Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1212

Komisijas Regula (EK) Nr. 1212/2007 ( 2007. gada 17. oktobris ), ar ko groza vairākas regulas attiecībā uz kombinētās nomenklatūras kodiem dažiem augļiem un dārzeņiem un dažiem augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem

OJ L 274, 18.10.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 15 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; Iesaist. atcelta ar 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1212/oj

18.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1212/2007

(2007. gada 17. oktobris),

ar ko groza vairākas regulas attiecībā uz kombinētās nomenklatūras kodiem dažiem augļiem un dārzeņiem un dažiem augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1979. gada 5. februāra Regulu (EEK) Nr. 234/79 par kopējā muitas tarifa nomenklatūras pielāgošanas procedūru attiecībā uz lauksaimniecības produktiem (1) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 17. oktobra Regulā (EK) Nr. 1549/2006, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (2), ir paredzēti kombinētās nomenklatūras grozījumi attiecībā uz dažiem augļiem un dārzeņiem, un augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem.

(2)

Regulas, ar kurām groza Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (3) I pielikumu, iepriekšējo gadu laikā arī ir ieviesušas grozījumus kombinētajā nomenklatūrā dažiem augļiem un dārzeņiem, un dažiem augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem; ne visi šie grozījumi ir iekļauti turpmākajās regulās, kuras reglamentē augļu un dārzeņu tirgus un augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopējo organizāciju: Padomes 1968. gada 12. marta Regula (EEK) Nr. 316/68, ar ko nosaka kvalitātes standartus svaigi grieztiem ziediem un svaigiem dekoratīviem zaļumiem (4), Komisijas 1994. gada 21. decembra Regula (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas režīma piemērošanai augļiem un dārzeņiem (5), Padomes 1996. gada 28. oktobra Regula (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopīgo organizāciju (6) un Komisijas 2003. gada 19. augusta Regula (EK) Nr. 1466/2003, ar ko nosaka tirdzniecības standartus artišokiem un groza Regulu (EK) Nr. 963/98 (7).

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regulas (EEK) Nr. 316/68, (EK) Nr. 3223/94, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1466/2003.

(4)

Šajā regulā paredzētie grozījumi jāpiemēro no 2007. gada 1. janvāra – no dienas, kad stājas spēkā Regula (EK) Nr. 1549/2006.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Dzīvu augu pārvaldības komitejas, Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas un Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 316/68 groza šādi.

1)

Regulas 1. panta 1. punktu groza šādi:

a)

pirmajā ievilkumā “Nr. 06.03 A” aizstāj ar “KN 0603”;

b)

otro ievilkumu aizstāj ar šādu tekstu:

“—

svaigi dekoratīvi zaļumi, zari un citas augu daļas, uz ko attiecas kopējā muitas tarifa apakšpozīcija KN 0604”;

2)

Regulas I pielikumā I punktā “Nr. 06.03 A” aizstāj ar “KN 0603”;

3)

Regulas II pielikumā I punktā “Nr. 06.04 A II” aizstāj ar “KN 0604”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 3223/94 pielikuma A daļā “ex 0709 10 00” aizstāj ar “ex 0709 90 80”.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktu groza šādi:

1)

a) punktā iedaļu “ex 0812” un “ex 0812 90 99” aizstāj ar “ex 0812 90 98”;

2)

b) punktā iedaļu “ex 2005” un “2005 90 10” aizstāj ar “2005 99 10”.

4. pants

Regulas (EK) Nr. 1466/2003 1. panta pirmajā daļā “0709 10 00” aizstāj ar “0709 90 80”.

5. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 17. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 34, 9.2.1979., 2. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3290/94 (OV L 349, 31.12.1994., 105. lpp.).

(2)  OV L 301, 31.10.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 733/2007 (OV L 169, 29.6.2007., 1. lpp.).

(4)  OV L 71, 21.3.1968., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 309/79 (OV L 42, 17.2.1979., 21. lpp.).

(5)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).

(6)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu.

(7)  OV L 210, 20.8.2003., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 907/2004 (OV L 163, 30.4.2004., 50. lpp.).


Top