Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1716

Komisijas Regula (EK) Nr. 1716/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar ko nosaka olu eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 20. oktobra

OJ L 274, 20.10.2005, p. 82–83 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1716/oj

20.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/82


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1716/2005

(2005. gada 19. oktobris),

ar ko nosaka olu eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 20. oktobra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2771/75 par olu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2771/75 8. pantu starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punktā minēto produktu cenām pasaules tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Piemērojot šos noteikumus un kritērijus pašreizējai situācijai olu tirgū, ir jānosaka kompensācija tādā apmērā, kas ļautu Kopienai piedalīties pasaules tirdzniecībā un kas ņemtu vērā arī šo izvedumu veidu un to nozīmīgumu patlaban.

(3)

Pašreizējā tirgus situācija un konkurence dažās trešās valstīs rada vajadzību noteikt atšķirīgu kompensāciju par dažiem produktiem olu nozarē atkarībā no to galamērķa.

(4)

Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulas (EK) Nr. 800/1999 21. pants par kopējo kārtību, kādā piemēro lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju sistēmu (2), neparedz kompensācijas piešķiršanu, ja eksporta deklarācijas pieņemšanas dienā produkti nav labā, atbilstīgā un tirgojamā kvalitātē. Lai nodrošinātu vienādu spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu, ir jāprecizē, ka Regulas (EEK) Nr. 2771/75 1. pantā minētajiem olu produktiem ir jābūt marķētiem ar veselības marķējumu, kuru paredz Padomes 1989. gada 20. jūnija Direktīva 89/437/EEK par sanitārām problēmām saistībā ar olu produktu ražošanu un laišanu tirgū (3).

(5)

Sarunas Eiropas nolīgumu ietvaros starp Eiropas Kopienu un Rumāniju un Bulgāriju pirmām kārtām ir vērstas uz to produktu tirdzniecības liberalizāciju, uz kuriem attiecas atbilstošā kopējā tirgus organizācija. Tāpēc attiecībā uz šīm divām valstīm eksporta kompensācijas būtu jāatceļ. Tomēr šī atcelšana nedrīkstētu izraisīt kompensāciju diferencēšanu par eksportu uz citām valstīm.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kodi produktiem, par kuriem piešķir Regulas (EEK) Nr. 2771/75 8. pantā minēto eksporta kompensāciju, kā arī šīs kompensācijas apjoms, ir norādīti šīs regulas pielikumā.

Tomēr, lai varētu saņemt kompensāciju, produktiem, kam piemēro Direktīvas 89/437/EEK pielikuma XI nodaļu, ir jāatbilst arī veselības marķējuma nosacījumiem, kurus paredz šī direktīva.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 20. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 5. lpp.).

(3)  OV L 212, 22.7.1989., 87. lpp. Jaunākie grozījumi direktīvā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.


PIELIKUMS

Olu eksporta kompensācijas no 2005. gada 20. oktobra

Produktu kodi

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 vienības

1,50

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 vienības

0,70

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa ciparu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

E09

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals, Krievija, Turcija,

E10

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna, Filipīnas,

E16

visi galamērķi, izņemot Amerikas Savienotās Valstis, Rumāniju un Bulgāriju,

E17

visi galamērķi, izņemot Šveici, Rumāniju, Bulgāriju un E09 un E10 grupas valstis,

E18

visi galamērķi, izņemot Šveici, Rumāniju un Bulgāriju.


Top