Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0047

2005/47/EK: Padomes Lēmums (2004. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmumu 2000/24/EK, lai ņemtu vērā Eiropas Savienības paplašināšanos un Eiropas kaimiņu politiku

OJ L 21, 25.1.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 66–67 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 177 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 177 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/47(1)/oj

25.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 21/9


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 22. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2000/24/EK, lai ņemtu vērā Eiropas Savienības paplašināšanos un Eiropas kaimiņu politiku

(2005/47/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 181.A pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Pievienošanās līgumi, kas parakstīti 2003. gada 16. aprīlī, stājās spēkā 2004. gada 1. maijā.

(2)

Ziņojumā (1), ko Komisija sagatavojusi saskaņā ar 1. panta 1. punkta trešo daļu Padomes Lēmumā 2000/24/EK (1999. gada 22. decembris), ar ko Eiropas Investīciju bankai (EIB) piešķir Kopienas garantiju pret zaudējumiem attiecībā uz aizdevumiem projektiem ārpus Kopienas (Centrāleiropā un Austrumeiropā, Vidusjūras valstīs, Latīņamerikā un Āzijā, un Dienvidāfrikas Republikā) (2), secināts, ka ir lietderīgi izdarīt dažus grozījumus šajā lēmumā, īpaši ņemot vērā Eiropas Savienības paplašināšanos.

(3)

Kopenhāgenas Eiropadome 2002. gada 12. un 13. decembrī secināja, ka no 2004. gada pirmspievienošanās atbalstu Turcijai finansēs no budžeta pozīcijas “pirmspievienošanās izdevumi”.

(4)

Kopš Lēmuma 2000/24/EK pieņemšanas Eiropas Investīciju bankas pieredze attiecībā uz mainīgajām praksēm investīciju aizsardzības garantiju jomā ir rādījusi, ka jāpārskata politiskā riska raksturs, ko sedz Kopienas garantija, un komerciālais risks, kas rodas Eiropas Investīciju bankai.

(5)

Saskaņā ar riska sadales sistēmu budžeta garantijām papildu politiskajam riskam, kas rodas no valūtas pārvedumu pārtraukumiem, atsavināšanas, kara vai pilsoņu nemieriem, būtu jāsedz arī tāds risks, kas rodas no tiesiskuma neievērošanas tādos gadījumos, kad trešās valsts valdība vai citas iestādes lauž atsevišķus līgumus.

(6)

Saskaņā ar riska sadales sistēmu Eiropas Investīciju bankai būtu jānodrošinās pret komerciālajiem riskiem, izmantojot nesuverēnu trešo personu galvojumu vai jebkuru citu garantiju vai nodrošinājumu, kā arī izvērtējot debitora finansiālās iespējas saskaņā ar tās parastajiem kritērijiem.

(7)

Finanšu plāns laika posmam no 2000. līdz 2006. gadam saskaņā ar 1999. gada 6. maija starpiestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (3), paredz aizdevumu garantijas rezerves maksimālo apmēru Kopienas budžetā 200 miljonus euro gadā (atbilstīgi 1999. gada cenām).

(8)

Ciešai sadarbībai starp EIB un Komisiju būtu jānodrošina konsekvence un sinerģija ar Eiropas Savienības ģeogrāfiskās sadarbības programmām, kā arī jānodrošina tas, ka EIB aizdevumu finansētās aktivitātes papildina un stiprina Eiropas Savienības politiku šajos reģionos.

(9)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2000/24/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2000/24/EK groza šādi.

1)

Šādi groza 1. pantu.

a)

Lēmuma 1. punktu groza šādi:

i)

pirmo apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“Kopiena piešķir Eiropas Investīciju bankai (EIB) vispārējo garantiju attiecībā uz visiem maksājumiem, ko EIB nav saņēmusi, bet kas tai pienākas attiecībā uz kredītiem, kuri piešķirti saskaņā ar tās parastajiem kritērijiem un ar ko atbalsta attiecīgos Kopienas ārējās politikas mērķus par ieguldījumu projektiem, ko veic kaimiņvalstīs dienvidaustrumos, Vidusjūras valstīs, Latīņamerikā un Āzijā, un Dienvidāfrikas Republikā.”

ii)

otrā apakšpunkta otro teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Piešķirto kredītu kopējais maksimālais apmērs ir vienāds ar 19 460 miljoniem EUR, kas iedalīti šādi:

kaimiņiem dienvidaustrumos

9 185 miljoni EUR,

Vidusjūras valstīm

6 520 miljoni EUR,

Latīnamerikai un Āzijai

2 480 miljoni EUR,

Dienvidāfrikas Republikai

825 miljoni EUR,

Īpašajai rīcībai, ar ko atbalsta EK un Turcijas Muitas savienības konsolidāciju un intensifikāciju:

450 miljoni EUR;

un to var izmantot vēlākais līdz 2007. gada 31. janvārim. Jāņem vērā jau piešķirtie kredīti un tie jāatskaita no reģionālā maksimālā kredītu apmēra.”

b)

Lēmuma 2. punktu groza šādi:

i)

Pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

kaimiņiem dienvidaustrumos: Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, bijušajai Dienvidslāvijas Republikai Maķedonijai, Bulgārijai, Horvātijai, Rumānijai, Serbijai un Melnkalnei, Turcijai;”

ii)

otrajā ievilkumā svītro vārdus “Kipra”, “Malta” un “Turcija”.

2)

Lēmuma 2. pantam pievieno šādu apakšpunktu:

“Komisija ziņo par šā lēmuma piemērošanu vēlākais līdz 2006. gada 31. jūlijam.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 22. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. VEERMAN


(1)  COM(2003) 603.

(2)  OV L 9, 13.1.2000., 24. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2001/778/EK (OV L 292, 9.11.2001., 43. lpp.).

(3)  OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp.


Top