Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0426

Padomes Regula (EK) Nr. 426/2008 ( 2008. gada 14. maijs ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1212/2005, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importam

OJ L 129, 17.5.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 201 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 09/04/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0282

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/426/oj

17.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 426/2008

(2008. gada 14. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1212/2005, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”),

ņemot vērā 1. panta 4. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1212/2005 (2005. gada 25. jūlijs), ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importam (2),

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniegusi pēc apspriešanās ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1212/2005 Padome piemēroja galīgo antidempinga maksājumu nekaļamā čuguna lējumu, kas tiek izmantoti, lai nosegtu un/vai piekļūtu virszemes vai pazemes sistēmām, un to daļu importam Kopienā, kas ir vai nav apstrādāti, pārklāti, krāsoti vai aprīkoti ar citiem materiāliem, izņemot ugunsdzēsības hidrantus, ar izcelsmi Ķīnas Tautas Republikā (“ĶTR”) (“attiecīgais ražojums”), un tos parasti klasificē ar KN kodu 7325 10 50, 7325 10 92 un ex 7325 10 99 (Taric kods 7325109910). Ņemot vērā to personu lielo skaitu, kuri sadarbojās, izmeklēšanā, kuras rezultātā piemēroja pasākumus, izveidoja Ķīnas ražotāju eksportētāju izlasi.

(2)

Atlasītajiem uzņēmumiem piemēroja atsevišķas maksājuma likmes, kuras noteica izmeklēšanā. Uzņēmumiem, kuri netika iekļauti izlasē un kuriem saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktu piešķīra tirgus ekonomikas režīmu (“TER”), noteica dempinga maksājumu 0 % apmērā, un to noteica tikai vienam atlasītajam uzņēmumam, kam piešķīra TER. Izlasē neiekļautajiem uzņēmumiem, kuri sadarbojās un kuriem saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu piešķīra atsevišķu režīmu (“AR”), piemēroja vidējo svērto maksājumu 28,6 % apmērā, ko noteica izlasē iekļautajiem uzņēmumiem, kuriem piešķīra AR. Visiem pārējiem uzņēmumiem noteica valsts mēroga maksājumu 47,8 % apmērā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, kuri atbilst minētajā pantā noteiktajiem četriem kritērijiem, paredzētas tādas pašas iespējas attiecībā uz 2. apsvērumā minēto režīmu kā uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē (“jauna ražotāja eksportētāja režīms” jeb “JRER”).

B.   JAUNO RAŽOTĀJU EKSPORTĒTĀJU PIEPRASĪJUMI

(4)

Deviņi uzņēmumi ir pieprasījuši tiem piemērot JRER.

(5)

Veica pārbaudi, lai noteiktu to, vai katrs pieteikuma iesniedzējs atbilst JRER piemērošanas kritērijiem, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā, apliecinot, ka tas:

1)

periodā no 2003. gada 1. aprīļa līdz 2004. gada 31. martam nav eksportējis uz Kopienu 1. apsvērumā minēto ražojumu;

2)

nav saistīts ne ar vienu Ķīnas Tautas Republikas ražotāju vai eksportētāju, uz kuru attiecas antidempinga pasākumi, kas noteikti ar šo regulu;

3)

pēc izmeklēšanas perioda, uz kā pamata ir noteikti pasākumi, faktiski ir eksportējis uz Kopienu attiecīgos ražojumus, vai ir uzņēmies neatceļamas līgumsaistības eksportēt uz Kopienu ievērojamu daudzumu;

4)

darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, kas definēti pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā, vai ievēro prasības par atsevišķo maksājumu saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu.

(6)

Tā kā ceturtajā kritērijā paredzēts, ka pieteikuma iesniedzējs pieprasa TER vai AR piemērošanu, Komisija nosūtīja pieprasījuma veidlapas visiem Ķīnas pieteikuma iesniedzējiem. Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punktu visi Ķīnas pieteikumu iesniedzēji pieprasīja TER.

