzturēta zemāka par +5 °C. Tomēr olas, kas uzglabātas temperatūrā zem 5 °C transportēšanas laikā ne ilgāk kā 24 stundas vai mazumtirdzniecības telpās vai to noliktavās ne ilgāk kā 72 stundas, neuzskata par dzesinātām.

4.   B šķiras olas ir olas, kuras neatbilst 1. punktā norādītajām kvalitātes īpašībām. A šķiras olas, kurām vairs nav minēto īpašību, var pazemināt par B šķiras olām.

3. pants

Mazgātas olas

1.   Dalībvalstis, kuras 2003. gada 1. jūnijā atļāva iepakošanas centriem mazgāt olas, var turpināt atļaut to darīt, ja šie centri darbojas saskaņā ar valstu rokasgrāmatām par olu mazgāšanas sistēmām. Mazgātas olas drīkst tirgot tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izdotas šādas atļaujas.

2.   Šā panta 1. punktā minētās dalībvalstis veicina to, ka tiek izstrādātas valstu rokasgrāmatas par labu praksi attiecībā uz pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku olu mazgāšanas sistēmām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 852/2004 8. pantu.

4. pants

A šķiras olu šķirošana pēc svara

1.   A šķiras olas pēc svara šķiro šādi:

a)

XL – ļoti lielas: svars ≥ 73 g;

b)

L – lielas: svars ≥ 63 g un < 73 g;

c)

M – vidējas: svars ≥ 53 g un < 63 g;

d)

S – mazas: svars < 53 g.

2.   Svara šķiru norāda ar attiecīgiem burtiem vai apzīmējumiem, kā noteikts 1. punktā, vai arī ar to abu kombināciju, ko var papildināt ar atbilstošo svara diapazonu norādi. Citas papildu norādes var izmantot ar nosacījumu, ka tās nevar sajaukt ar 1. punktā definētajiem burtiem vai apzīmējumiem un ka tās atbilst Direktīvai 2000/13/EK.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, ja vienā iesaiņojumā kopā iesaiņo dažāda izmēra A šķiras olas, uzrāda olu minimālo neto svaru gramos un norādi “Dažāda izmēra olas” vai arī uz iesaiņojuma ārējā iepakojuma norāda līdzvērtīgus apzīmējumus.

5. pants

Iepakošanas centri

1.   Vienīgi iepakošanas centri drīkst šķirot un iepakot olas un marķēt to iepakojumus.

Par iepakošanas centriem apstiprina vienīgi tos uzņēmumus, kas atbilst šajā pantā noteiktajām prasībām.

2.   Kompetenta iestāde piešķir iepakošanas centriem atļauju šķirot olas un piešķir iepakošanas centra kodu jebkuram uzņēmējam, kura telpas un tehniskās ierīces ir piemērotas olu šķirošanai pēc kvalitātes un svara. Iepakošanas centriem, kas apkalpo vienīgi pārtikas vai nepārtikas rūpniecību, nav nepieciešamas piemērotas tehniskās ierīces olu šķirošanai pēc svara.

Kompetentā iestāde piešķir iepakošanas centram iepakošanas centra kodu ar attiecīgās dalībvalsts sākuma kodu, kā norādīts Direktīvas 2002/4/EK pielikuma 2.2. punktā.

3.   Iepakošanas centriem ir vajadzīgais tehniskais aprīkojums, lai nodrošinātu olu pareizu apstrādi. Tajā pēc vajadzības iekļauts šāds aprīkojums:

a)

piemērota izgaismošanas ierīce, automātiska vai tāda, kuru pastāvīgi uzrauga personāls, ar ko var pārbaudīt katras olas kvalitāti atsevišķi, vai cita līdzvērtīga ierīce;

b)

ierīce olu gaisa kameras augstuma mērīšanai;

c)

iekārta olu šķirošanai pēc svara;

d)

vieni vai vairāki apstiprināti svari olu svēršanai;

e)

iekārta olu marķēšanai.

4.   Ja iepakošanas centri šajā pantā noteiktajām prasībām vairs neatbilst, 1. un 2. punktā minēto atļauju var atsaukt.

6. pants

Termiņš olu šķirošanai, marķēšanai, iesaiņošanai un iesaiņojumu marķēšanai

1.   Olas šķiro, marķē un iesaiņo desmit dienu laikā pēc to izdēšanas.

2.   Saskaņā ar 14. pantu tirgotās olas šķiro, marķē un iesaiņo četru dienu laikā pēc to izdēšanas.

3.   Regulas 12. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto minimālo derīguma termiņu marķējumā norāda olu iesaiņošanas laikā saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 9. panta 2. punktu.

