EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1523

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1523/2007 ( 2007. gada 11. decembris ), ar ko aizliedz laist tirgū un importēt Kopienā vai eksportēt no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus no šādām kažokādām (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 343, 27.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 262 - 265

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1523/oj

27.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1523/2007

(2007. gada 11. decembris),

ar ko aizliedz laist tirgū un importēt Kopienā vai eksportēt no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus no šādām kažokādām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. un 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

ES pilsoņi kaķus un suņus uzskata par lolojumdzīvniekiem un tādēļ to kažokādas un izstrādājumi no šādām kažokādām viņiem nav pieņemami. Ir pierādījumi, ka Kopienā ir nemarķētas kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumi no šādām kažokādām. Tādēļ patērētāji ir noraizējušies, ka tie varētu iegādāties kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus no šādām kažokādām. 2003. gada 18. decembrī (3) Eiropas Padome pieņēma deklarāciju, kurā pauda bažas par šādu kažokādu un izstrādājumu tirdzniecību un prasīja to izbeigt, lai atjaunotu ES patērētāju un mazumtirgotāju uzticību. Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2003. gada 17. novembra un 2005. gada 30. maija sanāksmē tika uzsvērta arī nepieciešamība pēc iespējas ātrāk pieņemt noteikumus par tirdzniecību ar kaķu un suņu kažokādām, kā arī izstrādājumiem no šādām kažokādām.

(2)

Jāprecizē, ka šī regula būtu jāattiecina tikai uz tām kaķu un suņu sugām, kuras uzskata par mājdzīvniekiem. Tomēr, tā kā zinātniski nav iespējams noteikt, vai kažokāda iegūta no mājas kaķa vai no kādas savvaļas kaķu pasugas dzīvnieka, tad šajā regulā būtu jāpieņem kaķa kā “felis silvestris” definīcija, kurā iekļautas arī savvaļas kaķu pasugas.

(3)

Reaģējot uz patērētāju bažām, vairākas dalībvalstis ir pieņēmušas tiesību aktus, kuru mērķis ir novērst kaķu un suņu kažokādu ieguvi un tirdzniecību.

(4)

Dalībvalstīs ir atšķirīgi noteikumi, kas regulē kažokādu un to izstrādājumu tirdzniecību, importu, ražošanu un marķēšanu un kuru mērķis ir novērst kaķu un suņu kažokādu laišanu tirgū vai citādu izmantošanu komerciāliem mērķiem. Kamēr dažas dalībvalstis ir pieņēmušas pilnīgu kaķu un suņu kažokādu ražošanas aizliegumu, neļaujot audzēt vai nogalināt šādus dzīvniekus kažokādu ieguvei, citas ir pieņēmušas ierobežojumus kažokādu un izstrādājumu no šādām kažokādām ražošanai vai importam. Dažās dalībvalstīs ieviestas marķēšanas prasības. Iespējams, aizvien pieaugošās pilsoņu bažas par šo jautājumu pamudinājušas vairāk dalībvalstu pieņemt valsts līmenī ierobežojošus tiesību aktus.

(5)

Tādēļ daži ES kažokādu tirgotāji ieviesa brīvprātīgu rīcības kodeksu, paredzot atturēties no tirdzniecības ar kaķu un suņu kažokādām, kā arī izstrādājumiem no šādām kažokādām. Tomēr šis kodekss nebija pietiekams, lai novērstu kaķu un suņu kažokādu importēšanu un tirdzniecību ar tām, jo īpaši attiecībā uz tiem tirgotājiem, kas pārdod kažokādas, kurām nav norādīta izcelsmes suga un kas ir grūti atpazīstamas, vai iegādājas izstrādājumus no šādām kažokādām un ir saskārušies ar risku, ka minētos izstrādājumus nevarēs likumīgi tirgot vienā vai vairākās dalībvalstīs vai ka tirdzniecību vienā vai vairākās dalībvalstīs ierobežo papildu prasības, kuru mērķis ir novērst kaķu un suņu kažokādu izmantošanu.

(6)

To valsts tiesību aktu, kas attiecas uz kaķu un suņu kažokādām, atšķirības rada šķēršļus kažokādu tirdzniecībai principā. Šie pasākumi kavē iekšējā tirgus netraucētu darbību, jo dažādas juridiskās prasības kavē kažokādu ražošanu principā, un ir aizvien grūtāk kažokādas likumīgi importēt vai ražot Kopienā, lai laistu tās brīvā apgrozībā Kopienā. Dažādas juridiskās prasības dalībvalstīs radījušas papildu šķēršļus un izmaksas kažokādu tirgotājiem.

