Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1424

Komisijas Regula (EK) Nr. 1424/2007 ( 2007. gada 4. decembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2304/2002, ar ko īsteno Padomes Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu un piešķir provizoriskas summas 10. Eiropas attīstības fonda ietvaros

OJ L 317, 5.12.2007, p. 38–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 260 - 276

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1424/oj

5.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/38


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1424/2007

(2007. gada 4. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2304/2002, ar ko īsteno Padomes Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu un piešķir provizoriskas summas 10. Eiropas attīstības fonda ietvaros

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (1) un jo īpaši tā 23. pantu,

Ņemot vērā Komisijas 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2304/2002, ar ko īsteno Padomes Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (“Aizjūras asociācijas lēmums”) (2),

ņemot vērā Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas atbalsta finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumam un par finansiālā atbalsta piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK līguma ceturtā daļa (3) (turpmāk tekstā – “Iekšējais nolīgums par 10. EAF”),

Ņemot vērā Finanšu regulu, ko piemēro 10. EAF (4),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2304/2002 noteikumiem, kas pieņemti atbilstoši Aizjūras asociācijas lēmuma 23. pantam, jāsaskan ar šā lēmuma grozījumiem sakarā ar nesen izveidoto 10. Eiropas Attīstības fondu (turpmāk tekstā – “10. EAF”). Tiem arī jāatbilst attiecīgo pantu grozījumiem IV pielikumā Partnerattiecību nolīgumam starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tika parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (5) (“ĀKK un EK nolīgums”).

(2)

Ņemot vērā aizjūras zemju un teritoriju (turpmāk tekstā – “AZT”) īpašās vajadzības, spējas un ierobežojumus, 10. EAF finansiāla palīdzība AZT būtu jāpiešķir kā budžeta palīdzība, ja AZT valsts izdevumu pārraudzība ir pietiekami pārredzama, atbildīga un efektīva. Turklāt publiskā iepirkuma procedūrām AZT jāatbilst 10. EAF Finanšu regulas standartiem par pārredzamību un pieejamību. Ņemot vērā pieredzi ar 9. EAF, 10. EAF projektiem vai programmām finansiāla palīdzība jāsniedz tikai izņēmuma gadījumos, proti, ja nav ievēroti budžeta atbalsta nosacījumi.

(3)

Kā nosacījumu to pieņemšanai jāpārbauda, vai Vienotajos programmdokumentos (“VPD”) ir visi vajadzīgie elementi, ko pieprasa Komisija, lai pieņemtu lēmumu par finansējumu atbilstīgi Aizjūras asociācijas lēmuma 20. panta 4. punktam.

(4)

Saskaņā ar Aizjūras asociācijas lēmuma II Aa pielikuma 3. panta 1. punktu, VPD jāpievērš īpaša uzmanība darbībām, kuru mērķis ir stiprināt tajās pārvaldību un iestāžu resursus tajās AZT valstīs, kas saņem atbalstu, un vajadzības gadījumā, paredzamo darbību iespējamam grafikam, tostarp finanšu, nodokļu un tieslietu jomās.

(5)

Jāpieņem noteikumi attiecībā uz programmas izstrādi par līdzekļu piešķiršanu no 10. EAF reģionālās sadarbības un integrācijas atbalstam, veicinot AZT elastību to uzdevumu risināšanā, ar kurām tās saskaras kā mazas salu valstu ekonomikas, piemēram, gatavība dabas katastrofām un to seku mazināšanai. Šajā sakarā jānodrošina koordinācija, īpaši reģionālās sadarbības un integrācijas atbalstam un atbalstam teritoriālā līmenī. Īpaša uzmanība arī jāpievērš sadarbībai starp ĀKK valstīm, AZT valstīm un, koordinējot ar citiem Kopienas finanšu instrumentiem, attālākiem reģioniem, kas minēti līguma 299. panta 2. punktā.

(6)

Provizoriskās summas, kas piešķirtas tām AZT, kas saņem atbalstu no 10. EAF, jānosaka saskaņā ar Aizjūras asociācijas lēmuma II Aa pielikuma 3. panta 5. punktu.

(7)

Par šajā regulā paredzētajiem pasākumiem ir notikušas konsultācijas ar AZT.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi EAF un AZT komiteja, kura izveidota saskaņā ar Aizjūras asociācijas lēmuma 24. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2304/2002 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka plānošanas, īstenošanas un kontroles procedūras saistībā ar Kopienas finansiālo palīdzību aizjūras zemēm un teritorijām (“AZT”), ko vada Komisija saskaņā ar Desmito Eiropas Attīstības fondu (“EAF”) atbilstoši Aizjūras asociācijas lēmuma un EAF Finanšu regulas noteikumiem, kas piemērojami 10. EAF.”

2)

Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Teritoriālā plānošana

Darbības, ko finansē saskaņā ar 10. EAF no neatmaksājama atbalsta saskaņā ar Aizjūras asociācijas lēmumu, plāno cik iespējams drīz pēc tam, kad stājas spēkā Iekšējais nolīgums, kas izveido 10. EAF, pieņemot Vienoto programmdokumentu (VPD), kam izmanto paraugu šīs regulas pielikumā.”

3)

Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

VPD sagatavošana

1.   AZT kompetentās iestādes sagatavo VPD priekšlikumu pēc konsultācijām ar iespējami plašāku attīstības procesā ieinteresēto pušu loku un izmanto gūto pieredzi un labāko praksi.

Katru VPD priekšlikumu pielāgo katras AZT vajadzībām un īpašiem apstākļiem. Tas nosaka uz rezultātiem orientētus rādītājus, kas jānovēro, un veicina vietējo atbildību par sadarbības programmām.

2.   Uz VPD priekšlikumu attiecas viedokļu apmaiņa starp AZT, attiecīgo dalībvalsti un Komisiju, vajadzības gadījumā, ar attiecīgās delegācijas starpniecību.

AZT sniedz visu vajadzīgo informāciju, tostarp visu pētījumu rezultātus par īstenošanas iespējām, lai Komisija pēc iespējas efektīvi varētu novērtēt VPD projektu.

3.   10. EAF finanšu piešķīrumi principā tiks sniegti kā budžeta atbalsts, izņemot ārkārtas un savlaicīgi pamatotus apstākļus.

Ja budžeta atbalsta nosacījumi nav ievēroti, VPD pieņem pasākumus, kas veido atbalstu budžetam.

Ņem vērā visas atšķirības starp pašas AZT analīzi un Komisijas analīzi.”

4)

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

VPD Komisijas novērtējums

Komisija novērtē VPD priekšlikumu, lai noteiktu, vai tajā ietverti visi vajadzīgie elementi un vai tas atbilst Aizjūras asociācijas lēmuma mērķiem, šai regulai un attiecīgām Kopienas politikām.

Komisija arī novērtē VPD priekšlikumu, lai noteiktu, vai tajā ietverti visi elementi, kas vajadzīgi, lai Komisija pieņemtu lēmumu par finansēšanu, kas minēts Aizjūras asociācijas lēmuma 20. panta 4. punktā.

Par saņemto projektu tā informē Eiropas Investīciju banku.

