Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004O0018

2004/703/EK:Eiropas Centrālās bankas pamatnostādne (2004. gada 16. septembris) par euro banknošu iepirkumu (ECB/2004/18)

OJ L 320, 21.10.2004, p. 21–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 212–224 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 271 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 271 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 8 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Atcelts ar 32014O0044 . Latest consolidated version: 01/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2004/703/oj

21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/21


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2004. gada 16. septembris)

par euro banknošu iepirkumu

(ECB/2004/18)

(2004/703/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 106. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus, un jo īpaši to 16. pantu,

tā kā:

(1)

Statūtu 16. pants dod Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomei ekskluzīvas tiesības atļaut emitēt euro banknotes Kopienā. Šīs ekskluzīvās tiesības ietver kompetenci noteikt euro banknošu iepirkuma tiesisko regulējumu.

(2)

Saskaņā ar Līguma 106. panta 1. punktu un Statūtu 12.1. pantu ECB atbildību par euro banknošu emisiju var nodot to dalībvalstu, kuras pieņēmušas euro, centrālajām bankām (VCB) atbilstīgi VCB procentuālajām daļām ECB parakstītajā kapitālā attiecīgajā finanšu gadā, procentuālo daļu aprēķināšanā izmantojot VCB svērumus Statūtu 29.1. pantā minētajā atslēgā (turpmāk tekstā – “kapitāla atslēga”). Turklāt ECB atbildību par euro banknošu izgatavošanas piegādes līgumu slēgšanu un pārvaldību nodod, ņemot vērā decentralizācijas principu un efektīvas pārvaldības sistēmas nepieciešamību.

(3)

Euro banknošu iepirkuma tiesiskajam regulējumam, no vienas puses, jāatbilst Līguma 105. panta 1. punktā un Statūtu 2. pantā Eurosistēmai noteiktajai prasībai rīkoties saskaņā ar principu, kas paredz atvērta tirgus ekonomiku, kurā valda brīva konkurence, un kas veicina resursu efektīvu sadali, un, no otras puses, jāievēro euro banknošu īpatnības, kuras iespiež, lai tās kā drošu maksāšanas līdzekli emitētu tikai pati Eurosistēma. Turklāt saskaņā ar decentralizācijas principu euro banknošu iepirkuma tiesiskajā regulējumā jāievēro tas, ka euro banknošu izgatavošanas vajadzībām dažām VCB ir savas spiestuves vai arī tās izmanto valsts spiestuves.

(4)

Ņemot vērā iepriekš minētos principus, Padome 2003. gada 10. jūlijā nolēma, ka euro banknošu iepirkumam vēlākais no 2012. gada 1. janvāra jāpiemēro kopēja Eurosistēmas konkurējoša nostāja attiecībā uz konkursa procedūru (turpmāk tekstā – “Eurosistēmas vienotā konkursa procedūra”). VCB, kurām ir savas spiestuves vai kuras izmanto valsts spiestuves, drīkst nepiedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā. Šādā gadījumā šīs spiestuves saglabā atbildību par euro banknošu izgatavošanu, kas iedalītas to VCB saskaņā ar kapitāla atslēgu, un nepiedalās Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā. VCB par piedalīšanos Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā var izlemt vēlāk. Šāds lēmums būtu neatgriezenisks.

(5)

Pārejas periodam, kas ļauj VCB un spiestuvēm sagatavoties šai ilgtermiņa nostājai, būtu jāsākas, tiklīdz ir noskaidrots, ka tiks rīkots konkurss, lai izgatavotu vismaz pusi no gadā kopējā Eurosistēmā vajadzīgajām euro banknotēm, un ka vismaz puse no visām VCB rīkos konkursu tām iedalīto euro banknošu izgatavošanai. Pārejas periodā Eurosistēmas vienoto konkursa procedūru piemēros tām VCB, kas rīko konkursus to euro banknošu izgatavošanai, kas tām iedalītas emitēšanai.

(6)

Eurosistēmas vienotā konkursa procedūra nodrošinās līdzvērtīgus nosacījumus visām spiestuvēm, kas piedalās procedūrā, ļaujot VCB, valsts un privātām spiestuvēm pārredzami un godīgi konkurēt savā starpā un neradot kādai no pusēm negodīgu konkurences priekšrocību. Lai nodrošinātu šādus līdzvērtīgus nosacījumus, ir nepieciešami īpaši noteikumi attiecībā uz Eurosistēmas vienotas Iepirkuma komitejas (turpmāk tekstā – “Iepirkuma komiteja”) sastāvu, tās locekļu rīcību un nosacījumi tām spiestuvēm, kas piedalās Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā.

(7)

Euro banknotēm ir jutīga jauninājuma raksturs. Tādēļ tās jāizgatavo pilnīgi droši, kontrolēti un konfidenciāli, garantējot uzticamas, augstas kvalitātes un ilgtspējīgas piegādes. Turklāt Eurosistēmai pienācīgi jāievēro euro banknošu izgatavošanas iespējamā ietekme uz sabiedrības veselību, drošību un vidi. Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā tiks ievērotas visas šīs prasības.

(8)

Padome veic pārraudzību attiecībā uz visām galvenajām euro banknošu izejvielām un ražošanas faktoriem un vajadzības gadījumā veic attiecīgus pasākumus, lai pārliecinātos, ka tos izvēlas un iepērk tā, lai nodrošinātu euro banknošu piegādes nepārtrauktību un, neskarot Eiropas konkurences tiesības un Eiropas Komisijas kompetenci, novērstu uzņēmēja vai piegādātāja dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanas negatīvo ietekmi uz Eurosistēmu.

