Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0148_01

2007/826/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 22. novembris ), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti
Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

OJ L 334, 19.12.2007, p. 148–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/148


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 22. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

(2007/826/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 63. panta 3. punkta b) apakšpunktu saistībā ar tā 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā risināja sarunas par nolīgumu ar Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti.

(2)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē, nolīgums Eiropas Kopienas vārdā tika parakstīts 2007. gada 10. oktobrī saskaņā ar Padomes 2007. gada 9. oktobra Lēmumu.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Ar nolīgumu izveido Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi savu vēlmi piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam (1).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 22. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija pārstāv Kopienu Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā, kas izveidota ar nolīguma 18. pantu.

4. pants

Apspriedusies ar Padomes izraudzītu īpašu komiteju, Komisija pieņem Kopienas nostāju Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu saskaņā ar nolīguma 18. panta 5. punktu.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 22. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. PINHO


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 149 lpp.

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

EIROPAS KOPIENA, turpmāk “Kopiena”,

un

MOLDOVAS REPUBLIKA, turpmāk “Moldova”,

APŅĒMUŠĀS veicināt savu sadarbību, lai efektīvāk apkarotu nelikumīgu imigrāciju,

VĒLOTIES ar šo nolīgumu un uz savstarpīguma pamata paredzēt ātras un efektīvas procedūras, lai varētu identificēt un droši un pienācīgi nosūtīt atpakaļ personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Moldovas vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritoriju, un sadarbības garā veicināt šādu personu tranzītu,

UZSVEROT, ka šis nolīgums neskar tādas Kopienas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Moldovas tiesības, saistības un pienākumus, kas izriet no starptautiskām tiesībām, un jo īpaši – no 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un 1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu, un 1984. gada 10. decembra Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šis nolīgums ietilpst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas darbības jomā un tā noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Līgumslēdzējas puses” ir Moldova un Kopiena;

b)

“Moldovas valstspiederīgais” ir jebkura persona, kurai ir Moldovas pilsonība;

c)

“dalībvalsts valstspiederīgais” ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts valstspiederība, kā noteikts Kopienā;

d)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti;

e)

“trešās valsts valstspiederīgais” ir jebkura persona, kurai ir tādas valsts valstspiederība, kas nav Moldova vai kāda no dalībvalstīm;

f)

“bezvalstnieks” ir jebkura persona, kurai nav valstspiederības;

g)

“uzturēšanās atļauja” ir Moldovas vai kādas dalībvalsts izsniegta jebkura veida atļauja, kas personai dod tiesības uzturēties attiecīgās valsts teritorijā. Tas neietver pagaidu atļaujas, kas atļauj uzturēties tās teritorijā saistībā ar patvēruma pieteikuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanu;

h)

“robežšķērsošanas vieta” ir vietas, kur Moldovas vai dalībvalstu kompetentās iestādes ir atļāvušas šķērsot savas attiecīgās robežas, tostarp starptautiskās lidostas;

i)

“vīza” ir Moldovas vai dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai ieceļotu attiecīgajā teritorijā vai šķērsotu to tranzītā. Tas neattiecas uz lidostas tranzīta vīzu;

j)

“pieprasījuma iesniedzēja valsts” ir valsts (Moldova vai kāda no dalībvalstīm), kura iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

k)

“pieprasījuma saņēmēja valsts” ir valsts (Moldova vai kāda no dalībvalstīm), kurai iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

l)

“kompetentā iestāde” ir jebkura Moldovas valsts iestāde vai kādas dalībvalsts iestāde, kurai ir uzticēta šā nolīguma īstenošana saskaņā ar tā 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

m)

“pierobežas apgabals” ir 30 km josla no kopīgās sauszemes robežas starp dalībvalsti un Moldovu, kā arī jūras ostu teritorijas, tostarp muitas zonas, un dalībvalstu un Moldovas starptautiskās lidostas;

n)

“tranzīts” ir pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas šķērsošana, ko veic trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kad viņš dodas no pieprasījuma iesniedzējas valsts uz galamērķa valsti.

