Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1708

Komisijas Regula (EK) Nr. 1708/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2214/96 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 274, 20.10.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 286–289 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 164 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 164 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 140 - 141

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1708/oj

20.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1708/2005

(2005. gada 19. oktobris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2214/96

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (1), un jo īpaši tās 4. panta trešo daļu un 5. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2), ko paredz Regulas (EK) Nr. 2494/95 5. panta 3. punkts,

tā kā:

(1)

Saskaņotie patēriņa cenu indeksi (SPCI) ir saskaņoti inflācijas rādītāji, ko saskaņā ar EK Līguma 121. pantu pieprasa Komisija un Eiropas Centrālā banka savu funkciju veikšanai. SPCI ir paredzēti, lai atvieglotu patēriņa cenu inflācijas starptautiskus salīdzinājumus. Tie ir nozīmīgi monetārās politikas pārvaldības rādītāji.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2494/95 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu I posms pasākumiem, kas nepieciešami, lai izveidotu salīdzināmus patēriņa cenu indeksus, ir saistīts ar pagaidu indeksu kopumu veidošanu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2494/95 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu II posma laikā saskaņotie patēriņa cenu indeksi (SPCI) sākas ar 1997. gada janvāra indeksu, bet 1996. gads ir kopējais indeksu atsauces periods.

(4)

Taču Regula (EK) Nr. 2494/95 nepieļauj SPCI atjaunināšanu citā kopējā indeksu atsauces periodā.

(5)

Pēc desmit jaunu dalībvalstu pievienošanās 2004. gadā daži SPCI apakšindeksi, ko reglamentē “individuālā patēriņa klasifikācija pēc mērķa, kas pakārtota SPCI vajadzībām (IPK/SPCI)”, kā noteikts Komisijas 1996. gada 9. septembra Regulā (EK) Nr. 1749/96 par sākotnējiem īstenošanas pasākumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (3), attiecas uz dažādiem indeksu atsauces periodiem; tomēr SPCI jāapkopo, pamatojoties uz kopējiem indeksu atsauces periodiem, lai nodrošinātu salīdzināmību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2494/95 4. pantu.

(6)

Kopējā indeksu atsauces perioda atjaunināšana uzlabotu SPCI nozīmīgumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2494/95 5. panta 3. punktu.

(7)

Par labu praksi uzskata cenu indeksu atsauces perioda atjaunināšanu, kad notiek galvenā indeksu pārskatīšana vai nu priekšmetu izteiksmē, vai ģeogrāfiskā pārklājuma izteiksmē, vai abējādi.

(8)

Lai nodrošinātu, ka iegūtie SPCI atbilst Regulas (EK) Nr. 2494/95 4. pantā un 5. panta 3. punktā noteiktajām salīdzināmības un nozīmīguma prasībām, jāparedz noteikumi to COICOP/SPCI apakšindeksu kopējiem indeksu atsauces periodiem, kuri integrēti SPCI dažādos laika posmos.

(9)

Šajā sakarā jāprecizē un jāsaskaņo terminoloģija, lai vadītu operatīvo praksi attiecībā uz SPCI atsauces periodiem. Turklāt jāgroza Komisijas 1996. gada 20. novembra Regula (EK) Nr. 2214/96 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem: SPCI apakšindeksu pārsūtīšana un izplatīšana (4).

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom  (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir izveidot kopīgus noteikumus konkrētu indeksu atsauces periodu noteikšanai, lai nodrošinātu to, ka iegūtie saskaņotie patēriņa cenu indeksi (“SPCI”) ir salīdzināmi un nozīmīgi.

2. pants

Definīcijas

Pastāv šādi triju veidu kopējie atsauces periodi jeb bāzes periodi, kurus drīkst izvelēties neatkarīgi vienu no otra un ko izmanto SPCI veidošanai.

a)

“Svēruma pārskata periods” ir definēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2454/97 2. pantā (6).

b)

“Cenu pārskata periods” ir periods, kurā tiek mērītas kārtējo cenu izmaiņas un kurā cenas tiek izmantotas kā saucēji indeksu aprēķināšanai; tas attiecas uz cenām, kas izmantotas SPCI svaru apjoma novērtēšanai.

c)

“Indeksu atsauces periods” ir periods, kurā noteiktais indekss ir 100 indeksa punkti.

3. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   SPCI kopējo indeksu atsauces periodu nosaka 2005. gadā = 100.

2.   SPCI visu priekšmetu indeksu un apakšindeksu pilna laika kopumus nepieciešamības gadījumā pārrēķina uz citu kopējo indeksu atsauces periodu. Atjauninot visu SPCI un SPCI apakšindeksu pilna laika sērijas pārrēķina uz kopējo indeksu atsauces periodu. Pārrēķināšana uz jauno indeksu atsauces periodu stājas spēkā ar nākamā kalendārā gada janvāra indeksu.

3.   Komisija (Eiropas Kopienu Statistikas birojs) drīkst atjaunināt indeksu atsauces periodu pēc apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom.

4.   Visi COICOP/SPCI apakšindeksi, kuri jāintegrē SPCI, decembrī ir jāsaista simts indeksa punktu līmenī, un tie stājas spēkā ar nākamā gada janvāra indeksu.

4. pants

Grozījums

Regulas (EK) Nr. 2214/96 4. pantu aizstāj ar šo:

“4. pants

Apakšindeksu izplatīšana

Komisija (Eiropas Kopienu Statistikas birojs) izplata SPCI apakšindeksus tām kategorijām, kas iekļautas šīs regulas 1. pielikumā, pamatojoties uz kopējo indeksu atsauces periodu.”.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  Atzinums sniegts 2005. gada 4. oktobris (OV C 254, 14.10.2005.).

(3)  OV L 229, 10.9.1996., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1749/1999 (OV L 214, 13.8.1999., 1. lpp.).

(4)  OV L 296, 21.11.1996., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1920/2001 (OV L 261, 29.9.2001., 46. lpp.).

(5)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(6)  OV L 340, 11.12.1997., 24. lpp.


Top