Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1250

Komisijas Regula (EK) Nr. 1250/2006 ( 2006. gada 18. augusts ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

OJ L 227, 19.8.2006, p. 23–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 441–462 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 243 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 243 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1250/oj

19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1250/2006

(2006. gada 18. augusts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 145. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1973/2004 (2) izklāstīti īstenošanas noteikumi attiecībā uz apvienotā atbalsta shēmām, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV un IV.a sadaļā, un attiecībā uz atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai saskaņā ar minētās regulas III sadaļā paredzēto vienreizējo maksājumu shēmu un saskaņā ar minētās regulas IV sadaļas 10. nodaļā paredzēto platībatkarīgo maksājumu par laukaugiem.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1973/2004 3. pantā sniegti dati, kas dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai, un dažādie datumi šīs informācijas nosūtīšanai. Tāpat Regulā (EK) Nr. 1973/2004 pieprasīta papildu informācija, kas nosūtāma par dažādām atbalsta shēmām. Vienkāršošanas nolūkā ir lietderīgi precizēt Komisijai gada laikā nosūtāmo informāciju.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1973/2004 64. pantā “atlicinājumi” definēti kā tādu platību atstāšana atmatā, kas atbilst platībatkarīgo maksājumu kritērijiem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1782/2003 108. pantam. Lai aptvertu visas atlicinājumu shēmas, uz kurām attiecas minētas regulas 107. pants, ir lietderīgi paplašināt šīs definīcijas darbības jomu ārpus 107. panta 1. punkta.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1973/2004 171.cj pantā paredzēts, ka tabakas svars, pamatojoties uz kuru aprēķina atbalsta apmēru, ir jākoriģē gadījumā, ja mitruma saturs atšķiras no rādītājiem, kas attiecīgajai šķirnei noteikts šīs regulas XXVIII pielikumā. Šie līmeņi ir jāpielāgo, ietverot attiecīgo dalībvalstu atbalstīto pareizo versiju.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1973/2004.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1973/2004 groza šādi.

1)

Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu.

“3. pants

Ziņojumi

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai šādu informāciju, nosūtot to elektroniski.

a)

Ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1. septembrim

i)

par kopējo platību, kurai pieprasīts atbalsts, šādos gadījumos:

īpašā kvalitātes piemaksa par cietajiem kviešiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 72. pantā;

piemaksa par proteīnaugiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 76. pantā;

kultūratkarīgais maksājums par rīsiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 79. pantā, iedalot indica un japonica šķirnēs;

platībatkarīgais maksājums par riekstiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 83. pantā, izsakot riekstu kategorijās;

atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pantā;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100. pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par laukaugiem pēc pamatplatības atbilstīgi šīs regulas IV pielikumam un šīs regulas IX pielikumā norādītajam standarta formātam;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.a pantā paredzētais kultūratkarīgais maksājums par kokvilnu;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.g pantā paredzētais atbalsts par olīvkoku audzēm;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.n pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par apiņiem;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b pantā paredzētā vienotā platībatkarīgā maksājuma shēma (SAPS);

ii)

par kopējo daudzumu, kuram pieprasīts atbalsts, šādos gadījumos:

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 95. pantā paredzētā piena ražošanas piemaksa;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 96. pantā paredzētie papildmaksājumi piena ražotājiem;

iii)

par kopējo pieteikumu skaitu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 111. pantā paredzētajām piemaksām par aitām un kazām, izmantojot šīs regulas XI pielikumā norādīto veidlapas paraugu.

b)

Ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. oktobrim par kopējo noteikto platību šādos gadījumos:

piemaksa par proteīnaugiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 76. pantā;

atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pantā.

c)

Ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. novembrim

i)

par kopējo noteikto platību samazinājuma koeficienta aprēķināšanai šādos gadījumos:

