EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0724

Komisijas Regula (EK) Nr. 724/2007 ( 2007. gada 27. februāris ), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā

OV L 165, 27.6.2007, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; Atcelts ar 32010R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/724/oj

27.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/2


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 724/2007

(2007. gada 27. februāris),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā (1)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 10. decembra Regulu (EEK) Nr. 3730/87, ar ko nosaka vispārīgos noteikumus pārtikas piegādei no intervences uzkrājumiem izraudzītām organizācijām izdalīšanai Kopienas vistrūcīgākajām personām (2), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc Kopienas paplašināšanās 1995. gada 1. janvārī un 2004. gada 1. maijā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3149/92 (3) netika izdarīti pielāgojumi, proti, tajā netika iekļautas norādes to jauno dalībvalstu valodās, kuras pievienojušās Kopienai minētajos datumos. Tādēļ jāiekļauj norādes attiecīgajās valodās.

(2)

Lai nodrošinātu atbilstību Komisijas Regulai (EK) Nr. 725/2007 (4), ar kuru saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai izdara pielāgojumus Regulā (EEK) Nr. 3149/92, šī regula jāpiemēro no 2007. gada 1. janvāra.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 3149/92.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 3149/92 groza šādi:

1)

Regulas 7. panta 5. punkta trešo daļu aizstāj ar šo:

“Piegādātājas valsts intervences aģentūras izsniegtajā nosūtīšanas deklarācijā ieraksta vienu no pielikumā minētajām norādēm.”

2)

Regulas pielikumā pievieno šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 27. februārī.

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 35. lpp.

(2)  OV L 352, 15.12.1987., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2535/95 (OV L 260, 31.10.1995., 3. lpp.).

(3)  OV L 313, 30.10.1992., 50. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 133/2006 (OV L 23, 27.1.2006., 11. lpp.).

(4)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 4. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Norādes, kas minētas 7. panta 5. punkta trešajā daļā

Spāņu valodā

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

Čehu valodā

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

Dāņu valodā

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

Vācu valodā

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

Igauņu valodā

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

Grieķu valodā

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

Angļu valodā

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

Franču valodā

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

Itāliešu valodā

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Latviešu valodā

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

Lietuviešu valodā

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

Ungāru valodā

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

Maltiešu valodā

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

Holandiešu valodā

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

Poļu valodā

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

Portugāļu valodā

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

Slovāku valodā

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

Slovēņu valodā

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

Somu valodā

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

Zviedru valodā

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”


Top