Neskarot 4. panta 3. punktu, Komisija nolemj, vai 10. EAF finansiālo palīdzību piešķirt kā budžeta palīdzību, pirms tam novērtējot valsts izdevumu pārraudzības pārredzamību, atbildīgumu un efektivitāti un publiskā iepirkuma pieejamību un pārredzamību saskaņā ar EAF Finanšu regulas standartiem, kas piemērojami 10. EAF, vai to piešķirt kā atbalstu programmām vai projektiem.”

5)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Reģionālās programmas

1.   Regulas 3. līdz 5. pantu piemēro mutatis mutandis finansiālam atbalstam reģionālai sadarbībai un integrācijai saskaņā ar Aizjūras asociācijas lēmuma II Aa pielikuma 3. panta 2. punktu.

Novērtējot priekšlikumus, Komisija īpaši ņem vērā paredzamo iespaidu uz saņēmējas AZT integrāciju reģionā, pie kura tās pieder.

Cik iespējams, tiek nodrošināta koordinācija ar programmām teritoriālā līmenī un darbībām, kas ietver ĀKK valstis un/vai attālākos reģionus, kas minēti līguma 299. panta 2. punktā. Tas var ietvert prioritāšu un īpašu resursu noteikšanu, lai stiprinātu sadarbību ar ĀKK valstīm un/vai attālākiem reģioniem, kā arī veidus, kā noteikt un koordinēt darbības, kas ir kopējās interesēs.

Pirms izdevumu saistību uzņemšanās Komisija pieņem lēmumu par finansējumu, kas attiecas uz atbalsta projektiem un programmām.

2.   Lai sasniegtu atbilstošu mērogu un paaugstinātu efektivitāti, reģionālos un teritoriālos fondus var kombinēt, lai finansētu reģionālas programmas ar noteiktu teritoriālu sastāvdaļu.

3.   Šīs regulas 8. un 16. līdz 30. pantu reģionālajām programmām piemēro mutatis mutandis.”

6)

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

Rezerves izmantošana

1.   Komisija no “B” rezerves piešķir līdzekļus mērķiem, kas minēti Aizjūras asociācijas lēmuma II Aa pielikuma 3. panta 4. punkta b) apakšpunktā, pamatojoties uz termiņa vidusposma pārskatu, kas minēts šīs regulas 22. pantā. Komisija pielāgo provizorisko līdzekļu sadalījumu, kas jau piešķirts, un informē AZT un dalībvalstis par tās lēmumu attiecībā uz jauniem piešķīrumiem.

2.   Lai piešķirtu līdzekļus, kā paredzēts Aizjūras asociācijas lēmuma 28. pantā un II D pielikumā, jebkura AZT, kas uzskata, ka ir tiesīga saņemt minēto atbalstu, iesniedz pilnīgu lūgumu, izmantojot Komisijas piedāvātās veidlapas, un iekļauj visu vajadzīgo informāciju, lai lūgumu varētu izvērtēt.

Lūgumu Komisijai iesniedz vēlākais līdz tā gada beigām, kas seko gadam, par kuru lūdz piešķirt papildu atbalstu.

Komisija iespējami īsākā laikā par savu lēmumu informē AZT.”

7)

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

Saistības

1.   Izdevumus saistībā ar finansiālu palīdzību AZT piešķir Komisija saskaņā ar 10. EAF piemērojamo Finanšu regulu.

2.   Attiecībā uz VPD darbības jomu pirms izdevumu saistību uzņemšanās Komisija pieņem lēmumu par budžeta atbalstu, izņemot ārkārtas un pienācīgi pamatotus apstākļus.

3.   Ārpus VPD darbības jomas izdevumu saistības, kas saistītas ar nepiešķirto “B” rezervi, kas izveidota saskaņā ar Aizjūras asociācijas lēmuma II Aa pielikuma 3. panta 4. punktu, uzņemas Komisija, un tās īsteno saskaņā ar 10. EAF Finanšu regulu.”

8)

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Pilnvarotie maksātāji

AZT finanšu iestādes, kurās Komisija atver kontus saskaņā ar 10. EAF Finanšu regulu, lai īstenotu sadarbību ar AZT, veic “pilnvaroto maksātāju” funkcijas.

Par līdzekļiem, kas noguldīti pie pilnvarotiem maksātājiem Kopienā, maksā procentus.

Pilnvarotie maksātāji nesaņem atlīdzību par saviem pakalpojumiem un par noguldītajiem līdzekļiem nemaksā procentus.”

9)

Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

Vispārīgi noteikumi attiecībā uz līgumiem

1.   Procedūras, kas reglamentē līgumu piešķiršanu, norāda finansēšanas līgumos.

2.   Ja finansiālu palīdzību piešķir, izmantojot budžeta atbalstu, piemēro attiecīgās AZT publiskā iepirkuma procedūras.

3.   Visos citos gadījumos līguma piešķiršana notiek saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 10. EAF Finanšu regulā.”

10)

Regulas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“13. pants

Delegācijas

1.   Ja Komisiju pārstāv delegācija delegācijas vadītāja vadībā, tā attiecīgi informē attiecīgo AZT. Šādos gadījumos piemēro EAF Finanšu regulas 22. panta 2. punktu un 67. pantu par kredītrīkotājiem un grāmatvežiem, kam pilnvaras deleģētas pastarpināti.

2.   Delegācijas vadītājs pilda galvenās kontaktpersonas pienākumus sadarbībai ar attiecīgo AZT. Viņš sadarbojas un strādā kopā ar teritoriālo kredītrīkotāju.

3.   Delegācijas vadītājam ir nepieciešamās norādes un deleģētas pilnvaras, lai veicinātu un paātrinātu visas darbības saskaņā ar regulu.

4.   Delegācijas vadītājs regulāri informē AZT iestādes par Kopienas darbībām, kas var tieši skart sadarbību starp Kopienu un attiecīgo AZT.”

11)

Regulas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“14. pants

Teritoriālais kredītrīkotājs

1.   Katras AZT valdība ieceļ teritoriālo kredītrīkotāju, kas to pārstāv visās darbībās, kuras finansē no Komisijas un bankas pārvaldīta EAF līdzekļiem. Teritoriālais kredītrīkotājs ieceļ vienu vai vairākus teritoriālā kredītrīkotāja vietniekus, kas viņu aizvieto laikā, kad viņš nevar pildīt savus pienākumus, un informē Komisiju par savu lēmumu. Ja nosacījumi par institucionālajām spējām un pareizu finanšu vadību ir izpildīti, teritoriālais kredītrīkotājs var savas attiecīgo programmu un projektu īstenošanas funkcijas deleģēt atbildīgajai struktūrai viņa AZT administrācijā. Teritoriālais kredītrīkotājs informē Komisiju par šādām delegācijām.

Ja Komisijai kļūst zināmas problēmas saistībā ar EAF resursu pārvaldības procedūru izpildi, tā sadarbībā ar teritoriālo kredītrīkotāju dara visu nepieciešamo, lai stāvokli labotu, un veic nepieciešamos pasākumus.

Teritoriālais kredītrīkotājs ir finansiāli atbildīgs tikai par viņam uzticētajiem izpildes uzdevumiem.

