Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1915

Komisijas Regula (EK) Nr. 1915/2005 ( 2005. gada 24. novembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1982/2004 attiecībā uz daudzuma un preču aprakstu reģistrēšanas vienkāršošanu konkrētai preču apritei

OJ L 307, 25.11.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 125–126 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 019 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 019 P. 15 - 16
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 136 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1915/oj

25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1915/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1982/2004 attiecībā uz daudzuma un preču aprakstu reģistrēšanas vienkāršošanu konkrētai preču apritei

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3330/91 (1), un jo īpaši tās 3. panta 4. un 5. punktu, 9., 10. un 12. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 18. novembra Regulā (EK) Nr. 1982/2004, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku attiecībā uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 1901/2000 un (EEK) Nr. 3590/92 (2), ir izklāstīti noteikumi par dažiem informācijas elementiem un konkrētām precēm. Lai veicinātu datu vākšanu un lai panāktu dažu konkrētu tirdzniecības darījumu precīzāku atspoguļojumu, šie noteikumi ir jāpielāgo.

(2)

Lai pusēm, kuras atbild par informācijas sniegšanu, atvieglotu pienākumu sniegt pārskatus, dalībvalstīm jārod iespēja atbrīvot uzņēmumus no pienākuma sniegt informāciju par neto masas daudzumu attiecībā uz visām precēm, par kurām vienlaikus jāmin arī papildmērvienības.

(3)

Lai izpildītu prasības, kas dalībvalstīm jāievēro, sniedzot datus, jāpiedāvā tām lielāka elastība attiecībā uz darījuma rakstura kodu vākšanu, ja vien tas neietekmē informāciju, kuru nosūta Komisijai.

(4)

Lai saskaņotu Kopienas statistiku par kuģu un gaisa kuģu tirdzniecību starp dalībvalstīm, nosūtot datus par kuģu un gaisa kuģu tirdzniecību, jāatspoguļo vienīgi tie darījumi, kurus reģistrē valsts kuģu vai gaisa kuģu reģistrā un kuros ir iesaistīti uzņēmumi, kas reģistrēti pārskata sniedzējā dalībvalstī.

(5)

Jānosaka papildu noteikumi par datu avotiem, lai valsts iestādes varētu savākt precīzāku informāciju par saņemšanu un nosūtīšanu kuģu un gaisa kuģu, jūras produktu, elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecības jomā.

(6)

Jāprecizē arī informācija par rezerves daļām, kuras izmanto remontam.

(7)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1982/2004 ir attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Komitejas atzinumu par statistiku, kas attiecas uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1982/2004 groza šādi:

1)

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Preču daudzums

1.   Neto masu uzrāda kilogramos. Tomēr pusēm, kuras atbild par informācijas sniegšanu, var nepieprasīt norādīt neto masu, ja papildmērvienība ir minēta saskaņā ar 2. punktu.

2.   Papildmērvienības min saskaņā ar kombinētajā nomenklatūrā, turpmāk saukta “KN”, izklāstīto informāciju, kā noteikts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (3), iepretim attiecīgajām apakšpozīcijām, kuru sarakstu publicē minētās regulas I daļā “Ievada noteikumi”.

2)

Regulas 10. pantam pievieno šādu teikumu:

“Dalībvalstis savām vajadzībām var vākt kodu numurus B slejā ar noteikumu, ka Komisijai nosūta tikai A slejā minētos kodu numurus.”

3)

Regulas 17. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 2. punktā a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

citā dalībvalstī reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas kuģa vai lidmašīnas [gaisa kuģa] īpašumtiesību nodošana fiziskai vai juridiskai personai, kas reģistrēta pārskata sniedzējā dalībvalstī un attiecīgās valsts kuģu vai gaisa kuģu reģistrā. Šo darījumu uzskata par saņemšanu;

b)

pārskata sniedzējā dalībvalstī un attiecīgās valsts kuģu vai gaisa kuģu reģistrā reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas kuģa vai gaisa kuģa īpašumtiesību nodošana fiziskai vai juridiskai personai, kas reģistrēta citā dalībvalstī. Šo darījumu uzskata par nosūtīšanu.

Ja kuģis vai gaisa kuģis ir jauni, nosūtīšanu reģistrē dalībvalstī, kur kuģis vai gaisa kuģis ir uzbūvēts.”

b)

minētā panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ja nav pretrunas citiem Kopienas tiesību aktiem, valsts iestādēm ir piekļuve visiem pieejamajiem papildu datu avotiem, izņemot Intrastat sistēmu vai vienoto administratīvo dokumentu muitas vai finanšu mērķiem, piemēram, informācijai valsts kuģu vai gaisa kuģu reģistrā, kas var būt vajadzīga, lai noteiktu šādu preču īpašumtiesību nodošanu.”

4)

Minētās regulas 21. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ja nav pretrunas citiem Kopienas tiesību aktiem, valsts iestādēm ir piekļuve visiem pieejamajiem papildu datu avotiem, izņemot Intrastat sistēmu vai vienoto administratīvo dokumentu muitas vai finanšu mērķiem, piemēram, informācijai par to valsts reģistrēto kuģu deklarācijām attiecībā uz jūras produktiem, kas piestājuši citās dalībvalstīs.”

5)

Minētās regulas 22. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ja nav pretrunas citiem Kopienas tiesību aktiem, valsts iestādēm ir piekļuve visiem pieejamajiem papildu datu avotiem, izņemot Intrastat sistēmu vai Vienoto administratīvo dokumentu muitas vai finanšu mērķiem, kuri tām var būt vajadzīgi, lai piemērotu šo pantu.”

6)

Regulas 23. pantu groza šādi:

a)

Virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Elektroenerģija un gāze”;

b)

1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Statistika par dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību attiecas uz elektroenerģijas un dabasgāzes nosūtīšanu un saņemšanu.

2.   Ja nav pretrunas citiem Kopienas tiesību aktiem, valsts iestādēm ir piekļuve visiem pieejamajiem papildu datu avotiem, izņemot Intrastat sistēmu vai vienoto administratīvo dokumentu muitas vai finanšu mērķiem, kuri tām būtu vajadzīgi, lai nosūtītu Komisijai (Eurostat) 1. punktā minētos datus. Valsts iestādes var pieprasīt, lai informāciju sniegtu tieši valsts uzņēmēji, kuriem pieder šīs valsts elektroapgādes vai gāzes piegādes sistēma vai kuri to vada.”

7)

Regulas I pielikumā h) punktu aizstāj ar šādu:

“h)

Preces remontam un pēc remonta un tām piederošās rezerves daļas. Remonts paredz preču atjaunošanu līdz to sākotnējai darbībai vai stāvoklim. Darbības mērķis ir vienkārši uzturēt preces darba kārtībā; tas var ietvert kādu pārbūvi vai uzlabojumus, bet nekādā veidā nemaina preces raksturu.”

8)

Regulas II pielikumu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 102, 7.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 343, 19.11.2004., 3. lpp.

(3)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 493/2005 (OV L 82, 31.3.2005., 1. lpp.).”


Top