Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1669

Komisijas Regula (EK) Nr. 1669/2006 ( 2006. gada 8. novembris ), ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 piemērošanas noteikumus attiecībā uz intervences režīmu liellopu gaļas sektorā (Kodificēta versija)

OJ L 312, 11.11.2006, p. 6–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 825–873 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 250 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 250 - 277

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2010; Atcelts ar 32009R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1669/oj

11.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1669/2006

(2006. gada 8. novembris),

ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 piemērošanas noteikumus attiecībā uz intervences režīmu liellopu gaļas sektorā

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 4. punktu un 41. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2000. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 562/2000, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 piemērošanu attiecībā uz liellopu gaļas iepirkšanu (2), ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1254/1999 27. panta 1. punkts saista valsts intervences uzsākšanu ar vidējo tirgus cenu dalībvalstī vai tās reģionā. Tādēļ jāizstrādā noteikumi tirgus cenu aprēķināšanai dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz šķirām, kas jālieto, un novērtējumu koeficientiem, kas jālieto šķiru konvertēšanai par kvalitātes šķiru R3, un attiecībā uz iepirkšanas uzsākšanas un pārtraukšanas mehānismu.

(3)

Atbilstīguma nosacījumiem jāizslēdz produkti, kas nav tipiski dalībvalsts ražojumi un neatbilst spēkā esošiem sanitārajiem un veterinārajiem noteikumiem, kā arī produkti, kas pārsniedz svaru, ko parasti pieprasa tirgum. Īrijā nopērkamo liellopu liemeņu atbilstību šķirai O3 būtu jāattiecina arī uz Ziemeļīriju, lai novērstu tās novirzes tirdzniecībā, kuras varētu traucēt liellopu gaļas tirgu minētajā Kopienas daļā.

(4)

Par atbilstīgo liemeņu identificēšanu būtu jānosaka īpaši noteikumi, kuros ir prasība katras liemeņa ceturtdaļas iekšpusē uzspiest kautuves numuru. Ja runa ir par noformējumu, tad liemeņi būtu jāizcērt vienādi, lai atvieglotu izcirtņu realizāciju, uzlabotu atkaulošanas kontroli un rezultātā nodrošinātu, ka izcirtņiem visā Kopienā ir vienāda definīcija. Šajā nolūkā liemeņi būtu jāizcērt precīzi, un to priekšējās ceturtdaļas un pakaļējās ceturtdaļas būtu jādefinē attiecīgi kā piecu ribu un astoņu ribu, lai līdz minimumam samazinātu atkaulotu izcirtņu un atgriezumu daudzumu, kā arī varētu vislabāk izmantot iegūtos produktus.

(5)

Lai novērstu spekulāciju, kas varētu radīt īstās tirgus situācijas traucējumus, būtu jādod iespēja ieinteresētajām pusēm, atsaucoties uz katru uzaicinājumu uz konkursu, iesniegt tikai vienu piedāvājumu attiecībā uz katru kategoriju. Lai novērstu viltotu nosaukumu lietošanu, “ieinteresētās puses” būtu jādefinē, ietverot tikai tādus uzņēmējus, kas to ekonomiskās darbības īpatnību dēļ tradicionāli ir iesaistīti intervencē.

(6)

Ņemot vērā piedāvājumu iesniegšanas jomā gūto pieredzi, būtu jāparedz noteikums par to, kā ieinteresētās puses piedalās konkursos, vajadzības gadījumā pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar intervences aģentūrām saskaņā ar nosacījumiem, kas jānosaka specifikācijās.

(7)

Būtu jāizstrādā precīzāki noteikumi par nodrošinājuma iemaksu skaidrā naudā, lai intervences aģentūras var pieņemt čeku garantijas.

(8)

Ievērojot aizliegumu izmantot jebkādu noteiktu riska materiālu un lai ņemtu vērā liellopu un teļa gaļas sektorā radušos izmaksu pieaugumu un ieņēmumu samazināšanos, vidējai tirgus cenai piemērojamais pieaugums, ko izmanto, lai noteiktu maksimālo iepirkšanas cenu, būtu jāpieskaņo lielākajai summai attiecīgajā laikā.

(9)

Ņemot vērā produktu piegādē gūto pieredzi, attiecībā uz produktu piegādi būtu jāatļauj intervences aģentūrām vajadzības gadījumā saīsināt produktu piegādes termiņu, lai novērstu to, ka dublē piegādes, kas attiecas uz diviem secīgiem uzaicinājumiem uz konkursu.

(10)

Pārkāpumu iespēja ir sevišķi liela, kad iepirktos liemeņus atkaulo sistemātiski. Tāpēc būtu jāpieprasa, lai intervences centru saldēšanas un izciršanas uzņēmumi būtu neatkarīgi no kautuvēm un attiecīgiem sekmīgiem pretendentiem. Lai novērstu jebkādas praktiskas grūtības, kas var rasties konkrētās dalībvalstīs, var atļaut atkāpes no šā principa ar noteikumu, ka atkaulotās gaļas daudzumus stingri ierobežo, un pārbaudes, kuras veic, pārņemot produktus, dod iespēju, cik iespējams, atkauloto gaļu izsekot un izslēgt manipulācijas ar to. Ņemot vērā jaunākos pētījumus, lielāka uzmanība jāveltī pārbaudēm attiecībā uz gaļā neatļautu vielu atliekām un jo īpaši attiecībā uz vielām ar hormonālu iedarbību.

(11)

Intervences aģentūras var pārņemt tikai tos produktus, kuru kvalitāte un noformējums atbilst Kopienas noteikumos noteiktajām prasībām. Pieredze rāda, ka būtu sīki jāizstrādā noteikumi par produktu pārņemšanu un kontrolēm. Jo īpaši būtu jāparedz, ka jāveic sākotnēja pārbaude kautuvē, lai jau sākumā novērstu iespēju iegūt neatbilstīgu gaļu. Lai uzlabotu piegādāto produktu pieņemšanas uzticamību, būtu jānodarbina kvalificētas amatpersonas, kuru objektivitāti garantē neatkarība no attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un periodiska rotācija. Būtu arī jāprecizē, kas minētajā pārbaudē jāpārbauda.

(12)

Ņemot vērā notikumus, kas saistīti ar govju sūkļveida encefalopātiju (BSE), kas lika atkaulot visu gaļu, tiktu atbrīvota uzglabāšanas vieta, kas vajadzīga, lai uzglabātu lielus daudzumus liellopu gaļas, kuru iepirktu, un tiktu atvieglota gaļas turpmāka realizācija.

(13)

Lai uzlabotu intervences aģentūru veiktās pārbaudes, pārņemot produktus, būtu skaidrāk jāizklāsta noteikumi par piemēroto procedūru, jo īpaši par partijas noteikšanu, sākotnējo pārbaudi un nopirkto produktu svara kontroli. Šajā nolūkā noteikumiem par iepirktās gaļas atkaulošanas kontroli un produktu noraidīšanu vajadzētu būt stingrākiem. Tas attiecas arī uz produktu pārbaudi produktu uzglabāšanas laikā.

(14)

Noteikumos, kas piemērojami liemeņiem, jo īpaši jānosaka liemeņu uzkāršanas veids un jāprecizē jebkuri novēršami bojājumi vai apstrāde, kas var pazemināt produktu komerciālo kvalitāti vai tos piesārņot.

(15)

Lai nodrošinātu, ka atkaulošanu veic pareizi, vienai vai vairākām ātrās saldēšanas iekārtām vajadzētu būt tuvumā pie izciršanas uzņēmumiem. Atkāpēm no šīs prasības vajadzētu būt minimālām. Būtu jāparedz nosacījumi, kas reglamentē pastāvīgu un ilgstošu atkaulošanas fizisku kontroli, jo īpaši pieprasot, lai tās veicēji būtu neatkarīgi, un nosakot veicamo pārbaužu minimālo skaitu.

(16)

Izcirtņu uzglabāšanas noteikumiem jābūt tādiem, lai izcirtņus varētu viegli identificēt. Šajā nolūkā valstu kompetentajām iestādēm jo īpaši jāveic vajadzīgie pasākumi attiecībā uz izsekojamību un uzglabāšanu, lai atvieglotu iepirkto produktu turpmāku realizāciju, ievērojot visas prasības attiecībā uz to dzīvnieku veselības stāvokli, no kuriem iegūst attiecīgos produktus. Turklāt, lai uzlabotu izcirtņu uzglabāšanu un vienkāršotu identificēšanu, iepakošana būtu jāstandartizē un izcirtņi būtu jāapzīmē ar to pilniem nosaukumiem vai Kopienas kodiem.

(17)

Noteikumi par iepakošanu kartona kārbās, uz paliktņiem un nodalījumos būtu jāsašaurina, lai atvieglotu identificēšanu un uzlabotu produktu saglabāšanu glabātuvē, lai pastiprināti apkarotu krāpšanu un lai uzlabotu piekļuvi produktiem nolūkā tos pārbaudīt un realizēt.

(18)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu un teļa gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

DARBĪBAS JOMA

1. pants

Darbības joma

Šī Regula nosaka piemērošanas noteikumus attiecībā uz intervences režīmu liellopu gaļas sektorā, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1254/1999 27. pantā.

II   NODAĻA

VALSTS IEPIRKUMI

1.   IEDAĻA

Vispārīgie noteikumi

2. pants

Intervences reģioni Apvienotajā Karalistē

Apvienotajā Karalistē ir divi intervences reģioni:

I reģions – Lielbritānija,

II reģions – Ziemeļīrija.

