Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0668

2007/668/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 25. jūnijs ) par dalībai līdzvērtīgām tiesībām un pienākumiem, ko Eiropas Kopiena pagaidu kārtā īsteno Pasaules Muitas organizācijā

OJ L 274, 18.10.2007, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 223 - 226

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/668/oj

18.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/11


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 25. jūnijs)

par dalībai līdzvērtīgām tiesībām un pienākumiem, ko Eiropas Kopiena pagaidu kārtā īsteno Pasaules Muitas organizācijā

(2007/668/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu kopā ar 300. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Padome 2001. gada 19. martā nolēma pilnvarot Komisiju Eiropas Kopienas vārdā veikt sarunas par Eiropas Kopienas pievienošanos Pasaules Muitas organizācijai (1).

(2)

Paredzams, ka Konvenciju, ar ko izveido Muitas sadarbības padomi, Pasaules Muitas organizācijas Padome savā 109./110. sanāksmē 2007. gada jūnijā grozīs, lai ļautu muitas vai ekonomikas savienībām, tostarp Eiropas Kopienai, kļūt par Pasaules Muitas organizācijas dalībniecēm.

(3)

Eiropas Kopienas dalībvalstīm būtu jāatbalsta grozījuma projekts, kas pēc tam, kad to būs pieņēmusi Pasaules Muitas organizācijas Padome, ļautu Kopienai pievienoties grozītajai konvencijai.

(4)

Pēc izpētes sarunām ar Pasaules Muitas organizāciju Eiropas Kopiena un Pasaules Muitas organizācija izskatīja iespēju Eiropas Kopienai izmantot tiesības un pienākumus, kas ir līdzvērtīgi Pasaules Muitas organizācijas dalībnieku tiesībām un pienākumiem, kamēr visi Pasaules Muitas organizācijas dalībnieki ratificē grozīto Konvenciju, ar ko izveido Muitas sadarbības padomi.

(5)

Sagaidāms, ka Eiropas Kopiena varēs uzņemties šīs tiesības un pienākumus saistībā ar Konvenciju, ar ko izveido Muitas sadarbības padomi, Kopienas kompetences jomās.

(6)

Eiropas Kopienas dalībvalstis saglabā savu statusu Pasaules Muitas organizācijā.

(7)

Gan Eiropas Kopienai, gan tās dalībvalstīm ir kompetence tajās jomās, uz kurām attiecas Konvencija, ar ko izveido Muitas sadarbības padomi.

(8)

Jautājumos, kas ietilpst Eiropas Kopienas kompetencē, jāizstrādā Eiropas Kopienas nostāja. Jautājumos, kas daļēji ietilpst Kopienas kompetencē, Eiropas Kopienas dalībvalstīm būtu jācenšas pieņemt kopēju nostāju, lai nodrošinātu vienotību Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu ārējā pārstāvībā.

(9)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Padomei būtu jāparedz, ka Eiropas Kopiena Pasaules Muitas organizācijā īsteno dalībai līdzvērtīgas tiesības un pienākumus, ietverot ikkgadējās iemaksas maksājumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

1.   Eiropas Kopienas dalībvalstis balso par Pasaules Muitas organizācijas Padomes lēmumu, saskaņā ar kuru Eiropas Kopienai pagaidu kārtā tiek piešķirtas tiesības, kas ir līdzvērtīgas Pasaules Muitas organizācijas dalībnieku tiesībām, ievērojot šajos lēmumos izklāstītos nosacījumus.

2.   Eiropas Kopiena pieņem tiesības un pienākumus, kas ir līdzvērtīgi Pasaules Muitas organizācijas dalībnieku tiesībām un pienākumiem, kā noteikts Pasaules Muitas organizācijas Padomes lēmumā, kamēr nav stājies spēkā grozījums Konvencijai, ar ko izveido Muitas sadarbības padomi.

3.   Eiropas Komisija ir pilnvarota paziņot Pasaules Muitas organizācijai, ka Eiropas Kopiena pieņem tiesības un pienākumus, kas ir līdzvērtīgi Pasaules Muitas organizācijas dalībnieku tiesībām un pienākumiem, un iesniegt Pasaules Muitas organizācijai prasīto kompetences deklarāciju, kā norādīts pielikumā.

4.   Eiropas Kopiena no 2007. gada 1. jūlija maksā Pasaules Muitas organizācijai ikgadēju iemaksu, lai stiprinātu Pasaules Muitas organizācijas darbu un segtu papildu administratīvos izdevumus.

Luksemburgā, 2007. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

A. SCHAVAN


(1)  Pasaules Muitas organizācija tika izveidota ar Konvenciju, ar ko izveido Muitas sadarbības padomi (parakstīta 1950. gada 15. decembrī). Konvencija stājās spēkā 1952. gadā. 1994. gadā Muitas sadarbības padome pieņēma darba nosaukumu “Pasaules Muitas organizācija”, lai skaidrāk atspoguļotu tās darbības jomu. Šobrīd Pasaules Muitas organizācijā ir 171 dalībnieks.


