Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0075

2006/75/EK: Padomes Lēmums ( 2006. gada 30. janvāris ), ar kuru groza un pagarina Lēmumu 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu ( Perikla programmu)

OJ L 36, 8.2.2006, p. 40–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 133–134 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 177 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 177 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 93 - 94

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Atcelts ar 32014R0331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/75(1)/oj

8.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/40


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 30. janvāris),

ar kuru groza un pagarina Lēmumu 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu)

(2006/75/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 123. panta 4. punkta trešo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 13. panta 3. punkta a) apakšpunktu Padomes Lēmumā 2001/923/EK (3) Komisija līdz 2005. gada 30. jūnijam nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei no programmas vadītāja neatkarīgu ziņojumu, novērtējot programmas atbilstīgumu, efektivitāti un lietderīgumu, un paziņojumu attiecībā uz to, vai šī programma jāturpina vai jāpielāgo, kuram pievienots atbilstošs priekšlikums.

(2)

Minētā lēmuma 13. pantā paredzētais novērtējuma ziņojums tika iesniegts 2004. gada 30. novembrī. Tajā secina, ka programmas mērķi tiek sasniegti, un iesaka programmu turpināt.

(3)

Neskarot Līgumā noteiktās budžeta lēmējiestādes pilnvaras, minētajā lēmumā visam programmas īstenošanas laikam ir iekļauta finansējuma pamatsumma, kā tā definēta 34. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumā (1999. gada 6. maijs) par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (4).

(4)

Programmas turpināšana atspoguļo vajadzību turpināt uzraudzību, mācības un tehnisko palīdzību, kas vajadzīga, lai sekmētu euro aizsardzību pret viltošanu.

(5)

Programmas efektivitāti euro aizsardzības jomā varētu palielināt, ja paplašinātu tehnisko atbalstu, lai, iesaistoties Eiropolam, paredzētu arī finansiālo atbalstu sadarbībai pārrobežu operācijās, un attiecīgi pamatotos gadījumos pieļautu lielāku elastību attiecībā uz izmaksu īpatsvaru, ko var uzņemties Kopiena, un uz projektu skaitu, ko var iesniegt viena dalībvalsts.

(6)

Tāpēc Lēmums 2001/923/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Grozījumi

Ar šo Lēmumu 2001/923/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 1. panta 2. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Tā ilgst no 2002. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.”

2)

Lēmuma 2. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“e)

censties publicēt rezultātus, kas sasniegti informācijas, pieredzes un paraugprakses apmaiņas gaitā.”

3)

Lēmuma 3. panta 3. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“d)

sekundāri – finansiālu atbalstu sadarbībai pārrobežu operācijās, ja šāds atbalsts nav pieejams no citām Eiropas iestādēm un struktūrām.”

4)

Lēmuma 6. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Bāzes finansējums Kopienas rīcības programmas īstenošanai laikposmā no 2002. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim ir EUR 4 miljoni.

Bāzes finansējums Kopienas rīcības programmas īstenošanai laikposmā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim ir EUR 1 miljons.”

5)

Lēmuma 10. panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu ievadfrāzi:

“Attiecīgi pamatotos gadījumos Kopiena līdzfinansē ne vairāk kā 80 % no darbības atbalsta izmaksām, kas minētas 3. pantā, jo īpaši:”.

6)

Lēmuma 11. pantā norādi “70 %” aizstāj ar norādi “80 %”.

7)

Lēmuma 12. pantu groza šādi:

a)

1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Dalībvalstis var iesniegt vienu vai, izņēmuma gadījumā, divus projektus gadā attiecībā uz 3. panta 2. punkta otrajā daļā minētajām darba grupām, sanāksmēm un zinātniskajām konferencēm. Var iesniegt arī projektus saistībā ar mācībām un apmaiņu vai atbalstu.”;

b)

1. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja viena dalībvalsts iesniedz vairāk nekā vienu priekšlikumu, koordināciju veic kompetentā valsts iestāde, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1338/2001 2. panta b) punkta ceturtajā ievilkumā.”;

c)

2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“e)

projekta patiesā kvalitāte koncepcijas, organizācijas, noformējuma, sasniedzamo mērķu, kā arī izmaksu lietderības koeficienta ziņā;”;

d)

2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“h)

saderība ar pasākumiem, kas tiek veikti vai plānoti kā daļa no ES darbības naudas viltošanas apkarošanas jomā.”

2. pants

Piemērojamība

Šo lēmumu piemēro iesaistītajās dalībvalstīs, kā noteikts 1. panta pirmajā ievilkumā Padomes Regulā (EK) Nr. 974/98 (1998. gada 3. maijs) par euro ieviešanu (5).

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Briselē, 2006. gada 30. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

U. PLASSNIK


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 13. oktobrī pēc apspriešanās, kas nav obligāta (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 161, 1.7.2005., 11. lpp.

(3)  OV L 339, 21.12.2001., 50. lpp.

(4)  OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp.

(5)  OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2169/2005 (OV L 346, 29.12.2005., 1. lpp.).


Top