I IEDAĻA

MOLDOVAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

2. pants

Savas valsts valstspiederīgo atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Moldova bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, kā šīs personas ir Moldovas valstspiederīgie.

2.   Moldova arī uzņem atpakaļ:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai valstspiederību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts valstspiederība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju Moldovā, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

3.   Moldova arī uzņem atpakaļ personas, kurām atņemta Moldovas valstspiederība vai kuras atteikušās no tās pēc ieceļošanas dalībvalsts teritorijā, ja vien dalībvalsts vismaz nav solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad Moldova ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Moldovas kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 3 mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Moldovas kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja Moldova 14 kalendāro dienu laikā nav izsniegusi jaunu ceļošanas dokumentu, tad uzskata, ka tā piekrīt izmantot ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

5.   Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļuzņemšanas valsti, ja personai papildus Moldovas valstspiederībai ir arī citas trešās valsts valstspiederība.

3. pants

Trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Moldova bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts valstspiederīgos un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja saskaņā ar 9. pantu ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija Moldovas izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja; vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas dalībvalsts teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās Moldovas teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktais atpakaļuzņemšanas pienākums neattiecas uz gadījumiem, kad:

a)

trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur Moldovas starptautisko lidostu; vai

b)

pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja:

attiecīgajai personai ir Moldovas izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja ar garāku derīguma termiņu, vai

pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, vai

attiecīgā persona neievēro ar vīzu saistītos nosacījumus.

3.   Pēc tam, kad Moldova ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts izsniedz personai, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

II IEDAĻA

KOPIENAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

4. pants

Savas valsts valstspiederīgo atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Moldovas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, kā šīs personas ir attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgie.

2.   Dalībvalsts arī uzņem atpakaļ:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai valstspiederību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Moldovā,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts valstspiederība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju dalībvalstī, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Moldovā.

3.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī personas, kurām pēc ieceļošanas Moldovas teritorijā atņemta dalībvalsts valstspiederība vai kuras atteikušās no tās, ja vien Moldova nav vismaz solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā attiecīgās dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 3 mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgās dalībvalsts kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

5.   Moldova ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļuzņemšanas valsti, ja personai papildus pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts valstspiederībai ir arī citas trešās valsts valstspiederība.

5. pants

Trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Moldovas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts valstspiederīgos un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Moldovas teritoriju, ja saskaņā ar 9. pantu ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja; vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas Moldovas teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktais atpakaļuzņemšanas pienākums neattiecas uz gadījumiem, kad:

a)

trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī; vai

b)

Moldova trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja

attiecīgajai personai ir pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja, un šā dokumenta derīguma termiņš ir garāks, vai

Moldovas vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, vai

attiecīgā persona neievēro ar vīzu saistītos nosacījumus.

3.   Šā panta 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju. Ja divas vai vairākas dalībvalstis izsniegušas vīzu vai uzturēšanās atļauju, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kuram ir garāks derīguma termiņš, vai – ja vienam vai vairākiem no tiem beidzies derīguma termiņš – dokumentu, kas joprojām ir derīgs. Ja visiem dokumentiem beidzies derīguma termiņš, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kuram ir nesenākais derīguma termiņš. Ja šādus dokumentus nevar uzrādīt, 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu uzņemas pēdējā dalībvalsts, no kuras persona ir izceļojusi.

4.   Pēc tam, kad dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Moldova izsniedz personas, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, atgriešanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu.

III IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6. pants

Principi

1.   Ievērojot 2. punktu, lai pārsūtītu personu, kas jāuzņem atpakaļ, pamatojoties uz vienu no 2. līdz 5. pantā minētajiem pienākumiem, ir jāiesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījums pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentai iestādei.

2.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums nav vajadzīgs, ja personai, kas jāuzņem atpakaļ, ir derīgs ceļošanas dokuments un gadījumā, ja šī persona ir trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, arī pieprasījuma saņēmējas valsts derīga vīza vai uzturēšanās atļauja.