Ja EAF līdzekļus pārvalda decentralizēti un pakļaujoties papildu pilnvarām, ko Komisija var būt piešķīrusi, teritoriālais kredītrīkotājs:

a)

atbild par sadarbības īstenošanas koordināciju, plānošanu, regulāru uzraudzību un ikgadējiem, termiņa vidusposma un termiņa noslēguma pārskatiem, kā arī un vajadzības gadījumā par koordināciju ar donoriem;

b)

ciešā sadarbībā ar Komisiju ir atbildīgs par projektu un programmu sagatavošanu, iesniegšanu un novērtēšanu;

c)

sagatavo konkursa dokumentāciju un attiecīgā gadījumā dokumentus uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus;

d)

iesniedz konkursa dokumentāciju un attiecīgā gadījumā dokumentus uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus Komisijai apstiprināšanai pirms uzaicinājuma uz konkursu un attiecīgajā gadījumā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus izsludināšanas;

e)

ciešā sadarbībā ar Komisiju izdod uzaicinājumus uz vietēju atklātu konkursu un attiecīgajā gadījumā uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus;

f)

saņem konkursa dokumentāciju un attiecīgajā gadījumā priekšlikumus un nosūta konkursa dokumentācijas kopijas Komisijai, vada konkursu izskatīšanu un nosaka šīs izskatīšanas rezultātus konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņā, ņemot vērā līgumu apstiprināšanai vajadzīgo laiku;

g)

uzaicina Komisiju uz konkursa piedāvājumu un attiecīgajā gadījumā priekšlikumu atvēršanu un ziņo Komisijai par konkursa piedāvājumu un priekšlikumu izskatīšanas rezultātiem, lai apstiprinātu priekšlikumus līgumtiesību un dotāciju piešķiršanai;

h)

iesniedz līgumus un programmu tāmes un to iespējamos papildinājumus Komisijai apstiprināšanai;

i)

paraksta Komisijas apstiprinātos līgumus un to papildinājumus;

j)

noskaidro un atļauj izdevumus viņam piešķirto līdzekļu ierobežojumu ietvaros; kā arī

k)

izpildes operāciju laikā veic jebkurus pielāgošanas pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu apstiprināto programmu vai projektu pienācīgu izpildi no ekonomiskā un tehniskā viedokļa.

2.   Teritoriālais kredītrīkotājs darbību izpildes laikā un saskaņā ar prasību informēt Komisiju lemj par:

a)

programmu un projektu tehniskiem pielāgojumiem un izmaiņām detalizētos jautājumos, kamēr tie neietekmē pieņemto tehnisko risinājumu un nepārsniedz finansēšanas līgumā paredzēto pielāgojumu rezerves robežās;

b)

programmu un projektu, ko veido vairākas daļas, īstenošanas vietas maiņu, ja to pamato tehniski, ekonomiski vai sociāli apsvērumi;

c)

sodu uzlikšanu par kavējumiem vai atbrīvošana no tiem;

d)

dokumentiem, kas atbrīvo galvotājus;

e)

preču iegādei, ko neatkarīgi no to izcelsmes veic vietējā tirgū;

f)

to celtniecības iekārtu un mašīnu, kuru izcelsme nav AZT, lietošanu dalībvalstīs vai ĀKK valstīs, ar nosacījumu, ka AZT, dalībvalstīs vai ĀKK valstīs neražo līdzīgas iekārtas vai mašīnas;

g)

apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu;

h)

galīgo apstiprināšanu, ja Komisijas vadītājs piedalās pagaidu apstiprināšanā, vizē attiecīgo protokolu un, ja vajadzīgs, piedalās galīgajā apstiprināšanā, jo īpaši, ja rezervju apjoms, kas reģistrēts pagaidu apstiprināšanā, prasa nozīmīgu papildu darbu; kā arī

i)

konsultantu un citu tehniskās palīdzības speciālistu nolīgšanu.

3.   Turklāt teritoriālais kredītrīkotājs:

a)

izstrādā un, saņēmis Uzraudzības komitejas apstiprinājumu, iesniedz Komisijai gada izpildes ziņojumu;

b)

veic 22. pantā minēto termiņa vidusposma pārskatu;

c)

nodrošina, ka struktūras, kas piedalās EAF programmu pārvaldībā un īstenošanā, saglabā vai nu atsevišķu grāmatvedības sistēmu, vai piemērotu grāmatvedības kodu visiem darījumiem, kas saistīti ar palīdzību; kā arī

d)

veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 16., 19. 24. un 30. panta īstenošanu.

4.   Pēc 21. pantā minētā gada izpildes ziņojuma iesniegšanas Komisija un teritoriālais kredītrīkotājs pārskata iepriekšējā gada galvenos rezultātus.

Pēc pārskatīšanas Komisija var izteikt komentārus teritoriālajam kredītrīkotājam. Teritoriālais kredītrīkotājs informē Komisiju par visām darbībām, kas veiktas saistībā ar šiem komentāriem. Ja pienācīgi pamatotos gadījumos Komisija uzskata, ka veiktie pasākumi nav pietiekami, tā var sniegt ieteikumus AZT un teritoriālajam kredītrīkotājam par pielāgojumiem, kuru mērķis ir uzlabot uzraudzības vai pārvaldības kārtību, kopā ar šo ieteikumu pamatojumu.

Saņemot šādus ieteikumus, teritoriālais kredītrīkotājs pēc tam pierāda, ka ir veikti pasākumi, lai uzlabotu uzraudzības vai pārvaldības kārtību, vai izskaidro, kāpēc šādi pasākumi nav veikti.”

12)

Regulas 22. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“22. pants

Termiņa vidusposma pārskats

1.   Termiņa vidusposma pārskatu veic, lai izskatītu VPD sākotnējos rezultātus, to derīgumu un to, cik lielā mērā sasniegti mērķi.

Tajā novērtē arī finanšu resursu izmantojumu, kā arī uzraudzības un īstenošanas darbību.

2.   Termiņa vidusposma pārskatu veic Komisijas uzraudzībā, sadarbojoties ar teritoriālo kredītrīkotāju un attiecīgo dalībvalsti.

Termiņa vidusposma pārskatu veic Komisijas uzraudzībā, sadarbojoties ar teritoriālo kredītrīkotāju un attiecīgo dalībvalsti.

VPD var noteikt citu termiņu, jo īpaši attiecībā uz rādītājiem, kas pieņemti budžeta palīdzības gadījumā.

Termiņa vidusposma pārskatu veic neatkarīgs novērtētājs, kas to iesniedz Uzraudzības komitejai un tad nosūta Komisijai.

3.   Komisija izskata pārskata derīgumu un kvalitāti, pamatojoties uz VPD noteiktiem kritērijiem, tostarp saistībā ar EAF finanšu piešķīrumu.”

13)

Regulas 27. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“27. pants

EAF piešķīrumu korekcija

Pamatojoties uz uzraudzību, revīziju un novērtēšanu un ņemot vērā Uzraudzības komitejas komentārus, Komisija var koriģēt sākotnējā VPD summas un nosacījumus pēc pašas ierosmes vai pēc attiecīgās AZT priekšlikuma, ņemot vērā šīs AZT kārtējās vajadzības un veikumu un ņemot vērā jaunākos pieejamos statistikas datus par šo AZT.

Šo koriģēšanu parasti veic reizē ar termiņa vidusposma pārskatu, kas minēts 22. pantā, saskaņā ar procedūru, kas noteikta Aizjūras asociācijas lēmuma 24. pantā, pārkāpumu gadījumā – pēc iespējas drīzāk.”

