Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0051

2005/51/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 21. janvāris), ar ko dalībvalstīm uz pagaidu laiku ļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz tādas augsnes ievešanu, kas ir piesārņota ar pesticīdiem vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, atsārņošanas nolūkā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 92)

OJ L 21, 25.1.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 297–300 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 109 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 109 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 6 - 9

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/51(1)/oj

25.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 21/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 21. janvāris),

ar ko dalībvalstīm uz pagaidu laiku ļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz tādas augsnes ievešanu, kas ir piesārņota ar pesticīdiem vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, atsārņošanas nolūkā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 92)

(2005/51/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK augsni, kuras izcelsme ir konkrētās trešās valstīs, nedrīkst ievest Kopienā.

(2)

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) vada programmu novecojušu un nevēlamu pesticīdu lietošanas novēršanai un iznīcināšanai, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm apzināt un likvidēt novecojušu pesticīdu krājumus un šo produktu noplūdes dēļ piesārņoto augsni. Turklāt divi starptautiski, juridiski saistoši tiesību akti reglamentē noturīgu organisko piesārņotāju ražošanu, izmantošanu un atbrīvošanos no tiem, kā arī šīs vielas saturošu atkritumu drošu apsaimniekošanu, lai no šīm vielām aizsargātu cilvēku veselību un vidi. Tā kā jaunattīstības valstīm un valstīm ar pārejas posma ekonomiku ne vienmēr ir piemērotas iekārtas šo krājumu un piesārņotās augsnes drošai iznīcināšanai vai pārstrādei, starptautiskas vienošanās un programmas paredz šādas augsnes nogādāšanu apstrādes uzņēmumos pārstrādei vai iznīcināšanai.

(3)

Saskaņā ar minēto programmu augsni iesaiņo un marķē atbilstīgi Starptautiskajam jūras bīstamo kravu kodeksam (IMDG kodeksam), izmantojot vienīgi ANO apstiprinātu pārvadāšanas taru. Pārvadāšanai jāatbilst IMDG kodeksam un Padomes Regulai (EEK) Nr. 259/93 (2) par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanā tajā un izvešanu no tās.

(4)

Komisija uzskata, ka augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu izplatīšanas draudi nepastāv, ja augsni apstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/76/EK (3) par atkritumu sadedzināšanu atbilstošās, šim nolūkam īpaši paredzētās bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtās tā, lai nodrošinātu to, ka pesticīdu vai noturīgu organisko piesārņotāju saturu iznīcina vai neatgriezeniski pārveido.

(5)

Tādēļ jāļauj dalībvalstīm paredzēt atkāpes uz ierobežotu laika posmu un saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, lai ļautu ievest šādu piesārņotu augsni.

(6)

Atļauja paredzēt atkāpes jāatceļ, ja konstatē, ka šajā lēmumā paredzētie īpašie nosacījumi nav pietiekami, lai novērstu kaitīgu organismu ievešanu Kopienā, vai ka šie nosacījumi nav ievēroti.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo dalībvalstīm ļauj paredzēt atkāpes no Direktīvas 2000/29/EK 4. panta 1. punkta attiecībā uz minētās direktīvas III pielikuma A daļas 14. punktā minētajiem aizliegumiem un no Direktīvas 2000/29/EK 5. panta 1. punkta attiecībā uz minētās direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 34. punktā minētajām īpašajām prasībām augsnei, kuras izcelsme ir konkrētās trešās valstīs.

Atļauju paredzēt 1. punktā minētās atkāpes reglamentē pielikumā paredzētie īpašie nosacījumi, kuri attiecas tikai uz augsni, ko Kopienā ieved laikā no 2005. gada 1. marta līdz 2007. gada 28. februārim un kas paredzēta apstrādei speciālās bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtās.

Šai atļaujai nav vajadzīga nekāda papildu atļauja vai procedūras, ko var prasīt saskaņā ar citiem tiesību aktiem.

2. pants

Dalībvalstis līdz katra ievešanas gada 31. decembrim sniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm pielikuma 7. punktā norādīto informāciju par katru augsnes sūtījumu, kas ievests pirms minētā datuma un saskaņā ar šo lēmumu.

3. pants

Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par visiem sūtījumiem, kuri ievesti to teritorijā saskaņā ar šo lēmumu un kuru sakarā vēlāk konstatēta neatbilstība šim lēmumam.

4. pants

Šo lēmumu var atcelt, ja konstatē, ka pielikumā paredzētie nosacījumi ir nepietiekami, lai novērstu tādu organismu ievešanu Kopienā, kas ir kaitīgi augiem vai augu produktiem.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 21. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/102/EK, (OV L 309, 6.10.2004., 9. lpp.).

