Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0025_01

2007/818/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 8. novembris ), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi
Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

OJ L 334, 19.12.2007, p. 25–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/25


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

(2007/818/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 63. panta 3. punkta b) apakšpunktu, saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā risināja sarunas par nolīgumu ar Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

(2)

Saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembra Lēmumu nolīgums 2007. gada 18. septembrī tika parakstīts Eiropas Kopienas vārdā, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Ar nolīgumu tiek izveidota Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šādā gadījumā.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 22. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija pārstāv Kopienu Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā, kas izveidota ar Nolīguma 18. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā prasīts nolīguma 18. panta 5. punktā, pieņem Komisija, iepriekš apspriežoties ar Padomes norīkotu īpašu komiteju.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī.

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

EIROPAS KOPIENA, turpmāk “Kopiena”,

un

MELNKALNES REPUBLIKA, turpmāk “Melnkalne”,

APŅĒMUŠĀS veicināt savu sadarbību, lai efektīvāk apkarotu nelikumīgu imigrāciju,

VĒLOTIES ar šo nolīgumu un uz savstarpīguma pamata paredzēt ātras un efektīvas procedūras, lai varētu identificēt un drošā, kārtīgā veidā nosūtīt atpakaļ personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Melnkalnes vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritoriju, un sadarbības garā veicināt šādu personu tranzītu,

UZSVEROT, ka šis nolīgums neskar tādas Kopienas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Melnkalnes tiesības, pienākumus un atbildību atbilstīgi starptautiskajām tiesībām un jo īpaši 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un 1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šis nolīgums ietilpst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas darbības jomā un tā noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Līgumslēdzējas puses” ir Melnkalne un Kopiena;

b)

“Melnkalnes pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Melnkalnes Republikas pilsonība saskaņā ar tās tiesību aktiem;

c)

“dalībvalsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība, kā noteikts Kopienā;

d)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti;

e)

“trešās valsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir tādas valsts pilsonība, kas nav Melnkalne vai kāda no dalībvalstīm;

f)

“bezvalstnieks” ir jebkura persona, kurai nav pilsonības;

g)

“uzturēšanās atļauja” ir Melnkalnes vai kādas dalībvalsts izsniegta jebkura veida atļauja, kas personai dod tiesības uzturēties attiecīgās valsts teritorijā. Tas neietver pagaidu atļaujas, kas atļauj uzturēties tās teritorijā saistībā ar patvēruma pieteikuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanu;

h)

“vīza” ir Melnkalnes vai dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai ieceļotu attiecīgajā teritorijā vai šķērsotu to tranzītā. Tas neattiecas uz lidostas tranzīta vīzu;

i)

“pieprasījuma iesniedzēja valsts” ir valsts (Melnkalne vai kāda no dalībvalstīm), kura iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

j)

“pieprasījuma saņēmēja valsts” ir valsts (Melnkalne vai kāda no dalībvalstīm), kurai iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

k)

“kompetentā iestāde” ir jebkura Melnkalnes valsts iestāde vai kādas dalībvalsts iestāde, kurai ir uzticēta šā līguma īstenošana saskaņā ar tā 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

l)

“tranzīts” ir pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas šķērsošana, ko veic trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kad viņš dodas no pieprasījuma iesniedzējas valsts uz galamērķa valsti;

m)

“atpakaļuzņemšana” ir process, kad pieprasījuma iesniedzēja valsts nodod un pieprasījuma saņēmēja valsts saņem personas (pieprasījuma saņēmēja valsts pilsoņi, trešo valstu pilsoņi vai bezvalstnieki), kuras ir nelikumīgi ieradušās, atrodas vai uzturas pieprasījuma iesniedzējā valstī, saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.

I IEDAĻA

MELNKALNES ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

2. pants

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Melnkalne bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, kā šīs personas ir Melnkalnes pilsoņi.