3. pants

Iepirkšanas konkursa kārtībā sākšana un pārtraukšana

Regulas (EK) Nr. 1254/1999 27. pantu piemēro saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

lai pārliecinātos, ka minētā panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti:

vidējā tirgus cenā attiecībā uz atbilstīgo kategoriju dalībvalstī vai tās reģionā ņem vērā cenas šķirām U, R un O, kas izteiktas kā šķira R3, dalībvalstī vai attiecīgā reģionā izmantojot šīs regulas I pielikumā noteiktos koeficientus,

vidējās tirgus cenas reģistrē saskaņā ar nosacījumiem un attiecībā uz šķirām, kas noteiktas Komisijas Regulā (EK) Nr. 295/96 (4),

vidējā tirgus cena attiecībā uz atbilstīgo kategoriju dalībvalstī vai tās reģionā ir otrajā ievilkumā minēto šķiru vidējā tirgus cena, kas minētajā dalībvalstī vai reģionā katrai kautuvei novērtēta proporcionāli;

b)

attiecībā uz konkrētu kategoriju un dalībvalsti vai tās reģionu lēmumus sākt iepirkšanu pieņem, pamatojoties uz divām visbiežāk reģistrētajām tirgus cenām nedēļā;

c)

attiecībā uz konkrētu kategoriju un dalībvalsti vai tās reģionu lēmumus pārtraukt iepirkšanu pieņem, pamatojoties uz visbiežāk reģistrētajām tirgus cenām nedēļā.

4. pants

Produktu atbilstīguma nosacījumi

1.   Var iepirkt produktus, kas uzskaitīti šīs regulas II pielikumā un atbilst šādām Padomes Regulas (EK) Nr. 1183/2006 (5) 4. panta 1. punktā noteiktām kategorijām:

a)

tādu nekastrētu jaunu vīriešu dzimuma dzīvnieku gaļu, kuri ir jaunāki par diviem gadiem (A kategorija);

b)

kastrētu dzīvnieku gaļu (C kategorija).

2.   Liemeņus un pusliemeņus var iepirkt tikai tad, ja:

a)

tiem ir veselības marķējums, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 (6) I pielikuma I sadaļas III nodaļā;

b)

tiem nav īpašību, kuru dēļ no tiem atvasināti produkti nav piemēroti uzglabāšanai un turpmākai izmantošanai;

c)

tie nav iegūti no dzīvniekiem, kas nokauti, veicot ārkārtas pasākumus;

d)

to izcelsme ir Kopienā Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (7) 39. panta nozīmē;

e)

tie ir iegūti no dzīvniekiem, kas audzēti atbilstīgi spēkā esošajām veterinārajām prasībām;

f)

radioaktivitātes līmenis tajos nepārsniedz maksimālo līmeni, ko pieļauj Kopienas noteikumi. Radioaktīvā piesārņojuma līmeni produktos kontrolē vienīgi tad, ja to prasa situācija, un tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams. Vajadzīgās kontroles ilgumu un jomu nosaka saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1254/1999 43. panta 2. punktā;

g)

liemeņi, no kuriem tie iegūti, nav smagāki par 340 kg.

3.   Liemeņus un pusliemeņus var iepirkt tikai tad, ja tie:

a)

vajadzības gadījumā pēc saciršanas ceturtdaļās uz attiecīgās puses rēķina noformēti saskaņā ar šīs regulas III pielikumu. Jāveic visu liemeņa daļu pārbaude, lai novērtētu atbilstību minētā pielikuma 2. punkta prasībām. Ja nav izpildītas kādas no minētajām prasībām, tad attiecīgos produktus noraida; ja ceturtdaļu noraida tāpēc, ka nav izpildīti noformēšanas nosacījumi, un jo īpaši, ja neapmierinošo noformējumu nevar uzlabot, ceturtdaļu pieņemot, tad noraida arī otras šā pusliemeņa ceturtdaļas iepirkšanu;

b)

klasificēti saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1183/2006 paredzēto Kopienas tabulu Intervences aģentūras noraida visus produktus, ko tās pēc rūpīgas visu liemeņa daļu pārbaudes neatzīst par klasificētiem saskaņā ar minēto tabulu;

c)

identificēti, pirmkārt, pēc marķējuma, kas norāda kategoriju, uzbūves klasi un tauku slāņa pakāpi un, otrkārt, pēc identifikācijas vai kaušanas numura. Marķējumam, kas norāda kategoriju, uzbūves klasi un tauku slāņa pakāpi jābūt pilnībā salasāmam un uzspiestam saskaņā ar valstu kompetento iestāžu apstiprinātu procedūru, izmantojot netoksisku, izturīgu, nenodzēšamu tinti. Burtiem un cipariem jābūt vismaz 2 cm augstiem. Pakaļējās ceturtdaļas jostas gabalu marķē ceturtā jostas skriemeļa līmenī, un priekšējo ceturtdaļu marķē apmēram 10 līdz 30 cm attālumā no krūšu kaula malas. Identifikācijas vai kaušanas numuru marķē katras ceturtdaļas iekšējās puses vidū, izmantojot intervences aģentūras atļautu zīmogu vai neizdzēšamu marķieri;

d)

marķēts saskaņā ar sistēmu, kas ieviesta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 (8).

5. pants

Intervences centri

1.   Dalībvalstis izraugās intervences centrus, lai nodrošinātu intervences pasākumu efektivitāti.

Iekārtām šajos centros jābūt tādām, lai varētu:

a)

pārņemt neatkaulotu gaļu;

b)

sasaldēt visu gaļu, kas jāsaglabā bez tālākas apstrādes;

c)

uzglabāt šādu gaļu tehniski apmierinošos apstākļos vismaz trīs mēnešus.

2.   Attiecībā uz neatkaulotu gaļu, kas paredzēta atkaulošanai, var izvēlēties tikai tādus intervences centrus, kuru izciršanas uzņēmumi un saldēšanas uzņēmumi nav saistīti ar kautuvi un/vai veiksmīgo pretendentu un kuri strādā, kurus vada un nokomplektē ar darbiniekiem neatkarīgi no kautuves un/vai veiksmīgā pretendenta.

Praktisku grūtību gadījumos dalībvalstis var atkāpties no pirmās daļas ar noteikumu, ka saskaņā ar 14. panta 5. punktu pieņemšanas laikā pastiprina kontroli.

2.   IEDAĻA

Konkurss un pārņemšana

6. pants

Konkursa atklāšana un slēgšana

1.   Paziņojumus par uzaicinājumu uz konkursu, tā grozījumiem un slēgšanu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ne vēlāk kā sestdienā pirms piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas.

2.   Publicējot uzaicinājumus uz konkursu, var noteikt minimālo cenu. Tādā gadījumā piedāvājumi, kuros piedāvāta zemāka cena par minimālo, nav pieņemami.

7. pants

Piedāvājumu iesniegšana un paziņošana

Laikā, uz kuru attiecas uzaicinājums uz konkursu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir plkst. 12 (pēc Briseles laika) katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā, izņemot augusta otro otrdienu un decembra ceturto otrdienu, kad piedāvājumu iesniegšana nenotiek. Ja otrdiena ir valsts svētki, tad termiņu pārceļ uz priekšu par 24 stundām. Intervences aģentūras paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem 24 stundu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8. pants

Konkursa nosacījumi

1.   Piedāvājumus var iesniegt tikai:

a)

liellopu kautuves, kas reģistrētas vai apstiprinātas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. panta nozīmē (9), neatkarīgi no to tiesiskā statusa, un

b)

mājlopu vai gaļas tirgotāji, kas veic kaušanu uz sava rēķina un kas ir iekļauti attiecīgās valsts PVN reģistrā.

2.   Atsaucoties uz uzaicinājumu uz konkursu, ieinteresētās puses iesniedz piedāvājumus attiecīgo dalībvalstu intervences aģentūrās, vai nu iesniedzot rakstisku priekšlikumu un saņemot apstiprinājumu par saņemšanu, vai izmantojot jebkuru citu intervences aģentūras pieņemtu rakstisku saziņas līdzekli un saņemot apstiprinājumu par saņemšanu.

Piedāvājumu iesniegšana var būt līgumu priekšmets ar noteikumiem, ko noteikušas intervences aģentūras un saskaņā ar to specifikācijām.

3.   Katrā uzaicinājumā uz konkursu ieinteresētās puses var iesniegt tikai vienu piedāvājumu attiecībā uz kategoriju.

Dalībvalstis nodrošina, ka pretendenti ir neatkarīgi cits no cita savā darba organizācijā, darbinieku izvēlē un rīcībā.

Ja ir nopietnas norādes par pretējo vai par to, ka piedāvājumi neatbilst saimnieciskiem faktiem, tad piedāvājumus uzskata par pieņemamiem tikai tad, ja pretendents iesniedz pietiekamus pierādījumus par atbilstību otrās daļas prasībām.

Ja konstatē, ka pretendents ir iesniedzis vairāk nekā vienu piedāvājumu, tad visus šā pretendenta piedāvājumus uzskata par nepieņemamiem.

4.   Piedāvājumos norāda:

a)

pretendenta vārdu/nosaukumu un adresi;

b)

tonnās izteiktu to kategoriju produktu piedāvāto daudzumu, kuras precizētas paziņojumā par uzaicinājumu uz konkursu;

c)

saskaņā ar 15. panta 3. punktu kotēto cenu, kas izteikta eiro par 100 kg R3 šķiras produktu, noapaļojot ne vairāk kā līdz divām decimālzīmēm.

5.   Piedāvājumi ir spēkā tikai tad, ja:

a)

tie attiecas vismaz uz 10 tonnām;

b)

tiem ir pievienotas pretendenta rakstiskas saistības izpildīt visus noteikumus, kas attiecas uz attiecīgo uzaicinājumu uz konkursu; un

c)

ir iesniegts pierādījums, ka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents iemaksājis 9. pantā paredzēto nodrošinājumu par attiecīgo piedāvājumu.

