Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1112

Padomes Regula (EK) Nr. 1112/2005 (2005. gada 24. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā

OJ L 184, 15.7.2005, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 234–238 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 248 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 248 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 120 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Iesaist. atcelta ar 32019R0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1112/oj

15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/5


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1112/2005

(2005. gada 24. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (2), ir noteikumi, kas attiecas uz aģentūras, un jo īpaši tās Administratīvās valdes, mērķiem, uzdevumiem un organizāciju. Šie noteikumi tika grozīti pēc Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās, kad Administratīvajā valdē vajadzēja iekļaut jaunus locekļus.

(2)

Veselības aizsardzība un drošība darbā – būtisks elements, lai paaugstinātu nodarbinātības kvalitāti – ir viena no Eiropas Savienības vissvarīgākajām sociālās politikas jomām. Komisijas 2002. gada 11. marta paziņojumā “Pielāgošanās izmaiņām darbā un sabiedrībā: jauna Kopienas stratēģija par veselības aizsardzību un drošību darbā 2002–2006” uzsvērta nozīmīgā loma, kāda ir Eiropas Aģentūrai drošībai un veselības aizsardzībai darbā, turpmāk – “Aģentūra”, īstenojot veicināšanas, izpratnes veidošanas un prognozēšanas pasākumus, kas vajadzīgi stratēģijā izklāstīto mērķu sasniegšanai.

(3)

Padomes 2002. gada 3. jūnija Rezolūcijā par Komisijas paziņojumu “Pielāgošanās izmaiņām darbā un sabiedrībā: jauna Kopienas stratēģija par veselības aizsardzību un drošību darbā 2002–2006” (3) prasīts, lai Aģentūra uzņemtos vadošo lomu, apkopojot un izplatot informāciju par labu praksi, izpratnes veidošanu un riska prognozēšanu. Padome aicina Komisiju ar Aģentūras palīdzību veicināt sadarbību starp dalībvalstīm un sociālajiem partneriem Eiropas līmenī, ņemot vērā turpmāku paplašināšanos, un izsaka gandarījumu par Komisijas ieceri iesniegt priekšlikumu, lai uzlabotu Aģentūras darbību un uzdevumus, ņemot vērā ārējo izvērtējuma ziņojumu un Padomdevējas komitejas atzinumu par minēto ziņojumu.

(4)

Arī Eiropas Parlamenta 2002. gada 23. oktobra Rezolūcijā par Komisijas paziņojumu “Pielāgošanās izmaiņām darbā un sabiedrībā: jauna Kopienas stratēģija par veselības aizsardzību un drošību darbā 2002–2006” atbalstīta Aģentūrai piešķirtā vadošā loma – būt nozīmīgākajam dalībniekam veselības aizsardzības un drošības pasākumos Kopienas līmenī – un izteikta cerība, ka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds un Aģentūra turpinās uzlabot savu sadarbību saskaņā ar to attiecīgajiem uzdevumiem šajā politikas jomā.

(5)

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2002. gada 17. jūnija Atzinumā par Komisijas paziņojumu “Pielāgošanās izmaiņām darbā un sabiedrībā: jauna Kopienas stratēģija par veselības aizsardzību un drošību darbā 2002–2006” (4) uzsvērta Aģentūras loma risku izvērtēšanā, kā arī vajadzība pēc regulāriem kontaktiem starp Aģentūru un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, lai izvairītos no dublēšanās un veicinātu kopīgu apsvēršanu.

(6)

Komisijas paziņojumā par “Izvērtējumu par Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā”, kurš sagatavots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2062/94 23. pantu un kura pamatā ir 2001. gadā veiktais ārējais izvērtējums, kā arī Administratīvās valdes un Komisijas Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas ieguldījums, uzsvērta vajadzība grozīt Regulu (EK) Nr. 2062/94, lai saglabātu un uzlabotu Aģentūras un tās vadības struktūru lietderību un efektivitāti.

(7)

Eiropas Parlaments ir aicinājis Komisiju pārskatīt aģentūru valžu sastāvu un darba metodes un izteikt atbilstīgus priekšlikumus.

(8)

Aģentūras, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda, attiecīgi, Valdes vai Administratīvās valdes ir iesniegušas Komisijai Kopēju atzinumu par minēto struktūru valžu turpmāko vadību un darbību.

(9)

Aģentūras, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda trīspusējā pārvaldība, ko īsteno valdību, darba devēju organizāciju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, ir būtiska šo struktūru veiksmīgai darbībai.