14)

Regulas 29. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“29. pants

Atgūšana un atmaksāšana

1.   Visus atmaksājumus Komisijai veic termiņā, kas norādīts piedziņas rīkojumā, kurš sagatavots saskaņā ar 10. EAF Finanšu regulu. Šis termiņš ir otrā mēneša pēdējā diena pēc rīkojuma izdošanas.

2.   Atmaksājumu aizkavēšanās rada pamatu kavējuma procentiem, kuru uzkrāšanās sākas 1. punktā minētajā termiņā un beidzas dienā, kad izdarīts maksājums. Šādu procentu likme ir par pusotru procentu punktu augstāka nekā likme, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām galvenajām refinansēšanas operācijām tā mēneša pirmajā darba dienā, kurā ir termiņa beigu diena.

3.   Teritoriālais kredītrīkotājs veic to summu uzskaiti, kas jāatgūst no jau izdarītajiem Kopienas palīdzības maksājumiem, un nodrošina, ka šīs summas tiek atgūtas, nepieļaujot nepamatotus kavējumus.

Saņēmējs atmaksā visas atgūstamās summas kopā ar kavējuma procentiem, atskaitot attiecīgās summas no savas nākamās izdevumu deklarācijas un maksājumu pieprasījuma Komisijai, vai, ja tas nav pietiekami, veicot atmaksājumu Kopienai.

Teritoriālais kredītrīkotājs reizi gadā nosūta Komisijai deklarāciju par šajā datumā atgūstamajām summām, klasificējot tās pēc atgūšanas procesa uzsākšanas gada.”

15)

Pielikumu aizstāj ar jaunu pielikumu, kura teksts ir šīs regulas pielikumā.

2. pants

Saskaņā ar Aizjūras asociācijas lēmuma II Aa pielikuma 3. panta 5. punktu, provizoriskās summas, kas piešķirtas no 10. EAF, ir šādas:

(miljonos EUR)

AZT

10. EAF provizoriskās summas

Jaunkaledonija

19,81

Francijas Polinēzija

19,79

Volisa un Futuna

16,49

Majota

22,92

Senpjēra un Mikelona

20,74

Aruba

8,88

Nīderlandes Antiļu salas

24

Folklenda salas

4,13

Tērksas un Kaikosas salas

11,85

Angvilla

11,7

Montserrata

15,66

Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas (Debesbraukšanas sala, Tristana da Kuņjas sala)

16,63

Pitkērna

2,4

Reģionālā sadarbība un integrācija

40

Nepiešķirtā “B” rezerve

15

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā Iekšējā nolīguma, ar kuru izveido 10. EAF, spēka stāšanās dienā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Louis MICHEL


(1)  OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/249/EK (OV L 109, 26.4.2007., 33. lpp.).

(2)  OV L 348, 21.12.2002., 82. lpp.

(3)  OV L 247, 9.9.2006., 32. lpp.

(4)  Vēl nav publicēts – COM(2007) 410 galīgā redakcija, 16.7.2007.

(5)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp. Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar ĀKK un EK Ministru padomes Lēmumu Nr. 1/2006 (OV L 247, 9.9.2006., 22. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

STANDARTA STRUKTŪRA VIENOTAJIEM PROGRAMMDOKUMENTIEM AIZJŪRAS ZEMĒM UN TERITORIJĀM SASKAŅĀ AR 10. EAF

Viss teksts, ieskaitot analītisko kopsavilkumu un 1. līdz 6. nodaļu nedrīkst būt garāks par 15 lappusēm (saskaitot vārdus), tām pievienojot pielikumus.

A DAĻA:   SADARBĪBAS STRATĒĢIJA

Analītisks kopsavilkums

VPD jāsākas ar puslappusi garu analītisku kopsavilkumu. Tajā jāiekļauj galvenās AZT politiskās, ekonomiskās, sociālās un vides problēmas vidējā termiņā un ilgtermiņā, VPD galvenais mērķis un galvenās jomas izvēlēšanās galvenie iemesli, kā arī vispārējs līdzekļu sadalījums.

1. nodaļa.   EK sadarbības mērķi

Šajā sadaļā skaidri norāda EK sadarbības vispārējos mērķus, kas noteikti EK līgumā, Aizjūras asociācijas lēmumā, starptautiskajos nolīgumos un nesenajā paziņojumā par ES attīstības politiku.

2. nodaļa.   Politiskās, ekonomiskās un sociālās situācijas novērtējums

Šajā sadaļā jāietver nozīmīgākie iekšzemes politikas notikumi/problēmas un ārējā konteksta attiecīgie aspekti, tostarp politiskā situācija, tirdzniecības aspekti, ekonomiskā un sociālā situācija, vides aspekti un visbeidzot pašreizējās politikas ilgtspējība un problēmas vidējā termiņā.

Tam ir jābūt ne tikai aprakstošam, bet arī analītiskam izklāstam. Analīzei jābalstās uz dialogu, tai jābūt sagatavotai ciešā sadarbībā ar citiem donoriem (vajadzības gadījumā) un nevalstiskiem dalībniekiem.

Atsevišķos gadījumos īpašu uzmanību vajadzētu pievērst starptautiskas labas pārvaldības ieviešanai finanšu, nodokļu un tieslietu jomās, kā arī attiecībā uz reformu ieviešanas grafiku šajās jomās.

Tādā pašā veidā īpaša uzmanība jāpievērš aktuālu statistikas datu pieejamībai.

3. nodaļa.   AZT politikas darba kārtība

Šajā nodaļā jāsniedz īss izklāsts par valdības nodomiem un mērķiem, kas noteikti oficiālos politikas dokumentos, vidēja termiņa vai ilgtermiņa plānos, reformu stratēģijās vai attīstības programmās. Tas jāpabeidz ar norādi par to, kā valdība ierosina sasniegt šos mērķus.

4. nodaļa:   Agrākās un pašreizējās sadarbības ar EK novērtējums

Šajā sadaļā jāietver īsa atskaite par agrākajā un pašreizējā sadarbībā ar EK gūtajiem rezultātiem. Ieteikumi no attiecīgajiem AZT novērtējumiem, jāņem vērā specifiskas nozares un projekti.

Saskaņotības panta ietvaros (EK kopējā politika) jānovērtē saistība starp VPD un citām Kopienas politikas jomām, resursiem un instrumentiem. Jāapraksta ES dalībvalstu un (vajadzības gadījumā) citu donoru programmas. Īpaša uzmanība jāpievērš koordinācijai starp programmām teritoriālā līmenī un darbībām, kas ietver ĀKK valstis un/vai attālākos reģionus, kas minēti līguma 299. panta 2. punktā.

5. nodaļa:   Atbildes stratēģija

Šajā sadaļā jāizklāsta EK sadarbības stratēģiskās izvēles, precizējot, kurā jomās/nozarēs tiks koncentrēts atbalsts. Šai izvēlei loģiski jāizriet no:

EK politikas mērķiem,

AZT situācijas un tās attīstības stratēģijas analīzes, nosakot atbalsta stratēģijas nozīmi un ilgtspējību,

“kombinēto politiku”/ saskaņotas analīzes kontekstā iegūtiem secinājumiem,

pieejamo līdzekļu aptuvenā apjoma,

iegūtās pieredze no agrākam un pašreizējām EK darbībām,

savienojamības ar atbalstu no citiem nozīmīgākajiem finansētājiem un AZT valdības savām programmām. Kopienas atbalsts jāvērš uz jomām, kur tas sniedz salīdzinošas priekšrocības vai īpašas zināšanas.

