Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1670

Komisijas Regula (EK) Nr. 1670/2006 ( 2006. gada 10. novembris ), ar ko nosaka dažus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz koriģēto kompensāciju noteikšanu un piešķiršanu par labību, ko eksportē dažu alkoholisko dzērienu veidā (Kodificēta versija)

OJ L 312, 11.11.2006, p. 33–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 874–886 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 278 - 285
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 278 - 285
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 155 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1670/oj

11.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1670/2006

(2006. gada 10. novembris),

ar ko nosaka dažus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz koriģēto kompensāciju noteikšanu un piešķiršanu par labību, ko eksportē dažu alkoholisko dzērienu veidā

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 18. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka eiro agromonetāro režīmu (2), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1993. gada 15. oktobra Regula (EEK) Nr. 2825/93, ar ko nosaka dažus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1766/92 attiecībā uz koriģēto kompensāciju noteikšanu un piešķiršanu par labību, ko eksportē dažu alkoholisko dzērienu veidā (3) ir vairākas reizes būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 16. pantā ir paredzēts, ka, ciktāl ir nepieciešams ņemt vērā dažas īpašas no labības iegūtu alkoholisko dzērienu ražošanas pazīmes, eksporta kompensāciju piešķiršanas kritērijus drīkst pielāgot šai konkrētajai situācijai. Var izrādīties nepieciešams paredzēt šādus pielāgojumus dažiem alkoholiskajiem dzērieniem, ja, no vienas puses, labības cena eksporta brīdī nav saistīta ar labības cenu ražošanas brīdī un, no otras puses, gala produkts veidojas no vairāku produktu maisījuma, tā ka ir kļuvis neiespējami noteikt to labības identitāti, kura ir ietverta eksportam paredzētajā gala produktā, vēl jo vairāk tāpēc, ka šie alkoholiskie dzērieni ir pakļauti obligātai vismaz trīs gadus ilgai nogatavināšanai.

(3)

Šāda rakstura sarežģījumi ir radušies sevišķi attiecībā uz skotu viskiju, īru viskiju un spāņu viskiju.

(4)

Parastā kompensāciju sistēma, cik iespējams, ir jāpiemēro uz līdzīga pamata. Kompensācija līdz ar to ir jāizmaksā par tādu labību, kura atbilst Līguma 23. panta 2. punktā izklāstītajiem noteikumiem, izmaksājot to proporcionāli eksportēto alkoholisko dzērienu daudzumam. Šajā nolūkā šāds destilētas labības daudzums ir jāreizina ar vispārējo vienotas likmes koeficientu, kuru aprēķina, balstoties uz konkrēto dalībvalstu atsūtītās valsts statistikas datu pamata. Attiecība starp kopējo konkrēto eksportēto alkoholisko dzērienu daudzumu un kopējo pārdoto alkoholisko dzērienu daudzumu, šķiet, tiek aprēķināta uz vienkārša un godīga pamata. Ir jādefinē, ko ietver jēdzieni “kopējais eksportētais daudzums” un “kopējais tirgū izlaistais daudzums”. Lai noteiktu destilētās labības daudzumus un koeficientu, ir jāizslēdz daudzumi, kas ir pakļauti muitas procedūrai – ievešana pārstrādei.

(5)

Ir jāparedz koeficienta noregulēšana, it īpaši, lai nepieļautu iespēju, ka kompensāciju izmaksas veicina krājumu nenormālu palielināšanos.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. panta 3. punktā paredzēta iespēja diferencēt kompensāciju atkarībā no galamērķa. Šā iemesla dēļ ir jānosaka objektīvi kritēriji, pēc kuriem kompensācijas dažiem galamērķiem tiktu likvidētas.

(7)

Ir jānosaka diena, kurā tiks noteikta piemērojamā kompensācijas likme. Šī diena pirmām kārtām ir jāpiesaista laikam, kad labību nodod kontrolē, un daudzumiem, kas tiks destilēti vēlāk katrā fiskālajā destilācijas periodā. Pirms kompensācijas izmaksas ir jāiesniedz pierādījums destilācijas deklarācijas formā par to, ka labība ir destilēta. Šādā deklarācijā ir jābūt ietvertai informācijai, kas nepieciešama kompensāciju aprēķināšanai. Katra fiskālā destilācijas perioda pirmā diena var būt arī valūtas maiņas lauksaimniecības kursa noteicošā notikuma diena, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. pantam.