7. pants

Uz transporta iepakojuma norādītā informācija

1.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 178/2002 18. panta noteikumus, ražotnē uz visiem transporta iepakojumiem, kuros ir olas, ražotājs norāda šādu informāciju:

a)

ražotāja vārds un uzvārds vai nosaukums un adrese;

b)

ražotāja kods;

c)

olu skaits un/vai to svars;

d)

olu izdēšanas datums vai laikposms;

e)

nosūtīšanas datums.

Ja iepakošanas centriem piegādā neiesaiņotas olas no pašu ražotnēm, kas atrodas tajā pašā vietā, tad informāciju uz transporta iepakojumiem var pievienot iepakošanas centrā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto informāciju norāda uz transporta iepakojuma un pavaddokumentos. Visi iesaistītie tirgus dalībnieki, kam piegādātas olas, uzglabā šo dokumentu kopiju. Pavaddokumentu oriģināla eksemplārus uzglabā iepakošanas centrs, kurā olas šķiro.

Ja savācēja saņemtās partijas ir sadalītas sīkāk piegādei vairāk nekā vienam tirgus dalībniekam, pavaddokumentus var aizstāt ar atbilstošām transporta iepakojuma etiķetēm, ja tajās ietverta 1. punktā norādītā informācija.

3.   Šā panta 1. punktā minēto informāciju, ko norāda uz transporta iepakojuma, nemaina, un tā paliek uz transporta iepakojuma, līdz olas tiek izņemtas, lai veiktu to tūlītēju šķirošanu, marķēšanu un iesaiņošanu vai turpmāku pārstrādi.

8. pants

Olu marķēšana pārrobežu piegādēm

1.   Ja olas piegādā no ražotnes savācējam, iepakošanas centram vai nepārtikas rūpniecības uzņēmumam, kas atrodas citā dalībvalstī, tās marķē ar ražotāja kodu pirms izvešanas no ražotnes.

2.   Dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas ražotne, var piešķirt atbrīvojumu no 1. punktā noteiktās prasības, ja ražotājs ir parakstījis piegādes līgumu ar iepakošanas centru citā dalībvalstī, kurā pieprasa marķēšanu saskaņā ar šo regulu. Šādu atbrīvojumu drīkst piešķirt tikai pēc abu iesaistīto tirgus dalībnieku pieprasījuma un ar iepriekšēju rakstisku tās dalībvalsts piekrišanu, kurā atrodas iepakošanas centrs. Šādos gadījumos sūtījumam pievieno piegādes līguma kopiju.

3.   Šā panta 2. punktā minēto piegādes līgumu minimālais darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi.

4.   Attiecīgo dalībvalstu un visu tranzīta dalībvalstu kontroles dienesti, kas minēti 24. pantā, tiek informēti pirms atbrīvojuma piešķiršanas atbilstīgi šā panta 2. punktam.

5.   B šķiras olas, kuras tirgo kādā citā dalībvalstī, marķē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A.III daļas 1. punkta otrās daļas noteikumiem, un vajadzības gadījumā tām pievieno norādi atbilstīgi šīs regulas 10. pantam, tādējādi nodrošinot, ka tās var viegli atšķirt no A šķiras olām.

9. pants

Ražotāja kods

1.   Ražotāja kodu veido cipari un burti, kas norādīti Direktīvas 2002/4/EK pielikuma 2. punktā. Kods ir viegli pamanāms, skaidri salasāms un vismaz 2 mm augsts.

2.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A.III daļas 1. punktu, ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams marķēt ieplīsušas vai netīras olas, marķēšana ar ražotāja kodu nav obligāta.

10. pants

Norādes uz B šķiras olām

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A.III daļas 1. punktā minētā norāde ir vismaz 5 mm augsts burts В, kas atrodas aplī, kura diametrs ir vismaz 12 mm, vai viegli pamanāms krāsas punkts, kura diametrs ir vismaz 5 mm.

11. pants

Tādu olu marķēšana, ko piegādā tieši pārtikas rūpniecības uzņēmumiem

Dalībvalstis pēc uzņēmēju pieprasījuma var atbrīvot tos no marķēšanas prasībām, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A.III daļas 1. punktā, ja olas no ražotnes tiek tieši piegādātas pārtikas rūpniecības uzņēmumiem.

12. pants

Iesaiņojumu marķēšana

1.   Uz A šķiras olu iesaiņojumu ārējās virsmas ir viegli pamanāma un skaidri salasāma norāde ar šādu informāciju:

a)

iepakošanas centra kods;

b)

kvalitātes šķira; iesaiņojumus identificē vai nu ar vārdiem “A šķira”, vai ar vienu pašu burtu “A”, vai kombinācijā ar vārdu “svaigas”;

c)

svara šķira saskaņā ar šīs regulas 4. panta 2. punktu;

d)

minimālais derīguma termiņš saskaņā ar šīs regulas 13. pantu;

e)

vārdi “mazgātas olas” – olām, kuras mazgātas atbilstīgi šīs regulas 3. panta nosacījumiem;

f)

kā īpašs uzglabāšanas nosacījums saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 3. panta 1. punkta 6) apakšpunktu – norāde, ar kuru patērētājiem iesaka olas pēc iegādāšanās uzglabāt ledusskapī.