6.   Piedāvājumus nedrīkst atsaukt pēc 7. pantā precizētā iesniegšanas termiņa beigām.

7.   Piedāvājumi ir konfidenciāli.

9. pants

Nodrošinājums

1.   Piedāvājumu uzturēšana spēkā pēc to iesniegšanas termiņa beigām un produktu piegāde intervences aģentūras izraudzītajā glabātuvē 13. panta 2. punktā noteiktajā laikā ir pamatprasības, kuru izpildi nodrošina, iemaksājot nodrošinājumu EUR 30 par 100 kg.

Nodrošinājumu iemaksā intervences aģentūrā dalībvalstī, kurā iesniedz piedāvājumu.

2.   Nodrošinājumu iemaksā tikai skaidrā naudā, kā noteikts Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 (10) 13. pantā un 14. panta 1. un 3. punktā.

3.   Attiecībā uz piedāvājumiem, ko nepieņem, nodrošinājumu atmaksā, tiklīdz ir publicēti konkursa rezultāti.

Attiecībā uz piedāvājumiem, ko pieņem, nodrošinājumu atmaksā pēc produktu pārņemšanas, neierobežojot šīs regulas 14. panta 7. punktu.

10. pants

Piešķiršana

1.   Ņemot vērā pieteikumus, kas saņemti, pretendentiem atsaucoties uz katru uzaicinājumu uz konkursu, un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 43. panta 2. punktā paredzēto procedūru, maksimālo iepirkšanas cenu attiecībā uz šķiru R3 nosaka par kategoriju.

Lai atspoguļotu reģistrētās vidējās tirgus cenas, dalībvalsts vai tās reģions var noteikt dažādas cenas, ja tas vajadzīgs īpašu apstākļu dēļ.

2.   Var pieņemt lēmumu piešķiršanu neveikt.

3.   Ja kopējie piedāvātie daudzumi par cenu, kura ir vienāda ar maksimālo cenu vai zemāka par to, pārsniedz daudzumus, kas jāiepērk, tad piešķirtos daudzumus var samazināt attiecībā uz katru kategoriju, piemērojot samazinājuma koeficientus, ko var pakāpeniski palielināt, ja pastāv atšķirība starp cenu un piedāvātajiem daudzumiem.

Ja tas nepieciešams īpašu apstākļu dēļ, šādi samazinājuma koeficienti var būt dažādi dalībvalstīs vai to reģionos, lai nodrošinātu intervences mehānisma pareizu darbību.

11. pants

Maksimālā iepirkšanas cena

1.   Piedāvājumus neizskata, ja tajos piedāvātā cena ir augstāka par vidējo katrā dalībvalstī vai tās reģionā reģistrēto tirgus cenu pa kategorijām, ko konvertē par šķiru R3, izmantojot I pielikumā noteiktos koeficientus un pieskaitot EUR 10 par 100 kg liemeņa.

2.   Neskarot 1. punktu, piedāvājumus noraida, ja piedāvātā cena pārsniedz 10. pantā minēto maksimālo cenu attiecībā uz attiecīgo uzaicinājumu uz konkursu.

3.   Ja pretendentiem piešķirtā iepirkšanas cena pārsniedz 1. punktā minēto vidējo tirgus cenu, piešķirto cenu koriģē, to reizinot ar koeficientu, ko iegūst, piemērojot A formulu IV pielikumā. Tomēr minētais koeficients nedrīkst:

a)

būt lielāks par 1;

b)

samazināt piešķirto cenu vairāk kā par starpību starp šo cenu un vidējo tirgus cenu.

Ja dalībvalsts iegūst drošus datus un tai ir piemēroti pārbaudes līdzekļi, tad dalībvalsts var nolemt aprēķināt koeficientu katram pretendentam, izmantojot B formulu IV pielikumā.

4.   Tiesības un pienākumus, ko rada uzaicinājums uz konkursu, nevar nodot citiem.

12. pants

Iepirkšanas ierobežošana

Ja dalībvalstu intervences aģentūrām piedāvā vairāk gaļas, nekā tās spēj pārņemt tūlīt, tās var ierobežot iepirkšanu, nosakot daudzumus, ko tās var pārņemt savā teritorijā vai vienā intervences reģionā.

Šādu ierobežojumu gadījumā dalībvalstis nodrošina visām attiecīgajām pusēm vienlīdzīgas pieejas iespējas.

13. pants

Veiksmīgo pretendentu paziņošana un piegāde

1.   Intervences aģentūras tūlīt informē individuālos pretendentus par viņu rezultātiem konkursā.

Veiksmīgajiem pretendentiem intervences aģentūras tūlīt izsniedz numurētus piegādes rīkojumus, norādot:

a)

daudzumu, kas jāpiegādā;

b)

cenu, par kuru ir veikta piešķiršana;

c)

produktu piegādes grafiku;

d)

intervences centru vai centrus, uz kuriem jāpiegādā attiecīgie produkti.

2.   Veiksmīgie pretendenti produktus piegādā ne vēlāk kā 17 kalendāro dienu laikā pēc pirmās darbadienas, kas seko pēc to noteikumu publicēšanas, kuri nosaka maksimālo iepirkšanas cenu un liellopu gaļas daudzumus, kas jāiepērk.

Tomēr atkarībā no piešķirtā daudzuma Komisija var šo termiņu pagarināt par vienu nedēļu. Piegādes var sadalīt vairākās partijās. Turklāt, sastādot produktu piegādes grafiku, intervences aģentūras var šo termiņu samazināt ne vairāk kā līdz 14 kalendāra dienām.

14. pants

Pārņemšana

1.   Intervences aģentūras pārņem gaļu tai nonākot intervences centru izciršanas uzņēmuma svēršanas vietā.

Produktus piegādā 10 līdz 20 tonnu partijās. Tomēr daudzums var būt mazāks par 10 tonnām tikai tad, ja tas ir sākotnējā piedāvājuma beigu atlikums vai ja sākotnējais piedāvājums samazināts mazāks par 10 tonnām.

Intervences aģentūra pieņem un pārņem piegādātos produktus, pārbaudot to atbilstību prasībām, kas noteiktas šajā regulā. Atbilstību prasībām, kas noteiktas 4. panta 2. punkta e) apakšpunktā, un jo īpaši to, vai attiecīgajos produktos nav vielu, kuras aizliegtas saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/22/EK (11) 3. pantu un 4. panta 1. punktu, pārbauda, analizējot paraugu, kura lielumu un ņemšanu nosaka attiecīgie tiesību akti, kas attiecas uz veterināriju.

2.   Ja tieši pirms kraušanas uz kautuves kravas platformas un transportēšanas uz intervences centru neveic nekādu sākotnēju pārbaudi, tad pusliemeņus identificē šādi:

a)

ja tos marķē vienkārši, tad marķējumam jāatbilst 4. panta 3. punkta c) apakšpunkta prasībām, un noformē dokumentu, kurā norāda attiecīgā pusliemeņa identifikācijas vai kaušanas numuru un kaušanas dienu;

b)

ja tos turklāt etiķetē, tad etiķetēm jāatbilst Komisijas Regulas (EEK) Nr. 344/91 (12) 1. panta 2., 3. un 4. punkta prasībām.

Ja pusliemeņus sacērt ceturtdaļās, tad to veic saskaņā ar šīs regulas III pielikumu. Pieņemšanas nolūkā ceturtdaļas pārņemšanas laikā sagrupē pēc liemeņa vai pusliemeņa. Ja pirms pārvešanas uz intervences centru pusliemeņi nav sacirsti ceturtdaļās, tad tos sacērt pēc atvešanas saskaņā ar III pielikumu.

Pieņemšanas punktā katru ceturtdaļu identificē pēc etiķetes, kas atbilst Regulas (EEK) Nr. 344/91 1. panta 2., 3. un 4. punkta prasībām. Etiķetē norāda arī ceturtdaļas svaru un līguma numuru. Etiķetes nostiprina tieši uz priekšējās ceturtdaļas un pakaļējās ceturtdaļas apakšpleca/apakšstilba cīpslām vai uz priekšējās ceturtdaļas kakla saites cīpslas un pakaļējās ceturtdaļas sāna, neizmantojot metāla vai plastmasas lentes.

Pieņemšana ir saistīta ar katras piegādātās ceturtdaļas noformējuma, klasifikācijas, svara un etiķetējuma sistemātisku pārbaudi. Pārbauda arī katra liemeņa vienas pakaļējās ceturtdaļas temperatūru. Jo īpaši nepieņem liemeni, ja tā svars pārsniedz 4. panta 2. punkta g) apakšpunktā noteikto maksimālo svaru.

3.   Sākotnējo pārbaudi var veikt tūlīt pirms kraušanas uz paliktņa kautuvē, un tā attiecas uz pusliemeņu masu, klasifikāciju, noformējumu un temperatūru. Nevienu liemeni nepieņem, ja tā svars pārsniedz 4. panta 2. punkta g) apakšpunktā noteikto maksimālo svaru. Noraidītos produktus atbilstīgi marķē, un tos nedrīkst atkārtoti piedāvāt sākotnējai pārbaudei vai pieņemšanai.

Šādas pārbaudes, ko nosaka intervences aģentūra, attiecas uz pusliemeņu sūtījumiem, kuri nepārsniedz 20 tonnas. Tomēr, ja piedāvā ceturtdaļas, intervences aģentūra var atļaut pusliemeņu sūtījumu, kas pārsniedz 20 tonnas. Ja, pārbaudot jebkuru sūtījumu, noraida vairāk nekā 20 % no kopējā pusliemeņu skaita, tad saskaņā ar 6. punktu noraida visu sūtījumu.

