Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1428

Komisijas Regula (EK) Nr. 1428/2007 ( 2007. gada 4. decembris ), ar kuru groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (Dokuments attiecas uz EEZ )

OJ L 317, 5.12.2007, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 256 - 257

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1428/oj

5.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/61


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1428/2007

(2007. gada 4. decembris),

ar kuru groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 23. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 999/2001 VII pielikumā noteikti apkarošanas pasākumi, kas jāveic pēc apstiprinājuma saņemšanas par transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE) aitām un kazām.

(2)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 15. jūlija paziņojumu “TSE ceļa karte” (2) un ievērojot SANCO2006. gada 21. novembra darba programmu 2006.–2007. gadam par TSE (3), Komisija pieņēma 2007. gada 26. jūnija Regulu (EK) Nr. 727/2007, ar kuru groza I, III, VII un X pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai. Tādējādi grozītā Regula (EK) Nr. 999/2001 paredz noteiktus pasākumus, kas jāpiemēro, ja saņemts apstiprinājums par TSE saimniecībā, kurā audzē aitas un kazas, un ja ir izslēgta saslimšana ar govju sūkļveida encefalopātiju (GSE).

(3)

Ņemot vērā to, ka aitu un kazu audzēšanas jomas struktūra Kopienā būtiski atšķiras, ar Regulu (EK) Nr. 999/2001, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 727/2007, ieviesa iespēju piemērot alternatīvu politiku ar nosacījumu, ka Kopienas līmenī izveido saskaņotus noteikumus.

(4)

Regulas (EK) Nr. 999/2001 VII pielikumā pirms grozījumu izdarīšanas ar Regulu (EK) Nr. 727/2007 bija paredzēta atkāpe par aitu un kazu iznīcināšanu pēc tam, kad saimniecībā, kurā audzē minētos dzīvniekus, saņemts apstiprinājums par saslimšanu ar TSE. Tādējādi dalībvalstis varēja nolemt, ka noteiktos apstākļos dzīvnieku iznīcināšanu atliek uz laiku līdz pieciem vaislas gadiem. Tomēr šo atkāpi neiekļāva Regulas (EK) Nr. 999/2001 VII pielikumā, jo pēc šādiem grozījumiem tā vairs nebija vajadzīga.

(5)

Francija 2007. gada 17. jūlijā cēla prasību pret Eiropas Komisiju Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā Lietā T-257/07, pieprasot atcelt dažus Regulas (EK) Nr. 727/2007 noteikumus, konkrēti, pasākumus, kas jāpiemēro attiecībā uz TSE skartiem ganāmpulkiem, vai, pakārtoti, pilnībā atcelt minēto regulu. Tiesa ar 2007. gada 28. septembra rīkojumu pagaidām atcēla šo noteikumu piemērošanu līdz galīgā sprieduma pasludināšanai.

(6)

Pēc minētā rīkojuma dalībvalstis vairs nevar piemērot atceltos pasākumus. Tāpēc dažām dalībvalstīm var rasties grūtības veikt attiecīgo dzīvnieku tūlītēju iznīcināšanu.

(7)

Tāpēc atkal jāievieš atkāpe, kura bija spēkā pirms grozījumu izdarīšanas attiecīgajos Regulas (EK) Nr. 999/2001 VII pielikuma noteikumos ar Regulu (EK) Nr. 727/2007, lai dalībvalstis gadījumos, kad ARR alēles šķirnē vai saimniecībā sastopamas reti, vai ja uzskata, ka jāizvairās no tuvradnieciskās krustošanas, varētu atlikt attiecīgo dzīvnieku iznīcināšanu uz laiku līdz pieciem vaislas gadiem, sākot no minētā rīkojuma paziņošanas brīža.

(8)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 999/2001.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

VII pielikuma A nodaļas 2.3. punktā pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

gadījumos, kad ARR alēles šķirnē vai saimniecībā sastopamas reti, vai ja uzskata, ka jāizvairās no tuvradnieciskās krustošanas, dalībvalsts var nolemt atlikt dzīvnieku iznīcināšanu, kā minēts 2.3. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktā, uz laiku līdz pieciem vaislas gadiem.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 28. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 727/2007 (OV L 165, 27.6.2007., 8. lpp.).

(2)  COM(2005) 322, galīgā redakcija.

(3)  SEC(2006) 1527.


Top