īpašā kvalitātes piemaksa par cietajiem kviešiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 72. pantā;

kultūratkarīgais maksājums par rīsiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 79. pantā, iedalot indica un japonica šķirnēs, kā arī sīka informācija, iedalot pēc rīsu šķirnēm, pamatplatības un apakšplatības, izmantojot šīs regulas III pielikumā norādīto veidlapas paraugu;

platībatkarīgais maksājums par riekstiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 83. pantā, izsakot riekstu kategorijās;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100. pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par laukaugiem pēc pamatplatības atbilstīgi šīs regulas IV pielikumam un šīs regulas IX pielikumā norādītajam standarta formātam;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.a pantā paredzētais kultūratkarīgais maksājums par kokvilnu;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.g pantā paredzētais atbalsts par olīvkoku audzēm;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.n pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par apiņiem;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b pantā paredzētā vienotā platībatkarīgā maksājuma shēma (SAPS);

ii)

par kopējo noteikto platību samazinājuma koeficienta aprēķināšanai par Regulas (EK) Nr. 1782/2003 95. pantā paredzēto piena ražošanas piemaksu;

iii)

par kopējo noteikto daudzumu šādos gadījumos:

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 96. pantā paredzētie papildmaksājumi piena ražotājiem;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.j pantā paredzētais atbalsts par tabaku, pēc tabakas šķirnēm atbilstīgi uzskaitījumam šīs regulas XXV pielikumā;

iv)

par piešķiramā atbalsta summu par hektāru katrai olīvkoku audžu kategorijai Regulas (EK) Nr. 1782/2003 110.g pantā paredzētā atbalsta par olīvkoku audzēm gadījumā.

d)

Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. martam par atbalsta orientējošo summu par kilogramu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.j pantā paredzētā atbalsta par tabaku gadījumā, pēc tabakas šķirņu grupām atbilstīgi uzskaitījumam šīs regulas XXV pielikumā un attiecīgā gadījumā pēc kvalitātes kategorijas.

e)

Ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 31. jūlijam:

i)

par kopējo platību, par kuru atbalsts ir faktiski samaksāts, šādos gadījumos:

īpašā kvalitātes piemaksa par cietajiem kviešiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 72. pantā;

piemaksa par proteīnaugiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 76. pantā;

kultūratkarīgais maksājums par rīsiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 79. pantā, iedalot indica un japonica šķirnēs;

platībatkarīgais maksājums par riekstiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 83. pantā, izsakot riekstu kategorijās;

atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pantā;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100. pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par laukaugiem pēc pamatplatības atbilstīgi šīs regulas IV pielikumam un šīs regulas IX pielikumā norādītajam standarta formātam;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.a pantā paredzētais kultūratkarīgais maksājums par kokvilnu;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.g pantā paredzētais atbalsts par olīvkoku audzēm;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.n pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par apiņiem

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b pantā paredzētā vienotā platībatkarīgā maksājuma shēma (SAPS);

ii)

par kopējo daudzumu, par kuru atbalsts ir faktiski samaksāts, šādos gadījumos:

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 93. pantā paredzētais atbalsts par cietes kartupeļiem (izsakot cietes ekvivalentā);

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 95. pantā paredzētā piena ražošanas piemaksa;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 96. pantā paredzētie papildmaksājumi piena ražotājiem;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 99. pantā paredzētais atbalsts par sēklām, pēc sēklu šķirnēm atbilstīgi uzskaitījumam Regulas (EK) Nr. 1782/2003 XI pielikumā;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.j pantā paredzētais atbalsts par tabaku, pēc tabakas šķirnēm atbilstīgi uzskaitījumam šīs regulas XXV pielikumā un pēc kvalitātes;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.p pantā paredzētais pārejas maksājums par cukuru;

iii)

par atbalsta galīgo summu par kilogramu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.j pantā paredzētā atbalsta par tabaku gadījumā, pēc tabakas šķirņu grupām atbilstīgi uzskaitījumam šīs regulas XXV pielikumā un attiecīgā gadījumā pēc kvalitātes kategorijas;

iv)

par kopējo samaksāto piemaksu skaitu par aitām un kazām Regulas (EK) Nr. 1782/2003 111. pantā paredzēto piemaksu par aitām un kazām gadījumā, izmantojot šīs regulas XII pielikumā norādīto veidlapas paraugu.

2.   Pirmajā punktā paredzētajos paziņojumos platības norāda hektāros ar diviem cipariem aiz komata, daudzumus izsaka tonnās ar trīs cipariem aiz komata un pieteikumu skaitu norāda veselos skaitļos.