3.   Ja persona ir aizturēta pieprasījuma iesniedzējas valsts pierobežas apgabalā (ietverot lidostas) pēc robežas nelikumīgas šķērsošanas, personai ierodoties tieši no pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas, pieprasījuma iesniedzēja valsts var iesniegt atpakaļuzņemšanas pieprasījumu 2 dienu laikā pēc šīs personas aizturēšanas (paātrinātā procedūra).

7. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saturs

1.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā jābūt šādai informācijai:

a)

ziņas par personu, kura jāuzņem atpakaļ (piemēram, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta un pēdējā dzīvesvieta), un attiecīgā gadījumā arī ziņas par nepilngadīgajiem, neprecētajiem bērniem un/vai laulātajiem,

b)

norādes par pierādījumiem vai prima facie pierādījumiem attiecībā uz valstspiederību, tranzītu, trešās valsts un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas pamatojumu un nelikumīgu ieceļošanu un uzturēšanos.

2.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir arī šāda informācija:

a)

paziņojums ar norādi par to, ka pārvietojamai personai var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ja attiecīgā persona ir skaidri izteikusi piekrišanu šādai norādei;

b)

jebkurš cits aizsardzības vai drošības pasākums, vai informācija par personas veselību, kas varētu būt vajadzīgi konkrētajā pārsūtīšanas gadījumā.

3.   Kopēja veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 5. pielikums.

8. pants

Pierādījumi attiecībā uz valstspiederību

1.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu valstspiederību var pierādīt ar šā nolīguma 1. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja šādus dokumentus uzrāda, dalībvalstis un Moldova savstarpēji atzīst attiecīgo valstspiederību, neveicot papildu izmeklēšanu. Valstspiederību nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

2.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu valstspiederību ar prima facie pierādījumiem var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Moldova uzskata, ka valstspiederība ir konstatēta, ja vien tās nevar pierādīt citādi. Valstspiederību nevar pierādīt prima facie ar viltotiem dokumentiem.

3.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 1. vai 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma vienojas ar pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetento iestādi, lai bez liekas kavēšanās un vēlākais 3 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervētu personu tās valstspiederības noskaidrošanai.

9. pants

Pierādījumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem

1.   3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzētās trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas pamatojums ir apliecināms jo īpaši ar šā nolīguma 3. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Dalībvalstis un Moldova savstarpēji atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neveicot papildu izmeklēšanu.

2.   Trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas pamatojums prima facie, kas paredzēts 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā ir apliecināms jo īpaši ar šā nolīguma 4. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja uzrāda tādu prima facie pierādījumu, dalībvalstis un Moldova uzskata, ka pamatojums ir noskaidrots, ja vien tās nevar pierādīt citādi.

3.   Ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību konstatē no attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros trūkst vajadzīgās vīzas vai citas uzturēšanās atļaujas attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas valsts teritoriju. Pieprasījuma iesniedzējas valsts paziņojums par konstatējumu, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanas atļaujas, tāpat ir nelikumīgas ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās prima facie pierādījums.

10. pants

Termiņi

1.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums ir jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentai iestādei ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no dienas, kad pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde ir ieguvusi informāciju par to, ka trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos. Ja iesniegt pieprasījumu laikā traucē juridiski vai faktiski šķēršļi, termiņš pēc pieprasījuma iesniedzējās valsts lūguma var tikt pagarināts, bet tikai līdz brīdim, kad šķēršļi ir novērsti.

2.   Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu sniedz rakstiski:

2 darba dienu laikā, ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar paātrināto procedūru (6. panta 3. punkts),

11 kalendāro dienu laikā visos pārējos gadījumos.

Šie termiņi sākas no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā atbilde nav saņemta, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

3.   Ja ir kādi juridiski vai faktiski šķēršļi, kuru dēļ nav iespējams atbildēt 11 darba dienu laikā, termiņu pēc pienācīgi pamatota lūguma var pagarināt, bet ne vairāk kā par 2 darba dienām. Ja atbilde nav saņemta pagarinātajā termiņā, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

4.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma noraidījumam norāda iemeslus.