2.   Papildus 1. punktā izklāstītajām prasībām uz A šķiras olu iesaiņojumu ārējās virsmas ir viegli pamanāma un skaidri salasāma norāde par dējējvistu turēšanas metodi.

Lai norādītu dējējvistu turēšanas metodi, izmanto tikai šādas norādes:

a)

attiecībā uz tradicionālo lauksaimniecību – I pielikuma A daļā dotās norādes un tikai tad, ja ir izpildītas II pielikumā izklāstītās prasības;

b)

attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību – Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 (11) 2. pantā dotās norādes.

Ražotāja koda nozīme ir paskaidrota uz iesaiņojuma vai tā iekšpusē.

Ja dējējvistas tiek turētas ražošanas sistēmās saskaņā ar Direktīvas 1999/74/EK III nodaļas prasībām, norādi par dējējvistu turēšanas metodi var papildināt ar vienu no šīs regulas I pielikuma B daļā minētajām norādēm.

3.   Šā panta 2. punktu piemēro, neierobežojot valstu tehniskos pasākumus, kas ir stingrāki par II pielikumā noteikto prasību minimumu un ko drīkst piemērot vienīgi attiecīgās dalībvalsts ražotājiem, ja vien šie pasākumi ir saderīgi ar Kopienas tiesību aktiem.

4.   Uz B šķiras olu iesaiņojumu ārējās virsmas ir viegli pamanāma un skaidri salasāma norāde ar šādu informāciju:

a)

iepakošanas centra kods;

b)

kvalitātes šķira; iesaiņojumus identificē vai nu ar vārdiem “B šķira”, vai ar burtu “B”;

c)

iesaiņošanas datums.

5.   Dalībvalstis attiecībā uz to teritorijā ražoto iesaiņojumu var pieprasīt, lai etiķetes būtu piestiprinātas tā, lai, atverot iesaiņojumu, tās saplīstu.

13. pants

Minimālā derīguma termiņa norādīšana

Direktīvas 2000/13/EK 3. panta 1. punkta 5) apakšpunktā minētais minimālais derīguma termiņš ir vēlākais 28 dienas pēc olu izdēšanas. Ja ir norādīts olu izdēšanas laikposms, minimālo derīguma termiņu nosaka no šā laikposma pirmās dienas.

14. pants

Ar “ekstra” marķēti iesaiņojumi

1.   Vārdus “ekstra” vai “ekstra svaigs” var izmantot kā papildu kvalitātes norādi uz A šķiras olu iesaiņojumiem līdz devītajai dienai pēc olu izdēšanas.

2.   Ja izmanto 1. punktā minētās norādes, uz iesaiņojuma viegli pamanāmi un skaidri salasāmi norāda olu izdēšanas datumu un deviņu dienu termiņu.

15. pants

Norāde par dējējvistu barošanu

Ja izmanto norādi par dējējvistu barošanu, piemēro šādu prasību minimumu:

a)

atsauci uz graudaugiem kā barības sastāvdaļu var norādīt vienīgi tad, ja tie veido vismaz 60 % no norādītā barības maisījuma masas, kas var ietvert ne vairāk kā 15 % graudaugu blakusproduktu;

b)

neskarot a) punktā minēto 60 % minimumu, ja ir atsauce uz konkrētiem graudaugiem, tad tiem izmantotajā barības maisījumā ir jābūt vismaz 30 % apjomā. Ja norādīts vairāk nekā viens graudaugu veids, tad katram no tiem barības maisījumā ir jābūt vismaz 5 % apjomā.

16. pants

Neiesaiņotu olu realizācijā norādāmā informācija

Realizējot neiesaiņotas olas, patērētājam viegli pamanāmi un skaidri salasāmi norāda šādu informāciju:

a)

kvalitātes šķira;

b)

svara šķira saskaņā ar 4. pantu;

c)

norāde uz dējējvistu turēšanas metodi, kas atbilst 12. panta 2. punktā minētajām metodēm;

d)

ražotāja koda nozīmes skaidrojums;

e)

minimālais derīguma termiņš.

17. pants

Iesaiņojumu kvalitāte

Neskarot Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma X nodaļas prasības, iesaiņojumi ir triecienizturīgi, sausi, tīri un nebojāti, un tie ir izgatavoti no materiāliem, kas aizsargā olas no nepiederīgiem aromātiem un kvalitātes pazemināšanās riska.

18. pants

Olas rūpnieciskai pārstrādei

Olas rūpnieciskai pārstrādei pārdod iepakojumos ar sarkanu uzlīmi vai etiķeti.