3.   Ja 1. punktā pieprasītā informācija mainās, jo īpaši pārbaužu rezultātā vai iepriekšējo rādītāju korekciju vai uzlabojumu rezultātā, atjaunoto informāciju paziņo Komisijai viena mēneša laikā pēc izmaiņām.”

2)

Regulas 4. pantu groza šādi.

a)

Ar šādu aizstāj 1. punktu:

“1.   Platību samazinājuma koeficentus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 75. pantu, 78. panta 2. punktu, 82. pantu, 85. pantu, 89. panta 2. punktu, 98. pantu, 143. pantu un 143.b panta 7. punktu vai par daudzumiem un objektīvajiem kritērijiem gadījumos, kuri norādīti šīs regulas 95. panta 4. punktā, nosaka ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. novembrim, pamatojoties uz datiem, kas paziņoti saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu.”;

b)

Minētā panta 2. punktu svītro.

3)

Regulas 14. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem.

“1.   Dalībvalstis ne vēlāk ka līdz 1. septembrim paziņo Komisijai valsts augu šķirņu katalogā reģistrēto šķirņu sarakstu, ja šajā sarakstā veikti grozījumi, klasificējot saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1785/2003 (3) I pielikuma 2. postenī definēto kritēriju.

2.   Attiecībā uz Franču Gviānu informāciju par 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļā minēto platību paziņo, pamatojoties uz vidējo apsēto platību divos sējas ciklos, kā paredzēts 12. panta otrajā daļā.

4)

Regulas 44. panta otro daļu aizstāj ar šādu.

“Šajā informācijā jo īpaši norāda:

a)

platības atbilstoši katram izejvielas veidam;

b)

katra izejvielas veida un iegūtā galaprodukta daudzumus”.

5)

Regulas 62. panta ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu.

“Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. panta 5. punkta vajadzībām dalībvalstis ne vēlāk kā līdz tā gada 1. septembrim, par kuru tiek piemērots platībatkarīgais maksājums, nosaka datus par:”.

6)

Regulas 64. pantu aizstāj ar šādu.

“64. pants

Definīcija

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta vajadzībām “atlicinājumi” nozīmē tādu platību atstāšanu atmatā, kas atbilst platībatkarīgo maksājumu kritērijiem atbilstoši šīs regulas 108. pantam.”

7)

Regulas 69. pantu aizstāj ar šādu.

“69. pants

Ziņojumi

Ja konstatēts, ka 59. un 60. pantā minētās platības ir jāpārsniedz, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties un ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. novembrim nosaka pārtēriņa galīgo likmi un paziņo to Komisijai ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1. decembrim. Dati, kas izmantoti, lai aprēķinātu likmi, par kādu pārsniegta pamatplatība, tiek paziņoti, izmantojot VI pielikumā norādīto veidlapu.”

8)

Regulas 76. pantu aizstāj ar šādu.

“76. pants

Paziņojums

Ne vēlāk kā līdz katra gada 31. oktobrim dalībvalstis paziņo Komisijai par jebkurām izmaiņām ģeogrāfiskajos apgabalos, kuros veic Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. panta 2. punktā un šīs regulas 73. pantā minēto dzīvnieku [lopu] pārvietošanu.”

9)

Regulas 84. pantu groza šādi.

a)

Ar šādu tekstu aizstāj 1. punktu:

“1.   Dalībvalstis līdz katra gada 1. janvārim paziņo Komisijai par jebkuriem grozījumiem tajā, kāda daļa nodoto tiesību uz piemaksu [piešķīruma tiesību] tiek atgriezta valsts [nacionālajām] rezervēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 117. panta 2. punktu, un attiecīgā gadījumā par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šīs regulas 117. panta 3. punktu.”

b)

Šādi groza 2. punktu.

i)

Ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Izmantojot XIII pielikuma tabulu, dalībvalstis ne vēlāk kā līdz katra gada 30. aprīlim informē Komisiju”;

ii)

svītro e) apakšpunktu.

10)

Regulas 106. pantu aizstāj ar šādu.