Šajā sadaļā jāietver arī īss iestāžu resursu novērtējums un attiecīgos gadījumos jānorāda uz iespējamu atbalstu institucionālā attīstības un resursu palielināšanas darbībām, vai vajadzības gadījumā, jāatbalsta darbības, kuru mērķis ir stiprināt pārvaldību, tostarp finanšu, nodokļu un tieslietu jomās.

Ja par finansēšanas līdzekļi ierosina atbalstu programmām vai projektiem, jāmin ārkārtas un pienācīgi pamatoti apstākļi, kas neļauj sniegt atbalstu budžeta atbalsta formā. Ja budžeta atbalsta nosacījumi nav ievēroti, jāsniedz to pasākumu apraksts, kas tiks veikti, lai nodrošinātu, ka tiek izveidoti apstākļi budžeta atbalstam.

B DAĻA:   TERITORIĀLĀ PROGRAMMA

6. nodaļa:   Teritoriālā programma

Šajā nodaļā ietverta AZT teritoriālā programma, kas ir balstīta uz stratēģisko analīzi un pilnībā tai atbilst. Teritoriālā programma ir VPD neatņemama sastāvdaļa, un tajā jābūt šādām sadaļām:

A IESPĒJA:   NOZARU POLITIKAS ATBALSTA PROGRAMMA

Identifikācija

Sadaļa

 

Kopējās izmaksas

Precizēt: EK ieguldījums un vajadzības gadījumā tās AZT ieguldījums, kas saņem atbalstu (un citi donori)

Atbalsta metode/pārvaldības veids

Nozaru politikas atbalsta programma:

Nozares budžeta atbalsts (īstenojot centralizētu vadību),

Kopējs fonds (centralizēts (tiešs vai netiešs)/decentralizēts/vai kopīga pārvaldība),

Projekta pieeja (centralizēta (tieša vai netieša)/decentralizēta/vai kopīga pārvaldība).

DAC kods

 

Nozare

 

1.   Pamatojums un AZT konteksts

Ekonomiskā un sociālā situācija

Galvenie secinājumi pēc makroekonomiskās situācijas analīzes, jo īpaši vidējā un ilgtermiņa perspektīvā.

Ja budžeta atbalsts ir izmantots kā finansējuma līdzeklis, norādiet:

makroekonomisko situāciju: IKP struktūru; pēdējos ekonomiskos rādītājus un iespējamās tendences, tostarp IKP pieaugumu un inflāciju; valsts finanses, fiskālo deficītu, parādu apjomu un parādu summu; izdevumu daļu galvenajās nozarēs; kārtējo maksājumu bilanci un kapitāla maksājumu bilanci, rezerves; monetāro stāvokli; ārējā atbalsta lomu ekonomikā; attiecības ar Starptautisko valūtas fondu,

nabadzības profilu un tendences: reālā IKP uz vienu iedzīvotāju attīstība; atbilstība starp izaugsmes radītāju un uzdevumu samazināt nabadzību; nabadzības pārbaudes rezultāti; galveno sociālo rādītāju situācija salīdzinājumā ar citām valstīm; pēdējo gadu rādītāju attīstība (ja tie ir pieejami),

vai attiecīgie budžeta atbalsta kritēriji ir izpildīti, proti, vai makroekonomiskā situācija ir pietiekami stabila.

Atbalstāmo AZT sadarbības politika

Galvenā politika, stratēģiskās prioritātes un virzieni:

valsts attīstības politikas un stratēģijas galvenās iezīmes (pašreizējās situācijas analīze, politikas un stratēģijas deklarācija, rīcības plāns(-i), vidēja termiņa finanšu perspektīvas un budžets, rezultātu mērījumi, uzraudzība un novērtējums),

politikas un stratēģijas reālisms (piemēram, saistība starp izaugsmi un nabadzības samazināšanu, stratēģiskas orientācijas),

politikas un stratēģijas piederība valstij kopumā vai konkrētai ministrijai.

Valsts nozaru programma

Valsts nozaru programmas izcelsme un statuss:

nozaru politikas un nozaru budžeta novērtējuma galvenie rezultāti un tā vidējā termiņa finanšu perspektīvas (ja tās ir pieejamas), kā arī saistība ar teritoriāli stratēģisko stāvokli,

iestāžu resursu novērtējums,

nozaru politikas jomu un stratēģiju uzraudzības īstenošanas vispārējā sistēma.

Ja budžeta atbalsts ir izmantots kā finansējuma līdzeklis, norādiet galvenos valsts finanšu pārvaldības novērtējuma secinājumus:

esošās valsts finanšu pārvaldības sistēmas kvalitāte, ieskaitot specifiskus valsts finanšu pārvaldības nozaru jautājumus un reformas,

valsts finanšu pārvaldības uzlabojumu procesa novērtējums.

Ja tiek izmantots budžeta atbalsts, norādiet, vai ir izpildīti attiecīgie piešķiršanas kritēriji:

labi definēta nozaru politika, un

labi definēta programma valsts finanšu pārvaldības uzlabošanai.

Iegūtā pieredze

Atsauce uz pārskatiem, novērtējumiem, uzraudzības rezultātiem un attiecīgo iepriekšējo darbību izvērtējumiem.

Papildu darbības

Vispārējs pārskats par pašreizējām EK darbībām, citu finansētāju darbībām un/vai atbalsta saņēmējas AZT darbībām, kas papildina jau pastāvošās darbības.

Donoru koordinācija

Koordinācijas procesa ar AZT, kas saņem atbalstu, un/vai citiem donoriem, tostarp dalībvalstīm, apraksts.

2.   Apraksts

Mērķi un gaidāmie rezultāti

Valsts nozaru programmas mērķi un galvenie elementi un pašreizējās Nozaru politikas atbalsta programmas mērķi attiecībā uz šo programmu.

Sagaidāmie rezultāti no Valsts nozaru programmas un Nozaru politikas atbalsta programmas; īpašas darbības, kas sāktas saskaņā ar Nozaru politikas atbalsta programmu.

Ieinteresētās puses

Galveno ieinteresēto pušu, tostarp līdzekļu saņēmēju, apraksts; konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību un citiem partneriem; iestāžu resursu vietējā atbildība un iestāžu resursu novērtējums.

Riski un pieņēmumi

Galveno risku noteikšana un novēršanas pasākumu pārskats; elementi, kas norāda uz piedāvātās darbības ilgtspēju. Ja budžeta atbalsts ir izmantots kā finansējuma avots, jānorāda riski attiecībā uz piešķiršanas kritērijiem.

Saistītie jautājumi

Vides ilgtspēja, dzimumu līdztiesība, laba pārvaldība un cilvēktiesības.

3.   Īstenošanas jautājumi

Īstenošanas metode

Izvēlieties attiecīgo izvēli saskaņā ar izvēlēto finansējuma avotu:

centralizēta pārvaldība,

kopēja pārvaldība, parakstot nolīgumu ar starptautisku organizāciju,

decentralizēta pārvaldība, parakstot finanšu nolīgumu ar AZT (daļēji centralizētas īstenošanas gadījumā un daļēji decentralizēta īstenošanas gadījumā izmantojiet šo iespēju).

