Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0013

Komisijas Direktīva 2005/13/EK (2005. gada 21. februāris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK saistībā ar gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/37/EK saistībā ar tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriemDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 55, 1.3.2005, p. 35–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 172–191 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 244 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 244 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 015 P. 166 - 185

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/13/oj

1.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/35


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/13/EK

(2005. gada 21. februāris),

ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK saistībā ar gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/37/EK saistībā ar tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 22. maija Direktīvu 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK (1), un jo īpaši tās 6. un 7. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK (2), un jo īpaši tās 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 16. decembra Direktīva 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (3), kā grozīta ar Direktīvu 2004/26/EK, nosaka stingrākas emisijas prasības motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai, un ievieš trīs jaunus posmus emisijas limitiem.

(2)

Direktīva 2000/25/EK, kura ir viena no atsevišķām direktīvām tipa apstiprinājuma procedūras satvarā, ko nosaka Padomes 1974. gada 4. marta Direktīva 74/150/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu (4), ir jāsaskaņo ar Direktīvu 97/68/EK, tā kā tā grozīta ar Direktīvu 2004/26/EK, jo īpaši attiecībā uz pēdējā minētajā direktīvā paredzētās elastības shēmas ieviešanu.

(3)

Ir jāpielāgo Direktīvas 2000/25/EK I un II pielikums, jo īpaši, lai ņemtu vērā ar Direktīvu 97/68/EK, tā kā tā grozīta ar Direktīvu 2004/26/EK, ieviestos jaunos emisijas limitus apvienotajai ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu emisijai. Minētajos pielikumos jāievieš arī citas izmaiņas, lai nodrošinātu to noteikumu par informācijas dokumentiem saskanību, kas paredzēti Direktīvās 2000/25/EK, 97/68/EK un 2003/37/EK. Bez tam jāpielāgo Direktīvas 2000/25/EK III pielikums, lai pievienotu alternatīvos tipa apstiprinājumus, kurus atzīs jaunajiem posmiem III A, III B un IV.

(4)

Lai nodrošinātu to noteikumu par informācijas dokumentiem saskanību, kas paredzēti Direktīvās 2000/25/EK, 97/68/EK un 2003/37/EK, jāpielāgo Direktīvas 2003/37/EK I pielikums. Saprotamības labad jo īpaši jālikvidē terminoloģijas atšķirības.

(5)

Tālab attiecīgi jāgroza Direktīva 2000/25/EK un 2003/37/EK.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar komitejas, kas izveidota ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 1. punktu, atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2000/25/EK groza šādi:

1)

Direktīvas 1. pantam pievieno šādu ievilkumu:

“—

“rezerves motors” ir no jauna izgatavots motors, kas aizvieto motoru mašīnā un kas piegādāts tikai šim nolūkam”.

2)

Direktīvas 3. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Rezerves motori atbilst robežvērtībām, kādām bija jāatbilst nomaināmajam motoram, kad tas sākotnēji tika laists tirgū.

Teksts “REZERVES MOTORS” jāpievieno motora marķējumam vai jāiekļauj lietotāja rokasgrāmatā.”

3)

Iekļauj šādu 3.a pantu:

“3.a pants

Elastības shēma

Atkāpjoties no 3. panta 1. un 2. punkta, dalībvalstis paredz, ka pēc traktora izgatavotāja lūguma un, ja apstiprinātāja iestāde ir piešķīrusi atļauju, motora izgatavotājs drīkst laika posmā starp diviem secīgiem robežvērtību posmiem laist tirgū ierobežotu daudzumu motoru, kas atbilst tikai tam emisijas robežvērtību posmam, kas ir tūlīt pirms pašreiz piemērojamā posma, vai traktorus ar šādiem motoriem, ar nosacījumu, ka viņš izpilda IV pielikumā izklāstīto procedūru.”

