Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0730

2005/730/EK: Padomes Lēmums (2005. gada 20. septembris) par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Portugālē

OJ L 274, 20.10.2005, p. 91–92 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/730/oj

20.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/91


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 20. septembris)

par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Portugālē

(2005/730/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 104. panta 6. punktu,

ņemot vērā Komisijas ieteikumu,

ņemot vērā Portugāles izteiktos apsvērumus,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 104. pantu dalībvalstīm jāizvairās no pārmērīga deficīta.

(2)

Stabilitātes un izaugsmes pakts ir balstīts uz mērķi nodrošināt stabilas valsts finanses kā līdzekli, lai stiprinātu nosacījumus cenu stabilitātei un spēcīgai ilgtspējīgai izaugsmei, kas veicinātu nodarbinātību.

(3)

Saskaņā ar 104. pantu pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra paredz lēmumu par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu. Līgumam pievienotajā Protokolā par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru ir paredzēti turpmāki noteikumi saistībā ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu. Padomes Regula (EK) Nr. 3605/93 (1993. gada 22. novembris) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (1), paredz sīki izstrādātus noteikumus un definīcijas minētā protokola piemērošanai.

(4)

Līguma 104. panta 5. punkts nosaka, ka Komisija adresē atzinumu Padomei, ja Komisija uzskata, ka dalībvalstī pastāv vai var rasties pārmērīgs budžeta deficīts. Komisija šādu atzinumu par Portugāli adresēja Padomei 2005. gada 20. jūlijā. Ņēmusi vērā savu ziņojumu saskaņā ar 104. panta 3. punktu un ņemot vērā Ekonomikas un finanšu komitejas atzinumu saskaņā ar 104. panta 4. punktu, Komisija secināja, ka Portugālē pastāv pārmērīgs budžeta deficīts. Sagatavojot novērtējumu, Komisija ir ņēmusi vērā Ecofin ziņojumu Eiropadomei “Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanas uzlabošana”, ko Eiropadome atbalstīja 2005. gada 22. martā.

(5)

Līguma 104. panta 6. punkts paredz, ka – pirms tā, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu, pieņem lēmumu par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu – Padomei jāizskata visi apsvērumi, ko var būt iesniegusi attiecīgā dalībvalsts. Attiecībā uz Portugāli šis vispārējais novērtējums ļauj izdarīt turpmāk izklāstītos secinājumus.

(6)

Saskaņā ar Portugāles Stabilitātes programmas 2005. gada jūnija atjauninājumu vispārējās valdības deficīts 2005. gadā plānots 6,2 % no IKP. Šis skaitlis pārsniedz atsauces vērtību – 3 % no IKP – un nav tuvu tai. Tas, ka deficīts pārsniedz atsauces vērtību, nav sekas kādam neparastam apstāklim, ko Portugāles varas iestādēm nav iespējams kontrolēt, tāpat kā to neradīja spēcīga ekonomiskā lejupslīde. Kaut arī IKP pieauguma temps kopš 2000. gada ir strauji samazinājies, ekonomikā 2004. gadā atkal bija vērojams pozitīvs pieaugums un saskaņā ar Komisijas dienestu 2005. gada pavasara prognozēm un 2005. gada jūnijā atjaunināto stabilitātes programmu sagaidāms, ka nākamo gadu laikā tajā saglabāsies kaut arī mērena, tomēr pakāpeniska pieauguma tendence. Turklāt, kaut gan negatīvā starpība starp potenciālo un faktisko ražošanas apjomu ir ievērojama un nav sagaidāms, ka turpmākajos gados tā būtiski mazināsies, valsts budžeta bilances pasliktināšanās nav samērīga ar pēdējā laikā palielinājušos starpību starp potenciālo un faktisko ražošanas apjomu. Tādēļ nevar uzskatīt, ka atsauces vērtības pārsniegšanu izraisījusi nopietna ekonomikas lejupslīde. Saskaņā ar Komisijas dienestu 2005. gada pavasara prognozēm sagaidāms, ka budžeta deficīts krietni pārsniegs Līgumā noteikto atsauces vērtību arī 2006. gadā, kad sagaidāms, ka sāks pakāpeniski izpausties ekonomikas atgūšanās. Portugāles Stabilitātes programmas 2005. gada jūnija atjauninājumā paredzēts, ka turpmāko gadu laikā valsts budžeta deficīts samazināsies, tomēr līdz 2007. gadam pārsniegs atsauces vērtību.

(7)

Atsauces vērtības pārsniegšana nav uzskatāma par īslaicīgu parādību Stabilitātes un izaugsmes pakta izpratnē. Tas liecina, ka Līgumā noteiktā prasība attiecībā uz deficīta kritēriju nav izpildīta.

(8)

Parāda attiecība pret IKP 2003. gadā pārsniedza Līgumā noteikto atsauces vērtību – 60 % no IKP, 2004. gadā sasniedzot 61,9 %, kas nozīmē pieaugumu par 8,5 procenta punktiem no IKP kopš 2000. gada. Parāda attiecības pieaugumu var izskaidrot ar ļoti zemu primāro pārpalikumu, ievērojamām parādu palielinošām krājumu un plūsmu korekcijām, kā arī ar zemo nominālo IKP pieaugumu. Turklāt Stabilitātes programmas 2005. gada jūnija atjauninājumā ietvertie parāda skaitļi laikposmam no 2005. gada līdz 2007. gadam, kas visumā saskan ar Komisijas dienestu 2005. gada pavasara prognozēs noteiktajām parāda perspektīvām, vedina domāt, ka sagaidāms turpmāks straujš parāda attiecības pieaugums, kas maksimumu – nedaudz zem 68 % – sasniegs 2007. gadā. Tas ir pretrunā Līguma prasībai, ka tad, ja ir pārsniegta atsauces vērtība – 60 % no IKP, parāda attiecībai pietiekami strauji jāsamazinās un jātuvinās atsauces vērtībai. Tas liecina, ka Līgumā noteiktā prasība attiecībā uz parāda kritēriju nav izpildīta.

(9)

Saskaņā ar Ecofin ziņojumu Eiropadomei “Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanas uzlabošana” citu būtisku faktoru ņemšanai vērā Padomes lēmumā par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu saskaņā ar Līguma 104. panta 6. punktu “jābūt pilnībā atkarīgai no galvenā principa, ka – pirms tiek ņemti vērā citi būtiski faktori – atsauces vērtības pārsniegšana ir pagaidu rakstura, un deficīts saglabājas tuvu atsauces vērtībai”. Portugāles gadījumā šis nosacījums nav izpildīts. Tādēļ Padomes lēmumā saskaņā ar Līguma 104. panta 6. punktu Portugāles gadījumā citi būtiski faktori nav ņemti vērā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

No vispārējā novērtējuma var secināt, ka Portugālē pastāv pārmērīgs budžeta deficīts.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Portugāles Republikai.

Briselē, 2005. gada 20. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 351/2002 (OV L 55, 26.2.2002., 23. lpp.).


Top