PIELIKUMS

Deklarācija par Eiropas Kopienas kompetenci jautājumos, uz kuriem attiecas Konvencija, ar ko izveido Muitas sadarbības padomi

Saskaņā ar grozīto Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu šajā deklarācijā ir izklāstīta kompetence, ko Eiropas Kopienas dalībvalstis ir nodevušas Eiropas Kopienai, tajos jautājumos, uz kuriem attiecas Konvencija, ar ko izveido Muitas sadarbības padomi.

Eiropas Kopiena paziņo, ka saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 131. līdz 134. pantu tai ir ekskluzīva kompetence kopējās tirdzniecības politikas jautājumos.

Eiropas Kopiena var slēgt starptautiskus nolīgumus visos gadījumos, kad jau izmantota iekšējā kompetence, lai pieņemtu pasākumus kopējo politikas jomu īstenošanai, vai ja starptautisks nolīgums ir vajadzīgs, lai sasniegtu kādu no Eiropas Kopienas mērķiem. Eiropas Kopienas ārējā kompetence ir ekskluzīva tiktāl, ciktāl starptautiskie nolīgumi skar Kopienas iekšējos noteikumus vai maina to darbības jomu. Šādos gadījumos ārējās vienošanās ar trešām valstīm vai starptautiskajām organizācijām slēdz nevis Eiropas Kopienas dalībvalstis, bet gan Eiropas Kopiena. To pasākumu saraksts, kurus Kopiena pieņēmusi muitas jautājumos, sniegts juridisko instrumentu sarakstā pielikumā šai deklarācijai.

Tās kompetences īstenošana, ko Eiropas Kopienas dalībvalstis atbilstīgi Līgumiem ir nodevušas Eiropas Kopienai, pēc savas būtības var nepārtraukti mainīties. Tādēļ Eiropas Kopiena rezervē sev tiesības pielāgot šo deklarāciju.

Pielikums

EK TIESĪBU AKTI

Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

Padomes 2003/231/EK Lēmums (2003. gada 17. marts) par Eiropas Kopienas pievienošanos Starptautiskās konvencijas par muitas procedūru vienkāršošanu un saskaņošanu (Kioto Konvencija) grozījumu protokolam

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/6/EK (2002. gada 18. februāris) par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri pienāk Kopienas dalībvalstu ostās un/vai atiet no tām

Padomes Lēmums 80/271/EEK (1979. gada 10. decembris) par daudzpusēju nolīgumu slēgšanu, kuri izriet no 1973.–1979. gada tirdzniecības sarunām (OV L 71, 17.3.1980., 1. lpp.)

Vairāki apvienotās komitejas lēmumi ar trešām valstīm, piemēram, 2006/343/EK: EK un Islandes Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 2/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko groza nolīguma Protokolu Nr. 3 par noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

Padomes Lēmums 87/369/EEK (1987. gada 7. aprīlis) par noslēgto Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un tās grozījumu protokolu

Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un Kopējo muitas tarifu

Komisijas Regula (EK) Nr. 1549/2006 (2006. gada 17. oktobris) par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un Kopējo muitas tarifu I pielikumā

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 26. un 133. pants

Padomes Regula (EK) Nr. 2505/96 (1996. gada 20. decembris), ar ko ievieš un nosaka Kopienas tarifu kvotu pārraudzību dažiem lauksaimniecības un rūpniecības produktiem, kā arī groza Regulu (EK) Nr. 3059/95, ar ko ievieš un nosaka Kopienas tarifu kvotu pārraudzību dažiem lauksaimniecības un rūpniecības produktiem (1996. gada pirmā sērija)

Padomes Regula (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis

Padomes Regula (EK) Nr. 2026/97 (1997. gada 6. oktobris) par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (ar grozījumiem)

Padomes Regula (EK) Nr. 3285/94 (1994. gada 22. decembris) par kopējiem importa noteikumiem un Regulas (EK) Nr. 518/94 atcelšanu (ar grozījumiem)

Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu

Padomes Regula (EEK) Nr. 3677/90 (1990. gada 13. decembris), ar kuru paredz pasākumus, kas jāveic, lai novērstu dažu vielu novirzīšanu narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3769/92 (1992. gada 21. decembris), ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3677/90, ar kuru paredz pasākumus, kas jāveic, lai novērstu dažu vielu novirzīšanu narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai

Padomes Regula (EK) Nr. 111/2005 (2004. gada 22. decembris), ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm

Padomes Regula (EK) Nr. 1383/2003 (2003. gada 22. jūlijs) par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1889/2005 (2005. gada 26. oktobris) par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2005 (2005. gada 13. aprīlis), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

1987. gada 20. maija Konvencija starp Eiropas Ekonomikas kopienu, Austrijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Somijas Republiku, Šveices Konfederāciju un Zviedrijas Karalisti par kopīgu tranzīta procedūru

Padomes Lēmums 93/329/EEK (1993. gada 15. marts), kas attiecas uz Konvencijas par pagaidu ievešanu noslēgšanu un par tās pielikumu atzīšanu


Top