(8)

Šīs regulas mērķiem ir vajadzīgs reģistrēt, ka produkti ir izvesti no Kopienas teritorijas, un dažos gadījumos jāidentificē arī to galamērķis. Līdz ar to ir nepieciešams izmantot eksporta definīciju, kas izklāstīta Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi (5) un izmantot pierādījumus, kas noteikti Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulā (EK) Nr. 800/1999, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (6).

(9)

Lai noteiktu koeficientu, obligāti ir jāiesniedz pierādījumi, ka minētie alkoholisko dzērienu daudzumi ir eksportēti. Ir attiecīgi jāparedz, ka Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulas (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (7), 43. pants ir jāpiemēro tām precēm, kuras ieved atpakaļ Kopienas teritorijā, ja tiek izpildīti īpaši nosacījumi.

(10)

No dalībvalstīm ir jāpieprasa, lai tās nepieciešamo informāciju nodotu tālāk Komisijai.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas sniegto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo regulu nosaka sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju noteikšanai un piešķiršanai attiecībā uz labību, kas eksportēta alkoholisko dzērienu veidā, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1784/2003 16. pantā, un kam obligātais vismaz triju gadu nogatavināšanas periods ir daļa no ražošanas procesa.

2.   Komisijas Regula (EK) Nr. 1043/2005 (8) neattiecas uz 1. punktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ja vien šīs regulas 6. panta 1. punktā nav paredzēts citādi.

2. pants

Kompensācijas, kas minētas 1. pantā, var piešķirt par labību, kas atbilst Līguma 23. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un ko izmanto to alkoholisko dzērienu izgatavošanā, kuri atbilst KN kodiem 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82, 2208 30 88, kas ražoti saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 (9).

3. pants

Šajā regulā:

a)

“norādītais destilācijas periods” nozīmē periodu, kurš atbilst destilācijas periodam, par kuru ir vienojušies saņēmējs un muitas iestādes vai citas kompetentas iestādes, lai kontrolētu akcīzes nodokli (fiskālo periodu);

b)

“kopējais eksportētais daudzums” nozīmē alkoholisko dzērienu daudzumu, kas atbilst Līguma 23. panta 2. punkta noteikumiem un ir eksportēts uz galamērķi, kuram ir piemērojama eksporta kompensācija;

c)

“kopējais tirgū izlaistais daudzums” nozīmē alkoholisko dzērienu daudzumu, kas atbilst Līguma 23. panta 2. punkta noteikumiem un ir neatgriezeniski nosūtīts no ražošanas vai noliktavu telpām, lai pārdotu patēriņam;

d)

“nodots kontrolē” nozīmē tādu labības nodošanu muitas kontroles procedūrai, kas minēta 2. pantā, alkoholisko dzērienu ražošanai, vai šādas labības nodošanu tādai administratīvai procedūrai, kas piedāvā līdzvērtīgas garantijas.

4. pants

1.   Daudzums par kādu piešķir kompensāciju ir tas daudzums, kas nodots kontrolē un ko ir destilējuši tie, kuriem ir tiesības uz kompensāciju norādītajā destilācijas periodā, un kas novērtēts ar koeficientu, kuru katru gadu nosaka katrai konkrētajai dalībvalstij un kurš ir piemērojams visām konkrētajām dalībvalstīm, kam ir tiesības uz kompensācijas saņemšanu. Koeficients izsaka vidējo aritmētisko attiecību starp konkrēto alkoholisko dzērienu kopējo eksportēto daudzumu un kopējo tirgū izlaisto daudzumu, par pamatu ņemot tendenci, kas novērota par šiem daudzumiem tik gadu laikā, cik atbilst konkrētā alkoholiskā dzēriena vidējam nogatavināšanas periodam.