(9)

Piegādes līgumiem, ko pēc Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras pabeigšanas noslēdz pasūtītājs un konkrēta spiestuve, būtu jāatbilst ECB noteiktām obligātām kopīgām iezīmēm, lai nodrošinātu saskaņotus noteikumus un nosacījumus visām spiestuvēm, ar ko noslēdz līgumus.

(10)

Padomei būtu jāpārskata šīs pamatnostādnes darbība pēc tās stāšanās spēkā, ievērojot Eurosistēmas praktisko pieredzi. Šīs pamatnostādnes noteikumi vajadzības gadījumā būtu jāinterpretē saskaņā ar noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/18/EK par procedūru koordinēšanu būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu piešķiršanai (1).

(11)

Saskaņā ar ECB vispārējo pārredzamības politiku būtu jāpublicē informācija saistībā ar konkursa procedūru, tostarp atbilstības un piešķiršanas kritēriji un šo procedūru iznākums.

(12)

Saskaņā ar Statūtu 12.1. un 14.3. pantu ECB pamatnostādnes ir neatņemama Kopienas tiesību sastāvdaļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

1)

“neatkarības princips” ir princips, saskaņā ar kuru ir pilnībā nošķirti VCB pašas vai valsts spiestuves un attiecīgās VCB konti un saskaņā ar kuru VCB vai valsts spiestuve maksā atlīdzību par administratīvo un organizatorisko atbalstu, ko tā saņem no attiecīgās VCB. Šī atlīdzība jo īpaši ietver: a) papildus, mainīgās izmaksas, kas VCB radušās, sniedzot administratīvu un organizatorisku atbalstu tās spiestuvei; b) VCB spiestuves pienācīgu līdzdalību VCB administratīvā un organizatoriskā atbalsta fiksēto izmaksu segšanā; c) adekvātu peļņu no VCB kapitālieguldījumiem tās spiestuvē. Šādu atlīdzību aprēķina pēc tirgus cenām. Šajā definīcijā ņem vērā attiecīgo Eiropas Kopienu Tiesas praksi un attiecīgos kopīgos izmaksu uzskaites principus, ko Padome nosaka atsevišķi;

2)

“konfidenciāla informācija” ir: a) nepubliska informācija saistībā ar Iepirkuma komitejas darbu un apspriedēm; b) informācija spiestuvju un/vai trešo personu Iepirkuma komitejai iesniegtajos piedāvājuma dokumentos; c) informācija, kas ir uzņēmējdarbības noslēpums vai cita konfidenciāla vai īpašumtiesību aizsargāta tehniska un/vai uzņēmējdarbības informācija saistībā ar euro banknošu izgatavošanu; d) katras euro banknošu denominācijas tehnisko specifikāciju informācija; e) cita informācija attiecībā uz euro banknošu izgatavošanu, kura apzīmēta kā konfidenciāla vai kuru pēc tās satura var pamatoti uzskatīt par konfidenciālu;

3)

“pasūtītājs” ir VCB, kas slēdz piegādes līgumus ar spiestuvēm, kurām piešķirts pasūtījums saskaņā ar Eurosistēmas vienoto konkursa procedūru, vai ECB, kas rīkojas VCB vārdā;

4)

“kontrole” ir mātesuzņēmuma un meitasuzņēmuma attiecības visos gadījumos, kas minēti 1. panta 1. un 2. punktā Padomes 1983. gada 13. jūnija Septītajā direktīvā, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem (2), vai līdzīgas attiecības starp uzņēmumu un jebkuru juridisko personu, turklāt jebkuru meitasuzņēmuma meitasuzņēmumu uzskata par tā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumu, kurš ir to vadošais uzņēmums;

5)

“euro banknošu izgatavošanas kvalitātes prasības (EBKP)” ir dokumenti, ar ko nosaka kopējās kvalitātes prasības euro banknošu ražošanai, pieņemšanai un validēšanai un ko Padome regulāri pārskata;

6)

“euro drošības elementi” ir pilnībā vai daļēji iespiestas euro banknotes, euro banknotes sastāvdaļas, citi materiāli un informācija, kas ir aizsargājama un kā pazušana, zādzība, izpaušana vai publicēšana varētu kaitēt euro banknošu integritātei un/vai palīdzēt viltotu euro banknošu vai to sastāvdaļu izgatavošanā;

7)

“VCB spiestuves” ir spiestuves, kas: a) juridiski un organizatoriski ir VCB daļa vai b) atsevišķs uzņēmums, kurā VCB tiešā vai kontroles veidā ir vismaz 50 % balsstiesību vai kapitāla; vai c) atsevišķs uzņēmums, kurā VCB ieceļ vairāk nekā pusi no lēmējinstitūciju locekļiem;

8)

“valsts iestādes” ir visas valsts iestādes, ieskaitot valsti un reģionu un vietējās pašvaldības;

9)

“valsts spiestuve” ir spiestuve, kurā valsts iestādēm: a) tiešā vai kontroles veidā ir vismaz 50 % balsstiesību vai kapitāla; vai kurā tās b) ieceļ vairāk nekā pusi no lēmējinstitūciju locekļiem;

10)

“slēgtā procedūra” ir iepirkuma procedūra, kur piedāvājumu var iesniegt tikai šajā pamatnostādnē noteiktajiem atbilstības kritērijiem atbilstoša spiestuve;

11)

“piegādes līgums” ir rakstveidā noslēgts līgums starp pasūtītāju un spiestuvi, kurai piešķirts euro banknošu izgatavošanas pasūtījums par atlīdzību;

12)

“pārejas periods” ir laika posms, kas sākas ne ātrāk kā 2008. gada 1. janvārī vai vēlāk, ja tā nolemj Padome pēc tam, kad tā pēc Valdes priekšlikuma ir pārliecinājusies, ka tiks rīkots konkurss, lai izgatavotu vismaz pusi no gada kopējā Eurosistēmā vajadzīgajām euro banknotēm, un ka vismaz puse no visām VCB rīkos konkursu tām iedalīto euro banknošu izgatavošanai. Pārejas periods beidzas vēlākais 2011. gada 31. decembrī.

