Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0884

Komisijas Regula (EK) Nr. 884/2007 ( 2007. gada 26. jūlijs ) par ārkārtas pasākumiem, ar kuriem aptur krāsvielas E 128 Sarkanā 2G izmantošanu pārtikas produktos (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013; Atcelts ar 32011R1129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/884/oj

27.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 884/2007

(2007. gada 26. jūlijs)

par ārkārtas pasākumiem, ar kuriem aptur krāsvielas E 128 Sarkanā 2G izmantošanu pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. panta 1. punktu Komisija var apturēt tādas pārtikas laišanu tirgū vai izmantošanu, kas varētu radīt nopietnu risku cilvēku veselībai, ja šo risku nevar apmierinoši novērst ar attiecīgo dalībvalstu veiktajiem pasākumiem.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvas 94/36/EK par krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos (2), I pielikumā atļauj lietot krāsvielu E 128 Sarkanā 2G pārtikas produktos. Saskaņā ar šīs direktīvas IV pielikumu krāsvielu E 128 Sarkanā 2G ir atļauts lietot mājas desās ar minimālo graudaugu saturu 6 % un burgeru gaļā ar minimālo dārzeņu un/vai graudaugu saturu 4 %. Abos pārtikas produktos maksimālais atļautais krāsvielas daudzums ir 20 mg/kg.

(3)

Šīs krāsvielas lietošana ir atļauta, pamatojoties uz Pārtikas zinātniskās komitejas atzinumu, kas tika sniegts 1975. gada 27. jūnijā (3). Minētā komiteja noteica krāsvielas E 128 Sarkanā 2G pieļaujamo diennakts devu (ADI) 0,1 mg/kg no ķermeņa svara.

(4)

Visas pārtikas piedevas ir pastāvīgi jāuzrauga un vajadzības gadījumā atkārtoti jānovērtē, ņemot vērā mainīgos izmantošanas nosacījumus un jauno zinātnisko informāciju. Tā kā sākotnējie daudzu pārtikas piedevu novērtējumi tika veikti pirms vairākiem gadiem, Eiropas Komisija uzskatīja, ka jāveic visu atļauto pārtikas piedevu atkārtota sistemātiska novērtēšana, lai noteiktu, vai esošie drošuma novērtējumi joprojām ir spēkā. Tādēļ Komisija ir lūgusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) atkārtoti novērtēt visas pašreiz Eiropas Savienībā atļautās pārtikas piedevas.

(5)

Saistībā ar to EFSA ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām, aromatizētājiem, pārstrādes līdzekļiem un materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, atkārtoti novērtēja un 2007. gada 5. jūlijā pieņēma atzinumu (4) par krāsvielas E 128 Sarkanā 2G drošumu.

(6)

EFSA novērtējuma pamatā bija Eiropas Savienības Riska novērtējuma ziņojums (5) par anilīnu. Šajā ziņojumā ir secināts, ka anilīns ir jāuzskata par kancerogēnu vielu, attiecībā uz kuru nevar izslēgt genotoksiska mehānisma veidošanās iespēju. Tā kā krāsviela E 128 Sarkanā 2G viegli un plaši tiek metabolizēta par anilīnu, EFSA secināja, ka būtu lietderīgi uzskatīt minēto vielu par tādu, kura apdraud veselību. Tāpēc EFSA atsauca krāsvielas E 128 Sarkanā 2G pieļaujamo diennakts devu. Tomēr EFSA uzskatīja, ka attīstoties labākai izpratnei par mehānismu, kā anilīns izraisa audzēju, un ja vēlāk izrādītos, ka šis mehānisms darbojas, tikai sākot no zināmas robežvērtības, un/vai ka tas neattiecas uz cilvēku, atkal būtu jāveic jauna krāsvielas E 128 Sarkanā 2G atkārtota novērtēšana, lai to varētu izmantot kā pārtikas piedevu.

(7)

Uzskatot, ka jebkuru pārtikas piedevu var izmantot tikai tad, ja ir pieejami pierādījumi, ka tās izmantošana neapdraud veselību, Direktīva 94/36/EK ir jāgroza, lai aizliegtu krāsvielas E 128 Sarkanā 2G izmantošanu.

(8)

Līdz šo grozījumu veikšanai un, ņemot vērā to, ka krāsviela E 128 Sarkanā 2G var radīt nopietnu risku cilvēku veselībai un lai nodrošinātu Kopienas izraudzīto augsto veselības aizsardzības līmeni, ir lietderīgi nekavējoties apturēt krāsvielas E 128 Sarkanā 2G lietošanu pārtikā un krāsvielas E 128 Sarkanā 2G laišanu tirgū un ievešanu.

(9)

Saskaņā ar Direktīvu 94/36/EK krāsvielas E 128 Sarkanā 2G lietošana ir oficiāli atļauta visās dalībvalstīs. Tāpēc ir vajadzīgs Kopienas mēroga pasākums.

(10)

Komisija regulāri veiks atkārtotu šīs regulas pārskatīšanu, ņemot vērā jaunos zinātniskos faktus.

(11)

Ņemot vērā riska raksturu, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties.

(12)

Ņemot vērā tehniskos un ekonomiskos iemeslus, ir jānosaka pārejas periodi, lai tie attiektos uz mājas desām un burgeru gaļu, kas satur krāsvielu E 128 Sarkanā 2G, kuri tika laisti tirgū saskaņā ar Direktīvu 94/36/EK, kā arī uz sūtījumiem, kuri tika nosūtīti no trešām valstīm uz Kopienu pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Aptur krāsvielas E 128 Sarkanā 2G lietošanu pārtikā saskaņā ar Direktīvas 94/36/EK IV pielikuma noteikumiem.

2.   Aptur tādu pārtikas produktu laišanu tirgū, kuri satur krāsvielu E 128 Sarkanā 2G.

3.   Aptur tādu pārtikas produktu ievešanu, kuri satur krāsvielu E 128 Sarkanā 2G.

2. pants

1.   Neskarot 1. panta 2. punktu, mājas desas un burgeru gaļu, kas satur krāsvielu E 128 Sarkanā 2G, un kas ir laistas tirgū saskaņā ar Direktīvu 94/36/EK pirms šīs regulas stāšanās spēkā, var realizēt līdz “izlietot līdz” datumam vai minimālajam derīguma termiņam.

2.   Šīs regulas 1. pantu nepiemēro tādiem mājas desas un burgeru gaļas sūtījumiem, kas satur krāsvielu E 128 Sarkanā 2G, ja šādu pārtikas produktu importētājs var pierādīt, ka tie ir nosūtīti no attiecīgās trešās valsts un ir atradušies ceļā uz Kopienu pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp.).

(2)  OV L 237, 10.9.1994., 13. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(3)  SCF (1975). Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumi (1. sērija), 17., 19., 24. lpp.

(4)  EFSA (2007). EFSA ekspertu grupas jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām, aromatizētājiem, pārstrādes līdzekļiem un materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku (AFC), atzinums par pārtikas krāsvielu Sarkanā 2G (E 128) atkārtotu novērtējumu.

(5)  ECB, 2004., Eiropas Ķīmisko vielu birojs, Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības institūts. Eiropas Savienības Riska novērtējuma ziņojums par anilīnu. 50. sējums.


Top