4)

Direktīvas 4. pantu groza šādi:

a)

Panta 2. punktam pievieno šādus c), d) un e) apakšpunktus:

“c)

III A posmā

pēc 2005. gada 31. decembra H, I un K kategorijas motoriem (ar jaudas diapazonu, kas noteikts Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.a punktā),

pēc 2006. gada 31. decembra J kategorijas motoriem (ar jaudas diapazonu, kas noteikts Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.a punktā);

d)

III B posmā

pēc 2009. gada 31. decembra L kategorijas motoriem (ar jaudas diapazonu, kas noteikts Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.c punktā),

pēc 2010. gada 31. decembra M un N kategorijas motoriem (ar jaudas diapazonu, kas noteikts Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.c punktā),

pēc 2011. gada 31. decembra P kategorijas motoriem (ar jaudas diapazonu, kas noteikts Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.c punktā);

e)

IV posmā

pēc 2012. gada 31. decembra Q kategorijas motoriem (ar jaudas diapazonu, kas noteikts Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.d punktā),

pēc 2013. gada 30. septembra R kategorijas motoriem (ar jaudas diapazonu, kas noteikts Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.d punktā)”;

b)

panta 3. punktam pievieno šādus ievilkumus:

“—

pēc 2005. gada 31. decembra H kategorijas motoriem,

pēc 2006. gada 31. decembra I kategoriju motoriem,

pēc 2006. gada 31. decembra K kategoriju motoriem,

pēc 2007. gada 31. decembra J kategorijas motoriem,

pēc 2010. gada 31. decembra L kategorijas motoriem,

pēc 2011. gada 31. decembra M kategoriju motoriem,

pēc 2011. gada 31. decembra N kategoriju motoriem,

pēc 2012. gada 31. decembra P kategorijas motoriem,

pēc 2013. gada 31. decembra Q kategorijas motoriem,

pēc 2014. gada 30. septembra R kategorijas motoriem”;

c)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   A līdz G kategorijas motoriem dalībvalstis var atlikt 3. punktā noteiktos termiņus uz diviem gadiem attiecībā uz motoriem, kuru izgatavošanas datums ir agrāks par minētajiem datumiem. Dalībvalstis var pieļaut citus izņēmumus saskaņā ar Direktīvas 97/68/EK 10. panta nosacījumiem.”;

d)

Pievieno šādu 6., 7., un 8. punktu:

“6.   H līdz R kategorijas motoriem atliek 3. punktā noteiktos termiņus uz diviem gadiem attiecībā uz motoriem, kuru izgatavošanas datums ir agrāks par minēto datumu.

7.   Motoru tipiem vai motoru saimēm, kas atbilst robežvērtībām, kuras izklāstītas tabulā Direktīvas 97/68/EK I pielikuma 4.1.2.4., 4.1.2.5. un 4.1.2.6. punktā, līdz šā panta 3. punktā noteiktajiem datumiem dalībvalstis pieļauj īpašas etiķetes un marķējumu, lai norādītu, ka attiecīgā iekārta jau pirms noteiktajiem datumiem atbildusi prasītajām robežvērtībām.

8.   Saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija pielāgo III B un IV posma robežvērtības un datumus tām robežvērtībām un datumiem, par kuriem nolemts pēc Direktīvas 2004/26/EK 2. panta b) apakšpunktā paredzētās pārskatīšanas procedūras, ņemot vērā lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru, jo īpaši T2, T4.1 un C2 kategoriju traktoru, vajadzības.”

5)

I, II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

6)

Pievieno IV pielikumu, kura teksts ir izklāstīts šīs direktīvas II pielikumā.

2. pants

Direktīvas 2003/37/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu.

3. pants

1.   Vēlākais, līdz 2005. gada 31. decembrim dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no 2006. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 21. februārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 173, 12.7.2000., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.).

(3)  OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/26/EK (OV L 146, 30.4.2004., 1. lpp.).