2.   Melnkalne uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju Melnkalnē, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

3.   Melnkalne uzņem atpakaļ arī personas, kurām pēc ieceļošanas dalībvalsts teritorijā atņemta Melnkalnes pilsonība vai kuras atteikušās no tās, ja vien dalībvalsts vismaz nav solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Kad Melnkalne ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā Melnkalnes diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 3 mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Melnkalnes kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja Melnkalne 14 kalendāro dienu laikā nav izsniegusi jaunu ceļošanas dokumentu, tad uzskata, ka tā piekrīt izmantot ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

5.   Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļuzņemšanas valsti, ja personai papildus Melnkalnes pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

3. pants

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Melnkalne bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, pamatojoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija Melnkalnes izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas dalībvalsts teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās Melnkalnes teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks atradies tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur Melnkalnes starptautisko lidostu vai

b)

pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja:

attiecīgajai personai ir Melnkalnes izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja un šā dokumenta derīguma termiņš ir garāks par pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts izsniegtā dokumenta termiņu vai

pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, vai

persona neatbilst vīzai pievienotajiem nosacījumiem.

3.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Melnkalne uzņem atpakaļ arī bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušos pilsoņus, kuriem nav citas pilsonības un kuru dzimšanas vieta un pastāvīgā dzīvesvieta 1992. gada 27. aprīlī bija Melnkalnes teritorijā ar noteikumu, ka to var apstiprināt Melnkalnes iestādes atpakaļuzņemšanas pieprasījuma iesniegšanas dienā.

4.   Pēc tam, kad Melnkalne ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts izsniedz personai, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

II IEDAĻA

KOPIENAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

4. pants

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Melnkalnes pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Melnkalnes teritoriju, ja ir pierādīts vai, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, var pamatoti uzskatīt, ka šīs personas ir attiecīgās dalībvalsts pilsoņi.

2.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Melnkalnē,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju dalībvalstī, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Melnkalnē.

3.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī personas, kurām pēc ieceļošanas Melnkalnes teritorijā atņemta dalībvalsts pilsonība vai kuras atteikušās no tās, ja vien Melnkalne vismaz nav solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā attiecīgās dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 3 mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgās dalībvalsts kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

5.   Melnkalne ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas valsti, ja personai papildus pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

5. pants

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Melnkalnes pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Melnkalnes teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas Melnkalnes teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī vai

b)

Melnkalne trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja:

attiecīgajai personai ir pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja un šā dokumenta derīguma termiņš ir garāks par Melnkalnes izsniegtā dokumenta termiņu vai

Melnkalnes vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, vai

persona neatbilst vīzai pievienotajiem nosacījumiem.

3.   Šā panta 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju. Ja divas vai vairākas dalībvalstis izsniegušas vīzu vai uzturēšanās atļauju, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir garāks derīguma termiņš, vai – ja vienam vai vairākiem no tiem beidzies derīguma termiņš – dokumentu, kas joprojām ir derīgs. Ja visiem dokumentiem beidzies derīguma termiņš, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir nesenākais derīguma termiņš. Ja tāds dokuments nav pieejams, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, no kuras persona pēdējo reizi izceļoja.

4.   Kad dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Melnkalne izsniedz personas, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, atgriešanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu.

III IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6. pants

Principi

1.   Izņemot 2. punktā minētos gadījumus, lai pārsūtītu personu, kas jāuzņem atpakaļ, pamatojoties uz vienu no 2. līdz 5. pantā minētajiem pienākumiem, ir jāiesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījums pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentai iestādei.

2.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums nav vajadzīgs, ja personai, kas jāuzņem atpakaļ, ir derīgs ceļošanas dokuments un atbilstošos gadījumos pieprasījuma saņēmējas valsts derīga vīza vai uzturēšanās atļauja.

7. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījums

1.   Visos atpakaļuzņemšanas pieprasījumos iekļauj šādas ziņas:

a)

ziņas par personu, kura jāuzņem atpakaļ (piemēram, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta un pēdējā dzīvesvieta, un atbilstošos gadījumos arī ziņas par nepilngadīgajiem, neprecētajiem bērniem un/vai laulātajiem);

b)

norādes par pierādījumiem vai prima facie pierādījumiem par pilsonību, tranzītu, trešās valsts un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem un nelikumīgu ieceļošanu un uzturēšanos;

c)

personas, kura jāuzņem atpakaļ, fotogrāfija.