Publiskā iepirkuma procedūras un dotāciju piešķiršanas procedūras decentralizācijas gadījumā:

Komisija veic ex-ante publiskā iepirkuma kontroli līgumu slēgšanas procedūrām līgumiem virs EUR 50 000, un ex-post publiskā iepirkuma kontroli līgumiem zem EUR 50 000,

vai

Komisija veic ex ante publiskā iepirkuma kontroli līgumu slēgšanas procedūrām (pilnu decentralizāciju var izvēlēties tikai, ja pilnībā ir ievēroti Finanšu regulas decentralizācijas kritēriji).

Maksājumu decentralizācijas gadījumā (iespējams tikai publiskā iepirkuma procedūras attiecīgajiem nolīgumiem decentralizācijas gadījumā):

programmas tāmē maksājumi darbības izmaksām un par līgumiem ir decentralizēti attiecīgi šādām maksimālām summām:

Darbi

Piegādes

Pakalpojumi

Dotācijas

< EUR 300 000

< EUR 150 000

< EUR 200 000

≤ EUR 100 000

vai

maksājumi ir pilnībā decentralizēti (pilnu decentralizāciju var izvēlēties tikai, ja pilnībā ir ievēroti Finanšu regulas decentralizācijas kritēriji).

Publiskā iepirkuma līgumu un dotāciju piešķiršanas procedūras

Attiecībā uz darbībām, uz kurām attiecas EK procedūras, bez izmaiņām jāiekļauj šāds teksts: “Visi līgumi, ar kuriem īsteno darbības, jāpiešķir un jāīsteno saskaņā ar procedūrām un standarta dokumentiem, ko Komisija ir noteikusi un publicējusi, lai īstenotu ārējās operācijas, un kas ir spēkā minētās procedūras uzsākšanas brīdī.”

Ja nolīgumā ar starptautiskām organizācijām paredzēts izmantot tajā ietvertos noteikumus un procedūras, kas atbilst starptautisko standartu kopumam, bez izmaiņām iekļaujami: “Visi līgumi, ar kuriem īsteno darbības, jāpiešķir un jāīsteno saskaņā ar procedūrām un standarta dokumentiem, ko noteikusi un publicējusi attiecīgā starptautiskā organizācija.”

Ja piemēro noteikumus un procedūras, kas nav EK procedūras, šīs procedūras jāprecizē un tām jāatbilst finanšu regulā noteiktajiem kritērijiem.

Budžets un grafiks

Kopēja apjoma provizoriskais sadalījums atbilstoši galvenajiem komponentiem, iekļaujot novērtējumu, revīziju un pārredzamību. Attiecīgajā gadījumā norādiet arī tās AZT, kas saņem atbalstu, ieguldījumu pa budžeta pozīcijām un vai šis ieguldījums ir natūrā vai skaidrā naudā.

Ja iespējams norādiet finansējuma proporcijas, kas paredzētas dotācijām un iepirkuma līgumiem; līgumiem norādiet iepirkuma veidu (pakalpojumi, piegāde, darbi), dotācijām norādiet saņēmēja galveno kategoriju.

Vajadzības gadījumā norādiet iepirkuma procedūru vai iepirkuma konkursa provizorisko laiku.

Ja budžeta atbalsts ir izmantots kā finansējuma avots, vajadzības gadījumā norādiet provizorisku līdzekļu izmaksas grafiku pa mēnešiem, norādot atsevišķi noteiktās un mainīgās maksājuma daļas.

Norādiet darbības laiku mēnešos no finansējuma līguma parakstīšanas brīža (nolīgums vai cits īstenošanas līgums, ja nav parakstīts finanšu nolīgums).

Darbības uzraudzība un līdzekļu piešķiršanas kritēriji

Darbības uzraudzības kārtības apraksts.

Darbības rādītāji Nozaru politiku atbalsta programmai; atbilstība valdības kopējās nozaru politikas novērtējumam; darbības uzraudzības process; pārbaudes veidi; pasākumi, lai stiprinātu darbības mērījumus.

Ja par finansējuma līdzekli ir izvēlēts budžeta atbalsts vai kopfinansēšana, visu maksājumu piešķiršanas vispārējie nosacījumi; jomas, kurās būs definēti individuālu maksājumu piešķiršanas īpaši nosacījumi.

Jānosaka ieguldījumu, iznākumu, rezultātu un, cik iespējams, ietekmes rādītāji politikas jomām, uz kurām attiecas galvenā nozare. Radītājiem jāņem vērā SMART kritēriji (tiem jābūt konkrētiem, mērāmiem īstermiņā/vidējā termiņā, sasniedzamiem, reālistiskiem un ar noteiktu termiņu) un jāietver sākuma līmenis, mērķis un skaidrs termiņš, lai varētu veikt salīdzināšanu ikgadējās, termiņa starpposma un termiņa beigu pārskatīšanas brīdī.

Novērtēšana un revīzija

Novērtējumu apraksts (vidēja termiņa, galējais, ex post) un revīzijas pasākumi.

Paziņošana un pārredzamība

Paziņošana un pārredzamības darbību apraksts.

B IESPĒJA:   VISPĀRĒJĀ BUDŽETA ATBALSTS

Identifikācija

Sadaļa

 

Kopējās izmaksas

EK ieguldījums

Atbalsta metode/pārvaldības veids

Vispārējā budžeta atbalsts – centralizēta pārvaldība

DAC kods

 

Nozare

 

1.   Pamatojums un AZT konteksts

Ekonomiskā un sociālā situācija

Makroekonomiskā situācija: IKP struktūra; jaunākie ekonomiskie rādītāji, tostarp IKP pieaugums un inflācija; valsts finanses, fiskālais deficīts, parādu apjoms un parādu summa; izdevumu daļa galvenajās nozarēs; kārtējā maksājumu bilance un kapitāla maksājumu bilance, rezerves; monetārais stāvoklis; ārējā atbalsta loma ekonomikā; bijušo un sagaidāmo makroekonomisko mainīgo tendenču kopsavilkums; attiecību apraksts starp partnervalsti un Starptautisko valūtas fondu; jebkuri ar AZT saistīti makroekonomikas jautājumi;

Nabadzības profils un tendences: reālā IKP uz vienu iedzīvotāju attīstība; atbilstība starp izaugsmes radītāju un uzdevumu samazināt nabadzību; nabadzības pārbaudes rezultāti; galveno sociālo rādītāju situācija salīdzinājumā ar citām valstīm; pēdējo gadu rādītāju attīstība (ja tie ir pieejami).

Norādiet, ka attiecīgie budžeta atbalsta kritēriji ir izpildīti, proti, ka tiek īstenota uz stabilitāti orientēta makroekonomiskā politika, vai tā tiek ieviesta un šo politiku būtu jāatbalsta EK.

Sadarbības politika un atbalstāmās AZT stratēģija

Galvenā politika, stratēģiskās prioritātes un virzieni:

AZT politika un stratēģija:

AZT attīstības politikas un stratēģijas galvenās iezīmes (pašreizējās situācijas analīze, politikas un stratēģijas deklarācija, rīcības plāns(-i), vidēja termiņa finanšu perspektīvas un budžets, darbības rādītāju vērtēšana, uzraudzība un novērtējums),

politikas un stratēģijas reālisms (piemēram, saistība starp izaugsmi un nabadzības samazināšanu, stratēģiskas orientācijas),

vietējā atbildība par politiku un stratēģiju.