“106. pants

Paziņojums

1.   Dalībvalstis līdz katra gada 1. janvārim paziņo Komisijai

a)

par jebkurām izmaiņām samazinājumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 127. panta 1. punkta otrajā daļā;

b)

attiecīgā gadījumā par jebkuriem grozījumiem pasākumos, kas veikti atbilstīgi šīs regulas 127. panta 2. punkta a) apakšpunktam.

2.   Izmantojot XVIII pielikuma 3. daļas tabulu, dalībvalstis ne vēlāk kā līdz katra kalendārā gada 31. jūlijam informē Komisiju:

a)

par to tiesību uz piemaksu skaitu, kas iepriekšējā kalendārajā gadā bez kompensācijas maksājuma atgrieztas valsts rezervē pēc tiesību nodošanas bez saimniecību nodošanas;

b)

par neizmantoto tiesību uz piemaksu atbilstīgi 109. panta 2. punktam skaitu, kas iepriekšējā kalendārajā gadā nodotas valsts rezervē;

c)

par to tiesību skaitu, kas iepriekšējā kalendārajā gadā piešķirtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 128. panta 3. punktu.”

11)

Regulas 131. pantu groza šādi.

a)

Ar šādu tekstu aizstāj 1. punkta a) apakšpunktu:

“a)

ne vēlāk kā līdz 1. martam datiem attiecībā uz iepriekšējo gadu par to teļu skaitu, attiecībā uz kuriem ir piemērota kaušanas piemaksa, norādot, vai dzīvnieki ir nokauti vai eksportēti;”;

b)

ar šādu tekstu aizstāj 2. punkta a) apakšpunkta ievaddaļu:

“ne vēlāk kā līdz 1. februārim par informāciju saistībā ar iepriekšējo gadu par”;

c)

ar šādu tekstu aizstāj 3. punkta a) apakšpunktu:

“a)

ne vēlāk kā līdz 1. martam par datiem attiecībā uz iepriekšējo gadu par to liellopu (izņemot teļus) skaitu, attiecībā uz kuriem ir piemērota kaušanas piemaksa, norādot, vai dzīvnieki ir nokauti vai eksportēti;”;

d)

ar šādu tekstu aizstāj 4. punkta a) apakšpunktu:

“a)

ne vēlāk kā līdz 1. februārim par datiem attiecībā uz iepriekšējo gadu par to vīriešu kārtas liellopu skaitu, attiecībā uz kuriem ir piemērota īpašā piemaksa, iedalot pēc vecuma grupas un dzīvnieku veida (buļļi vai vērši);”;

e)

ar šādu tekstu aizstāj 6. punkta a) apakšpunktu:

“a)

attiecīgā gadījumā ne vēlāk kā līdz katra gada 1. februārim par datiem saistībā ar iepriekšējo gadu par to dzīvnieku skaitu, kam faktiski piešķirta sezonas nobīdes piemaksa, iedalot pēc dzīvniekiem, attiecībā uz kuriem piemērota īpašā prēmija par pirmo vai par otro vecuma grupu, kā arī norādot katrai vecuma grupai atbilstošo lauksaimnieku skaitu;”.

12)

Regulas 169. pantu groza šādi.

a)

Ar šādu tekstu aizstāj b) apakšpunktu:

“b)

katra izejvielas veida un iegūtā galaprodukta daudzums.”;

b)

svītro c), d) un e) apakšpunktu.

13)

Regulas 171.ai panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Līdz attiecīgā gada 31. janvārim dalībvalstis kokvilnas audzētājiem paziņo šādu informāciju:”.

14)

Svītro 171.bd pantu.

15)

Regulas III pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

16)

Regulas VI pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

17)

Regulas IX pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

18)

Regulas XI un XII pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu.

19)

Svītro XIV pielikumu.

20)

Regulas XVIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas V pielikuma tekstu.

21)

Regulas XXVIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas VI pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1156/2006 (OV L 208, 29.7.2006., 3. lpp.).

(2)  OV L 345, 20.11.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 660/2006 (OV L 116, 27.4.2006., 27. lpp.).

(3)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.”


I PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

KULTŪRATKARĪGAIS MAKSĀJUMS PAR RĪSIEM

attiecībā uz 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu

par KOPĒJO NOTEIKTO PLATĪBU samazinājuma koeficienta aprēķināšanai

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: KATRA GADA 15. NOVEMBRIS

 

GADS, PAR KURU IESNIEGTS PIETEIKUMS:

 

DALĪBVALSTS:

(tikai attiecībā uz Franciju) pamatplatība:


Apakšplatība

Atskaites platība

(hektāros) (1)

Šķirne

Kopējā noteiktā platība

(hektāros) (2)

1. apakšplatības nosaukums

 

1. šķirne

 

2. šķirne

 

3. šķirne

 

 

KOPĀ

 

2. apakšplatības nosaukums

 

1. šķirne

 

2. šķirne

 

3. šķirne

 

 

KOPĀ

 

3. apakšplatības nosaukums

 

1. šķirne

 

2. šķirne

 

3. šķirne

 

 

KOPĀ

 

 

1. šķirne

 

2. šķirne

 

3. šķirne

 

 

KOPĀ

 

KOPĀ

 

 

 


(1)  Regulas (EK) Nr. 1782/2003 81. pants.

(2)  Regulas (EK) Nr. 1782/2003 80. panta 1. punkts.”


II PIELIKUMS

“VI PIELIKUMS

attiecībā uz 59., 60. un 69. pantu

Image


III PIELIKUMS

“IX PIELIKUMS

attiecībā uz 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu, c) apakšpunkta i) daļu un e) apakšpunkta i) daļu

PLATĪBATKARĪGIE MAKSĀJUMI PAR LAUKAUGIEM

Informācija jāiesniedz tabulās, kas aizpildītas saskaņā ar tālāk izklāstīto paraugu:

tabulu komplekts, kurā sniegta informācija par katru pamatplatību šīs regulas IV pielikuma nozīmē,

viena tabula, kurā apkopota informācija par katru dalībvalsti.

Tabulas jānosūta papīra izdrukā un elektroniski.

Piezīmes:

Katrā tabulā jānorāda konkrētais reģions.

1. rinda attiecas vienīgi uz cietajiem kviešiem, uz kuriem attiecināma piemaksa platībatkarīgajam maksājumam, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 105. panta 1. punktā.

5. rinda “Laukaugu platības, kas deklarētas kā lopbarības platības, attiecībā uz piemaksām par liellopiem un aitām” atbilst Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. panta 3. punktā minētajām platībām.

Paraugs:

Laukaugi

Platība

(hektāros)

Cietie kvieši, 105. panta 1. punkts

 

Kukurūza (atsevišķa pamatplatība)

 

Citi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IX pielikumā uzskaitītie laukaugi

 

Brīvprātīgi atmatā atstātā zeme, 107. panta 6. punkts

 

Laukaugu platības, kas deklarētas kā lopbarības platības, attiecībā uz piemaksām par liellopiem un aitām

 

Kopā”

 


IV PIELIKUMS

XI PIELIKUMS

attiecībā uz 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta iv) daļu

PIETEIKUMI PIEMAKSĀM PAR AITĀM UN KAZĀM

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: KATRA GADA 1. SEPTEMBRIS

 

GADS, PAR KURU IESNIEGTS PIETEIKUMS:

 

DALĪBVALSTS:


 

Sieviešu kārtas dzīvnieka veids

Sieviešu kārtas dzīvnieki kopā

Gaļas aitas

Piena aitas

Kazas

Pieprasīto piemaksu skaits

(Regulas (EK) Nr. 1782/2003 113. pants)

 

 

 

 

Pieprasīto papildpiemaksu skaits  (1)

(Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. pants)

 

 

 

 

XII PIELIKUMS

attiecībā uz 3. pantu

MAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR PIEMAKSĀM PAR AITĀM UN KAZĀM

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: KATRA GADA 31. JŪLIJS

 

GADS, PAR KURU IESNIEGTS PIETEIKUMS:

 

DALĪBVALSTS:


 

Sieviešu kārtas dzīvnieka veids

Sieviešu kārtas dzīvnieki kopā

Gaļas aitas

Piena aitas

Kazas

Samaksāto piemaksu skaits

(dzīvnieku skaits)

Papildmaksājumu skaits par dzīvnieku  (2)

 

 

 

 

Papildpiemaksu skaits  (3)

 

 

 

 

Piemaksu skaits par aitām vai kazām

 

 

 

 


(1)  Saskaņā ar šīs regulas 72. un 73. pantu (mazāk labvēlīgie apgabali).

