Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0167

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 167/2006/EK ( 2006. gada 18. janvāris ) par dažu trešo valstu darbībām jūras kravu pārvadājumu jomā (Kodificēta versija)

OJ L 33, 4.2.2006, p. 18–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 102 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 102 - 105
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 59 - 62

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/167(1)/oj

4.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/18


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. 167/2006/EK

(2006. gada 18. janvāris)

par dažu trešo valstu darbībām jūras kravu pārvadājumu jomā

(Kodificēta versija)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Lēmums 78/774/EEK (1978. gada 19. septembris) par dažu trešo valstu darbībām jūras kravu pārvadājumu jomā (3) ir būtiski grozīts (4). Skaidrības un lietderības dēļ minētais lēmums būtu jākodificē.

(2)

Ir jāizveido informācijas sistēmas, lai nodrošinātu, ka Kopienas iestādes ir informētas par trešo valstu flotu darbībām, kuras kaitē dalībvalstu jūras pārvadātāju interesēm un jo īpaši, ciktāl tās nelabvēlīgi ietekmē konkurētspējīgu dalībvalstu flotu līdzdalību starptautiskajos jūras kravu pārvadājumos; tā kā šīm informācijas sistēmām jāveicina konsultācijas Kopienas mērogā.

(3)

Ir jānodrošina iespēja, ka vajadzīgos pasākumus pieņem Kopienas mērogā, lai vienoti īstenotu dalībvalstu pilnvaras pretpasākumu pieņemšanai dažu trešo valstu darbībām attiecībā uz jūras kravu pārvadājumiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Katra dalībvalsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ievestu sistēmu, kas ļauj ievākt informāciju par tādām trešo valstu flotu darbībām, kuras kaitē dalībvalstu jūras pārvadātāju interesēm un jo īpaši, ciktāl tas nelabvēlīgi ietekmē konkurētspējīgu dalībvalstu flotu līdzdalību starptautiskajos jūras kravu pārvadājumos.

Šai sistēmai jānodrošina, ka katra dalībvalsts, ciktāl vajadzīgs, lai sasniegtu pirmajā daļā minētos mērķus, var ievākt informāciju par:

a)

piedāvāto jūras kravu pārvadājumu pakalpojumu līmeni;

b)

tādu preču raksturu, daudzumu, vērtību, izcelsmi un galamērķi, kuras iekrautas vai izkrautas attiecīgajās dalībvalstīs kuģos, kurus izmanto, sniedzot šādus pakalpojumus;

c)

par šādiem pakalpojumiem iekasēto tarifu lielumu.

2. pants

1.   Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par to, attiecībā uz kurām trešo valstu flotēm kopīgi piemēro informācijas sistēmu.

2.   Ar lēmumu, kas minēts 1. punktā, precizē jūras kravu pārvadājumu pakalpojumu veidu, kuram jāpiemēro informācijas sistēma, tās ieviešanas datumu, periodiskumu, ar kādu informācija jāsniedz, un kāda veida informācija, kas minēta 1. panta otrajā daļā, ir jāievāc.

3.   Katra dalībvalsts Komisijai, periodiski vai pēc tās pieprasījuma, iesniedz informāciju, kas iegūta ar informācijas sistēmas palīdzību.

4.   Komisija apkopo informāciju visai Kopienai. Uz šo informāciju attiecas 4. pants Padomes Lēmumā 77/587/EEK (1977. gada 13. septembris) par apspriežu procedūru, kas attiecas uz dalībvalstu un trešo valstu attiecībām jūras satiksmes jomā, un par darbību, kura saistīta ar šādiem jautājumiem starptautiskās organizācijās (5).

3. pants

Dalībvalstis un Komisija, izmantojot apspriežu procedūru, kas ieviesta ar Lēmumu 77/587/EEK, un cita starpā pamatojoties uz informāciju, kura iegūta ar 1. pantā minētās informācijas sistēmas palīdzību, regulāri pārbauda to trešo valstu flotu darbības, kas minētas 2. panta 1. punktā norādītajos lēmumos.

4. pants

Padome vienprātīgi var pieņemt lēmumu par to, ka dalībvalstis kopīgi piemēro piemērotus pretpasākumus savās attiecībās ar trešo valsti vai trešo valstu grupu, par kurām ir pieņemts 2. panta 1. punktā minētais lēmums; šādi pretpasākumi ir valsts tiesību aktu sastāvdaļa.

5. pants

Dalībvalstis saglabā tiesības vienpusēji piemērot savas valsts informācijas sistēmas un pretpasākumus.

6. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 78/774/EEK, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz minētā lēmuma īstenošanas termiņiem.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās būtu jālasa saskaņā ar II pielikumā doto korelācijas tabulu.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2006. gada 18. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORREL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. WINKLER


(1)  OV C 110, 30.4.2004., 14. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 9. marta atzinums (OV C 102 E, 28.4.2004., 107. lpp.) un Padomes 2005. gada 20. decembra Lēmums.

(3)  OV L 258, 21.9.1978., 35. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 89/242/EEK (OV L 97, 11.4.1989., 47. lpp.).

(4)  Skat. I pielikumu.

(5)  OV L 239, 17.9.1977., 23. lpp.


I PIELIKUMS

Atceltais lēmums ar tā grozījumu

Padomes Lēmums 78/774/EEK

(OV L 258, 21.9.1978., 35. lpp.)

Padomes Lēmums 89/242/EEK

(OV L 97, 11.4.1989., 47. lpp.)


II PIELIKUMS

Korelācijas tabula

Lēmums 78/774/EEK

Šis lēmums

1. panta 1. punkts

1. panta pirmā daļa

1. panta 2. punkta ievada teikums

1. panta otrās daļas ievada teikums

1. panta 2. punkta pirmais ievilkums

1. panta otrās daļas a) punkts

1. panta 2. punkta otrais ievilkums

1. panta otrās daļas b) punkts

1. panta 2. punkta trešais ievilkums

1. panta otrās daļas c) punkts

2.–5. pants

2.–5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

I pielikums

II pielikums


Top