Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0078

2006/78/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 31. janvāris ) par Kopienas finansiālo ieguldījumu epidemioloģiskās izpētes veikšanā un infekciozā katarālā drudža uzraudzības pasākumos sakarā ar šīs slimības apkarošanas ārkārtas pasākumiem Portugālē 2004. un 2005. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 166)

OJ L 36, 8.2.2006, p. 45–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 135–137 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/78(1)/oj

8.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/45


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 31. janvāris)

par Kopienas finansiālo ieguldījumu epidemioloģiskās izpētes veikšanā un infekciozā katarālā drudža uzraudzības pasākumos sakarā ar šīs slimības apkarošanas ārkārtas pasākumiem Portugālē 2004. un 2005. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 166)

(Autentisks ir tikai teksts portugāļu valodā)

(2006/78/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1), un jo īpaši tā 3. panta 2.a punktu,

tā kā:

(1)

Portugālē 2004. gada 24. novembrī konstatēja infekciozā katarālā drudža uzliesmojumus. Šī slimība nopietni apdraudēja Kopienas mājlopus.

(2)

Lai iespējami īsākā laikā novērstu slimības izplatīšanos, Kopienai saskaņā ar Lēmumu 90/424/EEK jāsniedz dalībvalstij atbalsts to attaisnoto izdevumu finansēšanā, ko Portugāle ieguldījusi neatliekamos pasākumos slimības apkarošanā. Tāpēc Komisija pieņēma 2005. gada 15. septembra Lēmumu 2005/660/EK par Kopienas finansiālo ieguldījumu neatliekamos pasākumos infekciozā katarālā drudža apkarošanai Portugālē 2004. un 2005. gadā (2).

(3)

Lai noteiktu aizsardzības un uzraudzības zonas un nosacījumus dzīvnieku pārvadājumiem no šīm zonām, Komisija ir pieņēmusi vairākus lēmumus, no kuriem pēdējais ir 2005. gada 23. maija Lēmums 2005/393/EK par aizsardzības un uzraudzības zonām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi un par nosacījumiem, ko piemēro pārvadājumiem no šīm zonām vai caur tām (3).

(4)

Kopš 2004. gada rudens ārkārtīgi zemais nokrišņu daudzums Portugālē ir nopietni ietekmējis lopbarības piegādi un līdz ar to arī dzīvnieku barošanas iespējas, radot papildu izmaksas lauksaimniekiem. Šī situācija Portugālei ir īpaši nopietna, jo specializētās saimniecības, kurās dzimst govis un aitas, atrodas apgabalos, kurus skar dzīvnieku pārvadājumiem noteiktie ierobežojumi, bet tās saimniecības, kuras specializējas nobarošanā un veido dabisko noieta tirgu iepriekš minētajās saimniecībās audzētajiem dzīvniekiem, atrodas ārpus šiem apgabaliem.

(5)

Portugāle sadarbībā ar Spāniju veica vēl citus epidēmijas ierobežošanas pasākumus – epidemioloģisko izpēti un slimības uzraudzības pasākumus, tostarp laboratoriskās pārbaudes seroloģiskās un virusoloģiskās uzraudzības ietvaros, pārbaudot dzīvniekus pirms to pārvietošanas, kā arī entomoloģiskās uzraudzības ietvaros.

(6)

Portugāle un Spānija ir iesniegušas pierādījumus par abu dalībvalstu sadarbību, veicot slimības uzraudzības pasākumus, lai novērstu slimības izplatīšanos.

(7)

Saskaņā ar Padomes 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (4) 3. panta 2. punktu atbilstoši Kopienas noteikumiem veiktos veterināros un augu aizsardzības pasākumus finansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa. Šo pasākumu finanšu kontrolei piemēro minētās regulas 8. un 9. pantu.

(8)

Kopienas finansiālo ieguldījumu izmaksā ar noteikumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā sniedz visu nepieciešamo informāciju.

(9)

Portugāle 2005. gada 25. februārī iesniedza sākotnējo novērtējumu par izmaksām, kas ieguldītas citos neatliekamos pasākumos, tostarp epidemioloģiskās uzraudzības pasākumos minētās slimības apkarošanai. Šā epidemioloģiskās uzraudzības pasākumu izmaksu aprēķina summa ir EUR 4 303 336.

