Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0039

2005/39/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 30. decembris) par finansējumu Kopienas dzīvnieku veselības politikas ārējam novērtējumam un izmaksu un nosacījumu pētījumam attiecībā uz finansēšanas instrumentu, kas aptver riskus, kas saistīti ar mājlopu epizootijām ES

OJ L 19, 21.1.2005, p. 76–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 287–288 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/39(1)/oj

21.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/76


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 30. decembris)

par finansējumu Kopienas dzīvnieku veselības politikas ārējam novērtējumam un izmaksu un nosacījumu pētījumam attiecībā uz finansēšanas instrumentu, kas aptver riskus, kas saistīti ar mājlopu epizootijām ES

(2005/39/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārajā jomā (1), un jo īpaši tā 20. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 11. marta Lēmumu SEK/2004/120 par Eiropas Kopienu vispārējā budžeta izpildes iekšējiem noteikumiem, un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmumu 90/424/EEK Kopienai jāveic pašai vai jāpalīdz dalībvalstīm veikt tehniskus un zinātniskus pasākumus, kas vajadzīgi, lai pilnīgotu Kopienas tiesību aktus veterinārijas jomā, kā arī veterināro izglītību vai apmācību.

(2)

Ņemot vērā ieteikumus, kas izvirzīti starptautiskajā konferencē par mutes un nagu sērgas kontroli un profilaksi (2001. gada decembris) pieņemtās rekomendācijas, jaunas problēmas saistībā ar ļoti lipīgu dzīvnieku slimību kontroli un varbūtējo vajadzību pēc jaunām finansēšanas programmām, kas aptvertu šādu uzliesmojumu sekas, jāveic papildu pārskatīšana.

(3)

Lai īstenotu šo pārskatīšanu, darba programmas sakarā jāveic divi turpmāk minētie pasākumi.

(4)

Pirmkārt, jāizvērtē Kopienas izdevumu programmas, lai novērtētu to, kā pārvaldīti piešķirtie līdzekļi, un veicinātu pārvaldi, kas pamatojas uz gūto pieredzi, īpašu uzmanību pievēršot pārvaldes stratēģijai un izvērtēšanai pēc paveiktā.

(5)

Šim ārējam un neatkarīgajam Kopienas dzīvnieku veselības politikas finansiālo aspektu vērtējumam jāpalīdz Komisijas dienestiem definēt politikas iespējas, kam dodama priekšroka nākotnē, pamatojoties uz nozīmīguma kritēriju.

(6)

Otrkārt, pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma jāveic pētījums (izmēģinājuma projekts saskaņā ar Finanšu regulas 49. panta 2. punktu), kurā tiktu analizētas izmaksas un nosacījumi attiecībā uz finansēšanas instrumentu, kas aptver ar mājlopu epizootijām ES saistītus riskus. Šī pētījuma mērķis būs pārbaudīt ar šādu risku saistīto finansēšanas instrumentu alternatīvu iespējas un novērtēt to varbūtējās izmaksas, lai noteiktu to, kā tie ietekmēs valstu un ES budžetu, kā arī pieņemamos valstu atbalsta līmeņus tiešu zaudējumu gadījumā.

(7)

Šā pētījuma rezultāti varētu būt bāze, lai saskaņotu ES finansēšanas programmas ar mērķi panākt vismaz vienlīdzīgus noteikumus visiem ES zemniekiem, kā arī analizētu veterinārā fonda nākotni paplašinātajā Kopienā.

(8)

Saskaņā ar 2004. gada budžeta izpildes iekšējo noteikumu 15. pantu, arī ikgadējo darba programmu var uzskatīt par finansēšanas lēmumu, ja tā ir pietiekami detalizēta un ietver šajā lēmumā paredzēto novērtējumu, pētījumu un pārskatīšanu.

(9)

Apropriācijām, kuras saskaņā ar Finanšu regulas 49. panta 2. punkta a) apakšpunktu var izmantot bez tiesību pamatakta, tomēr jābūt apstiprinātam ar tādu Komisijas lēmumu, kas nodrošina līdzvērtīgu pamatregulējumu.

(10)

Tālab šim lēmumam jābūt pamatregulējumam, kas ir līdzvērtīgs finansēšanas lēmumam atbilstīgi 75. panta 2. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2).

(11)

Šajā lēmumā paredzētais pasākums ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

PIEŅEM ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Šā lēmuma pielikumā minētie pasākumi tiek apstiprināti to finansēšanas nolūkiem.

Briselē, 2004. gada 30. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   Kopienas dzīvnieku veselības politikas ārējais novērtējums un nozīmīguma novērtējums, kas paredzēts tam, lai definētu politikas iespējas, kam nākotnē dodama priekšroka šajā jomā.

Budžeta pozīcija: 17.04.02. – citi pasākumi

Pamatakts: Lēmums 90/424/EEK

Izpildes kārtība un laika plānojums: Šis ārējais novērtējums un nozīmīguma vērtējums tiks veikts, slēdzot pamatlīgumu. Atklātas procedūras konkurss saistībā ar šo pamatlīgumu tiks izsludināts 2004. gada pēdējā ceturksnī.

Izmaksas: maksimālā summa EUR 530 000.

2.   Pētījums “Izmaksas un nosacījumi attiecībā uz finansēšanas instrumentu, kas aptver ar mājlopu epizootijām saistītus riskus ES”.

Budžeta pozīcija: 17.01.04.04.

Izmēģinājuma projekts saskaņā ar Finanšu regulas 49. panta 2. punktu.

Izpildes kārtība un laika plānojums: Atklātas procedūras konkurss saistībā ar šo pamatlīgumu tiks izsludināts gada pēdējā ceturksnī.

Izmaksas: maksimālā summa EUR 500 000.


Top