(7)

Turklāt sabiedrību mulsina dalībvalstīs spēkā esošās atšķirīgās juridiskās prasības, kas rada traucējumus tirdzniecībai.

(8)

Tādēļ ar šajā regulā paredzētajiem pasākumiem būtu jātuvina visu dalībvalstu noteikumi attiecībā uz aizliegumu pārdot, piedāvāt pārdošanai un izplatīt suņu un kaķu kažokādas un izstrādājumus no šādām kažokādām, tādējādi neļaujot traucēt visu pārējo līdzīgo izstrādājumu iekšējo tirgu.

(9)

Lai mazinātu pašreizējo iekšējā tirgus sadrumstalotību, ir nepieciešama saskaņošana, kur visefektīvākais un vissamērīgākais instruments tirdzniecības šķēršļu pārvarēšanai, kas izriet no atšķirīgajām valsts prasībām, būtu aizliegums laist tirgū un importēt Kopienā vai eksportēt no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus no šādām kažokādām.

(10)

Marķēšanas prasība nebūtu atbilstoša šā paša rezultāta sasniegšanai, jo tas būtu nesamērīgi liels slogs apģērbu rūpniecībai, tostarp tirgotājiem, kuru specializācija ir mākslīgās kažokādas, un tas būtu arī nesamērīgi dārgi gadījumos, ja kažokāda ir tikai niecīga izstrādājuma daļa.

(11)

Kopienā nav kaķu un suņu audzēšanas tradīciju kažokādu ieguvei, lai gan ir novēroti kaķu un suņu kažokādu izgatavošanas gadījumi. Patiesībā šķiet, ka vairuma Kopienā esošu kaķu un suņu kažokādu izstrādājumu izcelsme ir trešās valstīs. Tāpēc, lai Kopienas tirdzniecības aizliegums būtu efektīvāks, tas būtu jāpieņem kopā ar aizliegumu importēt tos pašus izstrādājumus Kopienā. Šāds importēšanas aizliegums būtu arī atbilde uz patērētāju paustajām bažām par iespējamu kaķu un suņu kažokādu importu Kopienā, jo īpaši tādēļ, ka šie dzīvnieki, iespējams, turēti un nogalināti necilvēcīgā veidā.

(12)

Eksportēšanas aizliegumam arī būtu jānodrošina, ka kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumi no šādām kažokādām netiek ražoti Kopienā eksportam.

(13)

Tomēr ir lietderīgi paredzēt iespējamas nelielas atkāpes no vispārēja aizlieguma laist tirgū un importēt Kopienā vai eksportēt no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus no šādām kažokādām. Šāds ir gadījums attiecībā uz kaķu un suņu kažokādām, kas importētas vai laistas tirgū izglītojošu iemeslu dēļ vai arī taksidermijai.

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1774/2002 (4) paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, tostarp kaķu un suņu kažokādu, laišanu tirgū un importu vai eksportu. Tādēļ ir lietderīgi precizēt šīs regulas darbības jomu, jo tai vajadzētu būt vienīgajam tiesību aktam, kas attiecas uz kaķu un suņu kažokādu, tostarp arī jēlādu, laišanu tirgū un importu vai eksportu visos to ražošanas posmos. Tomēr šai regulai nebūtu jāietekmē saistības, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz par kaķu un suņu kažokādu utilizāciju sabiedrības veselības apsvērumu dēļ.

(15)

Tiesību akti, ar kuriem aizliedz kaķu un suņu izmantošanu kažokādu ieguvei, būtu saskaņoti jāievieš visā Kopienā. Tomēr šobrīd izmantojamās metodes kaķu un suņu kažokādu noteikšanai, piemēram, DNS testēšana, mikroskopija un MALDI-TOF masas spektrometrija, dažādās dalībvalstīs atšķiras. Ir lietderīgi sniegt Komisijai informāciju par šādām metodēm, lai īstenošanas iestādes būtu informētas par jauninājumiem šajā jomā un varētu novērtēt iespējas noteikt vienotu metodi.