(10)

Sociālo partneru dalība šo triju Kopienas struktūru pārvaldībā rada īpašu situāciju, kas liek tām darboties saskaņā ar kopējiem noteikumiem.

(11)

Trīs grupu – valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju – dalība trīspusējā valdē un koordinatora izvirzīšana darba devēju un darba ņēmēju grupām ir izrādījusies lietderīga. Šai kārtībai tādēļ būtu jāpiešķir oficiāls statuss, un tā būtu jāattiecina arī uz valdību pārstāvju grupu. Atbilstīgi pamatnostādnēm par nākotnes Kopienas struktūru attīstību, kas ietvertas Komisijas paziņojumā “Eiropas regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipi” un jo īpaši atbilstīgi vajadzībai pēc attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvības šo struktūru valdēs, kā arī atbilstīgi principam, par kuru vienojušies valstu un valdību vadītāji saistībā ar sociālo partneru aktīvāku iesaistīšanu sociālās politikas darba kārtības veidošanā, visiem valdes locekļiem (valdību, darba devēju, darba ņēmēju, Komisijas pārstāvjiem) katram vajadzētu būt pa vienai balsij.

(12)

Saglabājot trīspusējo pārstāvību no katras dalībvalsts, tiek nodrošināts, ka ir iesaistītas visas galvenās ieinteresētās personas un ka ir ņemta vērā sociālos jautājumus raksturojošā interešu un pieeju daudzveidība.

(13)

Ir iepriekš jāparedz praktiskais iespaids, kādu uz Aģentūru atstās Savienības nākamā paplašināšanās. Tās valdes sastāvs un darbība būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos.

(14)

Valdes reglamentā paredzēto biroju vajadzētu stiprināt, lai nodrošinātu Aģentūras darbības nepārtrauktību un lēmumu pieņemšanas efektivitāti. Biroja sastāvam būtu jāturpina atspoguļot valdes trīspusējā struktūra.

(15)

Saskaņā ar Līguma 3. pantu Kopienas mērķis ir visās tās darbībās novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt noteikumu, ar kuru veicina vīriešu un sieviešu skaita līdzsvaru valdes sastāvā.

(16)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2062/94.

(17)

Attiecībā uz šīs regulas pieņemšanu Līgumā nav paredzētas citas pilnvaras, kā vien tā 308. pantā noteiktās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2062/94 groza šādi:

1)

Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

Mērķis

Lai uzlabotu darba vidi, attiecībā uz darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību, kā noteikts Līgumā un Kopienas turpmākās stratēģijās un rīcības programmās, kas attiecas uz veselības aizsardzību un drošību darba vietā, Aģentūras mērķis ir nodrošināt Kopienas iestādes, dalībvalstis, sociālos partnerus un šajā jomā iesaistītos ar drošības un veselības aizsardzības darbā jomā izmantojamo tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju.”

2)

Regulas 3. pantu groza šādi:

a)

1. punktu groza šādi:

i)

punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

apkopot, analizēt un izplatīt tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju dalībvalstīs, lai to varētu nodot Kopienas iestādēm, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām; šī apkopošana notiek, lai apzinātu riskus un labas prakses piemērus, kā arī esošās valstu prioritātes un programmas un nodrošinātu nepieciešamo ieguldījumu Kopienas prioritātēm un programmām;

b)

apkopot un analizēt tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju par zinātnisko pētniecību attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā un citiem pētniecības pasākumiem, kas ietver aspektus, kuri ir saistīti ar drošību un veselības aizsardzību darbā, un izplatīt zinātniskās izpētes un pētniecības pasākumu rezultātus;”;

ii)

punkta h) un i) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“h)

nodrošināt tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju par metodēm un līdzekļiem profilakses pasākumu īstenošanai, apzināt labas prakses piemērus un veicināt profilakses pasākumus, pievēršot īpašu uzmanību mazo un vidējo uzņēmumu specifiskajām problēmām. Attiecībā uz labas prakses piemēriem, Aģentūrai būtu jāpievērš īpaša uzmanība tādām praksēm, kas ir praktiski instrumenti, lai tos izmantotu tādu risku novērtējumam, kas saistās ar drošību un veselības aizsardzību darbā, kā arī lai noteiktu veicamos pasākumus to novēršanai;

i)

dot ieguldījumu Kopienas stratēģiju un rīcības programmu attīstībā attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā, neskarot Komisijas kompetences sfēru;”;

iii)

pievieno šādu j) punktu:

