Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0021

Komisijas Direktīva 2007/21/EK ( 2007. gada 10. aprīlis ), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz termiņa beigu datumu darbīgo vielu azoksistrobīna, imazalila, krezoksimmetila, spiroksamīna, azimsulfurona, proheksadiona kalcija un fluroksipīra iekļaušanai I pielikumā (Dokuments attiecas uz EEZ )

OJ L 97, 12.4.2007, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 285–289 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/21/oj

12.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/42


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/21/EK

(2007. gada 10. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz termiņa beigu datumu darbīgo vielu azoksistrobīna, imazalila, krezoksimmetila, spiroksamīna, azimsulfurona, proheksadiona kalcija un fluroksipīra iekļaušanai I pielikumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļāva azoksistrobīnu līdz 2008. gada 1. jūlijam ar Komisijas Direktīvu 98/47/EK (2), imazalilu līdz 2008. gada 31. decembrim ar Komisijas Direktīvu 97/73/EK (3), krezoksimmetilu līdz 2009. gada 31. janvārim ar Komisijas Direktīvu 1999/1/EK (4), spiroksamīnu līdz 2009. gada 1. septembrim ar Komisijas Direktīvu 1999/73/EK (5), azimsulfuronu līdz 2009. gada 1. oktobrim ar Komisijas Direktīvu 1999/80/EK (6), proheksadiona kalciju līdz 2010. gada 20. oktobrim ar Komisijas Direktīvu 2000/50/EK (7) un fluroksipīru līdz 2010. gada 30. novembrim ar Komisijas Direktīvu 2000/10/EK (8).

(2)

Pēc pieprasījuma darbīgās vielas iekļaušanu var atjaunot, ja iesniedz pieteikumu vēlākais divus gadus pirms attiecīgā ieraksta termiņa beigām. Komisija ir saņēmusi pieprasījumus atjaunot visu iepriekš minēto vielu iekļaušanu.

(3)

Komisijai būs jānosaka sīki noteikumi par tādas papildu informācijas iesniegšanu un novērtēšanu, kas vajadzīga, lai atjaunotu iekļaušanu I pielikumā. Tāpēc ir pamats atjaunot iepriekš minēto darbīgo vielu iekļaušanu I pielikumā uz laikposmu, kas vajadzīgs, lai pieteikuma iesniedzēji varētu sagatavot pieteikumus un Komisija varētu noorganizēt to novērtēšanu un pieņemt lēmumu.

(4)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvu 91/414/EEK.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 12. decembra pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstu, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Tās piemēro šos noteikumus no 2007. gada 13. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šī norāde.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 10. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/6/EK (OV L 43, 15.2.2007., 13. lpp.).

(2)  OV L 191, 7.7.1998., 50. lpp.

(3)  OV L 353, 24.12.1997., 26. lpp.

(4)  OV L 21, 28.1.1999., 21. lpp.

(5)  OV L 206, 5.8.1999., 16. lpp.; labojums: OV L 221, 21.8.1999., 19. lpp.

(6)  OV L 210, 10.8.1999., 13. lpp.

(7)  OV L 198, 4.8.2000., 39. lpp.

(8)  OV L 57, 2.3.2000., 28. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. rindu aizstāj ar šādām rindām:

“1.

Imazalils

CAS Nr. 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC Nr. 335

(±)-1-(β-aliloksi-2,4-dihlorfeniletil)imidazols vai (±)-alil l-(2,4-dihlorfenil)-2-imidazol-l-iletilēteris

975 g/kg

1999. gada 1. janvāris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Turpmāk norādītie konkrētie nosacījumi ir piemērojami šādai lietošanai:

augļu, dārzeņu un kartupeļu apstrāde pēc ražas novākšanas ir atļauta tikai tad, ja ir pieejama atbilstīga dezaktivācijas sistēma vai arī ja apdraudējuma novērtējums dalībvalstij, kura izsniedz atļauju, ir parādījis, ka apstrādes šķīduma izsmidzināšana nerada nepieņemamu apdraudējumu videi, un jo īpaši ūdens organismiem,

kartupeļu apstrāde pēc ražas novākšanas ir atļauta tikai tad, ja apdraudējuma novērtējums dalībvalstij, kura izsniedz atļauju, ir parādījis, ka no apstrādātiem kartupeļiem iegūtu apstrādes atkritumu izplatīšana nerada nepieņemamu apdraudējumu ūdens organismiem,

var lietot uz brīvā dabā augošajiem lapaugiem tikai tad, ja apdraudējuma novērtējums dalībvalstij, kura izsniedz atļauju, ir parādījis, ka šāds lietojums nerada nepieņemamu apdraudējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika precizēts: 1997. gada 11. jūlijs.

