Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0037

2005/37/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 29. oktobris), ar ko izveido Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC) un paredz tehnisko pasākumu koordinēšanu nolūkā pasargāt eiro monētas no viltojumiem

OJ L 19, 21.1.2005, p. 73–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 285–286 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 85 - 86

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/37(1)/oj

21.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/73


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 29. oktobris),

ar ko izveido Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC) un paredz tehnisko pasākumu koordinēšanu nolūkā pasargāt eiro monētas no viltojumiem

(2005/37/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 211. pantu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 8. decembra Lēmumus 2003/861/EK un 2003/862/EK par analīzi un sadarbību attiecībā uz viltotām eiro monētām (1), un ar ko tajās dalībvalstīs, kuras nav pieņēmušas eiro par vienoto valūtu (2), paplašina ietekmi Lēmumam 2003/861/EK par analīzi un sadarbību attiecībā uz viltotām eiro monētām,

tā kā:

(1)

Padomes 2001. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 1338/2001, ar ko nosaka pasākumus, kuri vajadzīgi eiro aizsardzībai pret viltošanu (3), un jo īpaši tās 5. pants paredz, ka katras dalībvalsts monētu valsts analīzes centrs (MVAC) un Eiropas Tehnikas un zinātnes centrs (ETZC) veic viltotu eiro monētu analīzi un klasifikāciju. Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1339/2001 (4) arī uz tām dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas eiro kā vienotu valūtu, attiecina Regulas (EK) Nr. 1338/2001 1. līdz 11. pantu.

(2)

Kopš 2001. gada oktobra ETZC savus uzdevumus pagaidu kārtā veic Parīzes Monētu kaltuvē ar Komisijas administratīvo atbalstu un tās vadībā saskaņā ar Padomes priekšsēdētāja un Francijas Finanšu ministra 2000. gada 28. februāra un 9. jūnija vēstuļu apmaiņu.

(3)

ETZC palīdz īstenot “Perikla” programmas mērķus saskaņā ar Padomes 2001. gada 17. decembra Lēmumu 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu eiro aizsardzībai pret viltošanu (5), un Padomes 2001. gada 17. decembra Lēmumu 2001/924/EK, ar ko paplašina darbības jomu Lēmumam, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu eiro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu), to attiecinot uz dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas eiro kā vienotu valūtu (6).

(4)

Lēmuma 2003/861/EK 1. pantā paredzēts, ka Komisija izveido ETZC un nodrošina tā efektīvu darbību, kā arī kompetento tehnisko iestāžu pasākumu koordinēšanu, lai eiro monētas pasargātu no viltojumiem. Lēmuma 2003/862/EK 1. pants nosaka, ka Lēmuma 2003/861/EK piemērošanu attiecina uz tām dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas eiro kā vienotu valūtu.

(5)

Ar Francijas Finanšu ministra 2004. gada 6. septembra vēstuli Francijas iestādes apņemas saglabāt pašreizējo izmaksu sadalījumu starp Parīzes Monētu kaltuvi un Komisiju. Vēstuļu apmaiņa starp Komisijas locekli, kas atbild par krāpšanas apkarošanu, un Francijas finanšu ministru par pastāvīga ETZC izveidi, kas veiktu viltotu eiro monētu analīzi un klasificēšanu, pārņem tos ETZC organizācijas principus, kas izveidojušies, ETZC pagaidu kārtā darbojoties Parīzes Monētu kaltuvē saskaņā ar Padomes prezidentūras un Francijas finanšu ministra 2000. gada 28. februāra un 9. jūnija vēstuļu apmaiņu.

(6)

Turklāt ir lietderīgi turpināt regulāri sniegt informāciju Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK), Eiropas Centrālajai bankai, Eiropolam, kā arī valstu iestādēm, kas pārzina ETZC darbību un situāciju attiecībā uz eiro monētu viltošanu.