5.   Pēc apstiprinājuma saņemšanas vai attiecīgi pēc 2. punktā minētā termiņa beigām attiecīgo personu pārsūta trīs mēnešu laikā. Pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma šo termiņu var pagarināt uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams juridisko vai praktisko šķēršļu novēršanai.

11. pants

Pārsūtīšanas kārtība un transportēšanas veids

1.   Pirms personas atgriešanas Moldovas un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekš rakstiski vienojas par pārsūtīšanas datumu, ieceļošanas punktu, iespējamiem konvojiem un citiem ar pārsūtīšanu saistītiem jautājumiem.

2.   Pārvešanu var veikt pa gaisu vai sauszemi. Atgriešanai pa gaisu var izmantot ne tikai Moldovas un dalībvalsts gaisa pārvadātājus, un to var veikt, izmantojot plānotus reisus vai čārterreisus. Konvojētas atgriešanās gadījumā šādu konvoju izvēle nav ierobežota tikai ar pieprasījuma iesniedzējas valsts pilnvarotām personām ar noteikumu, ka tās ir Moldovas vai jebkuras dalībvalsts pilnvarotas personas.

12. pants

Kļūdaina atpakaļuzņemšana

Pieprasījuma iesniedzēja valsts uzņem atpakaļ jebkuru personu, kas ir uzņemta atpakaļ pieprasījuma saņēmējā valstī, ja 3 mēnešu laikā pēc attiecīgās personas nodošanas ir noskaidrots, ka nav izpildītas šā nolīguma 2. līdz 5. pantā noteiktās prasības.

Šādos gadījumos šā nolīguma procedurālos noteikumos piemēro mutatis mutandis, un ir jāpaziņo visa pieejamā informācija par atpakaļ uzņemamās personas patieso identitāti un valstspiederību.

IV IEDAĻA

TRANZĪTA OPERĀCIJAS

13. pants

Principi

1.   Dalībvalstīm un Moldovai būtu jācenšas trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku tranzītu veikt tikai tajos gadījumos, kad šādas personas nevar tieši pārvest uz galamērķa valsti.

2.   Moldova atļauj trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku tranzītu, ja to lūdz dalībvalsts, un dalībvalsts dod atļauju trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku tranzītam, ja to lūdz Moldova, ja ir nodrošināts turpmākais ceļojums iespējamās citās tranzītvalstīs un atpakaļuzņemšana galamērķa valstī.

3.   Moldova vai dalībvalsts var atteikt tranzītu:

a)

ja trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam galamērķa valstī vai citā tranzītvalstī draud spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša apiešanās vai sods, vai nāves sods, vai vajāšana dēļ viņa rases, reliģijas, valstspiederības, piederības kādai sociālai grupai vai dēļ viņa politiskās pārliecības; vai

b)

ja trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam pieprasījuma saņēmējā valstī vai citā tranzītvalstī draud kriminālsankcijas; vai

c)

sabiedrības veselības aizsardzības, iekšējās drošības, sabiedriskās kārtības un citu pieprasījuma saņēmējas valsts interešu dēļ.

4.   Moldova vai dalībvalsts var atcelt jebkādu izsniegtu atļauju, ja vēlāk rodas vai kļūst zināmi 3. punktā minētie apstākļi, kas traucē tranzīta operācijai, vai ja turpmākais ceļojums iespējamās tranzītvalstīs vai atpakaļuzņemšana galamērķa valstī vairs nav nodrošināts. Šajā gadījumā, ja vajadzīgs, pieprasījuma iesniedzēja valsts bez kavēšanās uzņem atpakaļ trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku.

