Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0629R(01)

Labojums 2005. gada 26. augusta Komisijas Lēmumā 2005/629/EK par Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas izveidošanu ( OV L 225, 31.8.2005. )

OJ L 316, 2.12.2005, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/629/corrigendum/2005-12-02/oj

2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/23


Labojums 2005. gada 26. augusta Komisijas Lēmumā 2005/629/EK par Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas izveidošanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 225, 2005. gada 31. augusts )

Lēmumu 2005/629/EK lasīt šādi:

KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 26. augusts)

par Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas izveidošanu

(2005/629/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 33. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Kopienas režīma ieviešana zivsaimniecībā un akvakultūrā prasa augsti kvalificēta zinātniskā personāla palīdzību, jo īpaši jūras un zvejniecības bioloģijā, zvejniecības tehnoloģijā, zivsaimniecības ekonomikā vai tamlīdzīgās disciplīnās, vai arī sakarā ar pētījumiem un datu vākšanu zvejniecības un akvakultūras jomās.

(2)

Šādu palīdzību sniegs pastāvīga Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (STECF), kas tiks izveidota Komisijas ietvaros.

(3)

Saskaņā ar Regulas Nr. 2371/2002 33. panta noteikumiem Komisijai ar STECF regulāri jāapspriežas par jautājumiem, kas attiecas uz ūdeņu dzīvo resursu saglabāšanu un pārvaldību, ieskaitot bioloģiskos, ekonomiskos, vides, sociālos un tehniskos apsvērumus, un tai arī jāņem vērā komitejas ieteikumi, saskaņā ar šo regulu izvirzot priekšlikumus par zivsaimniecības pārvaldību.

(4)

STECF ieteikumi attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar zivsaimniecību, jābalsta uz izcilības, neatkarības, objektivitātes un pārredzamības principiem.

(5)

Ir būtiski svarīgi, lai STECF plaši izmantotu neatkarīgu ekspertu pieredzi kā Kopienā, tā arī ārpus tās, lai spētu atbildēt uz īpašiem jautājumiem.

(6)

Ņemot vērā veicamo pārmaiņu skaitu un nozīmi, Komisijas 1993. gada 19. novembris Lēmums 93/619/EK, ar ko izveido Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteju (2), ir jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Komitejas izveidošana

Ar šo tiek izveidota Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja, turpmāk tekstā – STECF.

2. pants

STECF loma

1.   Komisija regulāri vai tad, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, pieprasīs no STECF ieteikumus atzinumu veidā par jautājumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 2371/2002 33. panta 1. punktā. Komisija var pieprasīt šāda atzinuma pieņemšanu noteiktā laika posmā.

2.   STECF pēc savas ierosmes var sniegt atzinumus Komisijai par jautājumiem, kas ietverti Regulas (EK) Nr. 2371/2002 33. panta 1. punktā.

3.   STECF izstrādā gadskārtēju ziņojumu par:

a)

situāciju zivsaimniecības resursos, kuri attiecināmi uz Eiropas Kopienu;

b)

šo zivsaimniecības resursu ekonomisko iespaidu;

c)

zvejniecības darbību attīstību, atsaucoties uz bioloģiskajiem, ekoloģiskajiem, tehniskajiem un ekonomiskajiem faktoriem;

d)

citiem ekonomiskajiem faktoriem, kas ietekmē zivsaimniecību.

3. pants

Struktūra

1.   STECF sastāvā ir vismaz 30 locekļi, bet ne vairāk par 35 locekļiem.

2.   STECF locekļi ir zinātnes eksperti jūras bioloģijas, jūras ekoloģijas, zivsaimniecības zinātnes, vides saglabāšanas, iedzīvotāju dinamikas, statistikas, zvejas rīku tehnoloģijas, akvakultūras un zivsaimniecības un akvakultūras ekonomikas jomās.

4. pants

STECF locekļu iecelšana un rezerves saraksta sastādīšana

1.   Komisija STECF locekļus ieceļ no piemērotu kandidātu saraksta. Sarakstu izveido pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Komisijas tīmekļa vietnē ir publicēts uzaicinājums izteikt ieinteresētību.

2.   STECF locekļus ieceļ, pamatojoties uz to pieredzi un saskaņā ar ģeogrāfisko sadalījumu, kas ataino zinātnisko jautājumu un koncepciju dažādību Kopienā.

3.   STECF komitejas locekļu sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kopā ar katra komitejas locekļa īsu dzīves aprakstu to publicē arī Komisijas tīmekļa vietnē.