“j)

Aģentūra nodrošina, lai izplatītā informācija būtu saprotama galalietotājiem. Lai sasniegtu šo mērķi, Aģentūra strādā ciešā sadarbībā ar valstu galvenajiem punktiem, kas minēti 4. panta 1. punktā, saskaņā ar 4. panta 2. punktu.”;

b)

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Lai izvairītos no jebkādas dublēšanās, Aģentūra strādā iespējami ciešā sadarbībā ar pastāvošajām Kopienas iestādēm, fondiem, speciālistu struktūrām un programmām. Jo īpaši Aģentūra nodrošina atbilstīgu sadarbību ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, neskarot Aģentūras mērķus.”

3)

Regulas 4. pantu groza šādi:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Aģentūra izveido tīklu, kas ietver:

valstu informācijas tīklu galvenos sastāvdaļu elementus, tostarp valstu sociālo partneru organizācijas, ņemot vērā valstu tiesību aktus un/vai praksi,

valstu galvenos punktus,

visus turpmākos tematiskos centrus.”;

b)

2. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Dalībvalstis regulāri informē Aģentūru par valsts veselības aizsardzības un drošības darbā informācijas tīklu galvenajām sastāvdaļām, ietverot visas iestādes, kas, pēc to domām, varētu dot ieguldījumu Aģentūras darbā, ņemot vērā vajadzību nodrošināt iespējami pilnīgāku to teritoriju ģeogrāfisko pārklājumu.

Kompetentās valsts iestādes vai valsts iestāde, ko tās norīkojušas par galveno punktu, koordinē un/vai pārsūta valsts līmenī sniegto informāciju Aģentūrai, kā paredz vienošanās starp attiecīgo galveno punktu un Aģentūru, pamatojoties uz pieņemto Aģentūras darba programmu.

Valsts iestādes ņem vērā attiecīgās valsts sociālo partneru viedokli saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi.”

4)

Iekļauj šādu 7.a pantu:

“7.a pants

Pārvaldības un vadības struktūras

Aģentūras pārvaldības un vadības struktūra ietver:

a)

Valdi;

b)

Biroju;

c)

direktoru.”

5)

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

Valde

1.   Valdē ir:

a)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv valdību;

b)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv darba devēju organizācijas;

c)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas;

d)

trīs locekļi, kas pārstāv Komisiju.

2.   Šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ Padome no Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļu un to aizstājēju vidus.

Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc dalībvalstu priekšlikuma.

Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc priekšlikuma, ko sniedz attiecīgās grupas pārstāvis Komitejā.

Triju Komitejas grupu priekšlikumus iesniedz Padomei; priekšlikumus informācijas nolūkā nosūta arī Komisijai.

Padome tajā pašā laikā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā loceklim ieceļ aizstājēju, kas Valdes sanāksmēs piedalās vienīgi locekļa neierašanās gadījumā.

Komisija ieceļ locekļus un aizstājējus, kas to pārstāv, ņemot vērā vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību.

Iesniedzot kandidātu sarakstus, dalībvalstis, darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas cenšas nodrošināt, lai Valdes sastāvs pietiekami atspoguļotu dažādās iesaistītās ekonomikas nozares un vīriešu un sieviešu pārstāvības līdzsvaru. Šos sarakstus iesniedz trīs mēnešos pēc locekļa statusa atjaunošanas Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējā komitejā saskaņā ar 3. panta 3. un 4. punktu un 4. panta 1. punktu Padomes Lēmumā (2003. gada 22. jūlijs) par Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas izveidošanu (5).

Valdes locekļu sarakstu Padome publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Aģentūra to publicē savā interneta vietnē.

3.   Valdes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi. Tas ir atjaunojams.

Izņēmuma kārtā to Valdes locekļu pilnvaru laiku, kas pilda savus amata pienākumus šīs regulas spēkā stāšanās dienā, pagarina līdz jaunas Valdes apstiprināšanai saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Pilnvaru laikam beidzoties vai atkāpšanās gadījumā, locekļi paliek amatā līdz to atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai.

4.   Valdību, darba devēju organizāciju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji Valdē veido atsevišķas grupas. Katra grupa izvirza koordinatoru, kas piedalās Valdes sanāksmēs. Darba devēju un darba ņēmēju grupu koordinatori ir savu attiecīgo organizāciju pārstāvji Eiropas līmenī. Koordinatori, kas nav iecelti par Valdes locekļiem šā panta 1. punkta nozīmē, piedalās sanāksmēs bez balsstiesībām.