(7)

Tādēļ ir lietderīgi ETZC izveidot Komisijas mītnes vietā Briselē, to piesaistot Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam (OLAF).

(8)

Koordinēšana, ko Komisija veic attiecībā uz visu kompetento tehnisko iestāžu veiktajām darbībām eiro monētu aizsardzībai pret viltojumiem, ietver viltoto eiro monētu analīzes metodes, viltoto monētu jaunu gadījumu izpēti un seku novērtēšanu, savstarpēju informēšanu par MVAC un ETZC darbībām, ārējo saziņu par viltotām monētām, viltoto monētu atklāšanu ar monētu šķirošanas iekārtām, kā arī jebkādu tehnisku problēmu izpēti, kas saistās ar viltotām monētām.

(9)

Šīs koordinēšanas nolūkā Padomdevējā komitejā par krāpšanas apkarošanas koordinēšanu (7) darbs jāturpina ekspertu grupai par monētu viltošanu, kurā ietilpst MVAC un ETZC atbildīgās personas, kuru vada Komisija un kuras priekšsēdētājs ir no Komisijas, vienlaikus nodrošinot regulāru informācijas sniegšanu Ekonomikas un finanšu komitejai.

(10)

Lai pildītu Lēmumus 2003/861/EK un 2003/862/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC) izveido Komisijas mītnes vietā Briselē, to piesaistot OLAF.

2. pants

ETZC analizē un klasificē ikvienu viltotu monētu jaunu veidu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1338/2001 5. panta noteikumiem. Tas dod ieguldījumu Kopienas programmas “Perikls” mērķu īstenošanā atbilstīgi Lēmuma 2001/923/EK 4. pantam. ETZC sniedz palīdzību monētu valsts analīzes centriem (MVAC) un policijas iestādēm un sadarbojas ar attiecīgajām iestādēm, lai analizētu viltotās eiro monētas un stiprinātu aizsardzību.

3. pants

ETZC organizācijas principi ir šādi:

monētu analīzes nolūkā Komisija var nosūtīt savus darbiniekus uz Parīzes Monētu kaltuvi, lai izmantotu tās iekārtas,

savu uzdevumu veikšanai ETZC izmanto Pesakā izvietotā Francijas monētu valsts analīzes centra, kā arī Parīzes Monētu kaltuves laboratorijas personālu un iekārtas. Francijas iestādes attiecīgo personālu un iekārtas ETZC nodrošina prioritārā kārtā,

saskaņā ar spēkā esošajiem finanšu tiesību aktiem to izdevumu daļu, kas attiecināma uz ETZC uzdevumu veikšanu, sedz no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta. Tā kā Francija nodrošina iepriekš minēto personālu, telpas un iekārtas un uzņemas to uzturēšanu, no Kopienu budžeta sedz Komisijas darbinieku algas, ceļojumu izmaksas un citus nelielus kārtējos izdevumus.

OLAF kopīgi ar Parīzes Monētu kaltuvi nosaka ETZC administratīvo reglamentu.

4. pants

Komisija koordinē darbības, kas vajadzīgas eiro monētu aizsardzībai pret viltojumiem, sasaucot regulāras ekspertu sanāksmes par monētu viltošanu.

Ekonomikas un finanšu komiteju, Eiropas Centrālo banku, Eiropolu, kā arī kompetentās valstu iestādes regulāri informē par ETZC darbībām un par situāciju attiecībā uz monētu viltošanu.

Briselē, 2004. gada 29. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Michaele SCHREYER


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 44. lpp.

(2)  OV L 325, 12.12.2003., 45. lpp.

(3)  OV L 181, 4.7.2001., 6. lpp.

(4)  OV L 181, 4.7.2001., 11. lpp.

(5)  OV L 339, 21.12.2001., 50. lpp.

(6)  OV L 339, 21.12.2001., 55. lpp.

(7)  Komisijas Lēmums 94/140/EK (OV L 61, 4.3.1994., 27. lpp.).


Top