Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0162

2008/162/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 26. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2006/601/EK par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz neatļauto ģenētiski modificēto organismu LL RICE 601 rīsu produktos (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 743) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 52, 27.2.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2010; Iesaist. atcelta ar 32010D0315

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/162/oj

27.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 52/25


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 26. februāris),

ar kuru groza Lēmumu 2006/601/EK par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz neatļauto ģenētiski modificēto organismu “LL RICE 601” rīsu produktos

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 743)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/162/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (2) 4. panta 2. punktā un 16. panta 2. punktā noteikts, ka ģenētiski modificēta pārtika vai barība nav laižama Kopienas tirgū, ja vien tai nav pievienota atļauja, kas piešķirta saskaņā ar minēto Regulu. Tās pašas regulas 4. panta 3. punktā un 16. panta 3. punktā noteikts, ka atļauju ģenētiski modificētas pārtikas vai barības laišanai tirgū izsniedz tikai tad, ja ir atbilstoši un pietiekami pierādīts, ka tai nav nelabvēlīgas ietekmes uz cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi, ka tā nemaldina patērētāju vai lietotāju un ka tā neatšķiras no pārtikas vai barības, kuras aizstāšanai tā paredzēta, tādā mērā, ka tās normāla lietošana uzturā cilvēkiem vai dzīvniekiem uzturvielu ziņā būtu neizdevīga.

(2)

Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. panta 1. punktā paredzēta iespēja pieņemt attiecīgus Kopienas ārkārtas pasākumus attiecībā uz pārtiku un barību, kas importēta no trešās valsts, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi, ja risku nevar pietiekami labi novērst ar pasākumiem, ko veic attiecīgās dalībvalstis.

(3)

Ņemot vērā pieņēmumu par risku attiecībā uz produktiem, kas nav atļauti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, Komisija 2006. gada 5. septembra Lēmumā 2006/601/EK par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz neatļauto ģenētiski modificēto organismu “LL RICE 601” rīsu produktos (3) noteica prasību dalībvalstīm neļaut laist tirgū noteiktus ASV izcelsmes rīsu produktus, ja vien tiem nav pievienots analīzes protokola oriģināls, ko izdevusi akreditēta laboratorija, apliecinot, ka produktā nav ģenētiski modificēto rīsu “LL RICE 601”, un katram konkrēto ASV izcelsmes produktu sūtījumam pirms tā laišanas tirgū veikt sistemātisku, oficiālu paraugu ievākšanu un analīzi.

(4)

Amerikas Savienoto Valstu Lauksaimniecības ministrija (USDA) 2007. gada 5. oktobrī publicēja rezultātus pētījumam par “LL RICE 601” klātbūtni ASV tirdzniecībai paredzētos rīsos. Konkrētus piesārņojuma mehānismus nevarēja noteikt, taču konstatējumi liecināja, ka “LL RICE 601” piesārņojuma avotu skaits ir ierobežots.

(5)

ASV rīsu nozares organizācija The US Rice federation ir pieņēmusi plānu, kura mērķis ir izņemt “LL RICE 601” no ASV eksporta kanāliem. Šis plāns paredz arī sēklu testēšanu pirms sēšanas, kā arī dokumentu un analītiskās pārbaudes 2007. gada ražas piegādes vietās. Tikai uz dažiem no šā plāna aspektiem attiecas dažu ASV štatu normatīvās prasības. Tāpēc jānodrošina, lai šis plāns attiektos uz visiem ASV izcelsmes rīsu sūtījumiem, ko importē uz Eiropas Savienību.

(6)

USDA2007. gada 9. novembrī iesniedza Komisijai priekšlikumu par protokolu, kas nodrošinātu, ka no produktiem, uz kuriem attiecas Lēmums 2006/601/EK, Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) oficiāli ievāc paraugus un, izmantojot Lēmumā 2006/601/EK minēto “P35S:BAR” metodi, veic to analīzes laboratorijā, kas sekmīgi piedalās īpašā kvalifikācijas celšanas programmā, ko pārvalda GIPSA. Saskaņā ar minēto protokolu šo produktu sūtījumiem būtu pievienots analīzes protokola oriģināls un pavadvēstule no GIPSA, kurā apstiprināts, ka produktos nav “LL RICE 601”.

(7)

Oficiāla GIPSA iesaistīšana, kā aprakstīts protokolā, nodrošina atbilstošu īstenotās kontroles kvalitāti. Tādējādi oficiālu paraugu ievākšanu un analīzi, ko nodrošina dalībvalstis punktā, kur produkts nonāk Kopienā, vairs neuzskata par vajadzīgu.

(8)

Minētie pasākumi jāpārskata sešos mēnešos, lai novērtētu, vai tie vēl ir vajadzīgi, ņemot vērā to rezultātus un praktisko pieredzi, kas gūta, piemērojot spēkā esošās testēšanas prasības.

(9)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2006/601/EK.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2006/601/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

Nosacījumi pirmajai laišanai tirgū

1.   Dalībvalstis atļauj pirmoreiz laist tirgū 1. pantā minētos produktus tikai tad, ja šo produktu sūtījumam ir pievienoti šādi dokumenti:

a)

apstiprinājums no pārtikas apritē iesaistītā tirgus dalībnieka, kurš atbild par sūtījumu, ka produkti satur tikai rīsus no 2007. gada vai turpmākām ražām, uz ko attiecas The US Rice federation plāns, kura mērķis ir izņemt “LL RICE 601” no ASV eksporta kanāliem; un

b)

analīzes protokola oriģināls, ko izdevusi II pielikumā minētā laboratorija un kas apstiprina, ka produktos nav ģenētiski modificēto rīsu “LL RICE 601”. Analīzes protokolam jāpievieno oficiāls dokuments, ko izdevusi ASV Lauksaimniecības ministrijai (USDA) pakļautā Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) saskaņā ar II pielikumā minēto protokolu.