(7)

Īsumā un vienīgi uzziņai tiek sniegts īss TER kritēriju kopsavilkums:

1)

lēmumi par uzņēmējdarbību pieņem un izmaksas nosaka, reaģējot uz tirgus signāliem, un bez ievērojamas valsts iejaukšanās; un svarīgāko ražošanas faktoru izmaksas būtībā atspoguļo tirgus vērtības;

2)

uzņēmumiem ir viens, skaidrs grāmatvedības pamatdokumentu kopums, kuram veic neatkarīgu auditu saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (3) un kuru piemēro visās jomās;

3)

nav nozīmīgu izkropļojumu, kas pārņemti no iepriekšējās ekonomikas sistēmas, kas nebija tirgus ekonomika;

4)

juridisku noteiktību un stabilitāti garantē bankrotu regulējošie tiesību akti un īpašumtiesības;

5)

valūtas konvertāciju veic saskaņā ar tirgus likmēm.

(8)

Anketas nosūtīja visiem tiem pieteikuma iesniedzējiem, kuriem lūdza sniegt pierādījumus tam, ka tie atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

(9)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktam uz ražotājiem eksportētājiem, kuri atbilst šiem kritērijiem, var attiecināt maksājuma likmi, ko piemēro uzņēmumiem, kuri sadarbojās un kas nav iekļauti izlasē.

C.   KONSTATĒJUMI

(10)

Viens Ķīnas uzņēmums, kas pieprasīja JRER, nesniedza atbildes uz anketas jautājumiem; savukārt cits uzņēmums neatbildēja uz vēstuli par nepilnībām atbildēs uz anketas jautājumiem. Tāpēc nevarēja pārbaudīt, vai šie uzņēmumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā paredzētajiem kritērijiem, un to pieprasījumus noraidīja. Šiem uzņēmumiem paziņoja, ka to pieprasījumus turpmāk neizskatīs, un tiem deva iespēju sniegt komentārus. Komentāri netika saņemti.

(11)

Septiņi uzņēmumi sniedza pilnīgas atbildes uz anketas jautājumiem. Komisija pieprasīja un pārbaudīja visu informāciju, kuru uzskatīja par vajadzīgu, lai noteiktu Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā paredzēto ceturto kritēriju (TER/AR). Pārbaudes apmeklējumus veica šādos uzņēmumos:

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd. (Wuxi New District, Jiangsu) (“Norlong”),

Baoding City Maikesaier Casting Ltd. (Xinanli, Hebei) (“Maikesaier”),

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd. (Gouzhuang, Hebei) (“XianXian”),

Changsha Wuxing Foundry Co., Ltd. (Wangcheng County, Changsha) (“Wuxing”) un saistītais uzņēmums Changsha J & J Sunshine Machinery and Electronic Co., Ltd (189 Wuyi Road, Changsha) (“Sunshine”),

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd. (Baoding, Hebei) (“Yuehai”),

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd. (Han Dan County, Hebei) (“Yan Yuan”),

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd. (Jinghai, Tianjin) (“Loiselet”).

(12)

Attiecībā uz katru no septiņiem apmeklētajiem uzņēmumiem pārbaudīja, vai ir izpildīti 5. apsvērumā minētie četri kritēriji.

(13)

Saistībā ar diviem Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, proti Maikesaier un Yuehai, iesniegtās informācijas pārbaudē konstatēja, ka tie ir snieguši pietiekamus pierādījumus, lai apliecinātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā paredzētajiem četriem kritērijiem, un attiecībā uz pēdējo kritēriju – atbilstību pieciem nosacījumiem TER. Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktu uz minētajiem diviem ražotājiem var attiecināt vidējo svērto maksājuma likmi, ko piemēro uzņēmumiem, kuri sadarbojās un nav iekļauti izlasē, t. i., 0 %, un tos var iekļaut minētās regulas 1. panta 2. punkta ražotāju eksportētāju sarakstā.

