Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0530

2007/530/Euratom: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 17. jūlijs ) par Eiropas augstākā līmeņa grupas izveidošanu kodoldrošības un kodolatkritumu apsaimniekošanas jautājumos (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 177 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/530/oj

27.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/44


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 17. jūlijs)

par Eiropas augstākā līmeņa grupas izveidošanu kodoldrošības un kodolatkritumu apsaimniekošanas jautājumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/530/Euratom)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 135. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Atomenerģijas Kopiena (Euratom) un tās dalībvalstis ir apņēmušās uzturēt un vēl vairāk paaugstināt kodoliekārtu drošību un izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību, kas jo īpaši atspoguļojas patlaban spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos, kuri pieņemti saskaņā ar Euratom Līguma 31. un 32. pantu, kā arī attiecīgajās Eiropadomes, Eiropas Parlamenta un Padomes, kā arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcijās un secinājumos.

(2)

Komisijas priekšlikums izveidot ES augstākā līmeņa grupu kodoldrošības un kodolatkritumu apsaimniekošanas jautājumos ar mandātu izveidot kopīgu izpratni un galu galā rezultātā arī izstrādāt papildu noteikumus šajās jomās ir apstiprināts 2007. gada 8.–9. marta Eiropadomes sanāksmē.

(3)

Augstākā līmeņa grupas darbā jāņem vērā Eiropas Savienības Padomes (Ekonomiskās un finansiālās attiecības) 2007. gada 8. maijā notikušās 2798. sanāksmes secinājumi, kuros uzskaitīti iespējamie pasākumi, pamatojoties uz Kodoldrošības darba grupas ziņojumiem, un tai jāizmanto pašreizējās starptautiskās sadarbības iespējas (piemēram, Konvencija par kodoldrošību, Kopējā konvencija, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Kodolenerģijas aģentūra, Rietumeiropas Kodolregulatoru asociācija).

(4)

Augstākā līmeņa darba grupā jāiekļauj kompetento ar kodoliekārtu drošību, kā arī ar izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošu apsaimniekošanu saistīto valstu reglamentējošo vai drošības iestāžu vadītāji. Komisijai tajā jānozīmē savs pārstāvis.

(5)

Augstākā līmeņa grupai regulāri jāinformē Eiropas Kodolenerģijas forums, kas ir plaša un daudzpusīga ieinteresēto personu diskusiju platforma visās ar kodolenerģiju saistītajās jomās. Tai jādod ieguldījums vienotai spēkā esošo noteikumu piemērošanai visās attiecīgajās dalībvalstīs.

(6)

Augstākā līmeņa darba grupai regulāri ir jāiesniedz Komisijai darbības pārskati, kā arī attiecīgos gadījumos arī ieteikumi, kas jānosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

(7)

Tāpēc ir jāizveido Augstākā līmeņa grupa un precīzi jānosaka tās pilnvaras un struktūra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek izveidota Eiropas augstākā līmeņa grupa kodoldrošības un kodolatkritumu apsaimniekošanas jautājumos (turpmāk tekstā “Augstākā līmeņa grupa”).

2. pants

Uzdevumi

Augstākā līmeņa grupa pēc pašas iniciatīvas vai pēc Komisijas pieprasījuma sniedz Komisijai padomus un palīdz pakāpeniski izveidot kopīgu izpratni un, iespējams, arī izstrādāt papildu noteikumus šādās jomās:

a)

kodoliekārtu drošība un

b)

izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošība.

Tā rosina valstu reglamentējošo iestāžu konsultācijas, darbības koordināciju un sadarbību.

3. pants

Sastāvs

1.   Augstākā līmeņa grupā ir 27 dalībvalstu pārstāvji, kuri ir kompetenti 2. pantā minētajās jomās, un viens Komisijas pārstāvis. Grupa var pieņemt lēmumus ar balsu vienkāršu vairākumu, lai paplašinātu tās biedru loku, tajā iekļaujot pārstāvju vietniekus.