2.   Ja sūtījums ir vairākās daļās, 1. punktā minēto dokumentu kopijām jābūt pievienotām katrai sadalītā sūtījuma daļai līdz pat vairumtirdzniecības posmam. Šīs kopijas apstiprina tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā sūtījums ir sadalīts.”

2)

Lēmuma 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Citi kontroles pasākumi

1.   Ar 1. pantā minētajiem produktiem, ko paredzēts importēt vai kas jau ir tirgū, dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, ieskaitot paraugu ņemšanu izlases veidā un analīzi saskaņā ar I pielikumā aprakstītajām metodēm, lai pārliecinātos, ka tajos nav ģenētiski modificēto rīsu “LL RICE 601”. Tās informē Komisiju par pozitīviem (nelabvēlīgiem) rezultātiem, izmantojot Pārtikas un barības ātrās reaģēšanas sistēmu.

2.   Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2008. gada 26. jūlijam iesniedz Komisijai ziņojumu par visiem 1. pantā minēto produktu sūtījumu oficiālo pārbaužu analīžu rezultātiem.”

3)

Lēmuma 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Visas izmaksas, kas rodas saistībā ar 2. panta 2. punktā minēto pavaddokumentu izdošanu, sedz pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks, kurš atbild par sūtījumu, vai tā pārstāvis.”

4)

Lēmuma 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Pasākumu pārskatīšana

Šajā lēmumā noteiktos pasākumus pārskata ne vēlāk kā līdz 2008. gada 26. augustam.”

5)

Pielikuma virsrakstā vārdu “Pielikums” aizstāj ar frāzi “I pielikums”.

6)

Šā lēmuma pielikuma tekstu pievieno kā II pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 26. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp.).

(2)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1981/2006 (OV L 368, 23.12.2006., 99. lpp.).

(3)  OV L 244, 7.9.2006., 27. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/754/EK (OV L 306, 7.11.2006., 17. lpp.).


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Paraugu ņemšanas un analīzes protokols ASV gargraudu rīsu sūtījumiem pirms to eksportēšanas no Amerikas Savienotajām Valstīm uz Eiropas Kopienu

Paraugu ņemšana. ASV Lauksaimniecības ministrijai pakļautās Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) darbinieki saskaņā ar noteiktajām paraugu ņemšanas procedūrām ievāc oficiālus paraugus no katra ASV gargraudu rīsu sūtījuma (partijas), kas paredzēta sūtīšanai uz Eiropu. Šīs procedūras aprakstītas Rice Inspection Handbook, Chapter 2, Sampling, ko izdevusi GIPSA.

Sākotnējā kopējā parauga apjomu nosaka saskaņā ar Komisijas Ieteikumu 2004/787/EK. GIPSA darbinieki sagatavo reprezentatīvu apvienoto paraugu 2,5 kg partijai, ko nosūta uz laboratoriju pārbaudei, un sev patur tādu pašu 2,5 kg paraugu arhīvam. GIPSA apzīmogo laboratorijas paraugu un reģistrē zīmoga numuru turpmākām atsaucēm.

Pārbaude. Pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas veikt pārbaudi, nosūta aizzīmogotu aploksni uz kādu no komerclaboratorijām, kas veic šādas pārbaudes un sekmīgi piedalās GIPSA pārvaldītajā kvalifikācijas celšanas programmā LibertyLink rīsiem, un ir uzskaitītas PDF dokumentā http://archive.gipsa.usda.gov/rdd/llriceprof.pdf. Katra laboratorija pārbauda vairākus paraugus tai apstiprinātā atklāšanas līmenī, lai sasniegtu 0,01 % atklāšanas līmeni.

Laboratorija reģistrē zīmoga numuru, salauž zīmogu un pārbauda četrus 240 g paraugus, kas ņemti no visa kopējā laboratorijas parauga. Katram paraugam veic vienu ekstrakciju. Katrai ekstrakcijai veic divas PCR analīzes, izmantojot Bayer CropScience izstrādāto “35S:BAR” metodi, ko apstiprinājusi GIPSA un KPC. Partiju uzskata par negatīvu tikai tad, ja visiem paraugiem ir negatīvs rezultāts.

Rezultātu paziņošana. Laboratorija paziņo rezultātus un GIPSA zīmoga numuru uz laboratorijas ziņojuma, nosūtot šo informāciju pārbaudes pieteikuma iesniedzējam. Pieteikuma iesniedzējs nosūta laboratorijas ziņojumu tam GIPSA birojam, kurš zīmogoja partiju. GIPSA izsniedz šādu oficiālu dokumentu, ko nosūta pieteikuma iesniedzējam:

GIPSA ievāca oficiālus paraugus no rīsu partijas, kas identificēta kā (precizēt partijas identifikāciju), un apzīmogoja to ar zīmogu Nr. (ierakstīt zīmoga numuru). (Ierakstīt laboratorijas nosaukumu), kas piedalās GIPSA pārvaldītajā kvalifikācijas celšanas programmā LibertyLink rīsiem, pārbaudīja paraugu, kas identificēts ar šo zīmoga numuru, un neatklāja LibertyLink rīsus, balstoties uz apstiprināto “35S:BAR” metodi. Pielikumā pievienots laboratorijas ziņojums.” ”


Top