2.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir arī šāda informācija:

a)

paziņojums par to, ka personai, kura jāuzņem atpakaļ, var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ja attiecīgā persona nepārprotami piekritusi šādam paziņojumam;

b)

jebkurš cits aizsardzības vai drošības pasākums vai informācija par personas veselību, kas varētu būt vajadzīga konkrētajā pārsūtīšanas gadījumā.

3.   Vienota veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 6. pielikums.

8. pants

Pierādījumi attiecībā uz pilsonību

1.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 1. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Melnkalne savstarpēji atzīst attiecīgo pilsonību, neprasot papildu izmeklēšanu. Pilsonību nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

2.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību ar prima facie pierādījumiem var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Melnkalne uzskata, ka pilsonība ir konstatēta, ja vien tās nevar pierādīt citādi. Pilsonību nevar pierādīt prima facie ar viltotiem dokumentiem.

3.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 1. vai 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma, bez liekas kavēšanas un vēlākais piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

9. pants

Pierādījumi attiecībā uz trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem

1.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 3. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Dalībvalstis un Melnkalne savstarpēji atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neprasot papildu izmeklēšanu.

2.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 4. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja uzrāda tādu prima facie pierādījumu, dalībvalstis un Melnkalne uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tās nevar pierādīt citādi.

3.   Ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību konstatē no attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros trūkst vajadzīgās vīzas vai citas uzturēšanās atļaujas attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas valsts teritoriju. Pieprasījuma iesniedzējas valsts paziņojums par konstatējumu, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanas atļaujas, tāpat ir nelikumīgas ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās prima facie pierādījums.

4.   Nolīguma 3. panta 3. punktā paredzēto bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušo pilsoņu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 5.a pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Melnkalne atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neprasot papildu izmeklēšanu, ar noteikumu, ka pastāvīgo dzīvesvietu 1992. gada 27. aprīlī var apstiprināt Melnkalnes iestādes atpakaļuzņemšanas pieprasījuma iesniegšanas dienā.

5.   Nolīguma 3. panta 3. punktā paredzēto bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušo pilsoņu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 5.b pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja tiek uzrādīti šādi prima facie pierādījumi, Melnkalne uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tā nevar pierādīt pretējo.

6.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 5.a vai 5.b pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās Melnkalnes kompetentās diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma, bez liekas kavēšanas un vēlākais trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

10. pants

Termiņi

1.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums ir jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei viena gada laikā no dienas, kad pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde ir ieguvusi informāciju par to, ka trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos. Ja iesniegt pieprasījumu laikā traucē juridiski vai faktiski šķēršļi, termiņš pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma var tikt pagarināts, bet tikai līdz brīdim, kad šķēršļi ir novērsti.

2.   Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu visos gadījumos sniedz rakstiski 12 kalendāro dienu laikā. Šis termiņš sākas no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā atbilde nav saņemta, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

3.   Ja ir kādi juridiski vai faktiski šķēršļi, kuru dēļ nav iespējams atbildēt 12 kalendāro dienu laikā, termiņu pēc pienācīgi pamatota lūguma var pagarināt, bet ne vairāk kā par 6 kalendārajām dienām. Ja atbilde nav saņemta pagarinātajā termiņā, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

4.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma noraidījumam norāda iemeslus.

5.   Pēc apstiprinājuma saņemšanas vai attiecīgi pēc 2. punktā minētā termiņa beigām attiecīgo personu pārsūta trīs mēnešu laikā. Pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma šo termiņu var pagarināt uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams juridisko vai praktisko šķēršļu novēršanai.

11. pants

Pārsūtīšanas kārtība un transportēšanas veids

1.   Pirms personas atpakaļnosūtīšanas Melnkalnes un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekš rakstiski vienojas par pārsūtīšanas datumu, ieceļošanas punktu, iespējamiem konvojiem un citiem ar pārsūtīšanu saistītiem jautājumiem.