2. pants

Darbības joma

1.   Eurosistēmas vienota konkursa procedūra sākas vēlākais 2012. gada 1. janvārī.

2.   Iepirkumam, kurš veikts jebkurā sešu mēnešu laika posmā un kura vērtība ir lielāka par EUR 249 000 vai citu Direktīvā 2004/18/EK noteikto vērtību, piemēro šajā pamatnostādnē paredzēto Eurosistēmas vienoto konkursa procedūru.

3.   Panta 2. punktā minēto vērtību aprēķina, ievērojot euro banknošu izgatavošanas prasību kopējās izmaksas Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā, tostarp papildu izmaksas, kas cita starpā ietver euro banknošu izgatavošanā radušos atkritumu iznīcināšanas izdevumus, bet kas neietver PVN un pārvadāšanas izdevumus.

4.   Piegādes līguma vērtību nedrīkst aprēķināt ar nolūku izvairīties no šīs pamatnostādnes piemērošanas, šādā nolūkā nedrīkst arī sadalīt iepirkumu konkrētajam euro banknošu daudzumam.

5.   Eurosistēmas vienoto konkursa procedūru nepiemēro pētniecībai un attīstībai attiecībā uz euro banknotēm, tostarp dizainparaugiem un izstrādei. Šādām darbībām piemēro citus Eurosistēmas iepirkuma noteikumus.

II SADAĻA

PUSES EUROSISTĒMAS VIENOTAJĀ KONKURSA PROCEDŪRĀ

3. pants

Iepirkuma komitejas izveide un sastāvs

1.   Tiek izveidota Iepirkuma komiteja, kas sastāv no septiņiem ekspertiem, kurus ieceļ Padome pēc ECB un VCB ierosinājuma un kurus iepriekš noteiktam pilnvaru laikam izvēlas no Eurosistēmas dalībnieku kvalificētiem augstākā līmeņa darbiniekiem.

2.   ECB Iepirkuma komitejai nodrošina sekretariāta pakalpojumus.

4. pants

Iepirkuma komitejas rīcības kodekss

1.   ECB un VCB nodrošina, ka katrs tās darbinieks, kas iecelts Iepirkuma komitejā, paraksta deklarāciju, kas iekļauta šīs pamatnostādnes I pielikumā.

2.   Ja Iepirkuma komitejas loceklis pārkāpj I pielikumā doto rīcības kodeksu, Padome: a) atlaiž Iepirkuma komitejas locekli; b) disciplinārā nolūkā pienācīgi paziņo par to attiecīgajam darba devējam; c) ieceļ jaunu Iepirkuma komitejas locekli.

3.   ECB un VCB iekļauj attiecīgus noteikumus juridiskajos dokumentos, kas reglamentē darba attiecības ar attiecīgajiem Iepirkuma komitejas locekļiem, lai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem varētu pārraudzīt Iepirkuma komitejas locekļu atbilstību I pielikumā dotajam rīcības kodeksam un neatbilstības gadījumā piemērot sodu.

5. pants

Padomes un Valdes uzdevumi

1.   Padome pēc Valdes priekšlikuma pārskata pārejas perioda uzsākšanas nosacījumus un lemj par pārejas perioda sākuma dienu.

2.   Padome pēc Valdes priekšlikuma lemj par to, vai spiestuves saskaņā ar 7. un 8. pantu var piedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā.

3.   Padome pēc Iepirkuma komitejas priekšlikuma, ko tā saņēmusi ar Valdes starpniecību, pieņem Iepirkuma komitejas iekšējo reglamentu, kas ietver balsošanas noteikumus.

4.   Pirms katras Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras Padome lemj par to, kuri Eurosistēmas dalībnieki jāizraugās par pasūtītājiem.

5.   Padome pēc Iepirkuma komitejas priekšlikuma, ko tā saņēmusi ar Valdes starpniecību, pieņem lēmumu par pasūtījuma piešķiršanu.

6.   Padome pārskata katru šādu lēmumu pēc tās spiestuves pieprasījuma, kas piedalījusies Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā saskaņā ar šo pamatnostādni, pirms tiek iesniegta sūdzība Eiropas Kopienu Tiesā.

7.   Padome pēc Valdes priekšlikuma nodrošina, ka tiek veikta revīzija par visu pušu atbilstību šajā pamatnostādnē paredzētajiem noteikumiem un procedūrām.

6. pants

ECB un VCB

1.   VCB vai ECB, kas rīkojas VCB vārdā, noslēdz piegādes līgumus ar spiestuvēm, kurām piešķirts pasūtījums, un uzrauga šo līgumu pienācīgu izpildi.

2.   VCB, kurām ir savas spiestuves vai kuras izmanto valsts spiestuves, drīkst nepiedalīties Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā. Šādā gadījumā šīs VCB vai valsts spiestuves nepiedalās Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā un izgatavo euro banknotes, kas iedalītas attiecīgajai VCB saskaņā ar kapitāla atslēgu. Tomēr VCB par piedalīšanos Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā var izlemt vēlāk. Šāds lēmums ir neatgriezenisks.

3.   Pirms Eurosistēmas vienotas konkursa procedūras veikšanas ECB un VCB nesniedz konfidenciālu informāciju spiestuvēm, tostarp: a) valsts spiestuvēm; b) VCB pašu spiestuvēm, ja attiecīgā VCB nepiedalās Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā.