Darbības rādītāju vērtēšana: uzraudzības process, izmantojot darbības rādītājus, pēc kuriem vērtē sasniegumus un mērķus; atbilstība tūkstošgades attīstības mērķiem un politiskai un ekonomiskai virzībai uz ES; tādas programmas pastāvēšana, kas nodrošina izmantoto darbības rādītāju kvalitāti.

Norādiet, ka attiecīgie budžeta atbalsta kritēriji ir izpildīti, proti, ka tiek īstenota labi izstrādāta attīstības un reformu politika, vai tā tiek ieviesta un šo politiku būtu jāatbalsta EK.

Nozaru politikas (ja nepieciešams)

Prioritāro jomu galveno nozaru un nozaru politiku jomu, uz kuram šī programma attiecas, apraksts.

Valsts finansējums

Galvenie valsts finansējuma jautājumi divās galvenajās jomās:

Valsts finanšu pārvaldība:

esošās valsts finanšu pārvaldības sistēmas novērtējums,

valsts finanšu pārvaldības uzlabojumu procesa novērtējums, ieskaitot AZT iestāžu apņemšanos uzlabot valsts finanšu pārvaldības darbību; reformu stratēģijas atbilstība un īstenošanas pakāpe; jaudas attīstības programmu atbilstība un koordinācijas un īstenošanas pakāpe valsts finanšu pārvaldības jomā,

norādiet, vai attiecīgie budžeta atbalsta kritēriji ir izpildīti, proti, vai pastāv uzticama un atbilstoša programma valsts finanšu pārvaldības uzlabošanai.

Valsts budžeta un vidēja termiņa finanšu prognozes: budžeta atbalsta attiecība pret budžetu; budžeta veids un segums (ieskaitot budžeta ienākumu un izdevumu struktūru); atbilstība starp AZT politiku un budžeta piešķīrumiem un izdevumiem; budžeta stratēģija (iekļaujot fiskālo stabilitāti, parāda stabilitāti, budžeta noteikumus, finansēšanas stratēģijas); jebkurš darbs par samaksu, ikvienas vidēja termiņa perspektīvas statuss (ieskaitot segumu, integrācijas apjomu vai tās trūkumu ar budžeta procesu, pārorientēšanās apjomu saskaņā ar politikām un stratēģijām).

Iegūtā pieredze

Iegūtās pieredzes kopsavilkums, iekļaujot pārskatus, novērtējumus, uzraudzības rezultātus un attiecīgo iepriekšējo darbību izvērtējumus, kas attiecas uz konkrētu programmu.

Papildu darbības

Vispārējs pārskats par pašreizējām EK darbībām, citu finansētāju darbībām un/vai atbalsta saņēmējas AZT darbībām, kas papildina jau pastāvošās darbības.

Donoru koordinācija

Apraksts par koordinācijas procesu ar AZT un/vai citiem donoriem, jo īpaši dalībvalstīm.

2.   Apraksts

Mērķi

Vispārējie mērķi: atvasināti no AZT politikas un stratēģijas parasti attiecas uz plaša apjoma attīstības mērķiem un tūkstošgades attīstības mērķiem, kā izaugsme, nabadzības samazināšana, drošība un labas kaimiņattiecības, integrācija pasaules ekonomikā, ekonomiskas partnerattiecības.

Uzdevums (īpašs mērķis): atvasināts no AZT politikas un stratēģijas, attiecas uz vispārējās stratēģijas konkrētiem aspektiem. Tas bieži ir saistīts ar makroekonomiskās stabilitātes uzlabošanu, valsts finanšu pārvaldību, reformu īstenošanu, valsts un sociālo dienestu darba uzlabošanu.

Gaidāmie rezultāti un galvenās darbības

Gaidāmie rezultāti bieži ir saistīti ar valsts sektora labāku funkcionēšanu, kā arī preču un pakalpojumu, ko tās piegādā, kvalitāti, kā arī uzlabojumiem valsts politikas un valsts izdevumu jomā. Šīs preces un pakalpojumi būs tie, kas palīdzēs sasniegt vispārējos mērķus, piemēram, tos, kas minēti nabadzības samazināšanas un tūkstošgades attīstības mērķos.

Darbības attiecas uz jautājumiem, kas skar politikas dialogu, jaudas attīstīšanas pasākumus, budžeta atbalsta piešķiršanas nosacījumu uzraudzību. Līdzekļi (vai ieguldījumi) galvenokārt attieksies uz finanšu atbalstu, ko sniedz budžeta atbalsts, norādot šā atbalsta apjomu attiecībā pret galvenajiem makroekonomiskajiem mainīgajiem.

Ieinteresētās puses

Galveno ieinteresēto pušu, tostarp līdzekļu saņēmēju, apraksts; konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību un citiem partneriem; iestāžu resursu piederība un novērtējums.

Riski un pieņēmumi

Galveno risku noteikšana un novēršanas pasākumu pārskats, tostarp attiecībā uz piešķiršanas kritērijiem un novēršanas pasākumu pārskatu.

Saistītie jautājumi

Vides ilgtspēja, dzimumu līdztiesība, laba pārvaldība un cilvēktiesības.

3.   Īstenošanas jautājumi

Budžets un grafiks

Kopējais budžets un provizoriskais kalendārs piešķīrumiem pa mēnešiem, norādot atsevišķi noteiktās un mainīgās maksājuma daļas.

Darbības laiks mēnešos no finansējuma līguma parakstīšanas brīža.

Budžeta piešķīrumi papildu atbalsta pasākumiem.

Budžeta atbalsta veidi

Precizēt: tieši/netieši, konkrētam mērķim/vispārēji, vidēja termiņa/īstermiņa politika un stratēģija.

Publiskā iepirkuma līgumu un dotāciju piešķiršanas procedūras

Tikai papildu atbalsts kā tehniska palīdzība, revīzija, izvērtēšana. Bez izmaiņām jāiekļauj šāds teksts: “Visi līgumi, ar kuriem īsteno darbības, jāpiešķir un jāīsteno saskaņā ar procedūrām un standarta dokumentiem, ko Komisija ir noteikusi un publicējusi, lai īstenotu ārējās operācijas, un kas ir spēkā minētās procedūras uzsākšanas brīdī.”

Darbības uzraudzība un līdzekļu piešķiršanas kritēriji

Darbības uzraudzības kārtības apraksts, visu maksājumu piešķiršanas vispārējie nosacījumi, individuālu maksājumu piešķiršanas īpaši nosacījumi. Jānosaka ieguldījumu, iznākumu, rezultātu un, cik iespējams, ietekmes rādītāji politikas jomām, uz kurām attiecas galvenā nozare. Radītājiem jāņem vērā SMART kritēriji (tiem jābūt konkrētiem, mērāmiem īstermiņā/vidējā termiņā, sasniedzamiem, reālistiskiem un ar noteiktu termiņu) un jāietver sākuma līmenis, mērķis un skaidrs termiņš, lai nodrošinātu salīdzinājumus ikgadējās, termiņa starpposma un termiņa beigu pārskatīšanas brīdī.

Novērtēšana un revīzija

Novērtējumu apraksts (vidēja termiņa, galējais, ex post) un revīzijas pasākumi.

