Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_106_R_0043_01

2007/241/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 27. marts ), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republikas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā
Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Korejas Republikas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

OJ L 106, 24.4.2007, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 381–388 (MT)

24.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/43


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 27. marts),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republikas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

(2007/241/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 170. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Korejas Republikas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā 2006. gada 22. novembrī tika parakstīts Kopienas vārdā, ņemot vērā tā iespējamu noslēgšanu vēlāk, saskaņā ar Padomes Lēmumu, lai parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republikas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (2).

(2)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Korejas Republikas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam (3).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Kopienas vārdā sniedz Nolīguma 12. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu (4).

Briselē, 2007. gada 27. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. STEINBRÜCK


(1)  2007. gada 1. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 44. lpp.

(3)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 44. lpp.

(4)  Nolīgums spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Korejas Republikas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

EIROPAS KOPIENA

(turpmāk – “Kopiena”) un

KOREJAS REPUBLIKAS VALDĪBA

(turpmāk – “Koreja”),

(abas kopā turpmāk tekstā – “Puses”),

ŅEMOT VĒRĀ, ka Kopiena un Koreja veic pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumus vairākās kopējas ieinteresētības jomās, un apzinoties zinātnisku atziņu straujo izplatīšanos un tās pozitīvo ietekmi uz divpusējas un starptautiskas sadarbības veicināšanu;

VĒLOTIES paplašināt zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības apjomu vairākās kopējas ieinteresētības jomās, veidojot produktīvu partnerību miermīlīgiem mērķiem un savstarpējam ieguvumam;

NORĀDOT, ka šāda sadarbība un šādas sadarbības rezultātu piemērošana veicinās Pušu ekonomisko un sociālo attīstību; un

VĒLOTIES radīt formālu pamatu vispārēju sadarbības pasākumu īstenošanai, lai stiprinātu Pušu sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis un principi

1.   Saskaņā ar šo nolīgumu Puses veicina, attīsta un sekmē sadarbības pasākumus zinātnes un tehnoloģiju jomā, kuri iecerēti miermīlīgiem mērķiem saskaņā ar šo nolīgumu un abu Pušu normatīvajiem aktiem.

2.   Sadarbības pasākumus atbilstīgi šim nolīgumam īsteno, pamatojoties uz šādiem principiem:

a)

abpusējs un salīdzināms ieguldījums un ieguvumi;

b)

savstarpēja pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu, projektu un iekārtu pieejamība otras Puses pētnieku apmeklējumu laikā;

c)

savlaicīga informācijas apmaiņa par jautājumiem, kas varētu attiekties uz sadarbības pasākumiem;

d)

uz zināšanām balstītas sabiedrības veicināšana Pušu ekonomiskās un sociālās attīstības labā; un

e)

intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība saskaņā ar šā nolīguma II pielikumu.

2. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

1)

“tieši sadarbības pasākumi” ir Pušu sadarbības pasākumi;

2)

“netieši sadarbības pasākumi” ir pasākumi, ko struktūras, kas veic uzņēmējdarbību Korejā un Kopienā, īsteno, Korejas struktūrām piedaloties Kopienas Pamatprogrammā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 166. pantu (turpmāk – “Pamatprogramma”) un struktūrām, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, piedaloties Korejas pētniecības programmās vai projektos zinātnes un tehnoloģiju jomā, kas līdzvērtīgas jomām, uz kurām attiecas Pamatprogramma;

3)

“sadarbības pasākumi” ir gan tiešie, gan netiešie sadarbības pasākumi;

4)

“struktūra” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izveidota saskaņā ar tās vietas tiesību aktiem, kur tā veic uzņēmējdarbību, vai Kopienas tiesību aktiem, kas ir tiesību subjekts un kam savā vārdā var būt jebkādas tiesības un pienākumi.