Pirms pusliemeņus transportē uz intervences centru, tos sacērt ceturtdaļās saskaņā ar III pielikumu. Katru ceturtdaļu nosver un identificē pēc etiķetes, kas atbilst Regulas (EEK) Nr. 344/91 1. panta 2., 3. un 4. punkta prasībām. Etiķetē atspoguļo arī ceturtdaļas svaru un līguma numuru. Etiķetes nostiprina tieši uz priekšējās ceturtdaļas un pakaļējās ceturtdaļas apakšpleca/apakšstilba cīpslām vai uz priekšējās ceturtdaļas kakla saites cīpslas un pakaļējās ceturtdaļas sāna, neizmantojot metāla vai plastmasas lentes.

Pārņemšanas laikā katra liemeņa ceturtdaļas sagrupē pieņemšanai pēc liemeņa vai pusliemeņa.

Līdz pieņemšanas punktam katrai partijai pievieno pārbaudes protokolu ar visu informāciju par pusliemeņiem vai ceturtdaļām, ieskaitot piedāvāto un, vai nu pieņemto, vai noraidīto pusliemeņu vai ceturtdaļu skaitu. Pārbaudes protokolu nodod pieņemšanas punkta darbiniekam.

Pirms izbraukšanas no kautuves transportlīdzekļus aizplombē. Plombas numuru norāda veterinārajā sertifikātā vai pārbaudes protokolā.

Veicot pieņemšanu, pārbauda katras piegādātās ceturtdaļas noformējumu, klasifikāciju, svaru, etiķetes un temperatūru.

4.   Intervencei piedāvāto produktu sākotnēji pārbauda un pieņem intervences aģentūras amatpersona vai intervences aģentūras pilnvarota persona, kas ir kvalificēts klasificētājs un kas nav iesaistīts klasifikācijā, kuru veic kautuvē, un ir pilnīgi neatkarīgs no veiksmīgā pretendenta. Šādu neatkarību jo īpaši nodrošina attiecīgo amatpersonu periodiska rotācija starp intervences centriem.

Veicot pārņemšanu, kopējo ceturtdaļu svaru katrā partijā reģistrē un uzskaiti veic intervences aģentūra.

Pieņemšanas punkta darbiniekam jāaizpilda dokuments, kas satur visas ziņas par uzrādīto un, vai nu pieņemto, vai noraidīto produktu svaru un skaitu.

5.   Prasības attiecībā uz identificēšanu, piegādi un kontroli tādas neatkaulotas gaļas pārņemšanai, kuru paredzēts atkaulot intervences centros un kura neatbilst prasībām, kas noteiktas 5. panta 2. punkta pirmajā daļā, ietver šo:

a)

veicot pārņemšanu, kas minēta 1. punktā, atkaulot paredzētas priekšējās ceturtdaļas un pakaļējās ceturtdaļas jāidentificē ar burtiem “INT”, kurus marķē kā iekšpusē, tā ārpusē saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kas noteikti 4. panta 3. punkta c) apakšpunktā attiecībā uz kategoriju un kaušanas numuru marķējumam, kā arī uz vietu, kurā šādi marķējumi jāveic; tomēr, burtus “INT” marķē katras priekšējās ceturtdaļas iekšpusē trešās vai ceturtās ribas līmenī un katras pakaļējās ceturtdaļas iekšpusē septītās vai astotās ribas līmenī;

b)

sēklinieku taukiem jāpaliek klāt līdz pārņemšanai, un tie jāatdala pirms svēršanas;

c)

piegādātos produktus šķiro partijās, kā noteikts 1. punktā.

Ja liemeņus vai ceturtdaļas, kas marķēti ar “INT”, atrod ārpus tiem atvēlētām vietām, dalībvalsts veic izmeklēšanu, veic atbilstīgus pasākumus un par to informē Komisiju.

6.   Ja no piedāvātās partijas noraida vairāk nekā 20 % piedāvāto pusliemeņu vai ceturtdaļu skaita, tad noraida visu partiju un visus produktus atbilstīgi marķē, un tos nedrīkst atkārtoti uzrādīt sākotnējai pārbaudei vai pieņemšanai.

7.   Ja faktiski piegādātais un pieņemtais daudzums ir mazāks nekā piešķirtais daudzums, tad nodrošinājumu:

a)

atmaksā pilnā apjomā, ja starpība nav lielāka par 5 % vai 175 kg;

b)

izņemot force majeure gadījumus, konfiscē:

daļēji, atbilstīgi nepiegādātajam vai nepieņemtajam daudzumam, ja starpība nepārsniedz 15 %,

pilnībā visos citos gadījumos saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2220/85 1. pantu.

15. pants

Cena, kas jāizmaksā veiksmīgajiem pretendentiem

1.   No 45. dienas līdz 65. dienai pēc produktu pārņemšanas intervences aģentūra veiksmīgajiem pretendentiem samaksā cenu, kas norādīta viņu pieteikumos.

2.   Maksā tikai par faktiski piegādāto un pieņemto daudzumu. Tomēr, ja faktiski piegādātais un pieņemtais daudzums pārsniedz piešķirto daudzumu, tad maksā tikai par piešķirto daudzumu.

3.   Ja pārņem citas šķiras produktus, nevis šķiras R3 produktus, tad cenu, kas jāsamaksā veiksmīgajiem pretendentiem koriģē, piemērojot iepirktās šķiras koeficientu, kurš noteikts I pielikumā.

4.   Tās gaļas iepirkšanas cena, kuru visu paredzēts atkaulot, ir cena, ko nosaka intervences centru izciršanas uzņēmumu svēršanas vietā.

Izkraušanas izmaksas sedz veiksmīgais pretendents.

16. pants

Valūtas kurss

Kurss, kas jāpiemēro 11. pantā minētajam daudzumam un cenai, attiecībā uz kuru veic piešķīrumu, ir maiņas kurss, ko piemēro dienā, kad stājas spēkā regula, kura nosaka maksimālo iepirkšana cenu un liellopu gaļas daudzumus, kas jāiepērk saskaņā ar uzaicinājumu uz attiecīgo konkursu.

III   NODAĻA

INTERVENCES AĢENTŪRAS IEPIRKTĀS GAĻAS ATKAULOŠANA

17. pants

Atkaulošanas prasība

Intervences aģentūras pārbauda, vai visa iepirktā liellopu gaļa ir atkaulota.

18. pants

Vispārīgi nosacījumi, kas reglamentē atkaulošanu

1.   Atkaulošanu var veikt tikai ar vienu vai vairākām savienotām ātrās saldēšanas iekārtām aprīkotos izciršanas uzņēmumos, kas reģistrēti vai apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. pantu.

Pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija uz ierobežotu laiku var piešķirt atkāpi no saistībām, uz ko attiecas pirmā daļa. Pieņemot lēmumu, Komisija ņem vērā uzņēmuma stāvokli attiecīgajā laikā un iekārtas, sanitārās un kontroles prasības, kā arī pakāpeniskas saskaņošanas mērķus šajā jomā.

2.   Atkaulotiem izcirtņiem jāatbilst Regulā (EK) Nr. 853/2004 paredzētajiem nosacījumiem un šīs regulas V pielikuma prasībām.

3.   Atkaulošanu nedrīkst sākt, pirms pabeigta attiecīgās partijas pārņemšana.

4.   Kamēr intervences liellopu gaļu atkaulo, aplīdzina vai iepako, nekāda cita gaļa nedrīkst atrasties izciršanas telpās.

Tomēr vienlaicīgi ar liellopu gaļu izciršanas telpās var atrasties cūkgaļa ar noteikumu, ka to apstrādā atsevišķa ražošanas līnija.

5.   Visus atkaulošanas darbus veic laikā no plkst. 7.00 līdz 18.00; atkaulošanu neveic sestdienās, svētdienās vai valsts svētku dienās. Šo laiku var pagarināt par divām stundām ar noteikumu, ka atkaulošanas darbos ir klāt pārbaudes iestāžu pārstāvji.

Ja atkaulošanu nevar pabeigt pārņemšanas dienā, tad kompetentās amatpersonas aizplombē saldētavas telpas, kur produktus uzglabā, un, atkaulošanu atsākot, plombu drīkst noņemt tikai tās pašas amatpersonas.

19. pants

Līgumi un specifikācijas

1.   Atkaulošanu veic saskaņā ar līgumu ar noteikumiem, ko noteikušas intervences aģentūras, un saskaņā ar to specifikācijām.

2.   Intervences aģentūras specifikācijas nosaka prasības, kas izciršanas uzņēmumiem jāievēro, sīki apraksta uzņēmumu un vajadzīgās iekārtas, un nodrošina, ka ievēro Kopienas noteikumus par izcirtņu sagatavošanu.

Tajās jo īpaši nosaka sīki izstrādātus nosacījumus, kas attiecas uz atkaulošanu, precizējot izcirtņu sagatavošanas metodi, aplīdzināšanu, iepakošanu, sasaldēšanu un saglabāšanu, lai izcirtņus pārņemtu intervences aģentūra.

Intervences aģentūru specifikācijas var iegūt no adresēm, kas norādītas VI pielikumā.