(10)

Gaidot, kamēr Komisija veiks pārbaudes klātienē, jau tagad jānosaka Kopienas finansiālā ieguldījuma pirmās iemaksas summa. Šīs pirmās iemaksas apmēram jābūt 50 % no Kopienas ieguldījuma, kas noteikts, pamatojoties uz aprēķinātajām attaisnotajām epidemioloģiskās uzraudzības pasākumu izmaksām. Ir lietderīgi arī noteikt maksimālās summas šo pasākumu ietvaros veikto pārbaužu un izmantoto slazdu izmaksu atlīdzināšanai.

(11)

Portugāle ir pilnībā izpildījusi Lēmuma 90/424/EEK 3. pantā noteikto pasākumu tehniskās un administratīvās prasības.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas finansiālā ieguldījuma piešķiršana Portugālei

1.   Sakarā ar neatliekamiem pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai 2004. un 2005. gadā Portugāle ir tiesīga saņemt Kopienas finansiālo atbalstu 50 % apmērā no izdevumiem, kuros ietilpst laboratorisko pārbaužu veikšanas izmaksas seroloģiskās un virusoloģiskās uzraudzības ietvaros un entomoloģiskās uzraudzības izmaksas, tostarp par slazdu iegādi.

2.   Portugālei atlīdzināmās pārbaužu un slazdu iegādes izmaksas, kas minētas 1. punktā, nedrīkst pārsniegt šādas summas:

a)

seroloģiskā uzraudzība, ELISA tests: EUR 2,5 par vienu pārbaudi;

b)

seroloģiskā uzraudzība, RT-PCR tests: EUR 15 par vienu pārbaudi;

c)

entomoloģiskā uzraudzība, slazdi: EUR 160 par vienu slazdu.

3.   Komisijas finansiālā ieguldījuma summā neiekļauj pievienotās vērtības nodokli.

2. pants

Finansiālā ieguldījuma izmaksāšanas kārtība

Pamatojoties uz atbilstīgi Lēmuma 90/424/EEK 9. panta 1. punktam klātienē veikto pārbaužu rezultātiem, Komisija veic sākotnējo maksājumu EUR 600 000 apmērā, un tas veido daļu no 1. pantā noteiktā Komisijas finansiālā ieguldījuma.

Šo maksājumu veic, pamatojoties uz Portugāles iesniegtiem apliecinošiem dokumentiem, kas attiecas uz 1. panta 1. punktā minētajām laboratoriskām pārbaudēm un slazdu iegādi.

3. pants

Nosacījumi izmaksas veikšanai un apliecinoši dokumenti

1.   Lēmuma 1. pantā minēto Kopienas finansiālo ieguldījumu izmaksā, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

a)

pieteikums, kurā iekļauta pielikumā norādītā informācija un kurš iesniegts šā panta 2. punktā norādītajā termiņā;

b)

šā lēmuma 2. pantā minētie izdevumus apliecinošie dokumenti, tostarp epidemioloģiskais ziņojums un finanšu pārskats;

c)

visu atbilstīgi Lēmuma 90/424/EEK 9. panta 1. punktam klātienē veikto pārbaužu rezultāti.

Šā punkta b) apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz c) apakšpunktā minēto pārbaužu veikšanai klātienē.

2.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais pieteikums jāiesniedz elektroniskā veidā sešdesmit kalendāro dienu laikā pēc šā lēmuma paziņošanas. Ja šo termiņu neievēro, Kopienas finansiālo ieguldījumu samazina par 25 % par katru kavējuma mēnesi.

4. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Portugāles Republikai.

Briselē, 2006. gada 31. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 244, 20.9.2005., 28. lpp.

(3)  OV L 130, 24.5.2005., 22. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/828/EK (OV L 311, 26.11.2005., 37. lpp.).

(4)  OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.


PIELIKUMS

3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā informācija

Izmaksas

Darbības veids

Skaits

Summa (bez PVN)

ELISA testi

 

 

RT-PCR testi

 

 

Citas virusoloģiskās pārbaudes

 

 

Slazdi

 

 

Kopā

 


Top