3. pants

Sadarbības pasākumi

1.   Saskaņā ar šo nolīgumu tiešie sadarbības pasākumi var būt arī:

a)

dažāda veida sanāksmes, tostarp ekspertu tikšanās, lai veiktu apspriešanos un informācijas apmaiņu par vispārīgiem vai specifiskiem zinātnes un tehnoloģiju tematiem un lai identificētu pētniecības un attīstības projektus un programmas, ko varētu īstenot sadarbojoties;

b)

informācijas apmaiņa par pasākumiem, politikas jomām, praksi, normatīvajiem aktiem attiecībā uz pētniecību un attīstību;

c)

zinātnieku, tehniskā personāla un citu ekspertu apmeklējumi un apmaiņas braucieni saistībā ar vispārīgiem vai specifiskiem tematiem;

d)

tādu sadarbības projektu un programmu īstenošana, par ko var lemt 6. pantā minētā Apvienotā komiteja, saskaņā ar Pušu attiecīgajiem normatīvajiem aktiem; un

e)

citi pasākumi zinātnes un tehnoloģiju jomā, par ko var lemt 6. pantā minētā Apvienotā komiteja, saskaņā ar Pušu attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

2.   Lai izstrādātu netiešus sadarbības pasākumus un ņemot šā nolīguma pielikumus, jebkura struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Korejā vai Kopienā, var piedalīties pētniecības programmās vai projektos, ko īsteno otra Puse un kas ir atvērti tās struktūrām, saskaņā ar Pušu attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

4. pants

Īstenošanas kārtība

1.   Puses var noslēgt īstenošanas vienošanās, precizējot saskaņā ar šo nolīgumu veiktos sadarbības pasākumus un to kārtību.

2.   Pušu zinātniski tehniskās sadarbības pasākumu īstenošanu katra Puse var deleģēt īpašām iestādēm, lai tās nepastarpināti īstenotu vai atbalstītu Pušu sadarbības pasākumus zinātnes un tehnoloģiju jomā.

3.   Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības pasākumus, par kuriem nav īpašu nolīgumu, kurus Puses ir ierosinājušas, izstrādājušas un veicinājušas un kuri ir sākti, bet nav pabeigti līdz šā nolīguma spēkā stāšanās dienai, iekļauj šajā nolīgumā no minētās dienas.

5. pants

Sadarbības veicināšana

1.   Ikviena Puse dara visu, lai struktūrām, kas veic sadarbības pasākumus atbilstīgi šim nolīgumam, nodrošinātu visu iespējamo aprīkojumu, tādējādi veicinot to pētnieku darbu un apmeklējumus, kuri piedalās šajos sadarbības pasākumos, un sadarbības pasākumiem vajadzīgo materiālu, datu un aprīkojuma ievešanu tās teritorijā un izvešanu no tās.

2.   Attiecībā uz sadarbības pasākumiem atbilstīgi šim nolīgumam Puses attiecīgos gadījumos un miermīlīgiem mērķiem var atļaut tajos piedalīties pētniekiem un organizācijām no visām ar pētniecību saistītām nozarēm, tostarp no privātā sektora.

6. pants

Apvienotā komiteja

1.   Šajā nolīgumā paredzēto sadarbības pasākumu koordinēšanu un veicināšanu no Korejas puses veic Korejas ministrijas, kas atbildīgas par zinātnes un tehnoloģiju jautājumiem, un no Kopienas puses – Eiropas Kopienu Komisijas dienesti (Zinātnes, pētniecības un attīstības ģenerāldirektorāts), kuri darbojas kā izpildaģentūras.

2.   Šā nolīguma efektīvas īstenošanas nolūkā izpildaģentūras izveido Apvienoto komiteju sadarbībai zinātnes un tehnikas jomā (turpmāk – “Apvienotā komiteja”). Apvienotajā komitejā ir Pušu oficiālie pārstāvji, un tās līdzpriekšsēdētāji ir abu Pušu pārstāvji. Apvienotā komiteja, savstarpēji vienojoties, pieņem savu reglamentu.

3.   Apvienotajai komitejai ir šādi uzdevumi:

1)

nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu par jautājumiem, kas skar politiku zinātnes un tehnoloģiju jomā;

2)

pārskatīt un apspriest sadarbības pasākumus un sasniegto atbilstīgi šim nolīgumam;

3)

sniegt Pusēm ieteikumus attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu, un tas var ietvert atbilstīgi šim nolīgumam veicamo sadarbības pasākumu apzināšanu un ierosināšanu un to īstenošanas veicināšanu;

4)

ziņot Pusēm par saskaņā ar šo nolīgumu veikto sadarbības pasākumu statusu, panākumiem un efektivitāti. Ziņojumu iesniedz ES un Korejas Apvienotajai komitejai saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības pamatnolīgumu.