(16)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(17)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro izveidot analītiskas metodes kažokādu izcelsmes sugas noteikšanai un – izņēmuma kārtā – pieņemt pasākumus, kas paredz atkāpes no šajā regulā noteiktajiem aizliegumiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(18)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sodiem, kas piemērojami attiecībā uz šīs direktīvas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina, lai tie tiktu īstenoti. Šiem sodiem vajadzētu būt iedarbīgiem, samērīgiem un preventīviem. Jo īpaši dalībvalstīm, kas, piemērojot šo regulu, aiztur kaķu un suņu kažokādu sūtījumus, būtu jāpieņem tiesību akti, kas ļauj tām šādus sūtījumus konfiscēt un iznīcināt, vai arī atcelt attiecīgo tirgotāju importa vai eksporta licences. Dalībvalstīm būtu jāiesaka piemērot kriminālsankcijas, ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

(19)

Ņemot vērā to, ka šās regulas mērķus – proti, likvidēt šķēršļus iekšējā tirgus darbībai, Kopienas līmenī saskaņojot valsts līmeņa aizliegumus attiecībā uz tirdzniecību ar kaķu un suņu kažokādām un izstrādājumiem no šādām kažokādām – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. punktā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir aizliegt kaķu un suņu kažokādu un izstrādājumu no šādām kažokādām laišanu tirgū, importu Kopienā vai eksportu no tās, lai likvidētu šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un atjaunotu patērētāju pārliecību par to, ka kažokādu izstrādājumi, ko patērētāji pērk, nesatur kaķu un suņu kažokādu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1.

“kaķis” ir felis silvestris sugas dzīvnieks;

2.

“suns” ir canis lupus familiaris pasugas dzīvnieks;

3.

“laišana tirgū” ir kaķu un/vai suņu kažokādu vai izstrādājumu no šādām kažokādām uzglabāšana ar mērķi pārdot, tostarp piedāvāt pārdošanai, pārdot vai izplatīt;

4.

“imports” ir laišana brīvā apgrozībā atbilstīgi 79. pantam Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (6), izņemot preču nekomerciālu ievešanu Padomes Regulas (EEK) Nr. 918/83 (1983. gada 28. marts), ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (7), 45. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē;

5.

“eksports” ir eksporta procedūra, saskaņā ar kuru Kopienas preces drīkst izvest no Kopienas muitas teritorijas Regulas (EEK) Nr. 2913/92 161. panta nozīmē.

3. pants

Aizliegumi

Kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus no šādām kažokādām ir aizliegts laist tirgū un importēt Kopienā vai eksportēt no tās.

4. pants

Atkāpes

Atkāpjoties no 3. punkta, Komisija izņēmuma kārtā var pieņemt pasākumus, kas ļauj laist tirgū, importēt vai eksportēt kaķu un suņu kažokādas vai izstrādājumus no šādām kažokādām izglītojošu iemeslu dēļ vai arī taksidermijai.

Minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, un kuros ir paredzēti nosacījumi šādu atkāpju piemērošanai, pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

5. pants

Kažokādu izcelsmes sugas noteikšanas metodes

Dalībvalstis paziņo Komisijai par to izmantojamām analītiskām metodēm kažokādu izcelsmes sugas noteikšanai līdz 2008. gada 31. decembrim un turpmāk, kad vien tas nepieciešams, ņemot vērā attīstības gaitu.

Komisija var pieņemt pasākumus, ar ko izveido analītiskas metodes kažokādu izcelsmes sugas noteikšanai. Minētos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, un tos iekļauj šīs regulas pielikumā.

6. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota saskaņā ar 58. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (8).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

7. pants

Ziņojumi

Dalībvalstis ziņo Komisijai par centieniem šīs regulas ieviešanā.

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu, tostarp par attiecīgām muitas darbībām ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī.

Komisijas ziņojumu dara publiski pieejamu.

8. pants

Sodi

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem, kas piemērojami par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētie sodi ir efektīvi, samērīgi un preventīvi. Dalībvalstis šos noteikumus dara zināmus Komisijai līdz 2008. gada 31. decembrim, un nekavējoties dara tai zināmus jebkādus turpmākus grozījumus.

9. pants

Stāšanās spēkā un piemērojamība

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 31. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2007. gada 11. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. LOBO ANTUNES


(1)  OV C 168, 20.7.2007., 42. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2007. gada 26. novembra Lēmums.

(3)  OV C 91 E, 15.4.2004., 695. lpp.

(4)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 829/2007 (OV L 191,21.7.2007., 1. lpp.).

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(6)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(7)  OV L 105, 23.4.1983., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(8)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp.).


Top