2.   Pārvešanu var veikt pa gaisu, jūru vai sauszemi. Atpakaļnosūtīšanai pa gaisu izmanto ne tikai Melnkalnes vai dalībvalsts nacionālos pārvadātājus, bet arī citus, un to var veikt, izmantojot plānotos vai čārterreisus. Konvojētas atgriešanās gadījumā šādus konvojus izvēlas ne tikai no pieprasījuma iesniedzējas valsts pilnvarotām personām, bet izmantojot arī citas, ar noteikumu, ka tās ir Melnkalnes vai jebkuras dalībvalsts pilnvarotas personas.

12. pants

Kļūdaina atpakaļuzņemšana

Pieprasījuma iesniedzēja valsts uzņem jebkuru personu, kas ir uzņemta atpakaļ pieprasījuma saņēmējā valstī, ja 3 mēnešu laikā pēc attiecīgās personas nodošanas ir noskaidrots, ka nav izpildītas šā nolīguma 2. vai 5. pantā noteiktās prasības.

Šādos gadījumos šā nolīguma procedurālos noteikumos piemēro mutatis mutandis, un ir jāpaziņo visa pieejamā informācija par uzņemamās personas patieso identitāti un pilsonību.

IV IEDAĻA

TRANZĪTA OPERĀCIJAS

13. pants

Principi

1.   Dalībvalstīm un Melnkalnei ir jācenšas trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu veikt tikai tajos gadījumos, kad šādas personas tieši pārvest uz galamērķa valsti nevar.

2.   Melnkalne atļauj trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu, ja to lūdz dalībvalsts, un dalībvalsts dod atļauju trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītam, ja to lūdz Melnkalne, ja ir nodrošināts turpmākais ceļojums iespējamās citās tranzītvalstīs un atpakaļuzņemšana galamērķa valstī.

3.   Melnkalne vai dalībvalsts var atteikt tranzītu:

a)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam galamērķa valstī vai citā tranzītvalstī draud spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša apiešanās vai sods, vai nāves sods, vai vajāšana viņa rases, reliģijas, pilsonības, piederības kādai sociālai grupai dēļ vai viņa politiskās pārliecības dēļ vai

b)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam pieprasījuma saņēmējā valstī vai citā tranzītvalstī draud kriminālsankcijas; vai

c)

sabiedrības veselības, iekšējās drošības, sabiedriskās kārtības un citu pieprasījuma saņēmējas valsts interešu dēļ.

4.   Melnkalne vai dalībvalsts var atcelt jebkādu izsniegtu atļauju, ja vēlāk rodas vai kļūst zināmi 3. punktā minētie apstākļi, kas traucē tranzīta operācijai, vai ja turpmākais ceļojums iespējamās tranzītvalstīs vai atpakaļuzņemšana galamērķa valstī vairs nav nodrošināta. Šajā gadījumā, ja vajadzīgs, pieprasījuma iesniedzēja valsts bez kavēšanās uzņem atpakaļ trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku.

14. pants

Tranzīta procedūra

1.   Pieprasījumu par tranzīta operāciju iesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei rakstiskā veidā, un tajā ir šāda informācija:

a)

tranzīta veids (pa gaisu, jūru vai sauszemi), citas iespējamās tranzīta valstis un paredzētais galamērķis;

b)

attiecīgās personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, pirmslaulību uzvārds, citi vārdi, kas ir lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimšanas datums, dzimums un, ja iespējams, dzimšanas vieta, pilsonība, valoda, ceļošanas dokumenta veids un numurs);

c)

paredzētā ieceļošanas vieta, pārvešanas laiks un iespējamā konvoja izmantošana;

d)

deklarācija par to, ka no pieprasījuma iesniedzējas valsts viedokļa 13. panta 2. punkta nosacījumi ir izpildīti un nav zināmi nekādi iemesli atteikumam saskaņā ar 13. panta 3. punktu.

Vienota veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 7. pielikums.

2.   Pieprasījuma saņēmēja valsts 5 kalendāro dienu laikā rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju valsti par savu piekrišanu, apstiprinot ieceļošanas vietu un paredzēto ieceļošanas laiku, vai arī informē to par atteikumu un šāda atteikuma iemesliem.

3.   Ja tranzīta operācija notiek pa gaisu, atpakaļ uzņemamo personu un iespējamos konvojus atbrīvo no lidostas tranzītvīzas saņemšanas.