20. pants

Atkaulošanas kontrole

1.   Intervences aģentūras nodrošina, ka veic nepārtrauktu fizisku kontroli visās atkaulošanas darbībās.

Šādas kontroles veikšanu var deleģēt institūcijām, kas ir pilnīgi neatkarīgas no attiecīgiem tirgotājiem, kaušanas veicējiem un uzglabātājiem. Šādos gadījumos intervences aģentūras nodrošina, ka to amatpersonas veic nepieteiktas pārbaudes attiecībā uz gaļas atkaulošanu, uz kuru attiecas piedāvājums. Šādās pārbaudēs izlases veidā pārbauda izcirtņus kartona kārbās pirms un pēc sasaldēšanas, un izlietotos daudzumus salīdzina ar sagatavotajiem daudzumiem no vienas puses, un ar kauliem, taukiem un atgriezumiem no otras puses. Šādas pārbaudes aptver vismaz 5 % kartona kārbu, kas dienā atsevišķā izciršanas reizē piepildītas ar izcirtņiem, un, ja ir pietiekami daudz kārbu, tad vismaz piecas kartona kārbas no izciršanas reizes.

2.   Priekšējās ceturtdaļas un pakaļējās ceturtdaļas jāatkaulo atsevišķi. Katrā atkaulošanas dienā:

a)

salīdzina izcirtņu un piepildīto kartona kārbu skaitu;

b)

aizpilda veidlapu, atsevišķi norādot atkaulotās priekšējās ceturtdaļas un pakaļējās ceturtdaļas.

21. pants

Īpašie nosacījumi, kas reglamentē atkaulošanu

1.   Veicot atkaulošanu, aplīdzināšanu un iepakošanu pirms sasaldēšanas, liellopu gaļas iekšējā temperatūra nevienu brīdi nedrīkst pārsniegt + 7 °C. Izcirtņus nedrīkst transportēt, pirms tie nav ātri sasaldēti, izņemot gadījumus, kad to veic saskaņā ar 18. panta 1. punktā paredzētajām atkāpēm.

2.   Tieši pirms atkaulošanas pilnīgi jānoņem visas etiķetes un svešķermeņi.

3.   Tīri jāizņem visi kauli, cīpslas, skrimšļi, kakla saites, skausta saites un lielākie saistaudi. Aplīdzinot izcirtņus, jāizņem tauki, skrimšļi, cīpslas, locītavu somiņas un citi precizēti atgriezumi. Jāizņem visi nervu un limfoidālie audi.

4.   Lielie asinsvadi, recekļi un netīrumi jāizņem uzmanīgi, atgriežot pēc iespējas maz atgriezumu.

22. pants

Izcirtņu iepakošana

1.   Tūlīt pēc atkaulošanas izcirtņus iepako saskaņā ar V pielikumā noteiktajām prasībām tā, lai gaļas virsma tieši nesaskartos ar kartona kārbu.

2.   Polietilēnam, ko lieto, lai izklātu kartona kārbas, un polietilēna loksnēm vai maisiem, kurus lieto izcirtņu iesaiņošanai, jābūt vismaz 0,05 mm bieziem un piemērotiem pārtikas produktu iesaiņošanai.

3.   Kartona kārbām, paliktņiem un nodalījumiem jāatbilst VII pielikumā noteiktajiem nosacījumiem.

23. pants

Izcirtņu uzglabāšana

Intervences aģentūras nodrošina, ka visu iepirkto atkauloto liellopu gaļu uzglabā atsevišķi un var viegli identificēt pēc uzaicinājuma uz konkursu, izcirtņa un uzglabāšanas mēneša.

Iegūtos izcirtņus uzglabā saldētavās, kas atrodas tās dalībvalsts teritorijā, kuras jurisdikcijā atrodas intervences aģentūra.

Ja vien nav paredzētas īpašas atkāpes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 43. panta 2. punktā paredzēto procedūru, tad šādām saldētavām jāspēj vismaz trīs mēnešus tehniski apmierinošos apstākļos uzglabāt visu intervences aģentūras piešķirto atkauloto liellopu gaļu.

24. pants

Atkaulošanas izmaksas

Līgumi, kas minēti 19. panta 1. punktā, un maksājumi, kurus veic sakarā ar tiem, aptver darbības un izmaksas, kas izriet no šīs regulas piemērošanas, un jo īpaši:

a)

izmaksas, kas rodas no neatkaulotu produktu transportēšanas uz izciršanas uzņēmumu pēc pieņemšanas;

b)

atkaulošanu, aplīdzināšanu, iepakošanu un ātro sasaldēšanu;

c)

sasaldētu izcirtņu uzglabāšanu, iekraušanu un pārvadāšanu, un to pārņemšanu, ko veic intervences aģentūras to izraudzītās saldētavās;

d)

materiālu izmaksas, jo īpaši iepakojamo materiālu izmaksas;

e)

intervences aģentūru izciršanas uzņēmumos atstāto kaulu, tauku un atgriezumu vērtību.

25. pants

Termiņi

Atkaulošana, aplīdzināšana un iepakošana jāveic 10 kalendārajās dienās pēc nokaušanas. Tomēr dalībvalstis var noteikt īsākus termiņus.

Tūlīt pēc iepakošanas produktus ātri sasaldē, vienmēr veicot to vienā un tajā pašā dienā; atkaulotās gaļas daudzums nedrīkst pārsniegt ātrās saldēšanas iekārtu dienas jaudu.

Atkaulotās gaļas iekšējo temperatūru 36 stundās samazina līdz – 7 °C vai mazāk.

26. pants

Produktu noraidīšana

1.   Ja pārbaudēs, kas precizētas 20. panta 1. punktā, attiecībā uz atsevišķu izciršanu atklāj 17. līdz 25. panta izciršanas noteikumu pārkāpumus, ko pieļāvis atkaulošanas uzņēmums, tad minētās pārbaudes pastiprina, attiecinot tās vēl uz 5 % no attiecīgajā dienā piepildītajām kartona kārbām. Ja atklāj turpmākus pārkāpumus, tad papildus pārbauda vēl 5 % paraugu no attiecīgo izcirtņu kartona kārbu kopējā skaita. Ja ceturtajā 5 % pārbaudē atklāj pārkāpumus vismaz 50 % no kartona kārbām, tad pārbauda visas dienas izcirtņu produkciju. Tomēr visas dienas izcirtņu produkcija nav jāpārbauda, ja pārkāpumus atklāj vismaz 20 % kartona kārbu no atsevišķas izciršanas reizes.

2.   Ja, pamatojoties uz 1. punktu, pārkāpumus atklāj mazāk nekā 20 % kartona kārbu no atsevišķas izciršanas reizes, tad noraida visu saturu, kas ir šajās kartona kārbās, un attiecībā uz tām neveic nekādu maksājumu. Par noraidītajiem izcirtņiem atkaulošanas uzņēmums maksā intervences aģentūrai summu, kas atbilst cenai, kura norādīta VIII pielikumā.

Ja pārkāpumus atrod vismaz 20 % kartona kārbu no atsevišķas izciršanas reizes, tad intervences aģentūra noraida visu attiecīgās dienas attiecīgās atsevišķās izciršanas reizes produkciju un nav jāveic nekāds maksājums. Par noraidītajiem izcirtņiem atkaulošanas uzņēmums maksā intervences aģentūrai summu, kas vienāda ar cenu, kura norādīta VIII pielikumā.

Ja pārkāpumus atklāj vismaz 20 % kartona kārbu no vienas dienas dažādām izciršanas reizēm, tad intervences aģentūra noraida visu attiecīgās dienas produkciju un nav jāveic nekāds maksājums. Atkaulošanas uzņēmums maksā intervences aģentūrai summu, kas atbilst cenai, kura saskaņā ar 15. pantu aģentūrai jāmaksā veiksmīgam pretendentam par iepirkto neatkauloto produktu, kuru pēc atkaulošanas noraida, šo cenu paaugstinot par 20 %.

Ja ir piemērojama trešā daļa, tad nepiemēro pirmo un otro daļu.

3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta noteikumiem, ja nopietnas nolaidības vai krāpšanas dēļ atkaulošanas uzņēmums nepilda 17. līdz 25. panta prasības, tad:

a)

visus produktus, kas pēc atkaulošanas iegūti dienā, attiecībā uz kuru konstatēts iepriekšminēto noteikumu pārkāpums, intervences aģentūra noraida un par tiem nav jāveic maksājums,

b)

atkaulošanas uzņēmums maksā intervences aģentūrai summu, kas vienāda ar cenu, kura saskaņā ar 15. pantu intervences aģentūrai jāmaksā veiksmīgam pretendentam par neatkaulotu iepirkto produktu, kuru saskaņā ar a) punktu pēc atkaulošanas noraida, šo cenu paaugstinot par 20 %.

IV   NODAĻA

PRODUKTU PĀRBAUDES UN INFORMĒŠANA

27. pants

Produktu uzglabāšana un pārbaudes

1.   Intervences aģentūras nodrošina, ka gaļu, uz ko attiecas šī regula, uzglabāšanā novieto un uzglabā tā, lai tā būtu viegli pieejama, un saskaņā ar 23. panta pirmās daļas noteikumiem.

2.   Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst būt augstāka par – 17 °C.

3.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai uzglabātajiem produktiem nodrošinātu pietiekamu kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu un uzreiz nomainītu bojāto iepakojumu. Tās paredz apdrošināt attiecīgos riskus, vai nu uzglabātāju līgumsaistību veidā, vai ar visaptverošu atbildību, ko uzņemas intervences aģentūra. Dalībvalstis arī pašas var darboties kā apdrošinātājas.

4.   Kompetentās iestādes uzglabāšanas laikā regulāri pārbauda ievērojamu skaitu produktu, ko pēc piešķiršanas konkursā uzglabā mēnesi.

Šādās pārbaudēs visus produktus, kas neatbilst prasībām, kuras noteiktas šajā regulā, noraida un atbilstīgi marķē. Neierobežojot sankciju piemērošanu, kompetentās iestādes vajadzības gadījumā atgūst maksājumus no atbildīgajām pusēm.