4.   Kandidātus, kas tiek uzskatīti par pieņemamiem STECF, bet kuri nav iecelti, iekļauj rezerves sarakstā. Komisija var izmantot rezerves sarakstu, meklējot piemērotus kandidātus to STECF locekļu aizvietošanai, kuri atstāj darbu komisijā saskaņā ar 6. panta 3. punkta noteikumiem.

5.   Rezerves sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas ir pieejams arī Komisijas tīmekļa vietnē.

5. pants

Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas

STECF no saviem locekļiem uz trim gadiem ievēl priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus.STECF priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus nevar ievēlēt tajā pašā amatā vairāk nekā divus amata periodus pēc kārtas.

6. pants

Amata pilnvaru laiks

1.   STECF locekļa amata pilnvaru laiks ir trīs gadi, ko var pagarināt vēl uz trim gadiem.

2.   Pēc trīs gadu posma beigām priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un STECF locekļi paliek amatā līdz to aizvietošanai vai amata pilnvaru termiņa pagarināšanai.

3.   Ja STECF loceklis aktīvi nepiedalās komitejas darbā, ja tam rodas interešu konflikts vai viņš vēlas atkāpties, Komisija var izbeigt šā locekļa līdzdalību komitejas darbā.

7. pants

Neatkarīgie eksperti

Ar Komisijas piekrišanu STECF var uzaicināt ekspertus, kuri nav STECF locekļi, bet kuriem ir atbilstošas zināšanas un pieredze, lai tie dotu savu ieguldījumu komitejas darbā.

8. pants

Darba grupas

Ar Komisijas apstiprinājumu STECF var izveidot īpašas darba grupas skaidri noteiktu uzdevumu veikšanai. Darba grupas ir neatkarīgi eksperti un vismaz divi STECF locekļi. Tās noteiktā laikā informē STECF par savu darbību.

9. pants

Atlīdzinājumi un pabalsti

1.   STECF locekļi un neatkarīgie eksperti saņem atalgojumu par piedalīšanos komitejas sanāksmēs un darba grupās, kā arī par darbu īpaša ziņotāja statusā par konkrētu jautājumu, kā paredzēts pielikumā.

2.   Ceļojuma un uzturēšanās izdevumus STECF locekļiem un neatkarīgajiem ekspertiem apmaksā Komisija.

10. pants

STECF un Komisijas attiecības

1.   Komisija apstiprina un sasauc STECF un tās darba grupu sanāksmes.

2.   Komisija var piedalīties STECF un tās darba grupu sanāksmēs.

3.   Komisija var uzaicināt piedalīties STECF un tās darba grupu sanāksmēs ekspertus, kas nav STECF locekļi.

11. pants

Reglaments

1.   Ar Komisijas atļauju STECF pieņem savu reglamentu. Reglaments nodrošina, ka STECF pilda savus pienākumus saskaņā ar izcilības, neatkarības un pārskatāmības principiem, tajā pašā laikā ņemot vērā likumīgās prasības par nodokļu slepenības un komercnoslēpumu saglabāšanu.

2.   Reglamentā īpaši iekļauj:

a)

STECF priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu;

b)

procedūras, kas paredz:

i)

ieteikumu pieprasījumu apstrādi;

ii)

atzinumu pieņemšanu normālos apstākļos un, ja jautājums ir īpaši steidzams – arī ar paātrinātu un rakstisku procedūru sarakstes veidā;

c)

darba grupu veidošanu un organizāciju, darba grupu priekšsēdētāju iecelšanu un to uzdevumu noteikšanu;

d)

sanāksmju protokolu sagatavošanu, ieskaitot to viedokļu atspoguļošanu, kas atšķiras no pieņemtajiem uzskatiem;

e)

neatkarīgo ekspertu lomas noteikšanu;

f)

ziņotāju iecelšanu un to uzdevumu noteikšanu;

g)

zinātnisko atziņu un procedūru formu un saturu, lai nodrošinātu un uzlabotu to saskaņošanu;

h)

STECF locekļu un neatkarīgo ekspertu atbildību un pienākumus attiecībā uz ārējiem sakariem;

i)

STECF pārstāvēšanu Zivsaimniecības un akvakultūras padomdevēju komitejā (ACFA);

j)

STECF locekļu līdzdalību reģionālajās padomdevēju komitejās (RAC).