4.   Apvienotās komitejas lēmumus pieņem, savstarpēji vienojoties.

5.   Izdevumus, kas rodas Apvienotās komitejas sanāksmju dalībniekiem, piemēram, transporta un uzturēšanās izdevumus, sedz attiecīgā Puse. Pārējos ar sanāksmēm saistītos izdevumus sedz uzņēmēja Puse.

6.   Apvienotā komiteja tiekas pārmaiņus Korejā un Kopienā, iepriekš savstarpēji vienojoties par tikšanos, vēlams – reizi gadā.

7. pants

Finansējums

1.   Šā nolīguma īstenošana ir atkarīga no atvēlēto līdzekļu pieejamības un katras Puses spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.   Atbilstīgi šim nolīgumam paredzēto sadarbības pasākumu izmaksas sedz, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos.

3.   Ja vienas Puses īpašas sadarbības shēmas nodrošina finansiālu atbalstu otras Puses dalībniekiem, tad visiem šādiem vienas Puses piešķīrumiem vai citiem ieguldījumiem otras Puses dalībniekiem, lai atbalstītu attiecīgos pasākumus, piešķir atbrīvojumu no nodokļiem un muitas nodokļa saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā katras Puses teritorijā laikā, kad tiek veikti šādi piešķīrumi vai citi ieguldījumi.

8. pants

Informācija un intelektuālā īpašuma tiesības

1.   Abas Puses, izmantojot ierastos kanālus un saskaņā ar to vispārējām procedūrām, var publiskot zinātniski tehnisku informāciju, kas nav patentēta un kas iegūta tiešos sadarbības pasākumos.

2.   Intelektuālā īpašuma tiesības un citas patentētas tiesības, kas rodas vai tiek ieviestas sadarbības pasākumu gaitā, kurus veic atbilstīgi šim nolīgumam, izmanto saskaņā ar šā nolīguma II pielikumu.

9. pants

Teritoriālā piemērošana

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un saskaņā ar minētajā Līgumā paredzētajiem nosacījumiem un, no otras puses, Korejas teritorijā. Tas neliedz veikt sadarbības pasākumus atklātā jūrā, kosmosā un trešo valstu teritorijā saskaņā ar starptautisko tiesību aktiem.

10. pants

Domstarpību izšķiršana

1.   Šis nolīgums neskar tiesības un pienākumus, kas paredzēti pastāvošos un/vai turpmākos sadarbības nolīgumos starp Pusēm vai starp jebkuras Kopienas dalībvalsts valdību un Korejas valdību.

2.   Visus jautājumus vai domstarpības saistībā ar šā nolīguma interpretāciju vai īstenošanu risina, Pusēm apspriežoties.

11. pants

Pielikumi

I pielikums (par dalības noteikumiem) un II pielikums (par intelektuālā īpašuma tiesībām) ir šā nolīguma sastāvdaļa.

12. pants

Stāšanās spēkā un izbeigšana

1.   Šis nolīgums stājas spēkā dienā, kad Puses apmainās ar diplomātiskajām notām, informējot viena otru par to, ka ir pabeigtas to attiecīgās iekšējās procedūras, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā.

2.   Šis nolīgums ir spēkā piecus gadus un turpina būt spēkā arī pēc tam, ja vien kāda no Pusēm to neizbeidz.

3.   Pirmā piecu gadu laikposma beigās vai jebkurā laikā pēc tam šo nolīgumu var izbeigt, vismaz sešus mēnešus iepriekš iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

4.   Ik pēc pieciem gadiem Puses var izvērtēt šā nolīguma ietekmi un pasākumus. Puses dara visu iespējamo, lai veicinātu otras Puses veiktu izvērtēšanu, un Puse, kas veic izvērtēšanu, informē otru Pusi par izvērtēšanas rezultātiem.

5.   Pēc Pušu vienošanās šo nolīgumu var grozīt, apmainoties ar diplomātiskām notām. Grozījumi stājas spēkā saskaņā ar to pašu 1. punktā minēto procedūru, ja vien Puses nevienojas citādi.

6.   Šā nolīguma izbeigšana neskar ne sadarbības pasākumus, kas sākti atbilstīgi šim nolīgumam, bet kas vēl nav pabeigti, izbeidzoties šim nolīgumam, ne arī jebkādas īpašas tiesības un pienākumus, kas iegūti atbilstīgi šā nolīguma pielikumiem.