Lai noteiktu destilēto labības daudzumu un koeficientu, izslēdz daudzumus, kas ir pakļauti muitas procedūrai – ievešana pārstrādei.

Aprēķinot koeficientu, ir jāņem vērā izmaiņas kāda konkrētā alkoholiskā dzēriena krājumos.

Koeficients var mainīties atkarībā no izmantotās labības.

2.   Kompetentās iestādes ar regulāriem starplaikiem pārbauda faktiski eksportētos apjomus un krājuma apjomus.

5. pants

Koeficientu, kurš minēts 4. panta 1. punktā, nosaka katru gadu līdz 1. jūlijam.

To piemēro no 1. oktobra līdz nākamā gada 30. septembrim.

Koeficientu nosaka saskaņā ar dalībvalstu iesniegto informāciju par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim par gadiem pirms noteikšanas gada.

6. pants

1.   Piemērojamā kompensācijas likme ir tā, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta pirmo daļu.

2.   Kompensācijas likme un valūtas maiņas lauksaimniecības kurss ir likmes, kuras ir piemērojamas dienā, kad labība tiek nodota kontrolei.

Tomēr attiecībā uz daudzumiem, kas ir destilēti katrā no nākamajiem fiskālajiem destilācijas periodiem pēc perioda, kad notika nodošana kontrolei, ir piemērojamas tās likmes, kuras ir spēkā katra konkrētā fiskālā destilācijas perioda pirmajā dienā.

7. pants

1.   Ja situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības to diktē, tad dažiem galamērķiem kompensāciju izmaksas atceļ.

2.   Ja kompensāciju atceļ atbilstoši 1. punktam vai ja to ievieš no jauna un ja daži tirgi vairs neatbilst eksporta kompensācijas saņemšanas kritērijiem saskaņā ar Pievienošanās aktu vai nolīgumiem ar trešām valstīm, koriģē 4. panta 1. punktā minēto koeficientu. Šī korekcija atkarībā no apstākļiem paredz iekļaut vai izslēgt no kopējā eksportējamo preču daudzuma, ko izmanto koeficienta aprēķinos, to preču daudzumu, ko eksportē uz tirgiem, attiecībā uz kuriem ir atcelta vai no jauna ieviesta kompensācija. Koriģēto koeficientu piemēro no pirmās dienas destilācijas fiskālajā laikposmā, kas seko izmaiņām attiecīgo tirgu atbilsmei kompensāciju saņemšanas kritērijiem.

8. pants

Šajā regulā labību var aizvietot ar iesalu.

Tādā gadījumā koeficients iesala miežu ekvivalenta aprēķināšanai ir 1,30.

Tomēr, ja kontrolē nodotais iesals ir zaļais iesals ar mitruma saturu no 43 līdz 47 %, tad koeficients, lai aprēķinātu ekvivalentu iesala masu ar 7 % mitruma saturu, ir 0,57.

9. pants

1.   Tikai destilētājiem, kuri ir reģistrēti Kopienā, ir tiesības uz kompensācijas saņemšanu.

2.   Pirms katra fiskālā destilācijas perioda sākuma destilētājs iesniedz kompetentajām iestādēm deklarāciju, kurā ir ietverta visa informācija, kas nepieciešama kompensācijas noteikšanai, un jo īpaši, šāda:

a)

labības vai iesala apraksts saskaņā ar kopējo muitas tarifu nomenklatūru, kas nepieciešamības gadījumā ir sadalīts pēc viendabīgām preču partijām;

b)

produktu neto masa un mitruma saturs, sadalīts katrai preču partijai, kas minēta a) apakšpunktā;

c)

apstiprinājums, ka labība atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Līguma 23. panta 2. punktā;

d)

uzglabāšanas un destilācijas vieta.

Fiskālā destilācijas perioda laikā deklarāciju var papildināt ar jauniem datiem, lai būtu ņemti vērā lielāki vai mazāki faktiski destilētie daudzumi.