7. pants

Spiestuvju atbilstība

1.   VCB pašu spiestuves vai valsts spiestuves var piedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā ar nosacījumu, ka:

a)

spiestuve ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī. Turklāt euro banknotes izgatavo telpās, kas faktiski atrodas dalībvalstī;

b)

spiestuve paraksta konfidencialitātes līgumu, ko nodrošina ECB;

c)

spiestuvi akreditē Padome, kas rīkojas, ievērojot Valdes novērtējumu par atbilstību:

i)

euro drošības elementu izgatavošanas un uzglabāšanas drošības noteikumiem, par kuriem atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli; un

ii)

EBKP, par ko atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli; un

iii)

veselības aizsardzības un drošības prasībām, par kurām atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli; un

iv)

prasībām par euro banknošu izgatavošanu ekoloģiski nekaitīgā veidā, par ko atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli;

d)

spiestuve, arī VCB spiestuve vai valsts spiestuve, nesaņem atbalstu, ko piešķir dalībvalsts, VCB, vai citādā veidā no valsts līdzekļiem, kas jebkādā veidā ir nesaderīgi ar Līgumu;

e)

spiestuvei nav iedalīta Eiropas Savienības dalībvalsts visu banknošu vai to daļas izgatavošana bez konkursa procedūras.

2.   Neatkarīgi ārējie revidenti veic revīziju par atbilstību 1. punkta d) apakšpunktā noteiktajam aizliegumam. Spiestuve, kurā veikta revīzija, katru gadu iesniedz Iepirkuma komitejai neatkarīgā ārējā revidenta atzinumu. Šajā nolūkā visas spiestuves, kas piedalās Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā, pilnībā atklāj ienākumus un izmaksas un jo īpaši sniedz informāciju: a) par saimnieciskās darbības zaudējumu kompensēšanu; b) par to, vai VCB vai kāda valsts iestāde ieguldījusi kapitālu, piešķīrusi neatmaksājamas dotācijas vai aizdevumus ar atvieglotiem noteikumiem; c) par VCB vai kādas valsts iestādes atteikšanos no peļņas vai parādu piedziņas; d) par VCB vai kādas valsts iestādes atteikšanos no pamatotas peļņas par spiestuves izmantotajiem valsts līdzekļiem; e) par kompensāciju, kas saņemta par VCB vai kādas valsts iestādes uzliktiem finansiāliem apgrūtinājumiem vai uzdevumiem.

3.   Kopuzņēmumi, konsorciji vai citi likumā atļauti kooperatīvi uzņēmumi, kā arī spiestuves, kas iesaista apakšuzņēmējus, var piedalīties iepirkuma procedūrās, ja:

a)

katrs kooperatīvā uzņēmuma dalībnieks un katrs atsevišķs apakšuzņēmējs atbilst 1. un 2. punktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem; un

b)

ģenerāluzņēmējs vai konsorcija vadošais uzņēmums saglabā atbildību par visu līguma izpildei nepieciešamo euro banknošu izgatavošanas procesu; un

c)

kooperatīvā uzņēmuma dalībnieki ir solidāri atbildīgi attiecībā pret pasūtītāju par euro banknošu izgatavošanu; un

d)

piedāvātājs atklāj Iepirkuma komitejai visu kooperatīvā uzņēmuma dalībnieku un katra apakšuzņēmēja identitāti un konkrētos uzdevumus.

4.   Visas spiestuves, kas vēl nav akreditētas saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu un kas ir reģistrētas Eiropas Savienības dalībvalstī, var iegūt informāciju no ECB par šajā pantā noteiktajām prasībām. Pirms informācijas sniegšanas Padome pēc Valdes priekšlikuma novērtē, vai spiestuve, kas lūdz informāciju, ir labticīga. Padome saskaņā ar piemērojamiem valsts normatīviem aktiem jo īpaši pārbauda informāciju par attiecīgās spiestuves īpašniekiem un vadītājiem. Ja šādā pārbaudē tiek atklāts, ka kāds tās spiestuves īpašnieks vai vadītājs, kas lūdz informāciju, ir notiesāts par pārkāpumu saistībā ar profesionālo darbību, šai spiestuvei informāciju nesniedz. Labticīga spiestuve paraksta konfidencialitātes līgumu, ko nodrošina ECB.

5.   ECB vismaz sešus mēnešus pirms Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras sākuma informē visas akreditētās spiestuves par Eurosistēmas euro banknošu prasībām, kas noteiktas 1. punkta c) apakšpunkta i) līdz iv) daļā.

8. pants

Papildu atbilstības kritēriji VCB un valsts spiestuvēm

1.   VCB un valsts spiestuves atbilst 7. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un šādiem papildu atbilstības kritērijiem:

a)

tām ir efektīva iekšēja sistēma neatkarības principa īstenošanai; un

b)

to ienākumi un izmaksas tiek veikti, ievērojot kopīgos izmaksu uzskaites principus, ko atsevišķi nosaka Padome pēc Valdes priekšlikuma; un

c)

neatkarīgi ārējie revidenti veic revīziju par VCB un valsts spiestuvju atbilstību iepriekš minētajiem papildu atbilstības kritērijiem. VCB un valsts spiestuves katru gadu iesniedz Iepirkuma komitejai neatkarīgā ārējā revidenta atzinumu.

2.   No brīža, kad VCB nolemj, ka tās spiestuve vai valsts spiestuve piedalīsies Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā, šīs VCB spiestuves vai valsts spiestuves pārstāvis(-ji) atkāpjas no amata Banknošu komitejā un tās apakšgrupās.