(2)  Gadījumos, kad tiek piemērots Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pants (pārejas laiks).

(3)  Saskaņā ar šīs regulas 72. un 73. pantu (mazāk labvēlīgie apgabali).


V PIELIKUMS

“XVIII PIELIKUMS

attiecībā uz 106. panta 3. punktu un 131. pantu

MAKSĀJUMI PAR LIELLOPIEM UN TEĻIEM

 

GADS, PAR KURU IESNIEGTS PIETEIKUMS:

 

DALĪBVALSTS:

1.   ĪPAŠĀ PIEMAKSA

Dzīvnieku skaits

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Vispārēja shēma

Kaušanas shēma

Viena vecuma grupa vai pirmā vecuma grupa

Otrā vecuma grupa

Abas vecuma grupas kopā

Buļļi

Vērši

Vērši

Vērši

131. panta 4. punkta a) apakšpunkts

2007. gada 1. februāris

1.2

Dzīvnieku skaits, par kuriem pieprasīta piemaksa (viss gads)

 

 

 

 

131. panta 4. punkta b) apakšpunkta i) daļa

2007. gada 31. jūlijs

1.3

Dzīvnieku skaits, par kuriem piešķirta piemaksa (viss gads)

 

 

 

 

131. panta 4. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

1.4

Dzīvnieku skaits, par kuriem nav piešķirta piemaksa, jo piemērots maksimums

 

 

 

 


Dzīvnieku audzētāju skaits

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Vispārēja shēma

Kaušanas shēma

Viena vecuma grupa vai tikai pirmā vecuma grupa

Otrā vecuma grupa

Abas vecuma grupas kopā

Tikai abas vecuma grupas kopā

131. panta 4. punkta b) apakšpunkta i) daļa

2007. gada 31. jūlijs

1.5

Dzīvnieku audzētāju skaits, kuriem piešķirta prēmija

 

 

 

 

2.   SEZONAS NOBĪDES PIEMAKSA

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Viena vecuma grupa vai pirmā vecuma grupa

Otrā vecuma grupa

Abas vecuma grupas kopā

131. panta 6. punkta a) apakšpunkts

2006. gada 15. septembris

2.1

Dzīvnieku skaits, par kuriem pieprasīta piemaksa

 

 

 

2.2

Dzīvnieku audzētāju skaits

 

 

 

2007. gada 1. marts

2.3

Dzīvnieku skaits, par kuriem piešķirta piemaksa

 

 

 

2.4

Dzīvnieku audzētāju skaits

 

 

 

3.   PIEMAKSA PAR ZĪDĪTĀJGOVĪM

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Tikai zīdītājgovju ganāmpulki

Jaukti ganāmpulki

131. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļa

2007. gada 1. februāris

3.2

Dzīvnieku skaits, par kuriem pieprasīta piemaksa (viss gads)

 

 

131. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļa

131. panta 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

3.3

Govju skaits, par kurām piešķirta piemaksa (viss gads)

 

 

3.4

Teļu skaits, par kurām piešķirta piemaksa (viss gads)

 

 

3.5

Dzīvnieku audzētāju skaits, kuriem piešķirta prēmija (viss gads)

 

 

 

 

 

 

Summa uz dzīvnieku

 

131. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

3.6

Valsts piemaksa

 

 

131. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

3.7

Dzīvnieku skaits, par kuriem nav piešķirta piemaksa, jo piemērots valsts noteiktais maksimums attiecībā uz telēm

 

 

4.   EKSTENSIFIKĀCIJAS MAKSĀJUMS

4.1   Ganāmpulka blīvuma vienota koeficienta piemērošana (Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 2. punkta pirmā daļa)

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Īpašā piemaksa

Piemaksa par zīdītājgovīm

Piena govis

KOPĀ

131. panta 6. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

4.1.1

Dzīvnieku skaits, par kuriem piešķirta piemaksa

 