14. pants

Tranzīta procedūra

1.   Pieprasījums par tranzīta operāciju jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei rakstiskā veidā, un tajā jābūt šādai informācijai:

a)

tranzīta veids (pa gaisu vai sauszemi), citas iespējamās tranzīta valstis un paredzētais galamērķis;

b)

attiecīgās personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, pirmslaulību uzvārds, citi vārdi, kas ir lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimšanas datums, dzimums un, ja iespējams, dzimšanas vieta, valstspiederība, valoda, ceļošanas dokumenta veids un numurs);

c)

paredzamā robežšķērsošanas vieta, pārvešanas laiks un iespējamā konvoja izmantošana;

d)

deklarācija par to, ka no pieprasījuma iesniedzējas valsts viedokļa 13. panta 2. punkta nosacījumi ir izpildīti un ka nav zināmi nekādi iemesli atteikumam saskaņā ar 13. panta 3. punktu.

Vienotā veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieteikumiem, pievienota šim nolīgumam kā 6. pielikums.

2.   Pieprasījuma saņēmēja valsts 4 darba dienu laikā rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju valsti par savu piekrišanu, apstiprinot ieceļošanas vietu un paredzēto ieceļošanas laiku, vai arī informē to par atteikumu un šāda atteikuma iemesliem.

3.   Ja tranzīta operācija notiek ar gaisa transportu, atpakaļ uzņemamo personu un iespējamos konvojus atbrīvo no lidostas tranzītvīzas pieprasīšanas.

4.   Pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās iestādes pēc abpusējām apspriedēm palīdz veikt tranzīta operācijas, jo īpaši sniedzot palīdzību attiecīgo personu novērošanā un nodrošinot šim nolūkam piemērotus līdzekļus.

V IEDAĻA

IZMAKSAS

15. pants

Transporta un tranzīta izmaksas

Neskarot kompetento iestāžu tiesības atgūt ar atpakaļuzņemšanu saistītās izmaksas no atpakaļ uzņemtajām personām vai trešām personām, visas transporta izmaksas līdz galamērķa valsts robežai, kas radušās saistībā ar atpakaļuzņemšanu un tranzīta operācijām saskaņā ar šo nolīgumu, sedz pieprasījuma iesniedzēja valsts.

VI IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBA UN NEIETEKMĒŠANAS KLAUZULA

16. pants

Datu aizsardzība

Personas datu paziņošana notiek tikai tad, ja šāda paziņošana ir vajadzīga Moldovas vai dalībvalsts kompetentajām iestādēm šā nolīgumā īstenošanai. Personas datu apstrādi un darbu ar tiem konkrētā gadījumā nosaka Moldovas tiesību akti un, ja datu apstrādes iestāde ir dalībvalsts kompetentā iestāde, Direktīva 95/46/EK (2) un attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu. Papildus ievēro šādus principus:

a)

personas datu apstrāde jāveic godīgi un likumīgi;

b)

personas dati jāvāc konkrētam, skaidram un likumīgam šā nolīguma īstenošanas nolūkam, un ne paziņotāja iestāde, ne saņēmēja iestāde nedrīkst tos turpmāk apstrādāt veidā, kas nav saderīgs ar šo nolūku;

c)

personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un samērīgiem apjoma ziņā ar nolūkiem, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti; jo īpaši paziņotie personas dati drīkst attiekties tikai uz:

ziņām par pārsūtamo personu (piemēram, vārdi, uzvārdi, jebkādi bijušie vārdi, citi vārdi, kas lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimums, ģimenes stāvoklis, dzimšanas datums un vieta, pašreizējā un jebkāda agrākā valstspiederība),

pasi, personas apliecību vai vadītāja apliecību (numurs, derīguma termiņš, izdošanas datums, izdevēja iestāde, izdošanas vieta),

pieturvietām un maršrutiem,

citu informāciju, kas vajadzīga pārsūtāmās personas identificēšanai vai atpakaļuzņemšanas prasību izskatīšanai atbilstīgi šim nolīgumam;

d)

personas datiem jābūt precīziem, un vajadzības gadījumā tie jāatjaunina;

e)

personas datus jāuzglabā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem dati tika vākti vai kuriem tos turpmāk apstrādā;

f)