3.   Pēc katra fiskālā destilācijas perioda destilētājs nodod kompetentām iestādēm deklarāciju, turpmāk tekstā - “destilācijas deklarāciju”, kurā viņš apstiprina, ka konkrētajā destilācijas periodā viņš ir destilējis labību, kura ir ierakstīta 2. punktā minētajā deklarācijā; lai ražotu kādu no konkrētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, viņš norāda arī iegūto destilācijas produktu daudzumu. Šo deklarāciju apliecina iestāde, kas veic nodošanu kontrolē.

4.   Kompensācija tiek izmaksāta pēc tam, kad ir iesniegti pierādījumi, ka labība ir nodota kontrolei un ir destilēta.

5.   Labības svars, kas jāņem vērā, lai aprēķinātu maksājumu, ir tīrais svars, ja mitruma saturs nepārsniedz 15 %. Ja izmantotās labības mitruma saturs ir vairāk nekā 15 %, bet mazāk nekā 16 %, tad vērā ņemamais svars ir tīrais svars, samazināts par 1 %. Ja izmantotās labības mitruma saturs ir vairāk nekā 16 %, bet mazāk nekā 17 %, tad samazinājums ir 2 %. Ja izmantotās labības mitruma saturs ir vairāk nekā 17 %, tad samazinājums ir divi procenti par katru mitruma satura procentu virs 15 %.

Iesala svars, izņemot zaļā iesala svars, kas minēts 8. pantā, kurš jāņem vērā, lai aprēķinātu maksājumu, ir tīrais svars, ja mitruma saturs nepārsniedz 7 %. Ja izmantotā iesala mitruma daudzums ir vairāk nekā 7 %, bet ne vairāk kā 8 %, tad vērā ņemamais svars ir tīrais svars, samazināts par 1 %. Ja izmantotā iesala mitruma saturs ir vairāk nekā 8 %, tad samazinājums ir divi procenti par katru mitruma satura procentu virs 7 %.

Kopienas atsauces metode, lai noteiktu mitruma saturu labībā un iesalā, kas paredzēts šajā regulā minēto alkoholisko dzērienu ražošanai, ir metode, kas uzrādīta Komisijas Regulas (EK) Nr. 824/2000 (10) IV pielikumā.

10. pants

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai pārbaudītu 9. pantā minēto deklarāciju precizitāti un to deklarāciju precizitāti, kas skar labības fizisko parametru kontroli, destilācijas procesu un iegūtā destilācijas produkta izmantošanu.

11. pants

1.   Ražošanas blakusproduktus atbrīvo no kontroles, ja ir konstatēts, ka to daudzums nepārsniedz to blakusproduktu daudzumu, ko parasti iegūst.

2.   Kompensāciju nepiešķir, ja labība vai iesals nav veseli, nebojāti un pārdošanai derīgas kvalitātes.

12. pants

1.   Kompensāciju izmaksā tā dalībvalsts, kurā tiek pieņemtas 9. pantā minētās deklarācijas.

2.   Kompensāciju izmaksā tikai pēc tirgotāja rakstiska iesnieguma. Dalībvalstis drīkst paredzēt šim nolūkam īpašu veidlapu.

3.   Izņemot force majeure gadījumus, dokumenti, kas nepieciešami kompensācijas piešķiršanai, ir jānodod 12 mēnešu laikā no dienas, kad iestādes, kuras veic nodošanu kontrolei, pieņēma destilācijas deklarāciju, pretējā gadījumā tiesības uz kompensāciju tiek zaudētas.

4.   Ja koeficientu koriģē atbilstoši 7. panta 2. punktam, kompensācijas, kas nepareizi izmaksātas kopš dienas, kad sāk piemērot pielāgoto koeficientu, atmaksā to saņēmēji.

13. pants

1.   Piemērojot 4. pantu, iesniedz pierādījumus, ka alkoholisko dzērienu daudzums, kas atbilst Līguma 23. panta 2. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ir eksportēts.

2.   Piemērojamie pierādījumi ir tie, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 800/1999.

3.   Šajā regulā “eksports” nozīmē:

a)

eksportu Regulas (EEK) Nr. 2913/92 161. un 162. panta izpratnē

un

b)

piegādes galamērķiem, uz ko attiecas Regulas (EK) Nr. 800/1999 36. pants.