TO APLIECINOT, personas, ko attiecīgi pilnvarojusi Eiropas Kopiena un Korejas Republikas valdība, ir parakstījušas šo nolīgumu.

Briselē, divos oriģināleksemplāros divi tūkstoši sestā gada divdesmit otrajā novembrī, angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un korejiešu valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Por el Gobierno de la República de Corea

Za vládu Korejské republiky

For Republikken Koreas regering

Für die Regierung der Republik Korea

Korea Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

For the Government of the Republic of Korea

Pour le gouvernement de la République de Corée

Per il governo della Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

A Koreai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Regering van de Republiek Korea

W imieniu Rządu Republiki Korei

Pelo Governo da República da Coreia

Za vládu Kórejskej republiky

Za Vlado Republike Koreje

Korean tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Koreas regerings vägnar

Image

Image

I PIELIKUMS

Dalības noteikumi attiecībā uz struktūrām, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Kopienā un Korejā

Atbilstīgi šim nolīgumam, ja kāda no Pusēm noslēdz līgumu ar otras Puses struktūru par netiešiem sadarbības pasākumiem, tad otra Puse pēc attiecīga lūguma cenšas sniegt saprātīgu un atbilstīgu palīdzību, kas pirmajai minētajai Pusei varētu būt vajadzīga vai lietderīga, lai netraucēti īstenotu šādu līgumu.

1.   NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ STRUKTŪRU, KAS VEIC UZŅĒMĒJDARBĪBU KOREJĀ, DALĪBU NETIEŠOS SADARBĪBAS PASĀKUMOS SASKAŅĀ AR KOPIENAS PĒTNIECĪBAS PAMATPROGRAMMU (TURPMĀK – “PAMATPROGRAMMA”)

a)

Juridiskas personas, kas veic uzņēmējdarbību Korejā, var piedalīties netiešos sadarbības pasākumos saskaņā ar Eiropas Kopienas Pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem, ievērojot nosacījumus un ierobežojumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā par noteikumiem, kā uzņēmumi, zinātniskās izpētes centri un akadēmiskās augstskolas piedalās Eiropas Kopienas Pamatprogrammas īstenošanā un pētījumu rezultātu izplatīšanā.

b)

Neskarot a) apakšpunktu, struktūras, kas veic uzņēmējdarbību Korejā, sadarbības pasākumos atbilstīgi Pamatprogrammai piedalās saskaņā ar noteikumiem.

2.   NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ STRUKTŪRU, KAS VEIC UZŅĒMĒJDARBĪBU EIROPAS KOPIENĀ, DALĪBU KOREJAS PĒTNIECĪBAS PROGRAMMĀS UN PROJEKTOS

a)

Struktūras, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, var piedalīties Korejas valdības finansētos pētniecības un attīstības projektos un programmās.

b)

Struktūras, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, piedalās Korejas pētniecības un attīstības projektos vai programmās saskaņā ar Korejas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem par dalību šādos projektos vai programmās.

II PIELIKUMS

Intelektuālā īpašuma tiesību piešķiršanas principi

1.   DEFINĪCIJA

Šajā nolīgumā jēdzienam “intelektuālais īpašums” ir tāda nozīme, kāda noteikta 2. pantā Konvencijā, ar kuru nodibina Pasaules intelektuālā īpašuma organizāciju un kura noslēgta Stokholmā, 1967. gada 14. jūlijā.

2.   PUŠU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS TIEŠOS SADARBĪBAS PASĀKUMOS

a)

Ja vien Puses nav vienojušās citādi, turpmāk izklāstītos noteikumus piemēro attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, izņemot autortiesības un blakustiesības, ko Puses radījušas, veicot tiešos sadarbības pasākumus saskaņā ar šā nolīguma 3. panta 1. punktu:

1)

Pusei, kura rada intelektuālo īpašumu, ir neierobežotas īpašumtiesības. Ja intelektuālais īpašums ir radīts kopīgi un ja nav iespējams noteikt katras Puses attiecīgo darba daļu, Pusēm ir kopējas intelektuālā īpašuma tiesības;

2)

Puse, kurai pieder intelektuālais īpašums, piešķir otrai Pusei piekļuves tiesības, lai veiktu jebkādus tiešos sadarbības pasākumus. Šādas piekļuves tiesības piešķir bez atlīdzības.