Katra dalībvalsts izvirza vienu pārstāvi un vienu pārstāvja vietnieku. Grupas dalībnieki un viņu vietnieki ir amatā līdz brīdim, kad viņu vietā ieceļ citus.

2.   Augstākā līmeņa pārstāvi Komisija ieceļ sanāksmju apmeklēšanai un līdzdalībai augstākā līmeņa grupas debatēs. Komisijas pārstāvis ir līdztiesīgs grupas loceklis, un viņš piedalās visās tās sanāksmēs.

3.   Grupas locekļu vietā, kas kļūst nespējīgi grupā efektīvi iesaistīties jautājumu apspriešanā, ir no amata atkāpušies vai neievēro noteikumus, kas attiecas uz tās locekļiem, uz viņu pilnvaru termiņa atlikušo laiku var nomainīt ar citiem.

4.   Individuāli ieceltajiem locekļiem katru gadu jāparaksta saistības darboties un pieņemt lēmumus, kas ir publiskās interesēs, un deklarāciju, kurā norāda uz tādām interesēm vai to neesību, kas var ietekmēt viņu objektivitāti.

5.   Individuāli iecelto locekļu vārdus publicē Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

4. pants

Organizācija

1.   Augstākā līmeņa grupa ar vienkāršu balsu vairākumu kādu no tās locekļiem ievēlē par priekšsēdētāju.

2.   Augstākā līmeņa grupa var izveidot ekspertu darba grupas vai apakšgrupas konkrētu jautājumu izpētei, ievērojot grupas izstrādātos noteikumus. Tās jāizformē, tiklīdz uzdevums ir izpildīts.

3.   Komisija var apmeklēt visas šādu ekspertu darba grupu sanāksmes.

4.   Ekspertu grupas un tās apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās, ievērojot Komisijas noteiktās procedūras un termiņus. Komisija nodrošina sekretariāta pakalpojumus.

5.   Eksperti no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un ES kandidātvalstīm drīkst apmeklēt Augstākā līmeņa grupas sanāksmes kā novērotāji. Augstākā līmeņa grupa un Komisija var uzaicināt piedalīties tās sanāksmēs citus ekspertus un novērotājus.

6.   Augstākā līmeņa grupa ar vienprātīgu lēmumu pieņem tās reglamentu, bet gadījumos, kad vienprātīgu lēmumu pieņemt nav iespējams, lēmumu ar divu trešdaļu balsu vairākumu, kurā katrai dalībvalstij ir viena balss un kurš ir jāapstiprina Komisijai.

7.   Komisija nodrošina Aukstākā līmeņa grupas sekretariātu.

5. pants

Izdevumu segšana

Saskaņā ar Komisijā spēkā esošajiem noteikumiem Komisija atmaksā ceļa un uzturēšanās izdevumus, kas radušies saistībā ar Augstākā līmeņa grupas darbību, vienam pārstāvim no katras dalībvalsts.

Grupas locekļiem par veiktajiem pienākumiem atlīdzība netiek maksāta.

6. pants

Ziņošana

Augstākā līmeņa darba grupa ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā un pēc tam ik pēc diviem gadiem Komisijai iesniedz pārskatu par tās veiktajiem pasākumiem.

Komisija nosūta pārskatu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot atsauksmes.

7. pants

Pārredzamība

Augstākā līmeņa grupa atklātuma un pārredzamības gaisotnē plaši apspriežas ar visām ieinteresētajām personām un sabiedrību.

8. pants

Konfidencialitāte

Gadījumos, kad Komisija informē Augstākā līmeņa grupu par to, ka pieprasītais atzinums vai izvirzītais jautājums ir konfidenciāls, Grupas locekļu, novērotāju un jebkuru citu personu pienākums ir neizpaust informāciju, kuru viņi uzzinājuši, strādājot Augstākā līmeņa grupā vai tās darba grupās.

Komisijas pārstāvis šādos gadījumos drīkst pieprasīt, ka sanāksmēs piedalās tikai Augstākā līmeņa grupas locekļi.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 17. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Andris PIEBALGS


Top