Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0079

2006/79/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 31. janvāris ), ar ko groza Lēmumus 2005/759/EK un 2005/760/EK attiecībā uz to piemērošanas termiņu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 187) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 36, 8.2.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 138–139 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/79(1)/oj

8.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/48


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 31. janvāris),

ar ko groza Lēmumus 2005/759/EK un 2005/760/EK attiecībā uz to piemērošanas termiņu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 187)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/79/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (2), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (3), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (4), un jo īpaši tās 18. pantu,

tā kā:

(1)

Putnu gripa ir vīrusa ierosināta mājputnu un citu putnu infekcijas slimība, kas izraisa mirstību un traucējumus un kas var strauji iegūt epizootijas apmērus, nopietni apdraudot dzīvnieku un sabiedrības veselību un krasi samazinot putnkopības nozares rentabilitāti. Pastāv risks, ka šīs slimības izraisītāju var ievazāt ar dzīvu putnu, kas nav mājputni, starptautisku tirdzniecību, ieskaitot putnus, kas ir kopā ar saviem īpašniekiem (lolojumputni).

(2)

Pēc putnu gripas uzliesmojuma, ko izraisīja augsti patogēns vīrusa celms H5N1 un kas sākās 2003. gada decembrī Āzijas dienvidaustrumos, Komisija pieņēma vairākus aizsardzības pasākumus saistībā ar putnu gripu. Šo pasākumu skaitā bija Komisijas 2005. gada 27. oktobra Lēmums 2005/759/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēnu putnu gripu dažās trešās valstīs un putnu, kas ir kopā ar saviem īpašniekiem, pārvietošanu no trešām valstīm (5) un Komisijas 2005. gada 27. oktobra Lēmums 2005/760/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz nebrīvē turētu putnu ievešanu saistībā ar aizdomām par ļoti patogēno putnu gripu dažās trešās valstīs (6).

(3)

Dažās Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) dalībvalstīs ir ziņots par jauniem putnu gripas gadījumiem, tāpēc jāturpina ierobežojumi lolojumputnu pārvietošanai un citu putnu ievešanai no dažiem apdraudētajiem apgabaliem. Tādējādi ir jāpagarina Lēmumu 2005/759/EK un 2005/760/EK piemērošanas termiņš.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmumi 2005/759/EK un 2005/760/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/759/EK 5. pantā vārdus “līdz 2006. gada 31. janvārim” aizstāj ar vārdiem “līdz 2006. gada 31. maijam”.

2. pants

Lēmuma 2005/760/EK 6. pantā vārdus “līdz 2006. gada 31. janvārim” aizstāj ar vārdiem “līdz 2006. gada 31. maijam”.

3. pants

Dalībvalstis nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šo lēmumu, un šos pasākumus publicē. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 31. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(2)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(3)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(4)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 18/2006 (OV L 4, 7.1.2006., 3. lpp.).

(5)  OV L 285, 28.10.2005., 52. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/862/EK (OV L 317, 3.12.2005., 19. lpp.).

(6)  OV L 285, 28.10.2005., 60. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/862/EK.


Top