9. pants

Izslēgšana no Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras

1.   Ja konkrētā iepirkuma piedāvājumi šķiet nesamērīgi lēti, samērojot ar piegādājamām euro banknotēm, Iepirkuma komiteja, pirms tā noraida šos piedāvājumus, rakstiski lūdz sīkāku informāciju par attiecīgajām piedāvājumu sastāvdaļām un pārbauda šīs sastāvdaļas, ņemot vērā saņemtos paskaidrojumus. Ja Iepirkuma komiteja konstatē, ka nesamērīgi lēta piedāvājuma iemesls ir piedāvātājam piešķirts valsts atbalsts, piedāvājumu tikai šā iemesla dēļ var noraidīt pēc konsultācijām ar piedāvātāju, ja to laikā piedāvātājs Iepirkuma komitejas noteiktā pietiekamā termiņā nevar pierādīt, ka attiecīgais atbalsts piešķirts likumīgi.

2.   Padome pēc Iepirkuma komitejas priekšlikuma, ko tā saņēmusi ar Valdes starpniecību, vai pēc Valdes priekšlikuma izslēdz spiestuvi no tālākas dalības Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā, ja tā neatbilst 7. un 8. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Izslēgšana ir spēkā līdz brīdim, kad tiek nodrošināta atbilstība 7. un 8. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Ja VCB vai valsts spiestuvi, kas piedalās Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā, izslēdz, attiecīgajai VCB atbilstoši kapitāla atslēgai iedalīto euro banknošu izgatavošanai rīko konkursu saskaņā ar Eurosistēmas vienotu konkursa procedūru.

3.   Iepirkuma komiteja var noraidīt piedāvājumus, ja spiestuves vairs neatbilst šajā pamatnostādnē noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Šādos gadījumos Iepirkuma komiteja pieņem lēmumu, kas tiek dokumentēts.

III SADAĻA

EUROSISTĒMAS VIENOTĀ KONKURSA PROCEDŪRA

10. pants

Konkursa procedūru nošķiršana

Katras euro banknošu denominācijas vajadzīgais daudzums ir atsevišķas Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras objekts.

11. pants

Slēgtā procedūra

1.   Euro banknošu piegādes līgumu iepirkumam Iepirkuma komiteja piemēro slēgto procedūru.

2.   Nodomu uzsākt slēgto procedūru Iepirkuma komiteja publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Paziņojumā obligāti iekļauj:

a)

kopējo nepieciešamo euro banknošu daudzumu, apjomu, par kādu var iesniegt piedāvājumus, kā arī izgatavošanas un piegādes laikposmu; un

b)

7. un 8. pantā izklāstītos atbilstības kritērijus; un

c)

iesniegšanas termiņa beigu datumu pieteikumiem par piedalīšanos konkursā un adresi, uz kuru tos nosūta; un

d)

prasību sniegt pierādījumus par drošu finanšu stāvokli un profesionālo reputāciju saskaņā ar 3. punktu; un

e)

Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā izmantojamo oficiālo Kopienas valodu.

3.   Spiestuves, kas piesaka dalību slēgtajā procedūrā, kopā ar pieteikumiem iesniedz šādus pierādījumus par drošu finanšu stāvokli un profesionālo reputāciju:

a)

pēdējo trīs gadu gada pārskatu kopijas; un

b)

parakstītu spiestuves apliecinājumu, ko apstiprinājis tās ārējais revidents, par to, ka i) sešos mēnešos pirms iepirkuma procedūras nav notikušas būtiskas izmaiņas dalībniekos vai kapitāla kontrolē; ii) šajā laikā nav notikusi būtiska tās finanšu stāvokļa pasliktināšanās; un

c)

parakstītu spiestuves apliecinājumu, ko apstiprinājis tās ārējais revidents, par to, ka attiecībā uz spiestuvi netiek veiktas procedūras, kuru mērķis ir pasludināt to par bankrotējušu, izdot tiesas lēmumu par piespiedu likvidāciju vai administratora iecelšanu, mierizlīgums ar kreditoriem, vai arī līdzīgas procedūras saskaņā ar valsts normatīviem aktiem; un

d)

parakstītu spiestuves apliecinājumu, kas apliecina, ka tās lēmējinstitūciju locekļi ar spēkā stājušos spriedumu nav notiesāti par pārkāpumiem saistībā ar to profesionālo darbību; un

e)

parakstītu spiestuves apliecinājumu, ko apstiprinājis tās ārējais revidents, par to, ka tā ir izpildījusi i) tās pienākumus attiecībā uz sociālās drošības iemaksām saskaņā ar reģistrācijas dalībvalsts tiesību aktiem; ii) tās pienākumus attiecībā uz nodokļu nomaksu saskaņā ar reģistrācijas dalībvalsts tiesību aktiem.

4.   Izņēmuma gadījumos Iepirkuma komiteja var attiecībā uz 3. punkta b), c), d) un e) apakšpunktu pieprasīt, lai spiestuve sniedz pietiekamus pierādījumus, kas norādīti Direktīvas 2004/18/EK 45. panta 3. punktā.