gan paziņotāja iestāde, gan saņēmēja iestāde veic visus atbilstīgos pasākumus, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu labošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu gadījumos, kad apstrāde neatbilst šā panta noteikumiem, īpaši, ja šie dati nav adekvāti, piederīgi, precīzi, vai ja tie ir pārmērīgi attiecībā uz apstrādes nolūkiem. Tas paredz paziņojumu otrai Pusei par jebkādu datu labošanu, izdzēšanu un bloķēšanu;

g)

saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma informē paziņotāju iestādi par paziņoto datu izmantošanu un par iegūtajiem rezultātiem;

h)

personas datus drīkst paziņot tikai kompetentajām iestādēm. To tālāka nosūtīšana citām iestādēm notiek tikai ar paziņotājas iestādes iepriekšēju piekrišanu;

i)

paziņotājas iestādes un saņēmējas iestādes pienākums ir rakstveidā reģistrēt personas datu paziņošanu un saņemšanu.

17. pants

Neietekmēšanas klauzula

1.   Šis nolīgums neierobežo Kopienas, dalībvalstu un Moldovas tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautisko tiesību aktiem, un jo īpaši no:

1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu, kurā grozījumi izdarīti ar 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu,

starptautiskajām konvencijām, kas nosaka dalībvalsti, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu,

1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas,

1984. gada 10. decembra Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu,

starptautiskajām konvencijām par izdošanu un tranzītu,

daudzpusējām starptautiskajām konvencijām un nolīgumiem par ārvalstu valstspiederīgo atpakaļuzņemšanu.

2.   Nekas šajā nolīgumā nekavē personas atgriešanos saskaņā ar citu oficiālu vai neoficiālu vienošanos.

VII IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN PIEMĒROŠANA

18. pants

Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja

1.   Līgumslēdzējas puses sniedz savstarpēju palīdzību šā nolīguma piemērošanā un interpretēšanā. Tālab tās izveido apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju (turpmāk “komiteja”), kas jo īpaši:

a)

uzraudzīs šā nolīguma piemērošanu;

b)

lems par īstenošanas pasākumiem, kas vajadzīgi šā nolīguma vienādai piemērošanai;

c)

regulāri apmainīsies ar informāciju par īstenošanas protokoliem, kurus saskaņā ar 19. pantu izstrādājušas atsevišķas dalībvalstis un Moldova;

d)

ieteiks grozījumus šajā nolīgumā un tā pielikumos.

2.   Komitejas lēmumi ir saistoši Līgumslēdzējām pusēm.

3.   Komitejas sastāvā ir Kopienas un Moldovas pārstāvji; Kopienu pārstāv Komisija.

4.   Komiteja vajadzības gadījumā tiekas pēc kādas Līgumslēdzējas puses lūguma.

5.   Komiteja izstrādā savu reglamentu.

19. pants

Īstenošanas protokoli

1.   Pēc dalībvalsts vai Moldovas lūguma Moldova un dalībvalsts izstrādā īstenošanas protokolu, kurā ietver noteikumus par:

a)

kompetento iestāžu norīkošanu, robežšķērsošanas punktiem un kontaktpunktu apmaiņu;

b)

atgriešanas kārtību paātrinātās procedūras gadījumā;

c)

nosacījumiem konvojētām atgriešanām, tostarp trešo valstu valstspiederīgo un bezvalstnieku tranzītu konvoja pavadībā;

d)

līdzekļiem un dokumentiem papildus tiem, kas uzskaitīti šā nolīguma 1. līdz 4. pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktā minētie īstenošanas protokoli stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem ir paziņots 18. pantā minētajai atpakaļuzņemšanas komitejai.

3.   Moldova piekrīt piemērot jebkuru noteikumu īstenošanas protokolā, kuru tā izstrādājusi ar kādu dalībvalsti, arī savās attiecībās ar jebkuru citu dalībvalsti, ja attiecīgā dalībvalsts to pieprasa.

20. pants

Saistība ar dalībvalstu divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem vai pasākumiem

Šā nolīguma noteikumiem ir priekšroka attiecībā pret pārējo divpusējo nolīgumu vai pasākumu noteikumiem par personu bez uzturēšanās atļaujas atpakaļuzņemšanu, kas ir noslēgti vai var tikt noslēgti saskaņā ar 19. pantu starp atsevišķām dalībvalstīm un Moldovu, ciktāl to noteikumi ir nesaderīgi ar šo nolīgumu.