Minētajās uzlīmēs un etiķetēs norāda šādu informāciju:

a)

tā tirgus dalībnieka vārds un uzvārds vai nosaukums un adrese, kam olas ir paredzētas;

b)

tā tirgus dalībnieka vārds un uzvārds vai nosaukums un adrese, kas olas nosūtījis;

c)

vārdi “Olas rūpnieciskai pārstrādei” ar 2 cm augstiem lielajiem burtiem un vārdi “Lietošanai pārtikā nederīgas” ar vismaz 8 mm augstiem burtiem.

19. pants

Pārsaiņošana

Iesaiņotas A šķiras olas drīkst pārsaiņot tikai iepakošanas centros. Katrā iesaiņojumā ir olas vienīgi no vienas un tās pašas partijas.

20. pants

Uzskaite, kas jāveic ražotājiem

1.   Ražotāji iegrāmato datus par dējējvistu turēšanas metodēm, attiecībā uz katru izmantoto turēšanas metodi norādot šādu informāciju:

a)

datums, kad dējējvistas ievietotas dēšanai, vecums, kādā tās ievietotas dēšanai, kā arī dējējvistu skaits;

b)

izbrāķēšanas datums un izbrāķēto dējējvistu skaits;

c)

olu ražošanas apjoms dienā;

d)

dienā pārdoto vai citādi piegādāto olu skaits un/vai svars;

e)

pircēju vārds un uzvārds vai nosaukums un adrese.

2.   Ja barošanas metode ir norādīta atbilstīgi šīs regulas 15. pantam, ražotāji, neskarot Regulas (EK) Nr. 852/2004 I pielikuma A.III daļā izklāstītās prasības, veic uzskaiti, attiecībā uz katru izmantoto barošanas metodi norādot šādu informāciju:

a)

piegādātās vai uz vietas samaisītās barības daudzums un veids;

b)

barības piegādes datums.

3.   Ja ražotājs vienā ražotnē izmanto dažādas dējējvistu turēšanas metodes, 1. un 2. punktā norādīto informāciju iedala pa dējējvistu kūtīm.

4.   Šā panta vajadzībām tā vietā, lai veiktu uzskaiti par tirdzniecību un piegādi, ražotāji var uzglabāt faktūrrēķinu un pavadzīmju dokumentus, kas marķēti atbilstīgi 1. un 2. punkta noteikumiem.

21. pants

Uzskaite, kas jāveic savācējiem

1.   Savācēji iegrāmato atsevišķi pēc dējējvistu turēšanas metodes un pa dienām šādu informāciju:

a)

savākto olu daudzums, iedalot pēc ražotāja un norādot vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, adresi un ražotāja kodu, kā arī olu izdēšanas datumu vai laikposmu;

b)

to olu daudzums, kas nogādātas uz attiecīgajiem iepakošanas centriem, iedalot pēc ražotāja, norādot vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, adresi, iepakošanas centra kodu un olu izdēšanas datumu vai laikposmu.

2.   Šā panta vajadzībām tā vietā, lai veiktu uzskaiti par tirdzniecību un piegādi, savācēji var uzglabāt faktūrrēķinu un pavadzīmju dokumentus, kas marķēti atbilstīgi 1. punkta noteikumiem.

22. pants

Uzskaite, kas jāveic iepakošanas centriem

1.   Iepakošanas centri iegrāmato atsevišķi pēc dējējvistu turēšanas metodes un pa dienām šādu informāciju:

a)

saņemto nešķiroto olu daudzums, iedalot pēc ražotāja un norādot vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, adresi un ražotāja kodu, kā arī izdēšanas datumu vai laikposmu;

b)

pēc olu šķirošanas – daudzums pēc kvalitātes un svara šķiras;

c)

to šķiroto olu daudzums, kas saņemtas no citiem iepakošanas centriem, norādot arī šo iepakošanas centru kodus un minimālo derīguma termiņu;

d)

to nešķiroto olu daudzums, kas nogādātas uz citiem iepakošanas centriem, iedalot pēc ražotāja, norādot šo iepakošanas centru kodus un olu izdēšanas datumu vai laikposmu;

e)

piegādāto olu skaits un/vai svars pēc kvalitātes un svara šķiras, iepakošanas datums B šķiras olu gadījumā vai minimālais derīguma termiņš A šķiras olu gadījumā, kā arī pēc pircēja, norādot tā vārdu un uzvārdu vai nosaukumu un adresi.

Iepakošanas centri ik nedēļu atjaunina uzskaiti par to fiziskajiem krājumiem.

2.   Ja uz A šķiras olām un to iesaiņojumiem ir norāde, ka dējējvistas ir barotas atbilstīgi 15. panta nosacījumiem, iepakošanas centri, kuri izmanto šādas norādes, veic atsevišķu uzskaiti saskaņā ar 1. punkta noteikumiem.

3.   Šā panta vajadzībām tā vietā, lai veiktu uzskaiti par tirdzniecību un piegādi, iepakošanas centri var uzglabāt faktūrrēķinu un pavadzīmju dokumentus, kas marķēti atbilstīgi 1. un 2. punkta noteikumiem.