Valde ievēl priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus, pa vienam no trīs iepriekšminētajām grupām un vienu no Komisijas pārstāvjiem, uz vienu gadu ar iespēju pilnvaru laiku atjaunot.

5.   Priekšsēdētājs sasauc Valdi vismaz vienreiz gadā. Priekšsēdētājs sasauc papildu sanāksmes, ja to lūdz vismaz viena trešdaļa Valdes locekļu.

6.   Katram Valdes loceklim ir viena balss, un lēmumus pieņem ar absolūto balsu vairākumu. Tomēr lēmumus, kas attiecas uz gada darba programmu un kas ietekmē valsts galveno punktu budžetu, ir jāpieņem arī ar valdības pārstāvju grupas vairākuma piekrišanu.

Valde izstrādā rakstisku lēmumu pieņemšanas procedūru, attiecībā uz kuru mutatis mutandis piemēro šā punkta pirmo daļu.

7.   Valde pēc Komisijas atzinuma saņemšanas pieņem savu reglamentu, kurā noteikta tās darbības praktiskā kārtība. Informācijas nolūkos reglamentu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Tomēr, trīs mēnešos pēc to saņemšanas un lēmumu pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu, Padome var labot šo reglamentu.

8.   Valde izveido Biroju, kurā ir 11 locekļi. Birojā darbojas Valdes priekšsēdētājs un trīs priekšsēdētāja vietnieki, viens koordinators no katras grupas, kā minēts 4. punkta pirmajā daļā, un pa vēl vienam pārstāvim no katras grupas un Komisijas. Grupas var katra izraudzīties ne vairāk kā trīs aizstājējus, kas apmeklē Biroja sanāksmes pilntiesīgo locekļu prombūtnes laikā.

9.   Neskarot direktora pienākumus, kas noteikti 11. pantā, Birojs atbilstoši Valdes pilnvarojumam pārrauga tās lēmumu īstenošanu un veic visus vajadzīgos pasākumus Aģentūras atbilstīgai pārvaldībai Valdes sanāksmju starplaikā. Valde nedrīkst deleģēt Birojam 10., 13., 14. un 15. pantā minētās pilnvaras.

10.   Valde lemj par Biroja sanāksmju skaitu gadā. Biroja priekšsēdētājs pēc Biroja locekļu lūguma sasauc papildu sanāksmes.

11.   Birojs lēmumus pieņem vienprātīgi. Ja nevar panākt vienprātīgu lēmumu, Birojs nodod lietu lemšanai Valdē.

12.   Valdi pilnībā un atbilstīgi informē par Biroja darbībām un pieņemtajiem lēmumiem.

6)

Regulas 9. pantam pievieno šādu daļu:

“Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda Valdes priekšsēdētājam un direktoram ir iespēja kā novērotājiem piedalīties Valdes sanāksmēs.”

7)

Regulas 10. pantu groza šādi:

a)

1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Valde nosaka Aģentūras stratēģiskos mērķus. Valde jo īpaši pieņem budžetu, četru gadu darba programmu un gada programmu, balstoties uz projektu, ko pēc apspriešanās ar Komisijas dienestiem un Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju sagatavojis 11. pantā minētais direktors.”;

b)

svītro 1. punkta ceturto daļu.

8)

Regulas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Direktors ir oficiālais Aģentūras pārstāvis un ir atbildīgs par:

a)

Valdes un Biroja pieņemto lēmumu un programmu atbilstīgu sagatavošanu un īstenošanu;

b)

Aģentūras pārvaldību un ikdienas vadību;

c)

10. panta 2. punktā minētā pārskata sagatavošanu un publicēšanu;

d)

paredzēto uzdevumu izpildi;

e)

visiem personāla jautājumiem;

f)

Valdes un Biroja sanāksmju sagatavošanu.”

9)

Katru reizi, kad pantos lietots termins “Administratīvā valde”, to aizstāj ar terminu “Valde”.

2. pants

Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. LUX


(1)  2005. gada 28. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1654/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 38. lpp.).

(3)  OV C 161, 5.7.2002., 1. lpp.

(4)  OV C 241, 7.10.2002., 100. lpp.

(5)  OV C 218, 13.9.2003., 1. lpp.


Top