5.   Termiņš dalības pieteikumu saņemšanai nav mazāks par 37 kalendāra dienām no dienas, kad paziņojums par konkursu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6.   Iepirkuma komiteja vienlaikus un rakstiski uzaicina iesniegt piedāvājumus visas spiestuves, kas iesniegušas dokumentus, kuri atbilst 3. punkta prasībām, 7. un 8. panta atbilstības kritērijiem un 5. punkta termiņam. Uzaicinājumam pievieno papildu dokumentus attiecībā uz euro banknotēm, saistībā ar kurām notiek iepirkums. Tajā obligāti iekļauj:

a)

ja nepieciešams, adresi, kur var lūgt papildu informāciju par konkursu un šāda lūguma izdarīšanas termiņu; un

b)

piedāvājumu pieņemšanas termiņa beigu datumu, adresi, uz kādu tos nosūta, un valodu, kurā tos sagatavo; un

c)

atsauci uz publicēto paziņojumu par līgumu; un

d)

norādi uz informāciju un dokumentiem, kurus sniedz spiestuve. Piedāvājums jo īpaši atbilst tādām iepriekš noteiktajām konkursa prasībām kā kvalitātes standarti, ražošanas apjoms, ražošanas un piegādes grafiki, kā arī detalizēti norāda cenu, kas tiek piedāvāta attiecībā uz katru izgatavojamo daudzumu, ko noteikusi Iepirkuma komiteja; un

e)

kritēriji pasūtījumu piešķiršanai, kas izklāstīti 13. pantā.

7.   Ja papildu informācija par konkrētu iepirkumu ir lūgta laicīgi, spiestuvēm to sniedz vēlākais sešas kalendāra dienas pirms pēdējās dienas, kas noteikta piedāvājumu pieņemšanai.

8.   Termiņš rakstisku piedāvājumu saņemšanai nav mazāks par 40 kalendāra dienām no dienas, kurā izsūtīts rakstisks uzaicinājums.

9.   Ja steidzamības dēļ 5. un 8. punktā noteiktie termiņi nav praktiski izpildāmi, Iepirkuma komiteja var noteikt šādus termiņus:

a)

termiņš, kurā jāsaņem dalības pieteikumi kopā ar pieprasīto 3. un 4. punkta informāciju, nav mazāks par 15 kalendāra dienām no dienas, kurā izsūtīts sākotnējais uzaicinājums; un

b)

termiņš piedāvājumu saņemšanai nav mazāks par 10 kalendāra dienām no dienas, kurā izsūtīts uzaicinājums uz konkursu.

10.   Piedāvājumus nedrīkst atvērt pirms paziņotā saņemšanas termiņa beigām. Visus piedāvājumus atver reizē un to saturu reģistrē rakstiski. Atvēršanas laikā ir klāt ne mazāk kā puse Iepirkuma komitejas locekļu.

11.   Papildus 9. panta 3. punktā minētajam gadījumam piedāvājumus var noraidīt: a) ja nav ievēroti termiņi; b) nav iesniegta visa uzaicinājumā norādītā informācija vai dokumenti. Šādos gadījumos Iepirkuma komiteja pieņem lēmumu, kas tiek dokumentēts.

12. pants

Izņēmumi

1.   Padome pēc Iepirkuma komitejas ierosinājuma, ko tā saņēmusi ar Valdes starpniecību, var apstiprināt izņēmumus no 11. pantā noteiktās procedūras, vai attiecībā uz specifiskiem šīs procedūras aspektiem. Šāds lēmums ir pienācīgi, rakstiski motivēts un pamatots.

2.   Šāds izņēmums tiek atļauts tikai šādos gadījumos:

a)

ja, atbildot uz 11. pantā izklāstīto procedūru, nav saņemts neviens piedāvājums vai neviens pienācīgs piedāvājums, ar nosacījumu, ka konkursa sākotnējie noteikumi netiek būtiski mainīti; vai

b)

ja ārkārtējas, Iepirkuma komitejas iepriekš neparedzētas steidzamības dēļ 11. pantā izklāstītās parastās procedūras ievērošana pakļautu riskam euro banknošu iepirkumu.

13. pants

Piešķiršanas kritēriji

1.   Iepirkuma komiteja izvērtē un sarindo piedāvājumus, vadoties pēc ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma. Vērtējot ņem vērā šādus kritērijus:

a)

piedāvāto ex-works cenu par norādīto izgatavojamo daudzumu; un

b)

atbilstību konkursa prasībām, jo īpaši ņemot vērā kvalitātes un drošības standartus, izgatavotos daudzumus, ražošanas un piegādes grafikus.

2.   Panta 1. punktā izklāstīto kritēriju svērums ir tāds, lai piedāvātās cenas par norādīto izgatavojamo daudzumu kritērijs būtu dominējošais.

3.   Pirms jebkuras Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras Padome var pēc Valdes priekšlikuma norādīt papildu piešķiršanas kritērijus. Šādi papildu kritēriji nodrošina euro banknošu piegādes stabilitāti un nepārtrauktību ilgtermiņā un novērš atkarību no viena piedāvātāja. Padome jo īpaši ir tiesīga noteikt maksimālo apjomu no konkursa kopējā daudzuma, ko var iegūt piedāvātājs, tostarp kopuzņēmumi, konsorciji vai citi likumā atļauti kooperatīvi uzņēmumi.

14. pants

Piešķiršanas lēmums

1.   Iepirkuma komiteja sagatavo to atbilstīgo spiestuvju sarakstu, kuras tā iesaka pasūtījumu saņemšanai, norādot attiecīgos daudzumus un denominācijas euro banknotēm, ko iespiedīs šīs spiestuves. Šī ierosinātā saraksta pamatojums tiek skaidri un pienācīgi dokumentēts. Iepirkuma komiteja šo sarakstu Padomes apstiprinājuma saņemšanai iesniedz ar Valdes starpniecību. Padome pirms lēmuma pieņemšanas var ierosinājumu nodot atpakaļ Iepirkuma komitejai, lai tā sniegtu papildus paskaidrojumus vai to pārskatītu.

2.   Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad Iepirkuma komiteja iesniegusi ierosinājumu Valdei, Padome pieņem lēmumu par pasūtījumu piešķiršanu spiestuvēm un par attiecīgajiem daudzumiem un denominācijām euro banknotēm, ko iespiedīs šīs spiestuves.