23. pants

Uzskaites datu uzglabāšanas termiņi

Regulas 7. panta 2. punktā, 20., 21. un 22. pantā minēto uzskaiti un dokumentāciju uzglabā vismaz divpadsmit mēnešus pēc to sagatavošanas dienas.

24. pants

Pārbaudes

1.   Dalībvalstis izraugās kontroles dienestus, kas pārbauda atbilstību šai regulai.

2.   Šā panta 1. punktā minētie kontroles dienesti visos tirdzniecības posmos pārbauda produktus, uz kuriem attiecas šī regula. Pārbaudes veic, ņemot paraugus izlases kārtā, kā arī pamatojoties uz riska analīzi, ievērojot attiecīgā uzņēmuma veidu un apgrozījumu, kā arī iepriekšējo informāciju par to, kā uzņēmējs ir ievērojis olu tirdzniecības standartus.

3.   A šķiras olām, kas ievestas no trešām valstīm, 2. punktā paredzētās pārbaudes veic atmuitošanas laikā pirms to laišanas brīvā apgrozībā.

B šķiras olas, kas importētas no trešām valstīm, laiž brīvā apgrozībā vienīgi tad, ja atmuitošanas laikā ir pārbaudīts to galamērķis pārstrādes rūpniecībā.

4.   Neatkarīgi no paraugu ņemšanas izlases kārtā tirgus dalībniekus pārbauda pēc kontroles dienestu noteikta laika intervāla, pamatojoties uz 2. punktā minēto riska analīzi, ņemot vērā vismaz šādus rādītājus:

a)

iepriekšējo pārbaužu rezultāti;

b)

olu tirdzniecības kanālu sarežģītība;

c)

segmentācijas pakāpe ražošanas vai iepakošanas uzņēmumā;

d)

saražoto vai iepakoto olu daudzums;

e)

visas būtiskās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ražoto vai pārstrādāto olu veidā vai tirdzniecības metodes veidā.

5.   Pārbaudes veic regulāri, un tās nepiesaka. Regulas 20., 21. un 22. pantā minēto uzskaiti dara pieejamu kontroles dienestiem pēc pirmā pieprasījuma.

25. pants

Lēmumi par neatbilstību

1.   Kontroles dienestu lēmumus pēc 24. pantā paredzētajām pārbaudēm, kuros norādīta neatbilstība šai regulai, drīkst attiecināt tikai uz visu pārbaudīto partiju.

2.   Ja šķiet, ka pārbaudītā partija neatbilst šai regulai, kontroles dienests aizliedz tās tirdzniecību vai, ja partija ir no trešās valsts, – tās importēšanu, kamēr nav pierādījumu, ka ir panākts, ka partija atbilst šai regulai.

3.   Pārbaudi veikušais kontroles dienests pārliecinās, ka ir panākts, ka izbrāķētā partija atbilst šai regulai, vai ka tiek veikti pasākumi, lai šo atbilstību panāktu.

26. pants

Pielaides attiecībā uz kvalitātes trūkumiem

1.   Pārbaudot A šķiras olu partijas, ir pieļaujamas šādas pielaides:

a)

iepakošanas centros tieši pirms nosūtīšanas – 5 % olu ar kvalitātes trūkumiem;

b)

citās tirdzniecības stadijās – 7 % olu ar kvalitātes trūkumiem.

2.   Olām, kuras tirgo ar norādi “ekstra” vai “ekstra svaigs”, nav atļautas pielaides attiecībā uz gaisa kameras augstumu iepakošanas vai importēšanas laikā.

3.   Ja pārbaudītajā partijā ir mazāk nekā 180 olu, tad 1. punktā norādīto procentuālo daudzumu divkāršo.

27. pants

Pielaide attiecībā uz olas svaru

1.   Pārbaudot A šķiras olu partijas, ir atļauta pielaide attiecībā uz olas svaru, izņemot 4. panta 3. punktā paredzēto gadījumu. Šādās partijās var būt ne vairāk kā 10 % olu, kuru svara šķiras robežojas ar šķiru, kas norādīta uz iepakojuma, bet ne vairāk kā 5 % olu no nākamās zemākās svara šķiras.

2.   Ja pārbaudītajā partijā ir mazāk nekā 180 olu, tad 1. punktā norādīto procentuālo daudzumu divkāršo.

28. pants

Pielaide attiecībā uz olu marķēšanu

Pārbaudot partijas un iesaiņojumus, ir pieļaujams, ka 20 % olu ir ar neskaidru marķējumu.

29. pants

Olas eksportēšanai uz trešām valstīm

Iepakotas un eksportam paredzētas olas var būt atbilstīgas prasībām, kas atšķiras no Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikumā un šajā regulā norādītajām prasībām attiecībā uz kvalitāti, marķējumu un etiķetēm vai papildu prasībām.