Šādas pārbaudes veic amatpersonas, kas nesaņem instrukcijas no dienesta, kurš iepērk gaļu.

5.   Kompetentās iestādes veic vajadzīgos pasākumus attiecībā uz izsekojamību un uzglabāšanu, lai iespējami efektīvi varētu uzglabātos produktus izņemt no uzglabāšanas un pēc tam atsavināt, jo īpaši ņemot vērā jebkuras prasības attiecībā uz dzīvnieku veselības stāvokli.

28. pants

Informēšana

1.   Dalībvalstis tūlīt paziņo Komisijai visas izmaiņas intervences centru sarakstā un, ja iespējams, to sasaldēšanas un uzglabāšanas jaudu.

2.   Dalībvalstis 10 kalendāro dienu laikā pēc katra pārņemšanas laikposma pa teleksu vai faksu Komisijai paziņo piegādātos un intervencē pieņemtos daudzumus.

3.   Dalībvalstis paziņo Komisijai vēlākais līdz katra mēneša 21. dienai par iepriekšējo mēnesi:

a)

katrā nedēļā un katrā mēnesī iepirktos daudzumus, kas sadalīti pa produktiem un šķirām saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1183/2006 izveidoto Kopienas liemeņu klasifikācijas tabulu;

b)

visu atkaulotu produktu daudzumus, uz ko attiecas attiecīgajā mēnesī noslēgtie pirkšanas un pārdošanas līgumi;

c)

visu atkaulotu produktu daudzumus, uz ko attiecas attiecīgajā mēnesī izsniegtie izņemšanas orderi vai līdzīgi dokumenti.

4.   Dalībvalstis vēlākais līdz katra mēneša beigām paziņo Komisijai par iepriekšējo mēnesi:

a)

visu atkauloto produktu daudzumus, kas iegūti no attiecīgajā mēnesī iepirktās neatkaulotās liellopu gaļas;

b)

visu atkauloto produktu nesaistītos krājumus un fiziskos krājumus attiecīgā mēneša beigās, precizējot nesaistīto krājumu uzglabāšanas ilgumu.

5.   3. un. 4. punkta mērķiem:

a)

“nesaistītie krājumi” – nozīmē krājumus, uz kuriem vēl neattiecas pirkšanas un pārdošanas līgums;

b)

“fiziskie krājumi” – nozīmē nesaistītos krājumus kopā ar krājumiem, uz ko attiecas pirkšanas un pārdošanas līgums, bet kas vēl nav pārņemti.

V   NODAĻA

VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

29. pants

Repeal

Regulu (EK) Nr. 562/2000 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas X pielikumā.

30. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula ir saistoša kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8 novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 68, 16.3.2000., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1067/2005 (OV L 174, 7.7.2005., 60., lpp.).

(3)  Sk. IX pielikumu.

(4)  OV L 39, 17.2.1996., 1. lpp.

(5)  OV L 214, 4.8.2006., 1. lpp.

(6)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.

(7)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(8)  OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.

(9)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(10)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp.

(11)  OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp.

(12)  OV L 41, 14.2.1991., 15. lpp.


I PIELIKUMS

KONVERSIJAS KOEFICIENTI

Šķiras

Koeficienti

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


II PIELIKUMS

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


III PIELIKUMS

NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO LIEMEŅIEM, PUSLIEMEŅIEM UN CETURTDAĻĀM

1.

Liemeņi un pusliemeņi, svaigi vai atdzesēti (KN kods 0201), iegūti no dzīvniekiem, kas nokauti ne agrāk kā pirms sešām dienām un ne vēlāk kā pirms divām dienām.

2.

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

liemenis: vesels nokauta dzīvnieka ķermenis pēc atasiņošanas, iekšu izņemšanas un nodīrāšanas, kas kautuvē pakārts uz āķa aiz apakšstilba cīpslas:

bez galvas un bez kājām; galvai jābūt atdalītai no liemeņa pie pakauša kaula un atlanta locītavas, un kājām jābūt atdalītām pie karpometakarpālajām vai tarsometatarsālajām locītavām,

bez orgāniem, kuri atrodas krūšu kurvja un vēdera dobumā, bez nierēm, nieru taukiem un iegurņa taukiem,

bez dzimumorgāniem un ar tiem saistītiem muskuļiem,

bez plānās stērbeļādas un biezās stērbeļādas,

bez astes un pirmā astes skriemeļa,

bez muguras smadzenēm,

bez sēklinieku taukiem un blakusesošo sānu gabalu taukiem,

bez vēdera baltās līnijas,

bez ciskas iekšējā gabala ārējiem taukiem,

bez jūga vēnas un piegulošajiem taukiem,

kakls nocirsts saskaņā ar veterinārām prasībām, neizņemot kakla muskuļus,

krūtsgabala tauku slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 1 cm;

b)

pusliemenis: produkts, ko iegūst, sadalot a) apakšpunktā minēto liemeni simetriski pa vidu kakla, krūšu, jostas un krustu skriemeļiem, kā arī krūšu kaulam un sēžas un kaunuma kaula simfīzei. Veicot liemeņa apstrādi, krūšu un jostas skriemeļus nedrīkst izmežģīt; uz saistītajiem muskuļiem un cīpslām nedrīkst būt nekādi zāģu vai nažu radīti bojājumi;

c)

priekšējās ceturtdaļas:

atdalītas no liemeņa pēc atvēsināšanas,

precīzi atcirstas piecas ribas;

d)

pakaļējās ceturtdaļas:

atdalītas no liemeņa pēc atvēsināšanas,

precīzi atcirstas astoņas ribas.

3.

Produktiem, kas aprakstīti 1. un 2. punktā, jābūt no labi atasiņotiem liemeņiem; uz pareizi nodīrāta dzīvnieka liemeņa virsmas nedrīkst būt nobrāzumi, asinsizplūdumi vai sasitumi; zemādas tauku slānis nedrīkst būt ievērojami pārplēsts vai izņemts. Pleira nedrīkst būt bojāta, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs, lai atvieglotu uzkāršanu. Liemeņi nedrīkst būt notraipīti, jo īpaši ar mēsliem vai lieliem asins traipiem.

4.

Produktiem, kas precizēti 2. punkta c) un d) apakšpunktā, jābūt no liemeņiem vai pusliemeņiem, kas atbilst 2. punkta a) un b) apakšpunkta prasībām.

5.

Produktiem, kas precizēti 1. un 2. punktā, jābūt atdzesētiem tūlīt pēc kaušanas vismaz 48 stundas, lai to iekšējā temperatūra atdzesēšanas beigās nepārsniegtu + 7 °C. Tāda temperatūra jāsaglabā līdz produktu pārņemšanai.


IV PIELIKUMS

KOEFICIENTI, KAS MINĒTI 11. PANTA 3. PUNKTĀ

Formula A

Koeficients n = (a/b)

kurā:

a= vidējā tirgus cena, kas reģistrēta attiecīgajā dalībvalstī vai tās reģionā divas vai trīs nedēļas pēc lēmuma par piešķiršanu,

b= 11. panta 1. punktā minētā vidējā tirgus cena, kas reģistrēta attiecīgajā dalībvalstī vai tās reģionā un kas piemērojama uzaicinājumam uz attiecīgo konkursu.

Formula B

Koeficients n′ = (a′/b′)

kurā:

a′= vidējā iepirkuma cena, ko maksā pretendents par tās pašas šķiras un kategorijas dzīvniekiem, kuru ņem vērā, aprēķinot vidējo tirgus cenu divās vai trīs nedēļās pēc lēmuma par piešķiršanu,

b′= vidējā iepirkuma cena, ko maksā pretendents par dzīvniekiem, kuru ņem vērā, aprēķinot vidējo tirgus cenu tajās divās nedēļās, pēc kurām noteica vidējo tirgus cenu, kas piemērojama uzaicinājumam uz attiecīgo konkursu.


V PIELIKUMS

INTERVENCES ATKAULOŠANAS SPECIFIKĀCIJAS

1.   PAKAĻĒJĀS CETURTDAĻAS IZCIRTŅI

1.1.   Izcirtņu apraksts

1.1.1.   Intervences apakšstilbs (INT kods 11)

Izciršana un atkaulošana: ar cirtienu pa pakaļkājas ceļa locītavu atcērt un atdala no ciskas iekšējā gabala un ciskas pakaļējās malas pa robežu starp muskuļiem, atstājot papēža muskuli klāt pie apakšstilba. Izņem apakšstilba kaulus (lielo lielakaulu un paceles cīpslu).

Aplīdzināšana: aplīdzina cīpslu galus līdz ar gaļu.

Iesaiņošana un iepakošana: pirms iepakošanas kartona kārbās, kas izklātas ar polietilēnu, šie izcirtņi atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā.

1.1.2.   Intervences ciskas ārējais gabals (INT kods 12)

Izciršana un atkaulošana: atdala no ciskas iekšējā gabala ar taisnu cirtienu uz leju gar līniju no ciskas kaula un no ciskas pakaļējās malas, ciršanu turpinot uz leju pa robežu starp muskuļiem. Aizsargkārtu saglabā neskartu.

Aplīdzināšana: izņem ceļa skriemeli, locītavas somiņu un cīpslas. Ārējā tauku apvalka biezums nevienā vietā nedrīkst pārsniegt 1 cm.

Iesaiņošana un iepakošana: pirms iepakošanas kartona kārbās, kas izklātas ar polietilēnu, šie izcirtņi atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā.

