Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0027

2006/27/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 16. janvāris ) par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku gaļu un gaļas produktiem, kas ievesti no Meksikas un paredzēti lietošanai cilvēku pārtikā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 16) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 19, 24.1.2006, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 86–87 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 87 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 92 - 93

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/27(1)/oj

24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/30


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 16. janvāris)

par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku gaļu un gaļas produktiem, kas ievesti no Meksikas un paredzēti lietošanai cilvēku pārtikā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 16)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/27/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 22. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (2), un jo īpaši tās 53. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 97/78/EK un Regulu (EK) Nr. 178/2002 ir jāparedz vajadzīgie pasākumi attiecībā uz tādu produktu ievešanu no trešām valstīm, kas varētu radīt nopietnas briesmas cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai situācijās, kad šādas briesmas varētu izplatīties.

(2)

Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīva 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā un par direktīvu 81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK atcelšanu (3) aizliedz ievest no trešām valstīm dzīvniekus un tādu dzīvnieku gaļu vai gaļas produktus, kas izstrādāti no dzīvniekiem, kuriem lietotas šādas vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas lietotas terapeitiskos nolūkos vai zootehniskas ārstēšanas mērķiem.

(3)

Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulā (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (4) noteikts vielu saraksts, kuras nedrīkst izmantot gaļas ražošanā un tādu vielu saraksts, kurām noteikts maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums. Ar to arī noteikts dažu veterinārijā izmantotu medikamentu saraksts, kuriem noteikts maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums. Šādi produkti var būt zirgu dzimtas dzīvnieku gaļā.

(4)

Pēdējā Komisijas apmeklējuma laikā Meksikā, inspicējot Meksikas iestāžu spēju veikt uzticamas zirgu dzimtas dzīvnieku gaļas pārbaudes, jo īpaši, lai konstatētu ar Direktīvu 96/22/EK aizliegtās vielas, tika atklātas nopietnas problēmas.

(5)

Veicot šo pārbaudi, tika arī konstatēti būtiski trūkumi attiecībā uz veterinārijā izmantojamo medikamentu kontroli, tai skaitā neatļautu produktu kontroli. Tā kā šādi trūkumi pastāv, zirgu gaļas ražošanā it viegli var izmantot aizliegtas vielas. Tā, šādas vielas varētu būt arī zirgu dzimtas dzīvnieku gaļā un gaļas produktos, kas paredzēti lietošanai cilvēku pārtikā. Šādas vielas uzturā var apdraudēt cilvēku veselību.

(6)

Dalībvalstīm attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku gaļas un gaļas produktiem, ko ieved no Meksikas, būtu jāveic atbilstoša kontrole, kad šādi produkti nonāk pie Kopienas robežas, lai izvairītos no situācijas, kad šāda zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa vai gaļas produkti, kas nav piemēroti lietošanai uzturā, nonāk tirgū.

(7)

Ar Regulu (EK) Nr. 178/2002 paredz ātrās reaģēšanas sistēmas izveidi, kuru izmanto, lai īstenotu prasību par savstarpēju informācijas sniegšanu saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 22. panta 2. punktu. Turklāt dalībvalstis informēs Komisiju, sniedzot periodiskus pārskatus par visu to oficiālo kontroļu analīžu rezultātiem, kas veiktas attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku gaļu un gaļas produktu sūtījumiem no Meksikas.

(8)

Šo lēmumu jāpārskata, ņemot vērā Meksikas kompetento iestāžu sniegtās garantijas un dalībvalstu veikto analīžu rezultātus.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Šis lēmums attiecas uz zirgu dzimtas dzīvnieku gaļu un gaļas produktiem, ko ieved no Meksikas un kas paredzēta lietošanai cilvēku pārtikā (“zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa un gaļas produkti”).

2. pants

Oficiālās kontroles

1.   Dalībvalstis, izmantojot oficiālās paraugu ņemšanas plānus un noteikšanas metodes, gādā, lai saskaņā ar Direktīvu 96/22/EK visus zirgu dzimtas dzīvnieku gaļas un gaļas produktu sūtījumus pārbaudītu atbilstoši iespējamo draudu oficiālās kontroles mehānismam, jo īpaši, lai konstatētu tādu vielu klātbūtni, kas ietekmē hormonālas iedarbības vielas un beta-agonistus, kurus lieto augšanas stimulēšanai.

2.   Dalībvalstis Komisijai četras reizes gadā iesniedz ziņojumu par visiem analīžu rezultātiem, veicot 1. punktā minēto produktu sūtījumu oficiālās pārbaudes. Šādu ziņojumu iesniedz nākamā mēneša laikā pēc katra kvartāla beigām (aprīlī, jūlijā, oktobrī un janvārī).

3. pants

Izdevumi

Visi izdevumi, kas radušies, piemērojot šo lēmumu, jāpieprasa no kravas nosūtītāja, kravas saņēmēja vai to pārstāvjiem.

4. pants

Atbilstība

Par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

5. pants

Pārskatīšana

Šo lēmumu pārskata, ņemot vērā garantijas, ko sniedz Meksikas kompetentās iestādes, kā arī 2. pantā minēto oficiālo kontroļu rezultātus.

6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 16. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1642/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 4. lpp.).

(3)  OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/74/EK (OV L 262, 14.10.2003., 17. lpp.).

(4)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1518/2005 (OV L 244, 20.9.2005., 11. lpp.).


Top