4.   Pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās iestādes pēc abpusējām apspriedēm palīdz veikt tranzīta operācijas, jo īpaši sniedzot palīdzību attiecīgo personu novērošanā un nodrošinot šim nolūkam piemērotus līdzekļus.

V IEDAĻA

IZMAKSAS

15. pants

Transporta un tranzīta izmaksas

Neskarot kompetento iestāžu tiesības atgūt ar atpakaļuzņemšanu saistītās izmaksas no atpakaļ uzņemtajām personām vai trešām personām, visas transporta izmaksas līdz galamērķa valsts robežai, kas radušās saistībā ar atpakaļuzņemšanu un tranzīta operācijām saskaņā ar šo nolīgumu, sedz pieprasījuma iesniedzēja valsts.

VI IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBA UN NEIETEKMĒSANAS KLAUZULA

16. pants

Datu aizsardzība

Personas datu paziņošana notiek tikai tad, ja šāda paziņošana ir vajadzīga Melnkalnes vai dalībvalsts kompetentām iestādēm šā nolīguma īstenošanai. Personas datu apstrādi un darbu ar tiem konkrētā gadījumā nosaka Melnkalnes tiesību akti un, ja datu apstrādes iestāde ir dalībvalsts kompetentā iestāde, Direktīva 95/46/EK (2), un attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu. Papildus ievēro šādus principus:

a)

personas datu apstrāde jāveic godīgi un likumīgi;

b)

personas dati jāvāc konkrētam, precīzi formulētam un likumīgam nolūkam, lai īstenotu šo nolīgumu, un ne paziņotāja iestāde, ne saņēmēja iestāde nedrīkst tos turpmāk apstrādāt veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem;

c)

personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un samērīgiem apjoma ziņā ar nolūkiem, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti, jo īpaši paziņotie personas dati var skart tikai:

ziņas par pārsūtamo personu (piemēram, vārdi, uzvārdi, jebkādi bijuši vārdi, citi vārdi, kas lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimums, ģimenes stāvoklis, dzimšanas datums un vieta, pašreizējā un jebkāda agrākā pilsonība),

pasi, identifikācijas karti vai vadītāja apliecību (numurs, derīguma termiņš, izdošanas datums, izdevēja iestāde, izdošanas vieta),

pieturvietas un maršrutus,

citu informāciju, kas vajadzīga atpakaļ nosūtāmās personas identificēšanai vai atpakaļuzņemšanas prasību izskatīšanai atbilstoši šim nolīgumam;

d)

personas datiem jābūt precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem;

e)

personas dati jāuzglabā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus vāca vai kuriem tos turpmāk apstrādā;

f)

gan paziņotāja iestāde, gan saņēmēja iestāde veic visus atbilstīgos pasākumus, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu labošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu gadījumos, kad apstrāde neatbilst šā panta noteikumiem, īpaši, ja šie dati nav adekvāti, piederīgi, precīzi vai ja tie ir pārmērīgi attiecībā uz apstrādes nolūkiem. Tas paredz ziņot otrai pusei par jebkādu datu labošanu, izdzēšanu un bloķēšanu;

g)

saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma informē izplatītāju iestādi par izplatīto datu izmantošanu un par iegūtajiem rezultātiem;

h)

personas datus var paziņot tikai kompetentām iestādēm. To tālāka nosūtīšana citām iestādēm iepriekš jāsaskaņo ar nosūtītāju iestādi;

i)

paziņotājas iestādes un saņēmējas iestādes pienākums ir rakstiski reģistrēt personas datu paziņošanu un saņemšanu.

17. pants

Neietekmēšanas klauzula

1.   Šis nolīgums neierobežo Kopienas, dalībvalstu un Melnkalnes tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautiskiem tiesību aktiem un jo īpaši no:

1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu, kurā grozījumi izdarīti ar 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu,

starptautiskām konvencijām, kas nosaka dalībvalsti, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu,

1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas,

1984. gada 10. decembra konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu,

starptautiskām konvencijām par izdošanu un tranzītu,

daudzpusējām starptautiskām konvencijām un nolīgumiem par ārvalstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu.