b)

Ja vien Puses nav vienojušās citādi, Pušu autortiesībām un blakustiesībām piemēro šādus noteikumus:

1)

ja kāda no Pusēm kādā žurnālā, rakstā, ziņojumā, grāmatā vai citur, tostarp videokasetēs un programmatūrā, publisko zinātniskus vai tehniskus datus, informāciju vai rezultātus, kas ir atbilstīgi šim nolīgumam veiktu sadarbības pasākumu rezultāts vai kas radušies saistībā ar tiem, attiecīgā Puse dara visu iespējamo, lai, visās valstīs, kur pieejama autortiesību aizsardzība, otras Puses labā panāktu neekskluzīvu, neatsaucamu bezmaksas licenci tulkot, reproducēt, adaptēt, pārraidīt un publiski izplatīt šādus darbus;

2)

uz visām publiski izplatītām darbu kopijām, kuras aizsargā ar autortiesībām atbilstoši b) punkta 1) apakšpunktam, norāda autora(-u) vārdu(-us)/nosaukumu(-us), ja vien autors(-i) nav nepārprotami prasījis(-uši) savu vārdu nepieminēt. Uz materiāliem jābūt skaidri redzamam apstiprinājumam par abu Pušu kopīgi sniegto atbalstu.

c)

Ja vien Puses nav vienojušās citādi, Pušu informācija, kurai noteikts ierobežotas pieejamības statuss, piemēro šādus noteikumus:

1)

darot zināmu otrai pusei informāciju, kas vajadzīga tiešu sadarbības pasākumu veikšanai, Puses norāda, kādai informācijai tās vēlas piemērot ierobežotas pieejamības statusu;

2)

informācijas saņēmēja Puse var – īpašiem šā nolīguma īstenošanas mērķiem – uz savu atbildību ierobežotas pieejamības informāciju nodot savām aģentūrām vai personām, kas šajās aģentūrās strādā;

3)

ar tās Puses iepriekšēju rakstisku piekrišanu, kura sniedz ierobežotas pieejamības informāciju, saņēmēja Puse var šādu ierobežotas pieejamības informāciju izplatīt plašāk, nekā paredzēts c) punkta 2. apakšpunktā. Puses sadarbojas, izstrādājot procedūras, kā pieprasīt un saņemt iepriekšēju rakstisku piekrišanu šādai plašākai izplatīšanai, un katra Puse šādu piekrišanu sniedz tiktāl, ciktāl to pieļauj tās normatīvie akti;

4)

informācija, kas izplatīta semināros, apspriedēs, darbinieku norīkojumos un izmantojot iekārtas saskaņā ar šo nolīgumu, ir konfidenciāla, ja, paziņojot šādu informāciju, tās sniedzējs lūdz saņēmēju ievērot informācijas konfidencialitātes vai ierobežotas pieejamības statusu atbilstīgi c) punkta 1. apakšpunktam;

5)

ja viena Puse konstatē, ka tā nevarēs vai, pamatoti spriežot, varbūtēji nevarēs ievērot 2. panta c) punktā paredzētos informācijas izplatīšanas ierobežojumus un nosacījumus, tā tūlīt informē otru Pusi. Puses pēc tam apspriežas, lai noteiktu atbilstīgu rīcības plānu.

3.   PUŠU STRUKTŪRU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS NETIEŠOS SADARBĪBAS PASĀKUMOS

a)

Puses nodrošina to, lai vienas Puses struktūras, kas piedalās otras Puses īstenotās pētniecības un attīstības programmās, intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī no šādas dalības izrietošās blakustiesības un pienākumi atbilstu attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajām konvencijām, tostarp Līgumam par intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem saistībā ar tirdzniecību, Marrākešas Līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidi 1.C pielikumam, kā arī 1971. gada 24. jūlija Parīzes Aktam, kas pievienots Bernes Konvencijai par literāru un mākslas darbu aizsardzību, un 1967. gada 14. jūlija Stokholmas Aktam, kas pievienots Parīzes Konvencijai par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

b)

Puses nodrošina to, ka saskaņā ar to attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vienas Puses struktūrām, kas piedalās otras Puses īstenotās pētniecības un attīstības programmās, ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz intelektuālo īpašumu, kā otras Puses struktūrām tajā pašā netiešajā sadarbības pasākumā.


Top