Paziņošana un pārredzamība

Paziņošana un pārredzamības darbību apraksts.

C IESPĒJA:   PROJEKTA PIEEJA

Identifikācija

Sadaļa

 

Kopējās izmaksas

Precizēt: EK ieguldījums un vajadzības gadījumā tās AZT ieguldījums, kas saņem atbalstu (un citi donori)

Atbalsta metode/pārvaldības veids

Projekta pieeja – centralizēta (tieša vai netieša)/decentralizēta/vai kopīga pārvaldība

DAC kods

 

Nozare

 

1.   Pamatojums

Nozares konteksts

Attiecīgās nozares vai tematiskās jomas raksturojums un politikas jomas (reģionālā līmenī) un galvenās problēmas, kuras šis projekts risinās.

Iegūtā pieredze

Atsauce uz pārskatiem, novērtējumiem, uzraudzības rezultātiem un attiecīgo iepriekšējo darbību izvērtējumi, kas attiecas uz šo specifisko projektu.

Papildu darbības

Vispārējs pārskats par pašreizējām EK darbībām, citu finansētāju darbībām un/vai atbalsta saņēmējas AZT darbībām, kas papildina jau pastāvošās.

Donoru koordinācija

Apraksts par koordinācijas procesu ar AZT un/vai citiem finansētājiem, jo īpaši dalībvalstīm.

2.   Apraksts

Mērķi

EK atbalsta vispārējie mērķi un nolūki (īpašs mērķis).

Gaidāmie rezultāti un galvenās darbības

Izvēlētā stratēģija to problēmu risināšanai, kuras projektā paredzēts risināt; gaidāmo rezultātu apraksts un norāde uz to, kā tie tiks sasniegti.

Ieinteresētās puses

Galveno ieinteresēto pušu, tostarp līdzekļu saņēmēju, apraksts; vajadzības gadījumā konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību un citiem partneriem; iestāžu resursu piederība un novērtējums.

Riski un pieņēmumi

Galveno risku noteikšana un novēršanas pasākumu pārskats, tostarp nosacījumi, kas jāievēro pirms īstenošanas vai tās laikā; elementi, kas norāda uz piedāvātās darbības ilgtspēju.

Saistītie jautājumi

Vides ilgtspēja, dzimumu līdztiesība, laba pārvaldība un cilvēktiesības.

3.   Īstenošanas jautājumi

Īstenošanas metode

Izvēlieties attiecīgo variantu saskaņā ar izvēlēto finansējuma avotu:

centralizēta vadība,

kopēja pārvaldība, parakstot nolīgumu ar starptautisku organizāciju,

decentralizēta pārvaldība, parakstot finanšu nolīgumu ar AZT (daļēji centralizētas īstenošanas gadījumā un daļēji decentralizēta īstenošana gadījumā izmantojiet šo iespēju).

Norādiet uzdevumus (iepirkuma un dotāciju piešķiršanas kārtība/maksājumi), kas ir paredzēti kā centralizēti vai decentralizēti, maksātāja vai līgumu slēdzošā iestāde vai iestādes.

Publiskā iepirkuma procedūras un dotāciju piešķiršanas procedūras decentralizācijas gadījumā:

Komisija veic ex-ante kontroli līgumu slēgšanas procedūrām līgumiem virs EUR 50 000, un ex-post kontroli līgumiem zem EUR 50 000,

vai

Komisija veic ex ante kontroli līgumu slēgšanas procedūrām (pilnu decentralizāciju var izvēlēties tikai, ja pilnībā ir ievēroti finanšu regulas decentralizācijas kritēriji).

Maksājumu decentralizācijas gadījumā (iespējams tikai publiskā iepirkuma procedūras attiecīgajiem nolīgumiem decentralizācijas gadījumā):

programmas tāmē maksājumi darbības izmaksām un par līgumiem ir decentralizēti attiecīgi šādām maksimālām summām:

Darbi

Piegādes

Pakalpojumi

Dotācijas

< EUR 300 000

< EUR 150 000

< EUR 200 000

≤ EUR 100 000

Vai

maksājumi ir pilnībā decentralizēti (pilnu decentralizāciju var izvēlēties tikai, ja pilnībā ir ievēroti finanšu regulas decentralizācijas kritēriji).

Publiskā iepirkuma līgumu un dotāciju piešķiršanas procedūras

Šīm darbībām, uz kurām attiecas EK procedūras, bez izmaiņām jāiekļauj šāds teksts: “Visi līgumi, ar kuriem īsteno darbības, jāpiešķir un jāīsteno saskaņā ar procedūrām un standarta dokumentiem, ko Komisija ir noteikusi un publicējusi, lai īstenotu ārējās operācijas, un kas ir spēkā minētās procedūras uzsākšanas brīdī.”

Ja nolīgums ar starptautiskām organizācijām paredz izmantot šajā nolīgumā ietvertos noteikumus un procedūras, kas atbilst starptautisko standartu kopumam, bez izmaiņām iekļauj šādu tekstu: “Visi nolīgumi, kas īsteno darbības, jāpiešķir un jāīsteno saskaņā ar procedūrām un standarta dokumentiem, ko noteikusi un publicējusi attiecīgā starptautiskā organizācija.”

Ja piemēro noteikumus un procedūras, kas nav EK procedūras, šīs procedūras jāprecizē un tām jāatbilst finanšu regulā noteiktajiem kritērijiem.

Budžets un grafiks

Kopējā apjoma provizoriskais sadalījums pēc galvenajiem komponentiem, iekļaujot novērtējumu, revīziju un pārredzamību. Vajadzības gadījumā norādiet arī AZT atbalsta saņēmējas ieguldījumu pa budžeta pozīcijām un norādiet, vai šis ieguldījums ir natūrā vai skaidrā naudā.

Ja iespējams, norādiet finansējuma proporcijas, kas paredzētas dotācijām un līgumiem; Līgumiem norādiet iepirkuma veidu (pakalpojumi, piegāde, darbi), dotācijām norādiet saņēmēja galveno kategoriju.

Vajadzības gadījumā norādiet iepirkuma procedūru vai iepirkuma konkursa provizorisko laiku.

Paredzētās darbības laiku mēnešos no finanšu nolīguma parakstīšanas brīža (nolīgums vai cits īstenošanas līgums, ja nav parakstīts finanšu nolīgums).

Darbības uzraudzība

Darbības uzraudzības kārtības apraksts; pārskats par progresa mērījumu indikatoru. Jānosaka ieguldījumu, iznākumu, rezultātu un, iespēju robežās, ietekmes rādītāji politikas jomām, uz kurām attiecas galvenā nozare. Radītājiem jāņem vērā SMART kritēriji (tiem jābūt konkrētiem, mērāmiem īstermiņā/vidējā termiņā, sasniedzamiem, reālistiskiem un ar noteiktu termiņu) un jāietver sākuma līmenis, mērķis un skaidrs termiņš, lai varētu veikt salīdzināšanu ikgadējās, termiņa starpposma un termiņa beigu pārskatīšanas brīdī.

Novērtēšana un revīzija

Novērtējumu apraksts (vidēja termiņa, galējais, ex post) un revīzijas pasākumi.

Paziņošanas un pārredzamība

Paziņošana un pārredzamības darbību apraksts.”


Top