Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0218

2005/218/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 11. marts), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Saūda Arābijas izcelsmes zvejniecības produktu importu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 563) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 69, 16.3.2005, p. 50–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 169–173 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 50 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Atcelts ar 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/218/oj

16.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/50


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 11. marts),

ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Saūda Arābijas izcelsmes zvejniecības produktu importu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 563)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/218/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko paredz veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas vārdā Saūda Arābijā ir veikta pārbaude, lai pārbaudītu apstākļus, kādos zvejniecības produktus ražo, uzglabā un nosūta uz Kopienu.

(2)

Prasības Saūda Arābijas tiesību aktos par zvejniecības produktu veterināro ekspertīzi un uzraudzību var uzskatīt par līdzvērtīgām Direktīvā 91/493/EEK noteiktajām.

(3)

Konkrēti “General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)” (Kvalitātes kontroles laboratoriju ģenerāldirektorāts) spēj efektīvi pārbaudīt spēkā esošo noteikumu īstenošanu.

(4)

GDQCL sniedza oficiālu apliecinājumu par Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļā norādīto zvejniecības produktu veselības kontroles un uzraudzības standartu ievērošanu un par tādu higiēnas prasību izpildi, kas līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām.

(5)

Ir lietderīgi atbilstoši Direktīvai 91/493/EEK noteikt sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz zvejniecības produktiem, ko ieved Kopienā no Saūda Arābijas.

(6)

Jāizveido arī apstiprināto uzņēmumu, zivju pārstrādes kuģu un saldētavu saraksts, kā arī tādu saldētājkuģu saraksts, kas aprīkoti saskaņā ar prasībām Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvā 92/48/EEK, ar ko nosaka higiēnas prasību minimumu, kuru piemēro zvejniecības produktiem, ko saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) ievilkumu nozvejo konkrēti kuģi (2). Minētie saraksti jāveido, ņemot vērā GDQCL paziņojumu Komisijai.

(7)

Šo lēmumu ir lietderīgi piemērot trīs dienas pēc publicēšanas, paredzot vajadzīgo pārejas laiku.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)” (Kvalitātes kontroles laboratoriju ģenerāldirektorāts) ir Saūda Arābijas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

2. pants

No Saūda Arābijas Kopienā importētajiem zvejniecības produktiem jāatbilst 3., 4. un 5. pantā noteiktajām prasībām.

3. pants

1.   Visiem sūtījumiem pievieno numurētu veselības sertifikāta oriģinālu, kas atbilst I pielikumā norādītajam paraugam un ir uz vienas lapas, pienācīgi aizpildīts, parakstīts un datēts.

2.   Sertifikātu sagatavo vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā veic pārbaudes.

3.   Veselības sertifikātā ir GDQCL pārstāvja vārds, amats, paraksts un oficiāls zīmogs krāsā, kas atšķiras no citu atzīmju krāsas.

4. pants

Zvejniecības produkti ir no II pielikumā uzskaitītajiem apstiprinātajiem uzņēmumiem, zivju pārstrādes kuģiem, saldētavām vai reģistrētiem saldētājkuģiem.

5. pants

Izņemot saldētus zvejniecības produktus, kuri nav fasēti un no kuriem paredzēts ražot konservētu pārtiku, uz visiem iepakojumiem ir vārds “SAŪDA ARĀBIJA” un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs neizdzēšamiem burtiem.

6. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 19. marta.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 11. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 187, 7.7.1992., 41. lpp.


I PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTS

zvejniecības produktiem no Saūda Arābijas, ko paredzēts eksportēt uz Eiropas Kopienu, izņemot gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus jebkādā veidā

Image

Image


II PIELIKUMS

UZŅĒMUMU UN KUĢU SARAKSTS

Apstiprinājuma Nr.

Nosaukums

Pilsēta, reģions

Apstiprinājuma termiņš

Kategorija

KSA-01

National Prawn Company

Al-Laith, Makkah Province

 

PPa

Apzīmējums: PPa Uzņēmums, kurā pārstrādā tikai vai daļēji no akvakultūras iegūtus (saimniecībā audzētus) produktus.


Top