(2)  OV L 30, 6.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2557/2001 (OV L 349, 31.12.2001., 1. lpp.).

(3)  OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.


PIELIKUMS

Īpaši nosacījumi attiecībā uz augsni, kuras izcelsme ir trešās valstīs, kas gūst labumu no šā lēmuma 1. pantā paredzētās atkāpes

1.

Minētā augsne ir:

a)

augsne, kas piesārņota ar pesticīdiem, uz kuriem attiecas ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas programma par novecojušu un nevēlamu pesticīdu lietošanas novēršanu un iznīcināšanu vai līdzīgas daudzpusējas programmas, vai augsne, kas piesārņota ar noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, kuri norādīti Stokholmas Konvencijā par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem vai 1979. gada Konvencijas par tāldarbīgu pārrobežu gaisa piesārņojumu protokolā par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem;

b)

iesaiņota aizzīmogotās mucās vai maisos saskaņā ar IMDG kodeksu, to no iesaiņošanas vietas izcelsmes valstī uz apstrādes uzņēmumu Kopienā pārvadā aizzīmogotā kravas pārvadāšanas tarā saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 259/93;

c)

paredzēta apstrādei Kopienā speciālās bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtās, kas atbilst Direktīvai 2000/76/EK.

2.

Pie pārvadājamās augsnes ir fitosanitārais sertifikāts, kas izdots izcelsmes valstī saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punktu. Sertifikāta sadaļā “Papildu apliecinājums” ir norāde “Šis sūtījums atbilst nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas Lēmumā 2005/51/EK”.

3.

Pirms ievešanas Kopienā ievedēju oficiāli informē par nosacījumiem, kas paredzēti šā lēmuma pielikuma 1. līdz 7. punktā. Ievedējs pietiekamu laiku iepriekš paziņo tās dalībvalsts atbildīgām oficiālajām iestādēm, kurā augsni ieved, sīkākas ziņas par katru ievedumu, norādot šādus datus:

a)

ievedamās augsnes daudzumu un izcelsmi;

b)

deklarēto ievešanas dienu un apliecinājumu par ievešanas vietu Kopienā;

c)

to 5. punktā minēto uzņēmumu nosaukumu, adresi un atrašanās vietu, kur augsni apstrādās.

Ievedējs informē attiecīgās oficiālās iestādes par visām izmaiņām minētajā informācijā, līdzko tās kļūst zināmas.

4.

Augsni ieved caur ievešanas punktiem, kas atrodas dalībvalsts teritorijā un ko minētā dalībvalsts ir paredzējusi šīs atkāpes mērķiem; dalībvalstis šos ievešanas punktus un par katru no tiem atbildīgās Direktīvā 2000/29/EK minētās oficiālās iestādes nosaukumu un adresi laikus paziņo Komisijai un, pēc pieprasījuma, citām dalībvalstīm. Jānodrošina tiešs pārvadājums no ievešanas punkta uz apstrādes vietu. Ja ievešana Kopienā notiek citā dalībvalstī nekā tajā, kas izmanto minēto atkāpi, tās dalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes, kurā augsni ieved, informē atbildīgās oficiālās iestādes dalībvalstī, kas izmanto atkāpi, un sadarbojas ar tām, lai nodrošinātu šā lēmuma noteikumu ievērošanu.

5.

Augsni apstrādā tikai šādos uzņēmumos:

a)

kuru nosaukums, adrese un atrašanās vieta saskaņā ar 3. punktu ir iepriekš paziņota attiecīgajām oficiālajām iestādēm; un

b)

ko attiecīgās oficiālās iestādes ir oficiāli reģistrējušas un apstiprinājušas šīs atkāpes sakarā.

Ja apstrādes vieta atrodas citā dalībvalstī nekā tā, kas izmanto šo atkāpi, tad tās dalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes, kura izmanto šo atkāpi, saņemot minēto ievedēja iepriekš sniegto paziņojumu, informē tās dalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes, kurā augsni apstrādās, norādot apstrādes vietas nosaukumu, adresi un atrašanās vietu.

6.

Apstrādes vietā, kas minēta 5. punktā,

a)

augsni apstrādā kā bīstamos atkritumus, ievērojot visus attiecīgos drošības pasākumus; un

b)

augsni apstrādā īpašās bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtās, kas atbilst Direktīvas 2000/76/EK noteikumiem.

7.

Dalībvalstis, kas izmanto šo atkāpi, 3. punktā minētās sīkākās ziņas par katru ievedumu ik gadus paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.


Top