(14)

Četri Ķīnas ražotāji eksportētāji, proti Norlong, XianXian, Yan Yuan un Loiselet, snieguši pietiekamus pierādījumus, lai apliecinātu, ka tie atbilst Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā paredzētajiem četriem kritērijiem. Tomēr saistībā ar pēdējo kritēriju minētie uzņēmumi nespēja pierādīt, ka tie atbilst nosacījumiem TER piešķiršanai.

(15)

Attiecībā uz Norlong konstatēja, ka uzņēmums ir saņēmis ievērojamas kompensācijas par valsts zemes izmantošanas tiesībām. Tāpēc uzskatīja, ka 3. kritērijs TER piešķiršanai nav ievērots. Turklāt secināja, ka, ņemot vērā apstākli, ka 3. kritērijs nav ievērots, nevar pieņemt galīgo lēmumu par 1. kritēriju. Tomēr netika iegūti pierādījumi par uzņēmuma neatbilstību pieciem AR kritērijiem.

(16)

Attiecībā uz XianXian, konstatēja, ka uzņēmums neatbilst 1., 2. un 3. kritērijam TER piešķiršanai. Uzņēmums nesniedza pietiekamus pierādījumus, lai apliecinātu, ka tas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, un tā izmaksas atspoguļo tirgus vērtības. Turklāt uzņēmumā nepastāv konkrēts grāmatvedības standartu kopums, ko auditē saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Visbeidzot konstatēja, ka uzņēmums ir noslēdzis īres līgumus par neparasti zemām cenām absolūtā un relatīvā izteiksmē.

(17)

Tika konstatēts, ka Yan Yuan neatbilst 2. kritērijam TER piešķiršanai. Uzņēmuma 2006. gada pārskats nebija auditēts, kas ir pretrunā ar Ķīnas tiesību aktiem un starptautiskiem grāmatvedības standartiem, turklāt tika konstatētas citas nepilnības grāmatvedībā, piemēram, fakts, ka izejvielas iepērk no privātpersonām, neizrakstot rēķinus.

(18)

Attiecībā uz Loiselet konstatēja, ka uzņēmums neatbilst 2. un 3. kritērijam TER piešķišanai. Konkrēti atklāja, ka lielāka daļa no uzņēmuma pamataktīviem nav iekļauti uzņēmuma uzskaitē. Turklāt atklāja, ka īres līgums par zemi un ražotnes ēkām nav ievērots.

(19)

Ņemot vērā konstatējumus saistībā ar XianXian, Yan Yuan un Loiselet grāmatvedības praksi, nevar secināt, ka minēto uzņēmumu eksporta cenas ir pietiekami ticamas atsevišķas dempinga starpības aprēķināšanai, tāpēc nevar noteikt, vai tie atbilst AR otrajam kritērijam. Visi pārējie četri kritēriji AR piešķiršanai ir ievēroti. Tomēr, ņemot vērā apstākli, ka šo triju uzņēmumu eksporta cenas neizmantotu dempinga starpības aprēķināšanai, ja uz tiem attiecinātu vidējo svērto maksājuma likmi 28,6 % apmērā, ko aprēķināja izlasē iekļautajiem uzņēmumiem, kuriem sākotnējā izmeklēšanā piešķīra AR, tiek secināts, ka šīs pārbaudes kontekstā minētajiem uzņēmumiem var piešķirt tādu pašu režīmu, kā uzņēmumiem, uz kuriem attiecas vidējā svērtā maksājuma likme.

(20)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktu uz Norlong, XianXian, Yan Yuan un Loiselet var attiecināt vidējo svērto maksājuma likmi, ko piemēro uzņēmumiem, kuri sadarbojās un kuri nav iekļauti izlasē, t. i., 28,6 %, un tos var iekļaut minētās regulas 1. panta 2. punktā iekļautajā ražotāju eksportētāju sarakstā.

(21)

Attiecībā uz Wuxing konstatēja, ka uzņēmums nesniedza pietiekamus pierādījumus, lai apliecinātu, ka tas ir uz EK eksportētā attiecīgā ražojuma ražotājs. Tāpēc šis uzņēmums neatbilda Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā paredzētajam trešajam kritērijam, un tā pieprasījumu JRER noraidīja.

