Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0072

Komisijas Direktīva 2006/72/EK ( 2006. gada 18. augusts ) par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojoties tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 227, 19.8.2006, p. 43–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 181–183 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 81 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 81 - 83
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 105 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/72/oj

19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/43


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/72/EK

(2006. gada 18. augusts)

par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojoties tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. marta Direktīvu 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (1), un jo īpaši tās 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 97/24/EK ir atsevišķa direktīva Direktīvas 2002/24/EK noteiktās EK tipa apstiprināšanas vajadzībām.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Direktīvu 2002/51/EK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu radīto piesārņojošo vielu emisijas līmeņa samazināšanu, ar ko groza Direktīvu 97/24/EK (3), divriteņu motocikliem tika ieviestas jaunas divos posmos piemērojamas emisijas robežvērtības.

(3)

Ņemot vērā motociklu pasaules tirgus izveidi, ir pieņemti ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) Vispārējie tehniskie noteikumi (GTR) nr. 2 “Ar dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes dzinēju aprīkotu divriteņu motociklu gāzveida piesārņotāju izmetes, CO2 izmetes un degvielas patēriņa mērīšanas procedūra”. To mērķis ir visā pasaulē saskaņot motociklu tipa apstiprināšanā izmantojamās izmetes kontroles procedūras. Bez tam tie ir pielāgoti tehnikas jaunākajai attīstībai, ņemot vērā motociklu īpatnības.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/51/EK 8. panta 5. punktu GTR nr. 2 kontroles procedūra ir ieviešama reizē ar jaunajām robežvērtībām. Minētā kontroles procedūra ieviešama kā alternatīva tipa apstiprināšanas procedūra pēc ražotāja izvēles Direktīvas 2002/51/EK otrajā obligātajā posmā. Jaunās robežvērtības nosakāmas atbilstīgi Direktīvas 2002/51/EK otrajam obligātajam posmam. Tādējādi nemazināsies izmetes prasību stingrība attiecībā pret motocikliem.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 97/24/EK;

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā progresa ieviešanas komiteja, kas izveidota ar Direktīvu 70/156/EEK (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 97/24/EK 5. nodaļas II pielikumā tiek izdarīti grozījumi saskaņā ar šās direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1.   Dalībvalstis pirms 2007. gada 1. jūlija pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības. Tās tūlīt iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus un minēto tiesību aktu un šās direktīvas atbilstības tabulu.

Šos tiesību aktus dalībvalstis piemēro no 2007. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver norādi uz šo direktīvu vai arī šādu norādi pievieno oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šī norāde.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 18. augustā

Komisijas vārdā

Priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/30/EK (OV L 106, 27.4.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 226, 18.8.1997., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/27/EK (OV L 66, 8.3.2006., 7. lpp.).

(3)  OV L 252, 20.9.2002., 20. lpp.

(4)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/40/EK (OV L 161, 14.6.2006., 12. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 97/24/EK 5. nodaļas II pielikumā tiek izdarīti šādi grozījumi:

1)

2.2.1.1. punktu papildina ar šādu daļu:

“Pēc ražotāja ieskata kā alternatīvu iepriekšminētajai kontroles procedūrai motocikliem var izmantot UNECE Vispārējos tehniskajos noteikumos (GTR) nr. 2 (1) izklāstīto kontroles procedūru. (GTR) nr. 2 izklāstītās procedūras izmantošanas gadījumā transportlīdzeklī ir jārespektē 2.2.1.1.5. panta tabulas C rindā noteiktās izmetes robežvērtības un visus pārējos šīs direktīvas noteikumus, izņemot šā pielikuma 2.2.1.1.1. līdz 2.2.1.1.4. punktu.

(1)  UNECE Vispārējie tehniskie noteikumi (GTR) nr. 2 “Ar dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes dzinēju aprīkotu divriteņu motociklu gāzveida piesārņotāju izmetes, CO2 izmetes un degvielas patēriņa mērīšanas procedūra” (ECE/TRANS/180/Add2, 2005. gada 30. augusts).”"

2)

2.2.1.1.5. punkta tabulā iedaļā “Robežlielumi motocikliem (divriteņu) tipa apstiprināšanai un ražošanas atbilstībai” aiz B rindas tiek iesprausta šāda C rinda:

“C (2006 – UNECE GTR nr. 2)

vmax < 130 km/h

2,62

0,75

0,17

vmax ≥ 130 km/h

2,62

0,33

0,22”Top