Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0272

2006/272/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 5. aprīlis ), ar ko attiecībā uz Zviedriju un Apvienoto Karalisti groza Lēmumu 2004/453/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1259) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 99, 7.4.2006, p. 31–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 578–581 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 163 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 163 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 14/05/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/272/oj

7.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/31


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 5. aprīlis),

ar ko attiecībā uz Zviedriju un Apvienoto Karalisti groza Lēmumu 2004/453/EK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1259)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/272/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/67/EEK, kura attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū (1), un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu un 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Papildu garantijas attiecībā uz zivju slimībām noteica ar Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Lēmumu 2004/453/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 91/67/EEK attiecībā uz pasākumiem pret dažām akvakultūras dzīvnieku slimībām (3).

(2)

Pamatojoties uz prasībām, kas noteiktas Lēmumā 2004/453/EK I pielikumā, bija atzīts, ka visā Zviedrijas teritorijā nav infekciozās pankreātiskās nekrozes (IPN).

(3)

Pēc Lēmuma 2004/453/EK pieņemšanas Zviedrija ir ziņojusi par IPN uzliesmojumiem piekrastes zonās. Vienu reizi ir ziņots par IPN uzliesmojumu savvaļas zivīm. Vēl vienu reizi ir ziņots par IPN uzliesmojumu saimniecībās audzētām zivīm, kuras saskaņā ar epidemioloģisko ziņojumu visticamāk ir inficējušās no savvaļas zivīm. Tādēļ attiecībā uz IPN slimības neskartas teritorijas statusu Zviedrijas piekrastes zonas vairs neatbilst prasībām, kas noteiktas minētā lēmuma I pielikumā. Tomēr teritorijas kontinentālās daļas paliek slimības neskartas.

(4)

Diviem minētajiem uzliesmojumiem nevajadzētu atturēt Zviedriju no IPN programmas turpināšanas piekrastes zonās un izskaušanas pasākumu ieviešanas, ja IPN konstatē saimniecībās audzētām vai savvaļas zivīm, atbilstīgi programmai, kas iesniegta Komisijai pirms Lēmuma 2004/453/EK pieņemšanas.

(5)

Lēmumā 2004/453/EK noteikts, ka jāsaglabā mērķtiecīga uzraudzība zonās, kas paziņotas par slimības neskartām dalībvalstīs, kurās tikai daļa no teritorijas ir paziņota par slimības neskartu. Pieņemot šo prasību, nebija paredzēts, ka var būt īpaša situācija, ka Īrija un Ziemeļīrija ir paziņotas par slimības vai slimību neskartām, kamēr Apvienotās Karalistes daļas nav paziņotas par minēto slimību neskartām.

(6)

Ir lietderīgi ļaut Apvienotajai Karalistei neturpināt mērķtiecīgu uzraudzību attiecībā uz atsevišķām slimībām, kuru Ziemeļīrijā nav, ja arī Īrija ir paziņota par to pašu slimību neskartu.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2004/453/EK.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2004/453/EK I, II un V pielikumu groza šādi.

1)

Lēmuma I pielikuma II nodaļu aizstāj ar tekstu šā lēmuma I pielikumā.

2)

Lēmuma II pielikuma II nodaļu aizstāj ar tekstu šā lēmuma II pielikumā.

3)

Lēmuma V pielikuma A.5. punktu aizstāj ar šādu:

“5)

Dalībvalstīs, kurās par slimības neskartām ir paziņotas tikai teritorijas daļas atbilstoši I pielikuma II nodaļai (par slimības neskartu nav paziņota visa teritorija), saskaņā ar II pielikuma I nodaļas 4. punkta noteikumiem mērķtiecīga uzraudzība jāsaglabā apgabalos, kas paziņoti par slimības neskartiem.

Tomēr Apvienotā Karaliste var pārtraukt mērķtiecīgu uzraudzību Ziemeļīrijā attiecībā uz tām slimībām, kuras Ziemeļīriju neskar, ja visa Īrijas teritorija ir paziņota par to pašu slimību neskartu atbilstīgi I pielikuma II nodaļai.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 5. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 46, 19.2.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 156, 30.4.2004., 5. lpp., labots ar OV L 202, 7.6.2004., 4. lpp.


PIELIKUMS I

“II NODAĻA

Teritorijas, kas ir apstiprinātas kā dažu Padomes Direktīvas 91/67/EEK A pielikuma 1. slejas III sarakstā minēto slimību neskartas

Slimība

Dalībvalsts

Teritorija vai teritorijas daļas

Karpu pavasara virēmija (SVC)

Dānija

Visa teritorija

Somija

Visa teritorija; Vuoksi upes ūdens sateces baseins jāuzskata par buferzonu

Īrija

Visa teritorija

Zviedrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste

Ziemeļīrijas, Menas salas, Džērsijas un Gērnsijas teritorija

Bakteriāla nieru slimība (BKD)

Īrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste

Ziemeļīrijas, Menas salas un Džērsijas teritorija

Infekciozā pankreātiskā nekroze (IPN)

Somija

Teritorijas kontinentālās daļas; Vuoksi upes un Kemijoki upes ūdens sateces baseini jāuzskata par buferzonām

Zviedrija

Teritorijas kontinentālās daļas

Apvienotā Karaliste

Menas salas teritorija

Inficēšanās ar Gyrodactylus salaris

Somija

Tenojoki un Nētemejoki ūdens sateces baseini; Pācjoki, Lutojoki un Ūtajoki ūdens sateces baseini tiek uzskatīti par buferzonām

Īrija

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste

Apvienotās Karalistes, Ziemeļīrijas, Menas salas, Džērsijas un Gērnsijas teritorija”


II PIELIKUMS

“II NODAĻA

Teritorijas, uz ko attiecas apstiprinātas dažu slimību, kas minētas Padomes Direktīvas 91/67/EEK A pielikuma 1. slejas III sarakstā, apkarošanas un izskaušanas programmas

Slimība

Dalībvalsts

Teritorija vai teritorijas daļas

Karpu pavasara virēmija

Apvienotā Karaliste

Lielbritānijas teritorijas

Bakteriāla nieru slimība

Somija

Teritorijas kontinentālās daļas

Zviedrija

Teritorijas kontinentālās daļas

Apvienotā Karaliste

Lielbritānijas teritorijas

Infekciozā pankreātiskā nekroze

Zviedrija

Teritorijas piekrastes daļas”


Top