(4)  OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


I PIELIKUMS

Direktīvas 2000/25/EK I, II un III pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumu groza šādi:

a)

1. papildinājumu aizstāj ar šādu tekstu:

“1. papildinājums

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

b)

2. papildinājuma II iedaļas 2.4. apakšiedaļu aizstāj ar šo:

“2.4.   Testa rezultāti

Mērījumi atbilstīgi Direktīvas 97/68/EK prasībām

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

Daļiņas

(g/kWh)”

 

 

 

 

 

2)

II pielikumu groza šādi:

a)

1. papildinājumu groza šādi:

i)

2. iedaļas 2.1.17. un 2.1.18. apakšiedaļu aizstāj ar šo:

“2.1.17.

Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes: … kPa

2.1.18.

Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes:: … kPa”

ii)

Pievieno šādu tekstu:

“2.6.   ATVERES KONFIGURĀCIJA

2.6.1.

Vieta, lielums un skaits”

b)

2. papildinājuma 2. iedaļas 2.2.4. apakšiedaļu aizstāj ar šo:

“2.2.4.   Testa rezultāti

Mērījumi atbilstīgi Direktīvas 97/68/EK prasībām

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

Daļiņas

(g/kWh)”

 

 

 

 

 

3)

III pielikumu aizstāj ar šo:

“III PIELIKUMS

ALTERNATĪVU TIPA APSTIPRINĀJUMU ATZĪŠANA

1.   Attiecībā uz motoriem, kuri ietilpst A, B un C kategorijā saskaņā ar Direktīvā 97/68/EK noteikto, I posmā par ekvivalentiem atzīst šādus tipa apstiprinājumu sertifikātus:

1.1.   Tipa apstiprinājuma sertifikāti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK.

1.2.   Tipa apstiprinājuma sertifikāti saskaņā ar Direktīvu 88/77/EEK, kas atbilst A vai B posma prasībām attiecībā uz 2. pantu un I pielikuma 6.2.1. punktu Direktīvā 88/77/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 91/542/EEK vai ar ANO/EEK Noteikumu 49.02 iespiedkļūdu grozījumu sēriju I/2.

1.3.   Tipa apstiprinājuma sertifikāti saskaņā ar EEK Noteikumiem Nr. 96.

2.   II posmā par ekvivalentiem atzīst šādus tipa apstiprinājumu sertifikātust:

2.1.   Tipa apstiprinājuma sertifikāti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK, II posms D, E, F un G kategorijas motoriem.

2.2.   Tipa apstiprinājumi saskaņā ar Direktīvu 88/77/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 99/96/EK, kas atbilst A, B1, B2 vai C posmiem, kuri paredzēti 2. pantā un I pielikuma 6.2.1. punktā.

2.3.   ANO/EEK Noteikumu grozījumu sērija 49.03.

2.4.   ANO/EEK Noteikumu Nr. 96 B posma apstiprinājumi saskaņā ar Noteikumu Nr. 96 01. grozījumu sērijas 5.2.1. punktu.

3.   III A posmā par ekvivalentiem atzīst šādus tipa apstiprinājumu sertifikātus: Tipa apstiprinājuma sertifikāti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK, III A posms H, I, J un K kategorijas motoriem.

4.   III A posmā par ekvivalentiem atzīst šādus tipa apstiprinājumu sertifikātus: Tipa apstiprinājuma sertifikāti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK, III B posms L,M,N un P kategorijas motoriem.

5.   IV posmā par ekvivalentiem atzīst šādus tipa apstiprinājumu sertifikātus: Tipa apstiprinājuma sertifikāti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK, IV posms Q un R kategorijas motoriem.”