2.   Nekas šajā nolīgumā nekavē personas atgriešanos saskaņā ar kādu citu formālu vai neformālu vienošanos.

VII IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN PIEMĒROŠANA

18. pants

Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja

1.   Līgumslēdzējas puses sniedz savstarpēju palīdzību šā nolīguma piemērošanā un interpretēšanā. Tālab tās izveido Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju (turpmāk “Komiteja”), kas jo īpaši:

a)

uzraudzīs šā nolīguma piemērošanu;

b)

lems par īstenošanas pasākumiem, kas vajadzīgi šā nolīguma vienādai piemērošanai;

c)

regulāri apmainīsies ar informāciju par īstenošanas protokoliem, kurus saskaņā ar 19. pantu izstrādājušas atsevišķas dalībvalstis un Melnkalne;

d)

ieteiks grozījumus šajā nolīgumā un tā pielikumos.

2.   Komitejas lēmumi ir saistoši Līgumslēdzējām pusēm.

3.   Komitejas sastāvā ir Kopienas un Melnkalnes pārstāvji; Kopienu pārstāv Komisija.

4.   Komiteja vajadzības gadījumā tiekas pēc kādas Līgumslēdzējas puses lūguma.

5.   Komiteja izstrādā savu reglamentu.

19. pants

Īstenošanas protokoli

1.   Pēc dalībvalsts vai Melnkalnes lūguma Melnkalne un dalībvalsts izstrādā īstenošanas protokolu, kurā ietver noteikumus par:

a)

kompetento iestāžu norīkošanu, robežšķērsošanas punktiem un kontaktpunktu apmaiņu;

b)

nosacījumiem konvojētām atpakaļnosūtīšanām, tostarp trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu konvoja pavadībā;

c)

līdzekļiem un dokumentiem papildus tiem, kas uzskaitīti šā nolīguma 1. līdz 5. pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktā minētie īstenošanas protokoli stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem ir paziņots 18. pantā minētajai atpakaļuzņemšanas komitejai.

3.   Melnkalne piekrīt piemērot jebkuru noteikumu īstenošanas protokolā, kuru tā izstrādājusi ar kādu dalībvalsti, arī savās attiecībās ar jebkuru citu dalībvalsti, ja to lūdz pēdējā minētā dalībvalsts, ja vien tas praktiski ir iespējams.

20. pants

Saistība ar dalībvalstu divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem vai vienošanām

Šā nolīguma noteikumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuru divpusēju nolīgumu vai vienošanos par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras valstī uzturas nelikumīgi, kas saskaņā ar 19. pantu ir noslēgta vai var būt noslēgta starp atsevišķu dalībvalsti un Melnkalni, ciktāl šāda nolīguma vai vienošanās noteikumi nav saderīgi ar šā nolīguma noteikumiem.

VIII IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. pants

Piemērošanas teritorija

1.   Ievērojot 2. punktu, šo nolīgumu piemēro teritorijā, kurā ir piemērojams Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, un Melnkalnes teritorijā.

2.   Šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijā.

22. pants

Spēkā stāšanās, ilgums un izbeigšana

1.   Līgumslēdzējas puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas puses rakstveidā viena otrai paziņojušas, ka šā panta pirmajā daļā minētās procedūras ir pabeigtas.

3.   Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4.   Katra Līgumslēdzēja puse var, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei un iepriekš konsultējoties ar 18. pantā minēto Komiteju, pilnībā vai daļēji uz laiku pārtraukt šī nolīguma īstenošanu attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem drošības, sabiedriskās kārtības vai sabiedrības veselības aizsardzības iemeslu dēļ. Pārtraukums stājas spēkā otrajā dienā pēc minētā paziņojuma.

5.   Katra Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo nolīgumu, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai pusei. Šo nolīgumu beidz piemērot sešus mēnešus pēc šādas paziņošanas dienas.

23. pants

Pielikumi

Šā nolīguma 1. līdz 7. pielikums ir tā sastāvdaļa.