4.   Produktus, kuri ir novietoti pārtikas produktu noliktavā, kas ir apstiprināta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 40. pantu, arī uzskata par eksportētiem. Ja produkti ir ievietoti šādās noliktavās, mutatis mutandis piemēro iepriekš minētās regulas 40. līdz 43. pantu.

14. pants

1.   Alkoholiskos dzērienus uzskata par eksportētiem dienā, kad nokārtotas muitas eksporta formalitātes.

2.   Deklarācija, ko iesniedz pēc muitas eksporta formalitāšu nokārtošanas, ietver:

a)

alkoholisko dzērienu aprakstu saskaņā ar kombinēto nomenklatūru;

b)

eksportējamo alkoholisko dzērienu daudzumu, izteiktu tīra alkohola litros;

c)

alkoholisko dzērienu sastāva aprakstu vai citu norādi uz to, piemēram, par izmantoto labības veidu;

d)

izgatavotāju dalībvalsti.

3.   Piemērojot 2. punkta c) apakšpunktu, ja alkoholiskais dzēriens ir iegūts no dažādu veidu labības un tas veidojas no sekojošas šķirņu samaisīšanas, pietiek, ja to uzrāda deklarācijā.

15. pants

1.   13. pantā minētie pierādījumi par alkoholisko dzērienu daudzumu, kas uzskatāmi par eksportētiem, ir jāiesniedz norādītajām iestādēm sešu mēnešu laikā no datuma, kad tika nokārtotas muitas eksporta formalitātes.

2.   Ja pierādījumi nav iesniegti norādītajā laika periodā, par spīti eksportētāja labākajiem centieniem tos iegūt noteiktajā termiņā, drīkst piešķirt termiņa pagarinājumu, kas kopā nepārsniedz sešus mēnešus.

Tomēr, ja eksporta pierādījums tiek iesniegts ārpus laika perioda, kas dotu iespēju iekļaut eksporta operāciju to eksporta operāciju sarakstā, kas tiek veiktas tā paša kalendārā gada laikā, minēto eksporta operāciju apvieno ar eksporta operācijām, ko veic nākamā kalendārā gada laikā.

16. pants

1.   Ja tiek piemērota Kopienas tranzīta procedūra, tad 13. panta 1. punktā minētos dzērienus nodod Kopienas ārējā tranzīta procedūrai.

2.   Piemērojot Regulu (EEK) Nr. 2913/92, šīs regulas 13. panta 1. punktā minētos alkoholiskos dzērienus uzskata par precēm, attiecībā uz kurām ir nokārtotas visas eksporta kompensāciju piešķiršanai nepieciešamās muitas eksporta formalitātes. Šādus dzērienus nedrīkst laist brīvā apgrozībā, ja vien netiek atmaksāta summa, kas atbilst izmaksātajai eksporta kompensācijai.

17. pants

Ja tiek piemērots 7. pants, tad ir jāiesniedz arī pierādījums, ka konkrētie alkoholiskie dzērieni ir sasnieguši galamērķi, kuram tika noteikta kompensācija.

Šajā gadījumā pierādījums par ievešanu trešajā valstī, attiecībā uz kuru tiek piemērota kompensācija, ir tas pierādījums, kurš paredzēts Regulas (EK) Nr. 800/1999 15. un 16. pantā.