30. pants

Importētas olas

1.   Ikreiz, kad izvērtē attiecīgo noteikumu līdzvērtību, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A.IV daļas 1. punktā, izvērtē arī to, kā attiecīgās trešās valsts tirgus dalībnieki faktiski ievērojuši šajā regulā ietvertās prasības. Izvērtējumu regulāri atjaunina.

Izvērtējuma rezultātus Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   No trešām valstīm importētās olas ir skaidri un salasāmi marķētas izcelsmes valstī saskaņā ar valsts ISO 3166 kodu.

3.   Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A.IV daļas 3. punkta noteikumiem netiek sniegtas pietiekamas garantijas par noteikumu līdzvērtību, tad nodrošina, lai uz ārējās virsmas iesaiņojumiem, kuros ir olas, kas importētas no attiecīgajām valstīm, būtu viegli pamanāma un skaidri salasāma norāde ar šādu informāciju:

a)

izcelsmes valsts;

b)

dējējvistu turēšanas metode – “ES standartiem neatbilstoša”.

31. pants

Ziņošana

Līdz katra gada 1. aprīlim katra dalībvalsts, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, paziņo Komisijai ražotņu skaitu, sadalot pēc dējējvistu turēšanas metodēm, tostarp audzētavas maksimālo ietilpību (vienlaicīgi turēto putnu skaitu).

32. pants

Paziņošana par pārkāpumiem

Dalībvalstis piecu darbdienu laikā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, paziņo Komisijai par visiem kontroles dienestu konstatētajiem pārkāpumiem vai nopietnām aizdomām par pārkāpumiem, kas var skart Kopienas iekšējo tirdzniecību olu nozarē. Kopienas iekšējo tirdzniecību uzskata par skartu jo īpaši gadījumā, ja nopietnus pārkāpumus izdara tirgus dalībnieki, kuri ražo vai pārdod olas realizācijai citā dalībvalstī.

33. pants

Izņēmumi attiecībā uz Francijas aizjūras departamentiem

1.   Atkāpjoties no 2. panta 3. punkta, mazumtirdzniecībai Francijas aizjūras departamentos paredzētās olas uz minētajiem departamentiem var nosūtīt atdzesinātas. Šādā gadījumā ieteicamo realizācijas termiņu var pagarināt līdz 33 dienām.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā gadījumā papildus 12. un 16. pantā paredzētajām prasībām uz iesaiņojuma ārējās virsmas norāda vārdus “Atdzesinātas olas” un precīzas ziņas par atdzesēšanu.

Pazīšanas zīme “Atdzesinātas olas” ir vienādmalu trijstūris, kura malas ir vismaz 10 mm garas.

34. pants

Izņēmumi attiecībā uz konkrētiem Somijas reģioniem

Olas, kuras ražotājs tieši realizē mazumtirdzniecības tirgū III pielikumā uzskaitītajos reģionos, atbrīvo no Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma un šīs regulas prasībām. Tomēr saskaņā ar šīs regulas 12. panta 2. punktu un 16. panta c) punktu pienācīgi jānorāda dējējvistu turēšanas metode.

35. pants

Dažos gadījumos noteiktās brīvprātīgas marķēšanas prakses vērtējums

Vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim Komisija izvērtē to, kā izmantota 12. panta 2. punkta pēdējā daļā minētā brīvprātīgā marķēšanas iespēja, lai vajadzības gadījumā to noteiktu kā obligātu.

36. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nosaka sistēmu sankcijām, ko piemēros par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju piemērošanu. Attiecīgi paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un ar preventīvu iedarbību.

37. pants

Saziņa

Dalībvalstis un Komisija savstarpēji dara zināmu informāciju, kas vajadzīga šīs regulas piemērošanai.

38. pants

Atcelšana

Ar šo no 2008. gada 1. jūlija atceļ Regulu (EK) Nr. 557/2007.

Atsauces uz atcelto Regulu (EK) Nr. 1028/2006 jāuzskata par atsaucēm uz šo regulu un jālasa saskaņā ar IV pielikumā sniegto korelācijas tabulu.

39. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

Regulas 33. pantu piemēro līdz 2009. gada 30. jūnijam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 23. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 186, 7.7.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 132, 24.5.2007., 5. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1336/2007 (OV L 298, 16.11.2007., 3. lpp.).

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1243/2007 (OV L 281, 25.10.2007., 8. lpp.).

(6)  EFSA Vēstnesis (2005) 269, 1. lpp.

(7)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/68/EK (OV L 310, 28.11.2007., 11. lpp.).

(8)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 202/2008 (OV L 60, 5.3.2008., 17. lpp.).

(9)  OV L 203, 3.8.1999., 53. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(10)  OV L 30, 31.1.2002., 44. lpp.

(11)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp.