VIII IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. pants

Teritoriālā piemērošana

1.   Ievērojot 2. punktu, šo nolīgumu piemēro Moldovas teritorijā un teritorijā, kurā ir piemērojams Eiropas Kopienas dibināšanas līgums.

2.   Šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijā.

22. pants

Spēkā stāšanās, ilgums un izbeigšana

1.   Līgumslēdzējas puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas puses rakstveidā viena otrai paziņojušas, ka šā panta pirmajā daļā minētās procedūras ir pabeigtas.

3.   Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4.   Katra Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo nolīgumu, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai pusei. Šo nolīgumu beidz piemērot sešus mēnešus pēc šādas paziņošanas dienas.

23. pants

Pielikumi

Šā nolīguma 1. līdz 6. pielikums ir tā sastāvdaļa.

Nolīgums ir sagatavots Briselē, divos eksemplāros, divi tūkstoši septītā gada desmitajā oktobrī, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, moldāvu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Saskaņā ar ES Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumā noteikto formu.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

1. PIELIKUMS

KOPĒJAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR VALSTSPIEDERĪBAS PIERĀDĪJUMU (2. PANTA 1. PUNKTS, 4. PANTA 1. PUNKTS UN 8. PANTA 1. PUNKTS)

Jebkāda veida pases (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases un, attiecīgos gadījumos, grupu pases un aizvietotājpases, tostarp bērnu pases),

jebkāda veida personas apliecība,

jūrnieka grāmatiņas un kapteiņa dienesta apliecības,

pilsonības apliecības un citi oficiāli dokumenti, kuros minēta vai nepārprotami norādīta pilsonība.

2. PIELIKUMS

KOPĒJAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR VALSTSPIEDERĪBAS PIERĀDĪJUMU PRIMA FACIE (2. PANTA 1. PUNKTS, 4. PANTA 1. PUNKTS UN 8. PANTA 2. PUNKTS)

Jebkuru šā nolīguma 1. pielikumā minēto dokumentu fotokopijas,

karaklausības apliecības un militārā dienesta apliecības,

oficiāli paziņojumi, kurus paātrinātās procedūras nolūkos veikuši robežkontroles dienesta darbinieki vai liecinieki, kas var apliecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu,

autovadītāja apliecības vai to fotokopijas,

dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

dienesta apliecības vai to fotokopijas,

liecinieku rakstiski paziņojumi,

attiecīgās personas rakstiski paziņojumi un valoda, kādā tā runā, tostarp oficiālas pārbaudes rezultāti,

jebkurš cits dokuments, kas var palīdzēt noteikt attiecīgās personas valstspiederību.

3. PIELIKUMS

KOPĒJAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS VAR UZSKATĪT PAR PIERĀDĪJUMU TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGO UN BEZVALSTNIEKU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PAMATOJUMAM (3. PANTA 1. PUNKTS, 5. PANTA 1. PUNKTS UN 9. PANTA 1. PUNKTS)

Vīza vai uzturēšanās atļauja, ko ir izsniegusi pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts,

iebraukšanas/izbraukšanas zīmogi vai līdzīgi apstiprinājumi attiecīgās personas ceļošanas dokumentā vai cita veida pierādījums par iebraukšanu/izbraukšanu (piemēram, fotogrāfiju veidā),

biļetes, kā arī jebkāda veida apliecinājumi un rēķini (piemēram, viesnīcas rēķini, ārsta/zobārsta apmeklējuma kartes, valsts/privātu iestāžu caurlaides, automašīnu nomas līgumi, kredītkaršu kvītis u. c.), kuros norādīts personas vārds un kuri skaidri liecina, ka attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā,

biļetes un/vai pasažieru saraksti lidmašīnu, vilcienu, tālsatiksmes autobusu un kuģu maršrutos, kuros norādīts personas vārds un kas pierāda attiecīgās personas uzturēšanos un pārvietošanos saņēmējas valsts teritorijā,

oficiāli paziņojumi, kurus veikuši robežkontroles dienesta darbinieki un liecinieki, kas var apliecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu.