1.1.3.   Intervences ciskas iekšējais gabals (INT kods 13)

Izciršana un atkaulošana: atdala no ciskas pakaļējās malas un apakšstilba, cērtot pa robežu starp muskuļiem, un atdala no ciskas kaula.

Aplīdzināšana: izņem dzimumlocekļa sakni, piegulošo skrimsli un virsējo cirkšņa limfmezglu. Izņem skrimšļus un gūžas kaula saistaudus. Ārējā tauku apvalka biezums nevienā vietā nedrīkst pārsniegt 1 cm.

Iesaiņošana un iepakošana: pirms iepakošanas kartona kārbās, kas izklātas ar polietilēnu, šie izcirtņi atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā.

1.1.4.   Intervences ciskas pakaļējās malas (INT kods 14)

Izciršana un atkaulošana: atdala no ciskas iekšējā gabala un apakšstilba, cērtot pa robežu starp muskuļiem. Izņem ciskas kaulu.

Aplīdzināšana: izņem kaula locītavai bagātīgi piegulošos skrimšļus, paceles limfmezglu, taukus un cīpslas. Ārējā tauku apvalka biezums nevienā vietā nedrīkst pārsniegt 1 cm.

Iesaiņošana un iepakošana: pirms iepakošanas kartona kārbās, kas izklātas ar polietilēnu, šie izcirtņi atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā.

1.1.5.   Intervences fileja (INT kods 15)

Izciršana: izņem fileju visā garumā, atbrīvojot priekšgalu (resno galu) no gūžas kaula (ilium) un griežot gar skriemelim piegulošos fileju, tādā veidā atbrīvojot fileju no augšējā mugurgabala.

Aplīdzināšana: izņem limfmezglus un taukus. Ciskas ādu un garo muguras muskuli atstāj klāt neskartu. Sevišķi jāuzmanās, šo vērtīgo izcirtni izcērtot, aplīdzinot un iepakojot.

Iesaiņošana un iepakošana: filejas rūpīgi jāiepako gareniski, pārmaiņus liekot plānos galus pret biezajiem, ar ciskas ādu uz augšu, un filejas nedrīkst salocīt. Pirms iepakošanas kartona kārbās, kas izklātas ar polietilēnu, šie izcirtņi atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā.

1.1.6.   Intervences astes gabals (INT kods 16)

Izciršana un atkaulošana: ar taisnu cirtienu atdala no ciskas pakaļējās malas/ciskas ārējā gabala apmēram 5 cm attālumā no piektā krustu skriemeļa pakaļējās malas, atstājot apmēram 5 cm no sēžas kaula priekšējās malas, uzmanoties, lai neizcirstu cauri ciskas ārējam gabalam.

Atdala no augšējā mugurgabala, cērtot starp pēdējo jostas un pirmo krustu skriemeli, atbrīvojot gūžas kaula priekšējo malu. Izņem kaulus un skrimšļus.

Aplīdzināšana: izņem taukus no iekšējās virsmas zem acveida muskuļa. Ārējā tauku apvalka biezums nevienā vietā nedrīkst pārsniegt 1 cm. Sevišķi jāuzmanās, šo vērtīgo izcirtni izcērtot, aplīdzinot un iepakojot.

Iesaiņošana un iepakošana: pirms iepakošanas kartona kārbās, kas izklātas ar polietilēnu, šie izcirtņi atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā.

1.1.7.   Intervences jostas gabals (INT kods 17)

Izciršana un atkaulošana: atdala no astes gabala ar taisnu cirtienu starp pēdējo jostas un pirmo krustu skriemeli. Atdala no priekšējās ceturtdaļas (piecu ribu) ar taisnu cirtienu starp 11. un 10. ribu. Tīri izņem mugurkaulu. Izņem ribas un mugurizaugumus, atdalot tos vienā gabalā.

Aplīdzināšana: izņem visu veidu skrimšļus, kas palikuši pēc atkaulošanas. Jāizņem cīpslas. Ārējā tauku apvalka biezums nevienā vietā nedrīkst pārsniegt 1 cm. Sevišķi jāuzmanās, šo vērtīgo izcirtni izcērtot, aplīdzinot un iepakojot.

Iesaiņošana un iepakošana: pirms iepakošanas kartona kārbās, kas izklātas ar polietilēnu, šie izcirtņi atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā.

1.1.8.   Intervences muguras gabals (INT kods 18)

Izciršana un atkaulošana: izņem visu muguras gabalu no astoņu ribu taisni cirstās pakaļējās ceturtdaļas ar cirtienu no vietas, kur muguras gabals atliecas, pa robežu starp muskuļiem uz leju ap pakaļējo muskuļu virsmu līdz horizontālam punktam pēdējā jostas skriemeļa vidū. Turpina cirst uz leju taisni paralēli filejai pa 13. uz 6. ribu paralēli mugurkaula augšējai malai tā, lai pilns lejupejošais cirtiens nav vairāk kā 5 cm no acveida muskuļa sānu gala.

Izņem visus kaulus un skrimšļus, atdalot tos vienā gabalā. Visam muguras gabalam jāpaliek vienā gabalā.

Aplīdzināšana: izņem saistaudu apvalku, kas klāj nervu membrānu, nervu membrānu atstājot neskartu. Taukus aplīdzina tā, lai vidējais redzamo (zemādas un starpaudu) tauku procentuālais daudzums nepārsniegtu 30 %.

Iesaiņošana un iepakošana: veselu muguras gabalu var vienreiz salocīt tikai, lai iepakotu. To nedrīkst sacirst vai satīt. Iesaiņojot muguras gabalu, tā iekšpusei un nervu membrānai jābūt skaidri redzamai. Pirms iepakošanas katra kaste jāizklāj ar polietilēnu, lai izcirtni(-ņus) varētu iesaiņot pilnīgi.

1.1.9.   Intervences priekšējā ceturtdaļa (piecu ribu) (INT kods 19)

Izciršana un atkaulošana: šis izcirtnis jāatdala no jostas gabala ar taisnu cirtienu starp 11. un 10. ribu, ietverot 6. līdz 10. ribu. Izņem starpribu muskuļus un pleiru plānā slānī ar ribu kauliem. Izņem mugurkaulu un skrimšļus, ieskaitot lāpstiņas galu.

Aplīdzināšana: izņem skausta saites (ligamentum nuchae). Ārējā tauku apvalka biezums nevienā vietā nedrīkst pārsniegt 1 cm. Aizsargkārtu saglabā neskartu.

Iesaiņošana un iepakošana: pirms iepakošanas kartona kārbās, kas izklātas ar polietilēnu, šie izcirtņi atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā.

2.   PRIEKŠĒJĀS CETURTDAĻAS IZCIRTŅI

2.1.   Izcirtņu apraksts

2.1.1.   Intervences apakšplecs (INT kods 21)

Izciršana un atkaulošana: ar cirtienu visapkārt izņem spieķa kaula un pleca kaula locītavu. Izņem spieķa kaulu.

Aplīdzināšana: aplīdzina cīpslu galus līdz ar gaļu.

Iesaiņošana un iepakošana: pirms iepakošanas kartona kārbās, kas izklātas ar polietilēnu, šie izcirtņi atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā.

Apakšplecus nedrīkst iesaiņot kopā ar apakšstilbiem.

2.1.2.   Intervences plecs (INT kods 22)

Izciršana un atkaulošana: atdala plecu no priekšējās ceturtdaļas, cērtot pa robežu starp muskuļiem visapkārt pleca malai un skrimslim lāpstiņas galā, turpinot visapkārt robežai starp muskuļiem tā, lai plecu izceltu no tā dabīgās vietas. Izņem lāpstiņu. Lāpstiņas muskulis jāliek atpakaļ zem lāpstiņas, bet jāatstāj klāt tā, lai kaulu varētu tīri izņemt. Izņem pleca kaulu.

Aplīdzināšana: izņem skrimšļus, cīpslas un locītavu somiņas. Taukus aplīdzina tā, lai kopējais redzamo (zemādas un starpaudu) tauku procentuālais daudzums nepārsniegtu 10 %.

Iesaiņošana un iepakošana: pirms iepakošanas kartona kārbās, kas izklātas ar polietilēnu, šie izcirtņi atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā.

2.1.3.   Intervences krūtsgabals (INT kods 23)

Izciršana un atkaulošana: atdala no priekšējās ceturtdaļas, cērtot taisni perpendikulāri pirmās ribas vidum. Izņem starpribu muskuļus un pleiru, atdalot tos vienā gabalā, kopā ar ribām, krūšu kaulu un skrimšļiem. Muskuļu kārta jāatstāj klāt pie krūtsgabala. Jāizņem tauki, kas atrodas zem muskuļu kārtas un krūšu kaula.

Aplīdzināšana: Taukus aplīdzina tā, lai kopējais redzamo (zemādas un starpaudu) tauku procentuālais daudzums nepārsniegtu 30 %.

Ietīšana un iesaiņošana: katrs izcirtnis atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā un jāiepako kartona kārbā, kas izklāta ar polietilēnu, tā, lai izcirtņus varētu iesaiņot pilnīgi.

2.1.4.   Intervences priekšējā ceturtdaļa (INT kods 24)

Izciršana un atkaulošana: izcirtni, kas atliek pēc krūtsgabala, pleca un apakšpleca izņemšanas, klasificē kā priekšējo ceturtdaļu.

Izņem ribu kaulus, atdalot tos vienā gabalā. Kakla kauli jāizņem tīri.

Garais muguras muskulis jāatstāj klāt pie šā izcirtņa.

Aplīdzināšana: jāizņem cīpslas, locītavu somiņas un skrimšļi. Taukus aplīdzina tā, lai kopējais redzamo (zemādas un starpaudu) tauku procentuālais daudzums nepārsniegtu 10 %.