I PIELIKUMS

A DAĻA

Regulas 12. panta 2. punkta otrās daļas a) apakšpunktā minētās norādes

Valodas kods

1

2

3

BG

“Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”

“Яйца от кокошки – подово отглеждане”

“Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане”

ES

“Huevos de gallinas camperas”

“Huevos de gallinas criadas en el suelo”

“Huevos de gallinas criadas en jaula”

CS

“Vejce nosnic ve volném výběhu”

“Vejce nosnic v halách”

“Vejce nosnic v klecích”

DA

“Frilandsæg”

“Skrabeæg”

“Buræg”

DE

“Eier aus Freilandhaltung”

“Eier aus Bodenhaltung”

“Eier aus Käfighaltung”

ET

“Vabalt peetavate kanade munad”

“Õrrekanade munad”

“Puuris peetavate kanade munad”

EL

“Αυγά ελεύθερης βοσκής”

“Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής”

“Αυγά κλωβοστοιχίας”

EN

“Free range eggs”

“Barn eggs”

“Eggs from caged hens”

FR

“Œufs de poules élevées en plein air”

“Œufs de poules élevées au sol”

“Œufs de poules élevées en cage”

GA

“Uibheacha saor-raoin”

“Uibheacha sciobóil”

“Uibheacha ó chearca chúbarnaí”

IT

“Uova da allevamento all'aperto”

“Uova da allevamento a terra”

“Uova da allevamento in gabbie”

LV

“Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas”

“Kūtī dētas olas”

“Sprostos dētas olas”

LT

“Laisvai laikomų vištų kiaušiniai”

“Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai”

“Narvuose laikomų vištų kiaušiniai”

HU

“Szabad tartásban termelt tojás”

“Alternatív tartásban termelt tojás”

“Ketreces tartásból származó tojás”

MT

“Bajd tat-tiġieg imrobbija barra”

“Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art”

“Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ”

NL

“Eieren van hennen met vrije uitloop”

“Scharreleieren”

“Kooieieren”

PL

“Jaja z chowu na wolnym wybiegu”

“Jaja z chowu ściółkowego”

“Jaja z chowu klatkowego”

PT

“Ovos de galinhas criadas ao ar livre”

“Ovos de galinhas criadas no solo”

“Ovos de galinhas criadas em gaiolas”

RO

“Ouă de găini crescute în aer liber”

“Ouă de găini crescute în hale la sol”

“Ouă de găini crescute în baterii”

SK

“Vajcia z chovu na voľnom výbehu”

“Vajcia z podostieľkového chovu”

“Vajcia z klietkového chovu”

SL

“Jajca iz proste reje”

“Jajca iz hlevske reje”

“Jajca iz baterijske reje”

FI

“Ulkokanojen munia”

“Lattiakanojen munia”

“Häkkikanojen munia”

SV

“Ägg från utehöns”

“Ägg från frigående höns inomhus”

“Ägg från burhöns”


B DAĻA

Regulas 12. panta 2. punkta ceturtajā daļā minētās norādes

Valodas kods

 

BG

“Уголемени клетки”

ES

“Jaulas acondicionadas”

CS

“Obohacené klece”

DA

“Stimulusberigede bure”

DE

“ausgestalteter Käfig”

ET

“Täiustatud puurid”

EL

“Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί”

EN

“Enriched cages”

FR

“Cages aménagées”

GA

“Cásanna Saibhrithe”

IT

“Gabbie attrezzate”

LV

“Uzlaboti būri”

LT

“Pagerinti narveliai”

HU

“Feljavított ketrecek”

MT

“Gaġeg arrikkiti”

NL

“Aangepaste kooi” of “Verrijkte kooi”

PL

“Klatki ulepszone”

PT

“Gaiolas melhoradas”

RO

“Cuști îmbunătățite”

SK

“Obohatené klietky”

SL

“Obogatene kletke”

FI

“Varustellut häkit”

SV

“Inredd bur”


II PIELIKUMS

Prasību minimums ražošanas sistēmām attiecībā uz dažādām dējējvistu turēšanas metodēm

1.

“Brīvās turēšanas apstākļos dētas olas” ražo ražošanas sistēmās, kas atbilst vismaz Direktīvas 1999/74/EK 4. pantā norādītajiem nosacījumiem.

