EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1435

Komisijas Regula (EK) Nr. 1435/2007 ( 2007. gada 5. decembris ), ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, atsākt siļķu zveju Baltijas jūras 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā

OJ L 320, 6.12.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1435/oj

6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1435/2007

(2007. gada 5. decembris),

ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, atsākt siļķu zveju Baltijas jūras 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 11. decembra Regulā (EK) Nr. 1941/2006, ar ko 2007. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Baltijas jūrā (3), ir noteiktas kvotas 2007. gadam.

(2)

Vācija 2007. gada 19. aprīlī saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 2. punktu paziņoja Komisijai, ka tā paredzējusi aizliegt zvejot siļķes Baltijas jūras ICES III d zonas 25.-27., 28.2., 29. un 32. apakšrajona ūdeņos no 2007. gada 20. aprīla.

(3)

Komisija 2007. gada 16. maijā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 3. punktu un Regulas (EK) Nr. 2371/2002 26. panta 4. punktu pieņēma Regulu (EK) Nr. 546/2007 (4), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu vai kuri reģistrēti Vācija, zvejot siļķes Baltijas jūras ICES III d zonas 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajona ūdeņos no iepriekš minētā datuma.

(4)

Saskaņā ar informāciju, ko Komisija saņēma no Vācijas iestādēm, Vācijai iedalītajā kvotā Baltijas jūras 25.-27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā siļķes vēl ir pieejamas. Tāpēc jāatļauj kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu vai kuri reģistrēti Vācijā, zvejot siļķes šajos ūdeņos.

(5)

Šai atļaujai jāstājas spēkā 2007. gada 19. novembrī, lai attiecīgo siļķu daudzumu varētu nozvejot līdz kārtējā gada beigām.

(6)

Tādēļ Komisijas Regula (EK) Nr. 546/2007 jāatceļ no 2007. gada 19. novembra.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 546/2007.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 19. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2007 (OV L 192, 24.7.2007., 1 lpp.).

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.). Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.

(3)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 898/2007 (OV L 196, 28.7.2007., 22. lpp.).

(4)  OV L 129, 17.5.2007., 23. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

83 — Zvejas atsākšana

Dalībvalsts

Vācija

Krājums

HER/3D-R31

Suga

Siļķe (Clupea harengus)

Zona

Baltijas jūras 25.-27., 28.2., 29. un 32. apakšrajons

Datums

19.11.2007.


Top