 

 

 

4.1.2

Dzīvnieku audzētāju skaits, kuriem piešķirta prēmija

 

 

 

 


4.2   Ganāmpulka blīvuma divu koeficientu piemērošana (Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 2. punkta otrā daļa)

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Īpašā piemaksa

Piemaksa par zīdītājgovīm

Piena govis

KOPĀ

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

131. panta 6. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

4.2.1

Dzīvnieku skaits, par kuriem piešķirta piemaksa

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Dzīvnieku audzētāju skaits, kuriem piešķirta prēmija

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PIEMAKSA, KO NEIETEKMĒ BLĪVUMA KOEFICIENTS

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Dzīvnieki

Dzīvnieku audzētāji

131. panta 6. punkta b) apakšpunkta iv) daļa

2007. gada 31. jūlijs

5

Dzīvnieku un dzīvnieku audzētāju skaits, par kuriem vai kuriem tika piešķirta piemaksa, ko neietekmē blīvuma koeficienta piemērošana

 

 

6.   KAUŠANAS PIEMAKSA

Dzīvnieku skaits

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Kaušana

Eksports

Pieaugušie dzīvnieki

Teļi

Pieaugušie dzīvnieki

Teļi

131. panta 1. punkta a) apakšpunkts; 131. panta 2. punkta a) apakšpunkts; 131. panta 3. punkta a) apakšpunkts

2007. gada 1. marts

6.2

Dzīvnieku skaits, par kuriem pieprasīta piemaksa (viss gads)

 

 

 

 

131. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 2. punkta b) apakšpunkta iv) daļa; 131. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) daļa

2007. gada 31. jūlijs

6.3

Dzīvnieku skaits, par kuriem piešķirta piemaksa (viss gads)

 

 

 

 

131. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļa; 131. panta 2. punkta b) apakšpunkta v) daļa; 131. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

6.4

Dzīvnieku skaits, par kuriem nav piešķirta piemaksa, jo piemērots maksimums

 

 

 

 


Dzīvnieku audzētāju skaits

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Kaušana

Eksports

Pieaugušie dzīvnieki

Teļi

Pieaugušie dzīvnieki

Teļi

131. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 2. punkta b) apakšpunkta iv) daļa; 131. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) daļa

2007. gada 31. jūlijs

6.5

Dzīvnieku audzētāju skaits, kuriem piešķirta prēmija

 

 

 

 

FAKTISKI SAMAKSĀTO PIEMAKSU SUMMA

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: KATRA GADA 31. JŪLIJS

 

Kaušanas piemaksa līdz 100 % (teļi)

Piemaksa par zīdītājgovīm līdz 100 %

Kaušanas piemaksa līdz 40 % (liellopi, izņemot teļus)

Kaušanas piemaksa līdz 100 % (liellopi, izņemot teļus)

Īpašā piemaksa līdz 75 %

Atsauce uz Regulu (EK) Nr. 1782/2003

68. panta 1. punkts

68. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļa

68. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļa

68. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļa

68. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

Faktiski samaksātā summa EUR (pēc samazinājuma, kas noteikts 139. pantā, – samazinājuma koeficients)”

 

 

 

 

 


VI PIELIKUMS

“XXVIII PIELIKUMS

MITRUMA SATURS

attiecībā uz 171.cj pantu

Šķirņu grupa

Mitruma saturs (%)

Pielaides (%)

I.

Dūmos kaltēta tabaka

16

4

II.   

Ēnā kaltēta gaišā tabaka

Vācija, Francija, Beļģija, Austrija, Portugāle – Azoru salu autonomais apgabals

22

4

Citas dalībvalstis un citi atzīti ražošanas apgabali Portugālē

20

6

III.   

Ēnā kaltēta tumšā tabaka

Beļģija, Vācija, Francija, Austrija

26

4

Citas dalībvalstis

22

6

IV.

Karstumā kaltēta tabaka

22

4

V.

Saulē kaltēta tabaka

16

4

VI.

Basmas

16

4

VII.

Katerini

16

4

VIII.

Kaba Koulak (klasiskā) Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata

16

4”


Top