18. pants

1.   Attiecīgās dalībvalstis paziņo Komisijai to iestāžu vārdus un adreses, kuru kompetencē ir piemērot šo regulu.

2.   Attiecīgās dalībvalstis katru gadu līdz 16. jūlijam iesniedz Komisijai šādu informāciju:

a)

labības un iesala daudzumu, kas atbilst Līguma 23. panta 2. punkta noteikumiem un kas ir destilēti laika periodā no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim un ir sadalīti saskaņā ar kombinēto nomenklatūru;

b)

labības un iesala daudzumu, kas ir sadalīts saskaņā ar kombinēto nomenklatūru un kas tajā pašā laika periodā bija pakļauts muitas procedūrai – ievešanai pārstrādei;

c)

2. pantā minēto alkoholisko dzērienu daudzumu, kas ir sadalīti saskaņā ar 19. pantā minētajām kategorijām, ieskaitot gan tajā pašā laika periodā eksportēto, gan tirgū izlaisto daudzumu;

d)

alkoholisko dzērienu daudzumu, kas tika izgatavoti muitas procedūras – ievešanai pārstrādei ietvaros un eksportēti uz trešajām valstīm tajā pašā laika periodā un kas ir sadalīti saskaņā ar 19. pantā minētajām kategorijām;

e)

alkoholisko dzērienu daudzumu, kas ir krājumā iepriekšējā gada 31. decembrī, un daudzumus, kas ir izgatavoti tā perioda laikā.

3.   Attiecīgās dalībvalstis iesniedz Komisijai arī a) līdz d) apakšpunktā minēto informāciju, ja tā ir pieejama, par katru kalendāro ceturksni pirms 16. oktobra, 16. janvāra un 16. aprīļa.

4.   Pēc Komisijas pieprasījuma attiecīgās dalībvalstis nodrošina arī informāciju, kas vajadzīga 7. panta 2. punktā minētajai koeficienta korekcijai.

19. pants

18. pantā:

a)

“graudu viskijs” nozīmē viskiju, kas izgatavots no iesala un labības;

b)

“iesala viskijs” nozīmē viskiju, kas izgatavots tikai un vienīgi no iesala;

c)

“A kategorijas īru viskijs” nozīmē viskiju, kas izgatavots no iesala un labības, kur iesala ir mazāk nekā 30 %;

d)

“B kategorijas īru viskijs” nozīmē viskiju, kas izgatavots no miežiem un iesala, kur ir vismaz 30 % iesala;

e)

dažādu labības veidu, kas izmantoti 14. panta 3. punktā minēto alkoholisko dzērienu izgatavošanā, procentuālo sastāvu nosaka, pamatojoties uz dažādu to labības veidu kopējo daudzumu, kas izmantoti 2. pantā minēto alkoholisko dzērienu izgatavošanā.

20. pants

Regulu (EEK) Nr. 2825/93 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas II pielikumā.

21. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1633/2000 (OV L 187, 26.7.2000., 29. lpp.).

(4)  Skat. I pielikumu.

(5)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

(6)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 5. lpp.).

(7)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 410/2006 (OV L 71, 10.3.2006., 7. lpp.).

(8)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.

(9)  OV L 160, 12.6.1989., 1. lpp.

(10)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.


I PIELIKUMS

Atceltā regula ar sekojošiem grozījumiem

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2825/93

(OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 3098/94

(OV L 328, 20.12.1994., 12. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1633/2000

(OV L 187, 26.7.2000., 29. lpp.)


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EEK) Nr. 2825/93

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants, 1. punkts

4. pants, 1. punkts, pirmā un otrā daļa

4. pants, 2. punkts

4. pants, 1. punkts, trešā daļa

4. pants, 3. punkts

4. pants, 1. punkts, ceturtā daļa

4. pants, 4. punkts

4. pants, 2. punkts

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

10. pants

10. pants

11. pants

11. pants

12. pants

12. pants

13. pants, 1. un 2. punkts

13. pants, 1. un 2. punkts

13. pants, 3. punkts, ievadvārdi

13. pants, 3. punkts, ievadvārdi

13. pants, 3. punkts, pirmais ievilkums

13. pants, 3. punkts, a) apakšpunkts

13. pants, 3. punkts, otrais ievilkums

13. pants, 3. punkts, b) apakšpunkts

13. pants, 4. punkts

13. pants, 4. punkts

14. pants

14. pants

15. pants

15. pants

16. pants

16. pants

17. pants

17. pants

18. pants

18. pants

19. pants

19. pants

20. pants

20. pants

21. pants, pirmā daļa

21. pants

21. pants, otrā daļa

I pielikums

II pielikums


Top