3.   Neierobežojot 6. panta 3. punktu, Padomes lēmumu paziņo spiestuvēm, kas piedalās Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā, kā arī visām VCB. Tās informē arī par a) veiksmīgo piedāvājumu cenu; b) to piedāvājuma kārtas numuru; c) visu piedāvājumu cenas amplitūdu; d) citus nozīmīgus apsvērumus, kas ietekmēja piešķiršanas lēmumu.

15. pants

Piešķiršanas lēmuma pārskatīšana

1.   Spiestuve, kas piedalījusies Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā, saskaņā ar šo pamatnostādni var lūgt Padomi pārskatīt piešķiršanas lēmumu. Šādu lūgumu iesniedz rakstiski 15 kalendāra dienu laikā no Padomes lēmuma nosūtīšanas un lūgumam pievieno to pamatojošos argumentus un dokumentus.

2.   Šādos gadījumos Padome pēc Valdes priekšlikuma vēlreiz apstiprina to spiestuvju sarakstu, kurām piešķirts pasūtījums, vai nosūta lūgumu Iepirkuma komitejai atkārtotai izskatīšanai, ņemot vērā šajā pamatnostādnē norādītos iepirkuma noteikumus.

3.   Padomes galīgo lēmumu, kas vēlreiz apstiprina vai groza spiestuvju sarakstu, pieņem 30 dienu laikā no lūguma iesniegšanas, un lēmums tiek pienācīgi motivēts. Attiecīgajai spiestuvei par to sniedz rakstisku paziņojumu.

16. pants

Piegādes līgumi

1.   Pēc Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras noslēgšanas un pēc 15. pantā noteiktā piešķiršanas lēmuma pārskatīšanas termiņa beigām pasūtītājs noslēdz piegādes līgumu ar spiestuvi, kurai piešķirts pasūtījums. Šie piegādes līgumi atbilst šīs pamatnostādnes II pielikumā noteiktajām obligātajām kopīgajām iezīmēm. Valdei iesniedz to piegādes līgumu kopijas, kurus pasūtītāji noslēguši ar iepriekš minētajām spiestuvēm.

2.   Piegādes līgumu noslēdz uz laiku, ko iepriekš noteikusi Padome, un piegādes līgumā ir norādīts to euro banknošu skaits, kuras piegādā noteiktos laika posmos. Piegādes līgums ļauj pasūtītājam periodiski grozīt tajā norādīto izgatavojamo euro banknošu skaitu, tomēr šādi grozījumi nepārsniedz apjomu, kas norādīts konkursa uzaicinājuma nosacījumos (alternatīvi var tikt grozīts piegāžu grafiks).

IV SADAĻA

PIRMS PĀREJAS PERIODA PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI

17. pants

Euro banknošu izgatavošana pirms pārejas perioda

Neskarot 6. panta 2. punktu, līdz pārejas perioda sākumam VCB tām iedalītās euro banknotes izgatavo savās spiestuvēs vai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem banknošu izgatavošanu uzdod akreditētām spiestuvēm.

V SADAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI

18. pants

VCB spiestuvju dalība Eurosistēmas vienotajā piedāvājumu procedūrā pārejas perioda laikā

1.   Šajā pamatnostādnē noteiktās procedūras pārejas periodā piemēro tām VCB, kuras attiecībā uz tām iedalītajām banknotēm izmanto konkursa procedūru.

2.   Pārejas perioda laikā VCB pašu spiestuves vai valsts spiestuves var piedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā ar nosacījumu, ka:

a)

Padome pēc Valdes priekšlikuma apstiprina, ka tās atbilst 7. un 8. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem; un

b)

attiecīgās spiestuves VCB neizmanto 6. panta 2. punktā izklāstītās tiesības nepiedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā.

3.   Lēmums piedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā ir neatgriezenisks.

19. pants

Iepirkuma komitejas sastāvs un darbība pārejas periodā

1.   Pārejas periodā Iepirkuma komiteja sastāv no pieciem locekļiem.

2.   Pārejas periodā šīs sadaļas noteikumus un procedūras piemēro, atkāpjoties no I, II un III sadaļas noteikumiem un procedūrām. Pārējos šīs pamatnostādnes noteikumus un procedūras pārejas periodā piemēro ar attiecīgām izmaiņām.

VI SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

21. pants

Pārskatīšana

Padome 2008. gada sākumā un pēc tam reizi divos gados pārskata šo pamatnostādni.

22. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2004. gada 16. septembrī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

(2)  OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/51/EK (OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.).


I PIELIKUMS

Deklarācija par atbilstību Iepirkuma komitejas rīcības kodeksam

Neatkarīgi no [ECB][VCB] saistošā rīcības kodeksa [vārds], Iepirkuma komitejas loceklis, apņemas ievērot šādu rīcības kodeksu:

a)

Iepirkuma komitejas locekļi atturas izvērtēt atsevišķus piedāvājumus, ko iesniegušas attiecīgās VCB pašu spiestuves vai valsts spiestuves; un

b)

Iepirkuma komitejas locekļiem jāizvairās no situācijām, kas var radīt interešu konfliktu, jo īpaši saistībā ar līdzšinējām, pašreizējām un paredzamām personiska vai profesionāla rakstura saiknēm ar kādu no spiestuves lēmējinstitūciju vai vadības locekļiem; un

c)

Iepirkuma komitejas locekļiem aizliegts izmantot konfidenciālu informāciju, veicot privātus finanšu darījumus savā un tuvāko ģimenes locekļu labā; un

d)

Iepirkuma komitejas locekļi ievēro stingru konfidencialitāti attiecībā uz konfidenciālu informāciju. Jo īpaši šādu konfidenciālu informāciju nedrīkst nodot attiecīgajai VCB vai ECB; un

e)

Iepirkuma komitejas locekļi nevar prasīt dāvanas un/vai izklaides pasākumus no spiestuvēm, kas ir akreditētas vai varētu pieteikties akreditācijai, kā priekšnosacījumu euro banknošu ražošanai. Iepirkuma komitejas locekļi nedrīkst pieņemt tādas dāvanas un/vai izklaides pasākumus no spiestuvēm, kas pārsniedz vispārēji pieņemtu vai nelielu summu. Par katru šādu dāvanu un/vai izklaides pasākumu paziņo pārējiem Iepirkuma komitejas locekļiem. Vismaz divus gadus pēc darbības izbeigšanas Iepirkuma komitejā locekļi nedrīkst nodibināt darba attiecības ar spiestuvi, kurai piešķirts pasūtījums.