Nolīgums ir sagatavots divi tūkstoši septītā gada septembra astoņpadsmitajā datumā divos eksemplāros visās Līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image


(1)  Saskaņā ar ES Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumā noteikto formu.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

1. PIELIKUMS

DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR PILSONĪBAS PIERĀDĪJUMU

(2. PANTA 1. PUNKTS, 4. PANTA 1. PUNKTS UN 8. PANTA 1. PUNKTS)

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir kāda no dalībvalstīm:

jebkāda veida pases (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases, grupu pases un aizvietotājpases, ieskaitot bērnu pases),

jebkāda veida personas apliecības (tajā skaitā pagaidu apliecības),

karaklausības apliecības un militārā dienesta apliecības,

jūrnieka grāmatiņas un kapteiņa dienesta apliecības.

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir Melnkalne:

ceļošanas dokumenti (valsts pases vai kolektīvās pases), ko izdevusi Melnkalnes Republikas Iekšlietu ministrija pēc 1997. gada 15. jūnija (“zilās pases”), un ceļošanas dokumenti (diplomātiskas pases un dienesta pases), ko izdevusi Melnkalnes Republikas Ārlietu ministrija, kā arī ceļošanas dokumenti, ko turpmāk izdos saskaņā ar Ceļošanas dokumentu likumu,

personas apliecības, ko izdevusi Melnkalnes Republikas Iekšlietu ministrija pēc 1994. gada 1. maija, kā arī personas apliecības, ko turpmāk izdos saskaņā ar Personas apliecību likumu,

karaklausības apliecības un Melnkalnes armijas militārā dienesta apliecības,

jūrnieka grāmatiņas un kapteiņa dienesta apliecības.

2. PIELIKUMS

DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR PILSONĪBAS PIERĀDĪJUMU PRIMA FACIE

(2. PANTA 1. PUNKTS, 4. PANTA 1. PUNKTS UN 8. PANTA 2. PUNKTS)

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir kāda no dalībvalstīm vai Melnkalne:

jebkuru šā nolīguma 1. pielikumā minēto dokumentu fotokopijas,

autovadītāja apliecības vai to fotokopijas,

dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

jebkurš cits oficiāls dokuments, ko izdevušas pieprasījuma saņēmējas valsts iestādes, kas var palīdzēt noteikt attiecīgās personas pilsonību,

pilsonības apliecības un citu veidu oficiāli dokumenti, kuros minēta vai norādīta pilsonība.

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir Melnkalne:

pases, ko izdevusi Melnkalnes Republikas Iekšlietu ministrija pirms 1997. gada 15. jūnija (“sarkanās pases”) un to fotokopijas,

personas apliecības, ko izdevusi Melnkalnes Republikas Iekšlietu ministrija pirms 1994. gada 1. maija, un to fotokopijas.

3. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS VAR UZSKATĪT PAR PIERĀDĪJUMU TREŠO VALSTU PILSOŅU UN BEZVALSTNIEKU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM

(3. PANTA 1. PUNKTS, 5. PANTA 1. PUNKTS UN 9. PANTA 1. PUNKTS)

Iebraukšanas/izbraukšanas zīmogi vai līdzīgi apstiprinājumi attiecīgās personas ceļošanas dokumentā, vai cita veida pierādījums par iebraukšanu/izbraukšanu (piemēram, fotogrāfiju veidā),

biļetes un/vai pasažieru saraksti lidmašīnu, vilcienu, tālsatiksmes autobusu un kuģu maršrutos, kuros norādīts personas vārds un kas pierāda attiecīgās personas uzturēšanos un pārvietošanos saņēmējas valsts teritorijā,

oficiāli paziņojumi, jo īpaši tādi, kurus veikuši robežkontroles dienesta darbinieki un citi liecinieki, kas var liecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu,

attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvos vai tiesu procesos, kas norāda uz attiecīgās personas klātbūtni vai ceļojumu pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā.

4. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS UZSKATA PAR PRIMA FACIE PIERĀDĪJUMU TREŠO VALSTU PILSOŅU UN BEZVALSTNIEKU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM

(3. PANTA 1. PUNKTS, 5. PANTA 1. PUNKTS UN 9. PANTA 2. PUNKTS)

Pieprasījuma iesniedzējas valsts attiecīgo iestāžu sniegts vietas un apstākļu apraksts, kuros attiecīgā persona ir pārtverta pēc ieceļošanas šīs valsts teritorijā,

starptautiskas organizācijas sniegtas ziņas par personas identitāti un/vai tās uzturēšanos (piemēram, ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos),

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi/informācijas apstiprinājumi,

biļetes, kā arī jebkāda veida apliecinājumi un rēķini (piemēram, viesnīcas rēķini, ārsta/zobārsta apmeklējuma kartes, valsts/privātu iestāžu ieejas kartes, automašīnu nomas līgumi, kredītkaršu kvītis u. c.), kas skaidri liecina, ka attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā,

informācija, kas liecina, ka attiecīgā persona ir izmantojusi vīzu kurjera vai ceļojumu biroja pakalpojumus.

5. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS UZSKATA PAR PIERĀDĪJUMIEM VAI PRIMA FACIE PIERĀDĪJUMIEM BIJUŠĀS SOCIĀLISTISKĀS DIENVIDSLĀVIJAS FEDERĀLĀS REPUBLIKAS BIJUŠO PILSOŅU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM

(3. PANTA 3. PUNKTS, 9. PANTA 4. PUNKTS UN 9. PANTA 5. PUNKTS)

5.a pielikums (Dokumenti, kurus uzskata par pierādījumu)

Bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas izsniegtas dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

publiski dokumenti, ieskaitot personas apliecības vai to fotokopijas, ko izsniegusi Melnkalne, bijusī Dienvidslāvijas Federālā Republika, bijusī Serbijas un Melnkalnes valstu savienība vai bijusī Sociālistiskā Dienvidslāvijas Federālā Republika, kuros ir norādīta dzimšanas vieta un/vai pastāvīgā dzīvesvieta, kā noteikts 3. panta 3. punktā.

5.b pielikums (Dokumenti, kurus uzskata par prima facie pierādījumu)

Citi dokumenti vai apliecības, vai to fotokopijas, kas norāda Melnkalni par dzimšanas vietu un/vai pastāvīgo dzīvesvietu,

attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvos vai tiesu procesos.

6. PIELIKUMS

Image

Image

Image

7. PIELIKUMS

Image

Image

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 2. PANTA 4. PUNKTU UN 4. PANTA 4. PUNKTU

Līdz brīdim, kamēr ES dalībvalstīs ir izveidotas Melnkalnes Republikas diplomātiskās un konsulāras pārstāvniecības, ceļošanas dokumentus, kas minēti nolīguma 2. panta 4. punktā, izsniedz Serbijas Republikas diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde saskaņā ar Melnkalnes Republikas un Serbijas Republikas Savstarpējās saprašanās memoranda 6. pantu vai citu valstu, kas pārstāv Melnkalni, diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes.

Ja pieprasījuma saņēmējai valstij nav diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes Melnkalnes Republikā, ceļošanas dokumentu, kas jāizsniedz saskaņā ar nolīguma 4. panta 4. punktu, izsniedz tās dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde, kas pārstāv pieprasījuma saņēmēju dalībvalsti. Ceļošanas dokumentu izsniedz pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts vārdā, iepriekš saņemot tās piekrišanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 3. UN 5. PANTU

Puses centīsies katru trešās valsts pilsoni, kurš neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz attiecīgās valsts teritoriju, atgriezt viņa vai viņas izcelsmes valstī.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 3. PANTA 1. PUNKTU

Puses vienojas, ka šo noteikumu nozīmē persona “ieceļo tieši” no Melnkalnes teritorijas, ja šāda persona ierodas pieprasījuma iesniedzējas valsts teritorijā pa gaisu, sauszemi vai jūru, pa ceļam nešķērsojot nevienu citu valsti. Gaisa ceļojuma tranzīta uzturēšanos trešā valstī neuzskata par ieceļošanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijai, kā arī Dānijas Karalistes pilsoņiem. Šādos apstākļos Melnkalnei un Dānijai būtu lietderīgi noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši pamatojoties uz 1999. gada 18. maija Nolīgumu par šo valstu asociāciju Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka Melnkalne ar Īslandi un Norvēģiju noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICI

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena un Šveice ir parakstījušas nolīgumu par Šveices iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka pēc minētā nolīguma spēkā stāšanās Melnkalne un Šveice noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā atpakaļuzņemšanas nolīgumā.


Top