4. PIELIKUMS

KOPĒJAIS TO DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS UZSKATA PAR PRIMA FACIE PIERĀDĪJUMU TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGO UN BEZVALSTNIEKU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PAMATOJUMAM (3. PANTA 1. PUNKTS, 5. PANTA 1. PUNKTS UN 9. PANTA 2. PUNKTS)

Informācija, kas liecina, ka attiecīgā persona ir izmantojusi ceļojumu aģenta vai biroja pakalpojumus,

attiecīgās personas, tās ģimenes locekļu vai ceļabiedru oficiāla liecība administratīvajā procesā vai tiesvedībā,

oficiāli paziņojumi, kurus snieguši liecinieki, kas var apliecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu,

starptautiskas organizācijas (piemēram, ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos) sniegtas ziņas par personas identitāti un/vai tās uzturēšanos.

5. PIELIKUMS

Image

Image

Image

6. PIELIKUMS

Image

Image

Image

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

“Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijai, kā arī Dānijas Karalistes valstspiederīgajiem. Šādā gadījumā Moldovas Republikai un Dānijai ir lietderīgi noslēgt atpakaļuzņemšanas līgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šis nolīgums.”

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI

“Līgumslēdzējas puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Īslandi, jo īpaši pamatojoties uz 1999. gada 18. maija Nolīgumu par šo valstu asociāciju Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Šādā gadījumā Moldovas Republikai un Īslandei ir lietderīgi noslēgt atpakaļuzņemšanas līgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šis nolīgums.”

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR NORVĒĢIJU

“Līgumslēdzējas puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Norvēģiju, jo īpaši pamatojoties uz 1999. gada 18. maija Nolīgumu par šo valstu asociāciju Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Šādā gadījumā Moldovas Republikai ir lietderīgi saskaņot ar šā nolīguma noteikumiem atpakaļuzņemšanas līgumu ar Norvēģiju, kas noslēgts 2005. gada 31. martā.”

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICI

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena un Šveice ir parakstījušas nolīgumu par Šveices asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Kad šis asociācijas līgums stāsies spēkā, Moldovas Republikai ir lietderīgi saskaņot ar šā nolīguma noteikumiem atpakaļuzņemšanas līgumu ar Šveici, kas noslēgts 2003. gada 6. novembrī.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 3. PANTA 1. PUNKTU UN 5. PANTA 1. PUNKTU

Puses vienojas, ka šo noteikumu nozīmē persona “ieceļo tieši” no Moldovas teritorijas, ja šāda persona ieceļo dalībvalsts teritorijā, pa ceļam nešķērsojot nevienu trešo valsti, vai, ja pieprasījuma iesniedzēja valsts ir viena no dalībvalstīm, persona ieceļo Moldovas teritorijā, pa ceļam nešķērsojot nevienu trešo valsti. Gaisa ceļojuma tranzīta uzturēšanos trešā valstī neuzskata par ieceļošanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR TEHNISKO UN FINANSIĀLO PALĪDZĪBU

Abas Puses vienojas, ka šo nolīgumu tās īsteno, pamatojoties uz kopīgas atbildības, solidaritātes un vienlīdzīgu partnerattiecību principiem, ar mērķi pārvaldīt migrācijas plūsmas starp Moldovu un Eiropas Savienību.

Saistībā ar to EK apņemas piešķirt finanšu resursus, lai atbalstītu Moldovu šā nolīguma īstenošanā. Šajā sakarā īpaša uzmanība tiks pievērsta resursu palielināšanai. Šāds atbalsts ir jāsniedz, ņemot vērā vispārējās prioritātes attiecībā uz palīdzību Moldovai, kā daļa no kopējiem līdzekļiem, kas pieejami Moldovai, un pilnībā ievērojot EK ārējās palīdzības attiecīgos īstenošanas noteikumus un procedūras.


Top