Iesaiņošana un iepakošana: pirms iepakošanas kartona kārbās, kas izklātas ar polietilēnu, šie izcirtņi atsevišķi jāiesaiņo polietilēnā.

3.   ATSEVIŠĶU IZCIRTŅU IEPAKOŠANA VAKUUMĀ

Dalībvalstis var izlemt, ka atļauj izcirtņus ar INT kodiem 12, 13, 14, 15, 16, 17 un 19 iepakot vakuumā nevis iesaiņot atsevišķi, kā paredzēts 1. punktā.


VI PIELIKUMS

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section “cheptel et viande”

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


VII PIELIKUMS

NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI KARTONA KĀRBĀM, PALIKTŅIEM UN NODALĪJUMIEM

I.   Kartona kārbas

1.

Kartona kārbām jāatbilst standarta formātam un svaram, un tām jābūt pietiekami izturīgām, lai tās varētu sakraut kaudzē uz paliktņa.

2.

Uz lietotajām kartona kārbām nav jānorāda tās kautuves vai tā izciršanas uzņēmuma nosaukums, no kā produktus iegūst.

3.

Pēc piepildīšanas katra kartona kārba jānosver; nav atļauts kartona kārbās ievietot iepriekš noteiktu svaru.

4.

Kartona kārbā izcirtņu tīrsvars nedrīkst pārsniegt 30 kg.

5.

Vienā kartona kārbā var ievietot tikai tādus izcirtņus, kas ir no vienas partijas un kas identificēti ar pilnu nosaukumu vai Kopienas kodu, un kas iegūti no vienas kategorijas dzīvniekiem; nekādā gadījumā kartona kārbās nedrīkst atrasties tauku gabali vai citi atgriezumi.

6.

Uz kartona kārbām jābūt:

intervences aģentūras etiķetēm abos galos,

valsts veterinārās inspekcijas etiķetēm priekšpuses un aizmugures vidusdaļā, bet gadījumā, ja kaste ir atverama vienā malā, tad tikai priekšpusē.

Šādām etiķetēm jābūt ar sērijas numuru un jābūt piestiprinātām tā, lai tās nesabojātu, kartona kārbu atverot.

7.

Intervences aģentūras etiķetēs jānorāda līguma numurs, izcirtņu veids un skaits, tīrsvars un iepakošanas diena; etiķetes nedrīkst būt mazākas par 20 × 20 cm. Veterinārās inspekcijas etiķetēs jānorāda izciršanas uzņēmuma apstiprinājuma numurs.

8.

Etiķešu sērijas numuri, kas minēti 6. punktā, attiecībā uz katru līgumu jāreģistrē, un ir jābūt iespējamam salīdzināt izlietoto kartona kārbu un izsniegto etiķešu skaitu.

9.

Kartona kārbas jānosien ar četrām saitēm – divām gareniski un divām krusteniski – apmēram 10 cm no katra stūra.

10.

Pārbaudes laikā saplēstās etiķetes katrai kartona kārbai jāaizstāj ar divām pēc sērijas numurētām etiķetēm, kuras kompetentās iestādes izsniedz intervences aģentūrai.

II.   Paliktņi un nodalījumi

1.

Kartona kārbas, kas attiecas uz dažādiem konkursiem un kurās ir dažādi izcirtņi, jāuzglabā uz atsevišķiem paliktņiem katram konkursam vai katram mēnesim un katrai izciršanas reizei. Šādi paliktņi jāidentificē ar etiķetēm, norādot tajās konkursa numuru, izcirtņa veidu, produkta tīrsvaru, taras svaru un kartona kārbu skaitu no izciršanas reizes.

2.

Paliktņu un nodalījumu izvietojums jānorāda uzglabāšanas uzņēmumā.


VIII PIELIKUMS

Noraidīto intervences izcirtņu atsevišķās cenas 26. panta 2. punkta pirmās un otrās daļas piemērošanas mērķiem

(eiro/tonna)

Intervences fileja

22 000

Intervences jostas gabals

14 000

Intervences ciskas iekšējais gabals

Intervences astes gabals

10 000

Intervences ciskas pakaļējās malas

Intervences ciskas ārējais gabals

Intervences priekšējās piecas ribas

8 000

Intervences plecs

Intervences priekšējā ceturtdaļa

6 000

Intervences krūtsgabals

Intervences apakšciska

Intervences apakšplecs

5 000

Intervences muguras gabals

4 000


IX PIELIKUMS

ATCELTĀ REGULA AR SEKOJOŠIEM GROZĪJUMIEM

Komisijas Regula (EK) Nr. 562/2000

(OV L 68, 16.3.2000., 22. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr 2734/2000

(OV L 316, 15.12.2000., 45. lpp.)

tikai 8. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 283/2001

(OV L 41, 10.2.2001., 22. lpp.)

tikai 2. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 503/2001

(OV L 73, 15.3.2001., 16. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 590/2001

(OV L 86, 27.3.2001., 30. lpp.)

tikai 2. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 1082/2001

(OV L 149, 2.6.2001., 19. lpp.)

tikai 1. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 1564/2001

(OV L 208, 1.8.2001., 14. lpp.)

tikai 1. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 1596/2001

(OV L 210, 3.8.2001., 18. lpp.)

tikai 1. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 1067/2005

(OV L 174, 7.7.2005., 60. lpp.)

 


X PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 562/2000

Šī regula

1.–5. pants

1.–5. pants

6., 7. un 8. pants

9. pants

6. pants

10. pants

7. pants

11. pants

8. pants

12. pants

9. pants

13. pants, 1. punkts, pirmais teikums

10. pants, 1. punkts, pirmā daļa

13. pants, 1. punkts, otrais teikums

10. pants, 1. punkts, otrā daļa

13. pants, 2. un 3. punkts

10. pants, 2. un 3. punkts

14. pants

11. pants

15. pants

12. pants

16. pants

13. pants

17. pants, 1. punkts, ievadteikums

14. pants, 1. punkts

17. pants, 1. punkts, a) apakšpunkts

17. pants, 1. punkts, b) apakšpunkts, teikuma pirmā daļa

17. pants, 1. punkts, b) apakšpunkts, teikuma otrā daļa

14. pants, 1. punkts

17. pants, 2. punkts, pirmā, otrā un trešā daļa

14. pants, 2. punkts, pirmā, otrā un trešā daļa

17. pants, 2. punkts, ceturtā daļa

17. pants, 2. punkts, piektā daļa

14. pants, 2. punkts, ceturtā daļa

17. pants, 3. punkts, pirmā, otrā un trešā daļa

14. pants, 3. punkts, pirmā, otrā un trešā daļa

17. pants, 3. punkts, ceturtā daļa

17. pants, 3. punkts, piektā daļa

14. pants, 3. punkts, ceturtā daļa

17. pants, 3. punkts, sestā daļa

14. pants, 3. punkts, piektā daļa

17. pants, 3. punkts, septītā daļa

14. pants, 3. punkts, sestā daļa

17. pants, 3. punkts, astotā daļa

14. pants, 3. punkts, septītā daļa

17. pants, 4. punkts, pirmā un otrā daļa

14. pants, 4. punkts, pirmā un otrā daļa

17. pants, 4. punkts, trešā daļa

17. pants, 4. punkts, ceturtā daļa

14. pants, 4. punkts, trešā daļa

17. pants, 5., 6. un 7. punkts

14. pants, 5., 6. un 7. punkts

18. pants, 1., 2. un 3. punkts

15. pants, 1., 2. un 3. punkts

18. pants, 4. punkts, pirmā daļa, pirmais teikums

18. pants, 4. punkts, pirmā daļa, otrais teikums

15. pants, 4. punkts, pirmā daļa

18. pants, 4. punkts, otrā daļa

15. pants, 4. punkts, otrā daļa

19. pants

16. pants

20. pants

17. pants

21. pants, 1. punkts, pirmā daļa

18. pants, 1. punkts, pirmā daļa

21. pants, 1. punkts, otrā daļa, pirmais teikums

18. pants, 1. punkts, otrā daļa, pirmais un otrais teikums

21. pants, 1. punkts, otrā daļa, otrais teikums

21. pants, 2.–5. punkts

18. pants, 2.–5. punkts

22. pants

19. pants

23. pants

20. pants

24. pants

21. pants

25. pants

22. pants

26. pants

23. pants

27. pants

24. pants

28. pants

25. pants

29. pants, 1. un 2. punkts

26. pants, 1. un 2. punkts

29. pants, 3. punkts, ievadteikums

26. pants, 3. punkts, ievadteikums

29. pants, 3. punkts, pirmais ievilkums

26. pants, 3. punkts, a) apakšpunkts

29. pants, 3. punkts, otrais ievilkums

26. pants, 3. punkts, b) apakšpunkts

30. pants

27. pants

31. pants, 1. un 2. punkts

28. pants, 1. un 2. punkts

31. pants, 3. punkts, a), b) un c) apakšpunkts

28. pants, 3. punkts, a), b) un c) apakšpunkts

31. pants, 3. punkts, d) apakšpunkts

31. pants, 4. un 5. punkts

28. pants, 4. un 5. punkts

32.–37. pants

29. pants

38. pants

30. pants

I–VI pielikums

I–VI pielikums

VII pielikums, I daļa

VII pielikums, I daļa

VII pielikums, II daļa, 1. punkts

VII pielikums, II daļa, 1. punkts

VII pielikums, II daļa, 2. punkts

VII pielikums, II daļa, 3. punkts

VII pielikums, II daļa, 2. punkts

VIII pielikums

VIII pielikums

IX pielikums

IX pielikums

X pielikums


Top