D.   IZMAIŅAS TO UZŅĒMUMU SARAKSTĀ, KAS GŪST LABUMU NO ATSEVIŠĶĀM MAKSĀJUMU LIKMĒM

(22)

Balstoties uz 13. apsvērumā minētajiem izmeklēšanas konstatējumiem, secina, ka uzņēmumi Maikesaier un Yuehai ir jāpievieno Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 2. punktā iekļautajam atsevišķu uzņēmumu sarakstam, kuriem piemēro maksājuma likmi 0 % apmērā.

(23)

Attiecībā uz Norlong, XianXian, Yan Yuan un Loiselet, pamatojoties uz 14. līdz 20. apsvērumā minētajiem izmeklēšanas konstatējumiem, secina, ka šie četri uzņēmumi ir jāpievieno Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 2. punktā iekļautajam atsevišķu uzņēmumu sarakstam, kuriem piemēro maksājuma likmi 28,6 % apmērā.

(24)

Uzņēmumam Wuxing, ņemot vērā 21. apsvērumā minētos izmeklēšanas konstatējumus, nevar piešķirt JRER, tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 2. punktu uz to attiecas valsts mēroga maksājuma likme 47,8 % apmērā.

(25)

Visi pieteikumu iesniedzēji un Kopienas ražošanas nozare ir informēti par izmeklēšanas konstatējumiem, un tiem bija iespēja sniegt komentārus. Pēc informācijas publiskošanas, komentārus saņēma no Norlong, XianXian un Loiselet. Komentāri nesniedza papildu informāciju, kuras rezultātā varētu izdarīt citus secinājumus attiecībā uz minētajiem trim uzņēmumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Galīgā antidempinga maksājuma likme, kas ir piemērojama 1. tabulā minēto ražojumu neto Kopienas robežas franko cenai pirms nodokļu nomaksas, kurus ražo tabulā minētie uzņēmumi, ir šāda:

Uzņēmums

Antidempinga maksājums

(%)

Taric papildkods

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng

Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City

Hebei Province, 051430 ĶTR

0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village

Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, ĶTR

0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd.

Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, ĶTR

0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd.

Jiaocheng County, Shanxi Province, ĶTR

0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd.

Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town

Jinghai District, 301617 Tianjin, ĶTR

0

A679

Baoding City Maikesaier Casting Ltd.

Xin’anli Town, Tang County

Hebei; Baoding 072350, ĶTR

0

A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd.,

No 333 Building A Tian E West Road,

Baoding, Hebei, ĶTR

0

A868

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd

No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, ĶTR

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City

062159, Hebei Province, ĶTR

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang

073100, ĶTR

28,6

A682

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd.

Guli Village, Xian County,

Hebei, Gouzhuang, ĶTR

28,6

A869

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd.

Wuxi New District

Jiangsu, ĶTR

28,6

A870

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd

South of Hu Cun Village, Hu Cun Town,

Han Dan County, Hebei, ĶTR

28,6

A871

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd

Dongzhuangke, Yangchenzhuang,

Jinghai, Tianjin, ĶTR

28,6

A872

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei

Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province

074200, ĶTR

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town

Laiwu City, Shandong Province, 271114

37,9

A684

Visi citi uzņēmumi

47,8

A999”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 14. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. BAJUK


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 199, 29.7.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 268/2006 (OV L 47, 17.2.2006., 3. lpp.).

(3)  Starptautiskie grāmatvedības standarti ir visi nozīmīgākie atzītie grāmatvedības standarti, tostarp ASV GAAP un International Accounting Standard Committee Foundation (“IASCF”) darbi, kurus izdod International Accounting Standards Board (“IASB”) un kas aptver International Accounting Standard Board Framework (“IASBF”), International Accounting Standard (“IAS”), International Financial Reporting Standards (“IFRS”), kā arī International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) publikācijas.


Top