II PIELIKUMS

Direktīvai 2000/25/EK pievieno šādu IV pielikumu

“IV PIELIKUMS

NOTEIKUMI TRAKTORIEM UN MOTORIEM, KURUS LAIŽ TIRGŪ SASKAŅĀ AR 3.a PANTĀ NOTEIKTO ELASTĪBAS SHĒMU

1.   MOTORU UN TRAKTORU IZGATAVOTĀJU RĪCĪBA

1.1   Traktoru izgatavotājs, kas vēlas izmantot elastības shēmu, lūdz atļauju savai apstiprinātājai iestādei laikposmā starp diviem emisiju posmiem laist tirgū vai iegādāties no saviem motoru piegādātājiem noteiktus daudzumus 1.2. un 1.3. punktā aprakstīto motoru, kuri neatbilst pašreizējām emisiju robežvērtībām, bet ir apstiprināti tikai tuvākajam iepriekšējam emisiju robežvērtību posmam.

1.2   Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā ar elastības shēmu, katrā motoru kategorijā nepārsniedz 20 % no traktoru izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas motori (ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu pārdošanas apjoma vidējo rādītāju ES tirgū). Ja traktoru izgatavotājs ir laidis ES tirgū traktorus mazāk nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēķina, pamatojoties uz laikposmu, kurā traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus ES tirgū.

1.3   Alternatīva iespēja 1.2. punktā minētajai ir tāda, ka traktoru izgatavotājs var lūgt, lai viņa motoru piegādātājiem tiktu dota atļauja laist tirgū noteiktu motoru skaitu saskaņā ar elastības shēmu. Motoru skaits katrā motoru kategorijā nepārsniedz šādus rādītājus:

Motora kategorija

Motoru skaits

19–37 kW

200

37–75 kW

150

75–130 kW

100

130–560 kW

50

1.4   Traktoru izgatavotājs pieteikumā apstiprinātājai iestādei iekļauj šādu informāciju:

a)

marķējuma paraugu, kāds piestiprināms katram traktoram, kuram uzstādīts saskaņā ar elastības shēmu tirgū laists motors. Uz marķējuma ir šāds teksts: “TRAKTORS Nr. … (traktoru secība) NO … (kopējais traktoru skaits attiecīgajā jaudas diapazonā) AR MOTORU Nr. … AR TIPA APSTIPRINĀJUMU (Dir. 2000/25/EK) Nr. …”; un

b)

papildu marķējuma paraugu, kāds piestiprināms motoram, uz kura ir šā pielikuma 2.2. punktā minētais teksts.

1.5   Traktoru izgatavotājs sniedz apstiprinātājai iestādei jebkuru informāciju saistībā ar elastības shēmas īstenošanu, ko apstiprinātāja iestāde var pieprasīt lēmuma pieņemšanas nolūkā.

1.6   Traktoru izgatavotājs reizi sešos mēnešos iesniedz apstiprinātājām iestādēm katrā dalībvalstī, kur attiecīgais traktors vai motors ir laists tirgū, ziņojumu par izmantoto elastības shēmu īstenošanu. Ziņojumā iekļauj kumulatīvus datus par motoru un traktoru skaitu, kas laisti tirgū saskaņā ar elastības shēmu, motoru un traktoru sērijas numurus un dalībvalstis, kurās traktors nodots ekspluatācijā. Šo procedūru turpina, kamēr elastības shēma turpinās.

2.   MOTORU IZGATAVOTĀJA DARBĪBAS

2.1   Motoru izgatavotājs var piegādāt motorus traktoru izgatavotājam saskaņā ar elastības shēmu, uz kuru attiecas apstiprinājums saskaņā ar šā pielikuma 1. punktu.

2.2   Motoru izgatavotājam jāpiestiprina šiem motoriem marķējums ar šādu tekstu: “Motors laists tirgū saskaņā ar elastības shēmu”.

3.   APSTIPRINĀTĀJAS IESTĀDES DARBĪBAS

Apstiprinātāja iestāde izvērtē elastības shēmas pieprasījuma saturu un pievienotos dokumentus. Rezultātā tā darīs zināmu traktora izgatavotājam savu lēmumu ļaut vai neļaut izmantot elastības shēmu.”


III PIELIKUMS

Direktīvas 2003/37/EK I pielikuma A parauga 3. iedaļu “Motors” aizstāj ar šo:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top