Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0505

2005/505/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 13. jūlijs), ar kuru attiecībā uz kompetentās iestādes noteikšanu un veselības sertifikāta paraugu groza Lēmumu 96/355/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Senegālas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2651) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 184, 15.7.2005, p. 64–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 235–238 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 84 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 84 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Iesaist. atcelta ar 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/505/oj

15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/64


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 13. jūlijs),

ar kuru attiecībā uz kompetentās iestādes noteikšanu un veselības sertifikāta paraugu groza Lēmumu 96/355/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Senegālas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2651)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/505/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko paredz veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 96/355/EK (2) noteikts, ka “Ministère de la pêche et des transports maritimes – Direction de l’océanographie et des pêches maritimes – Bureau du contrôle des produits halieutiques (MPTM–DOPM–BCPH)” ir Senegālas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

(2)

Pēc Senegālas administratīvo iestāžu pārstrukturēšanas par kompetento iestādi kļuvusi “Ministère de l’Economie Maritime – Direction des Pêches Maritimes – Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM–DPM–BCPH)”.

(3)

Šī jaunā iestāde spēj efektīvi pārbaudīt spēkā esošo noteikumu īstenošanu.

(4)

MEM–DPM–BCPH sniedza oficiālu apliecinājumu par Direktīvā 91/493/EEK norādīto zvejniecības un akvakultūras produktu veterinārās pārbaudes un uzraudzības standartu ievērošanu un par tādu higiēnas prasību izpildi, kas līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 96/355/EK.

(6)

Šo lēmumu lietderīgi piemērot 45 dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tādējādi nosakot vajadzīgo pārejas laiku.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 96/355/EK groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Ministère de l’Economie Maritime – Direction des Pêches Maritimes – Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM –DPM –BCPH)” ir Senegālas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.”;

2)

lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Zvejniecības un akvakultūras produktiem, ko ieved no Senegālas, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem.

1)

Visiem sūtījumiem jāpievieno numurēts veselības sertifikāta oriģināls, kas atbilst šā lēmuma A pielikumā iekļautajam paraugam un ir uz vienas lapas, pienācīgi aizpildīts, parakstīts un datēts.

2)

Produktiem jābūt no apstiprinātiem uzņēmumiem, zivju pārstrādes kuģiem, saldētavām vai reģistrētiem saldētājkuģiem, kas uzskaitīti šā lēmuma B pielikumā.

3)

Izņemot saldētus zvejniecības produktus, kas nav fasēti un ir paredzēti konservētas pārtikas ražošanai, uz visiem iepakojumiem neizdzēšamiem burtiem jānorāda vārds “SENEGĀLA” un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs.”;

3)

lēmuma 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Sertifikātā jābūt MEM–DPM–BCPH pārstāvja vārdam un uzvārdam, amatam, parakstam un MEM–DPM–BCPH oficiālajam zīmogam krāsā, kas atšķiras no citu atzīmju krāsas.”;

4)

lēmuma A pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 29. augusta.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 137, 8.6.1996., 24. lpp.


PIELIKUMS

“A PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTS

zvejniecības produktiem no Senegālas, kuri paredzēti eksportam uz Eiropas Kopienu, izņemot gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus jebkādā veidā

Image

Image


Top