Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1356

Komisijas Regula (EK) Nr. 1356/2005 (2005. gada 18. augusts), ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos, attiecībā uz oksolīnskābi un morantelu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 327M , 5.12.2008, p. 433–437 (MT)
OJ L 214, 19.8.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 179 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 179 - 181

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1356/oj

19.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1356/2005

(2005. gada 18. augusts),

ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos, attiecībā uz oksolīnskābi un morantelu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1), un jo īpaši tās 2. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumu, ko formulējusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Visas farmakoloģiski aktīvās vielas, ko Kopienā izmanto veterinārajās zālēs, kuras paredzēts izmantot attiecībā uz produktīviem dzīvniekiem, ir jānovērtē saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90.

(2)

Oksilīnskābe ir iekļauta Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā attiecībā uz vistu un cūku muskuļiem, ādu un taukiem, aknām un nierēm, zivju muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās, un izņemot dzīvniekus, no kuriem iegūst olas lietošanai cilvēku uzturā. Šis ieraksts jāpapildina, iekļaujot visas produktīvās sugas, izņemot dzīvniekus, no kuriem iegūst pienu vai olas lietošanai cilvēku uzturā, zivīm šis ieraksts attiecas tikai uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās” un cūku un mājputnu sugām maksimālais atlieku daudzums taukos attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.

(3)

Morantels ir iekļauts Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā attiecībā uz govju un aitu muskuļiem, taukiem, aknām, nierēm un pienu. Minētais ieraksts jāattiecina uz visiem atgremotājiem.

(4)

Attiecīgi ir jāgroza Regula (EEK) Nr. 2377/90.

(5)

Līdz šīs regulas piemērošanai jāatvēl pietiekams laikposms, lai dalībvalstis varētu veikt pielāgojumus, kas saistībā ar šo regulu var būt vajadzīgi attiecībā uz attiecīgo veterināro zāļu tirgū laišanas atļaujām, ko piešķir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvu 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (2).

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 18. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. augustā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1299/2005 (OV L 206, 9.8.2005., 4. lpp.).

(2)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/28/EK (OV L 136, 30.4.2004., 58. lpp.).


PIELIKUMS

A.   Direktīvas I pielikumā (to farmakoloģiski aktīvo vielu saraksts, kurām ir noteikti atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi) iekļauj šādu(-as) vielu(-as).

1.   Pretinfekcijas līdzekļi

1.2.   Antibiotikas

1.2.3.   Hinoloni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

Maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums

Izmeklējamais substrāts

Oksolīnskābe

Oksolīnskābe

Visas produktīvās sugas (1)

100 μg/kg

Muskuļi (2)

50 μg/kg

Tauki (3)

150 μg/kg

Aknas

150 μg/kg

Nieres

2.   Pretparazītu līdzekļi

2.1.   Līdzekļi pret endoparazītiem

2.1.7.   Tetrahidropirimīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

Maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums

Izmeklējamais substrāts

Morantels

To atlieku summa, ko var hidrolizēt līdz N-metil-1,3-propāndiamīnam un izteikt kā morantela ekvivalentus

Visi atgremotāji

100 μg/kg

Muskuļi

100 μg/kg

Tauki

800 μg/kg

Aknas

200 μg/kg

Nieres

50 μg/kg

Piens


(1)  Neizmantot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu vai olas lietošanai cilvēku uzturā. MPAD taukos, aknās un nierēs neattiecas uz zivīm.

(2)  ivīm šis MPAD attiecas uz “muskuļiem un ādu dabīgās proporcijās”.

(3)  Cūkām un mājputniem šis MPAD attiecas uz “ādu un taukiem dabīgās proporcijās”.


Top