2.

Azoksistrobīns

CAS Nr. 131860-33-8

CIPAC Nr. 571

Metil-(E)-2-{2[6-(2-ciānfenoksi)pirimidīn-4-iloksi] fenil}}-3-meto-ksiakrilāts

930 g/kg (Z izomērs nepārsniedz 25 g/kg)

1998. gada 1. jūlijs

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi vienotajiem principiem, jāpievērš īpaša uzmanība ietekmei uz ūdens organismiem. Atļauju piešķiršanas nosacījumos jāietver atbilstoši risku mazināšanas pasākumi.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika precizēts: 1998. gada 22. aprīlis.

3.

Krezoksimmetils

CAS Nr. 143390-89-0

CIPAC Nr. 568

Metil (E)-2-metoksi-imino-2-[2-(o-toliloksimetil) fenil] acetāts

910 g/kg

1999. gada 1. februāris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi vienotajiem principiem, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību gruntsūdeņu aizsardzībai mazāk aizsargātos apstākļos.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika precizēts: 1998. gada 16. oktobris.

4.

Spiroksamīns

CAS Nr. 1181134-30-8

CIPAC Nr. 572

(8-terc-butil-l,4-dioksa-spiro [4.5] dekan-2-ilmetil)-etilpropilamīns

940 g/kg (diastereomēri A un B kopā)

1999. gada 1. septembris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi vienotajiem principiem, dalībvalstīm:

jāpievērš īpaša uzmanība operatoru drošībai un jānodrošina, lai atļauju piešķiršanas nosacījumos ietvertu atbilstošus aizsargpasākumus,

un

jāpievērš īpaša uzmanība ietekmei uz ūdens organismiem un jānodrošina, lai atļauju piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietvertu risku mazināšanas pasākumus.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika precizēts: 1999. gada 12. maijs.

5.

Azimsulfurons

CAS Nr. 120162-55-2

CIPAC Nr. 584

l-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsulfonil]-urīnviela

980 g/kg

1999. gada 1. oktobris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Nedrīkst atļaut izsmidzināšanu no gaisa.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi vienotajiem principiem, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība ietekmei uz ūdens organismiem un sauszemes blakussugu augiem un jānodrošina, lai atļauju piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietvertu risku mazināšanas pasākumus (piemēram, rīsu audzēšanā minimālie ūdens aizturēšanas periodi pirms novākšanas).

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika precizēts: 1999. gada 2. jūlijs.

6.

Fluroksipīrs

CAS Nr. 69377-81-7

CIPAC Nr. 431

4-amino-3,5-dihlor-6-fluor-2-piridiloksietiķskābe

950 g/kg

2000. gada 1. decembris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu.

Pieņemot lēmumus atbilstīgi vienotajiem principiem, dalībvalstīm:

jāņem vērā pārskata ziņojuma 7. punktā prasītā papildinformācija,

jāpievērš īpaša uzmanība gruntsūdeņu aizsardzībai,

jāpievērš īpaša uzmanība ietekmei uz ūdens organismiem un jānodrošina, lai atļauju piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietvertu risku mazināšanas pasākumus.

Ja pieprasītie papildu izmēģinājumi un informācija, kas norādīta pārskata ziņojuma 7. punktā, nav iesniegta līdz 2000. gada 1. decembrim, dalībvalstis par to informē Komisiju.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika precizēts: 1999. gada 30. novembris.

8.

Proheksadiona kalcijs

CAS Nr. 127277-53-6

CIPAC Nr. 567

Kalcija 3,5-diokso-4-pro-pionilcikloheksānkarboksilāts

890 g/kg

2000. gada 1. oktobris

2011. gada 31. decembris

Var atļaut lietot tikai kā augu augšanas regulatoru.

Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksmes datums, kurā pārskata ziņojums tika precizēts: 2000. gada 16. jūnijs.”


Top