Jo īpaši jāpanāk atbilstība šādiem nosacījumiem:

a)

dējējvistas visu dienu var pavadīt brīvā dabā. Tomēr šī prasība neaizliedz ražotājam ierobežot piekļuvi āra aplokiem noteiktu laiku rīta stundās saskaņā ar labu lauksaimniecības praksi, tostarp labu lopkopības praksi;

citu ierobežojumu gadījumā, tostarp veterināru ierobežojumu gadījumā, kas pieņemti saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, lai aizsargātu sabiedrības veselību un dzīvnieku veselību, ar kuriem ierobežo dējējvistu piekļuvi āra aplokiem, olas drīkst turpināt marķēt kā “Brīvās turēšanas apstākļos dētas olas” ierobežojuma darbības laikā, tomēr nekādā gadījumā ne ilgāk kā divpadsmit nedēļas;

b)

dējējvistām pieejamie āra aploki galvenokārt ir ar augu valsts segumu, un tos neizmanto citiem mērķiem, izņemot izmantojumu augļu dārziem, mežu platībām vai ganībām, ja to ir atļāvušas kompetentās iestādes;

c)

āra aploku maksimālais ganāmpulka blīvums nekad nedrīkst pārsniegt 2 500 dējējvistu uz hektāru zemes, kas pieejama dējējvistām, jeb 4 m2 vienai dējējvistai; tomēr, ja ir pieejami vismaz 10 m2 uz vienu vistu, ja tiek pielietota rotācija un ja dējējvistām ir dota iespēja vienmērīgi piekļūt visai teritorijai saimes dzīves laikā, tad katrā izmantotajā aplokā jebkurā laikā jābūt nodrošinātiem vismaz 2,5 m2 uz vienu dējējvistu;

d)

āra aploki nesniedzas tālāk kā 150 m rādiusā no tuvākās putnu ejas ēkā; tomēr ir atļauts attālums līdz 350 m no tuvākās putnu ejas ēkā, ja visā āra aplokā vienādos attālumos atrodas pietiekams skaits nojumju, kā minēts Direktīvas 1999/74/EK 4. panta 1. punkta 3) apakšpunkta b) punkta ii) apakšpunktā, vismaz ar četrām nojumēm uz hektāru.

2.

“Kūtī dētas olas” ražo ražošanas sistēmās, kas atbilst vismaz Direktīvas 1999/74/EK 4. pantā norādītajiem nosacījumiem.

3.

“Sprostos dētas olas” ražo ražošanas sistēmās, kas atbilst vismaz šādiem nosacījumiem:

a)

Direktīvas 1999/74/EK 5. pantā izklāstītie nosacījumi – līdz 2011. gada 31. decembrim – vai

b)

Direktīvas 1999/74/EK 6. pantā izklāstītie nosacījumi.

4.

Dalībvalstis var atļaut atkāpes no šā pielikuma 1. un 2. punkta audzētavām, kurās ir mazāk par 350 dējējvistām vai kurās audzē šķirnes dējējvistas, attiecībā uz saistībām, kas norādītas Direktīvas 1999/74/EK 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta d) punkta otrajā teikumā un 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta e) punktā, 4. panta 1. punkta 2. apakšpunktā, 4. panta 1. punkta 3. apakšpunkta a) punkta i) apakšpunktā un 4. panta 1. punkta 3. apakšpunkta b) punkta i) apakšpunktā.


III PIELIKUMS

Somijas reģioni, kas minēti 34. pantā

Šādi apgabali:

Lappi,

Oulu,

Ziemeļkarēlijas reģioni un Ziemeļu Savo Austrumsomijas apgabals,

Åland.


IV PIELIKUMS

Atbilstības tabula (minēta 38. pantā)

Regula (EK) Nr. 1028/2006

Regula (EK) Nr. 557/2007

Šī regula

1. panta pirmā daļa

1. panta pirmā daļa

1. panta otrās daļas ievadteikums

1. panta otrās daļas ievadteikums

1. panta otrās daļas a) līdz j) punkts

1. panta otrās daļas a) līdz j) punkts

2. panta 1) līdz 9) punkts

1. panta otrās daļas k) līdz s) punkts

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkta otrā daļa

5. panta 2. punkts

5. panta 2. punkta pirmā daļa

5. panta 2. punkts

5. panta 2. punkta otrā daļa

5. panta 3. punkts

5. panta 3. punkts

5. panta 3. punkts

5. panta 4. punkts

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

10. pants

10. pants

11. panta 2. punkts

11. pants

12. pants

12. pants

13. pants

13. pants

14. pants

14. pants

15. pants

15. pants

16. pants

16. pants

17. pants

17. pants

18. pants

18. pants

19. pants

19. pants

20. pants

20. pants

21. pants

21. pants

22. pants

22. pants

23. pants

23. pants

7. pants

24. panta 1., 2. un 3. punkts

24. pants

24. panta 4. un 5. punkts

25. pants

25. pants

26. pants

26. pants

27. pants

27. pants

28. pants

28. pants

29. pants

29. pants

30. pants

30. pants

31. pants

31. pants

32. pants

32. pants

33. pants

33. pants

34. pants

34. pants

35. pants

35. pants

8. pants

36. pants

9. pants

37. pants

36. pants

38. pants

37. pants

39. pants

I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

II PIELIKUMS

II PIELIKUMS

III PIELIKUMS

III PIELIKUMS

IV PIELIKUMS

IV PIELIKUMS

V PIELIKUMS


Top