3.   Reglamentu publicē Komisijas tīmekļa vietnē.

12. pants

Lēmumi un atzinumi

1.   STECF pieņem lēmumu ar sanāksmē klātesošo locekļu vairākumu. Lēmumus un atzinumus var pieņemt tikai tad, ja 70 % STECF locekļu ir nobalsojuši vai atturējušies no balsojuma.

2.   Pamatotus mazākuma viedokļus iekļauj STECF atzinumā, uzrādot to autorus.

3.   STECF atzinumus nekavējoties publicē Komisijas tīmekļa vietnē, ja tas nav pretrunā ar komercnoslēpuma prasībām.

13. pants

Neatkarība

1.   STECF locekļus ieceļ un neatkarīgos ekspertus uzaicina atbilstoši to personiskajām spējām. Tie savus pienākumus nevar nodot citiem.

2.   STECF locekļi un neatkarīgie eksperti darbojas neatkarīgi no dalībvalstīm vai ieinteresētajām pusēm. Tie deklarē apņēmību darboties sabiedrības interesēs un paziņo par interešu konflikta iespējamību vai neiespējamību, vai arī kaut kādu citu interesi, kas varētu ietekmēt to neatkarību. Paziņojumus sniedz rakstveidā un tiem ir jābūt publiski pieejamiem. STECF locekļiem katru gadu jāsniedz savas darbības deklarācijas.

3.   STECF locekļi un neatkarīgie eksperti pirms katras STECF vai darba grupu sanāksmes paziņo par savām īpašajām interesēm, kas var tikt uzskatītas par to neatkarību ierobežojošām konkrētos darba kārtības jautājumos.

14. pants

Slepenība

1.   STECF locekļi un neatkarīgie eksperti nesniedz nekādu informāciju, kas iegūta STECF vai darba grupu darbības rezultātā un kura atšķiras no STECF oficiālā atzinuma.

2.   Ja Komisija informē STECF, ka pieprasītais atzinums ir slepens, tad šajā darba grupā piedalās tikai STECF un Komisijas pārstāvji.

15. pants

STECF sekretariāts

1.   Komisija nodrošina sekretariātu STECF un tās darba grupām.

2.   Sekretariāts atbild par tehnisko un administratīvo palīdzību un koordināciju, lai veicinātu STECF veiksmīgu darbību un organizētu darba grupu sanāksmes.

3.   Vajadzības gadījumā sekretariāts koordinē STECF un tās darba grupu darbību ar citu Kopienas un starptautisko iestāžu darbībām.

16. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Ar šo tiek atcelts Lēmums 93/619/EK.

2.   STECF locekļi, kas ir iecelti saskaņā ar Lēmuma 93/619/EK 1. pantu, paliek savos komitejas locekļu amatos kā komitejas locekļi, kas amatā iecelti ar pašreizējo Komisijas lēmumu, kamēr saskaņā ar šā lēmuma 3. pantu netiks iecelti jauni STECF locekļi.

3.   5. panta noteikumus piemēro mutatis mutandis arī pēc šā panta 2. punktā minētā komitejas locekļu pilnvaru termiņa beigām.

Briselē, 2005. gada 26. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG

PIELIKUMS

ATLĪDZĪBA

STECF locekļi un neatkarīgie eksperti par savu darbību STECF saņem šādu atlīdzību:

Dalība STECF sanāksmēs un darba grupās

EUR par pilnu darba dienu

STECF sanāksmes

Darba grupas

Priekšsēdētājs

300

300

Priekšsēdētāja vietnieks (3)

300

0

Citi dalībnieki

250

250

Ja dalība notiek tikai no rīta vai pēcpusdienā, atalgojums sastāda 50 % no pilnas dienas atlīdzības.

Ziņojumi

EUR

STECF plenārsēdēs vai sarakstē sniegtie atzinumi (4)

Iepriekšējie ziņojumi (5) pirms STECF un darba grupu sanāksmēm

Ziņotājs

300

300 (6)


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 297, 2.12.1993., 25. lpp.

(3)  Paredzēti tikai STECF sanāksmēm.

(4)  Vienreizēja atlīdzība par atzinuma izstrādi.

(5)  Kopsavilkumi, izpētes un pamata informācija.

(6)  Atlīdzību izmaksā 15 dienu laikā atkarībā no laika posma, ko nosaka Komisija iepriekšējā rakstiskā nolīgumā. Tomēr Komisija vajadzības gadījumā var pagarināt nepieciešamo dienu skaitu.


Top