Parakstītājs apzinās, ka jebkāda šo noteikumu pārkāpuma gadījumā Padome: i) atbrīvos no amata Iepirkuma komitejas locekli; ii) disciplinārā nolūkā pienācīgi paziņos par to attiecīgajam darba devējam; iii) iecels jaunu Iepirkuma komitejas locekli.

Vārds

Datums


II PIELIKUMS

Piegādes līgumu obligātās kopīgās iezīmes

Ciktāl tas saskan ar piemērojamiem tiesību aktiem, piegādes līgumi atbilst šādām obligātajām kopīgajām iezīmēm:

1.1.

Piegādes līgumos kā to neatņemamu sastāvdaļu ietver Eurosistēmas euro banknošu izgatavošanas plānus. Jo īpaši piegādes līgumos detalizēti norāda precīzu izgatavojamo un piegādājamo euro banknošu daudzums, pasūtītāja tiesības iepriekš noteiktās robežās grozīt kopējo euro banknošu skaitu (alternatīvi, grozīt piegāžu grafiku), tādu izgatavošanas apjomu iedalīšanu, kas pārsniedz spiestuves ražošanas līniju iespējas, kā arī galvenos izgatavošanas posmus, tostarp pieņemšanas un validēšanas posmus. Piegādes līgumos nosaka izsmeļošu, detalizētu informāciju par euro banknošu pārvaldību, pieņemšanu un validēšanu (uz daudzuma un kvalitātes pārbaužu pamata).

1.2.

Piegādes līgumos ir noteikums attiecībā uz ziņošanu par izgatavošanas progresu saskaņā ar standartiem un procedūrām, ko ECB nosaka atsevišķi.

1.3.

Piegādes līgumos ir noteikums attiecībā uz pārmērīgu/nepietiekamu izgatavoto euro banknošu apjomu. Atļautos pārmērīgos/nepietiekamos izgatavoto euro banknošu apjomus un ECB nosaka atsevišķi, un par tiem precīzi ziņo ECB kopējās atskaites sistēmas ietvaros. Turklāt piegādes līgumos ir noteikums, kas aizliedz spiestuvēm pēc piegādes līguma izpildes turēt pārpalikuma euro banknošu krājumus.

1.4.

Pasūtītāji piegādes līgumos iekļauj attiecīgus noteikumus, kas garantē, ka pasūtīto euro banknošu apjoms un piegādes grafiks var tikt mainīts ECB noteiktās robežās.

1.5.

Pasūtītāji piegādes līgumos iekļauj attiecīgus noteikumus, kas neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā (piemēram, jaunas sērijas izlaišana) ļauj izbeigt piegādes līgumu. Šis noteikums paredz pienācīgu atlīdzību par zaudējumiem un kaitējumu, kuru maksā kārtībā, ko nosaka ECB.

1.6.

Piegādes līgumos norāda iespiežamo euro banknošu cenu.

1.7.

Pasūtītājiem ir tiesības aizturēt rēķina vai tā daļas apmaksu, ja konstatēta neatbilstība piegādes līgumam, jo īpaši piegādāto euro banknošu defektu vai neatbilstības EBKP gadījumā.

1.8.

Piegādes līgumos skaidri nodala 1. līmeņa kvalitātes kontroli, ko veic attiecīgā spiestuve, un 2. līmeņa kvalitātes validēšanu, ko veic pasūtītājs saskaņā ar EBKP. Jo īpaši piegādes līgumos ir ietverta procedūra (kuru atsevišķi nosaka Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli), lai pirms liela apjoma iespiešanas darbu uzsākšanas dotu atļauju sākt galvenos izgatavošanas posmus, piemēram, papīra ražošanu, ofseta iespiešanu un dobspiedes iespiešanu. Piegādes līgumi ļauj pasūtītājiem veikt pamatotu EBKP pārskatīšanu, ko iepriekš apstiprina ECB.

1.9.

Uzsākot izgatavošanu, spiestuvju rīcībā ir pilnīga informācija par euro banknošu izgatavošanai vajadzīgajām faktiskajām tehniskajām specifikācijām. Spiestuves nodrošina, ka euro banknotes izgatavo, stingri ievērojot šīs tehniskās specifikācijas.

1.10.

Uzsākot izgatavošanu, spiestuvju rīcībā ir pilnīgs un detalizēts apraksts par: a) euro banknošu izgatavošanai piemērojamām faktiskajām kvalitātes kontroles procedūrām; b) faktiskajiem kopējiem pieņemšanas kritērijiem un procedūrām. Pasūtītājam ļauj veikt piegādes līgumu pārskatīšanu, ko iepriekš apstiprina ECB. Spiestuves apņemas ievērot visus šos standartus un izgatavot euro banknotes, stingri ievērojot minētās kvalitātes kontroles procedūras.

1.11.

Spiestuvju rīcībā ir pilnīgi un detalizēti euro drošības elementu izgatavošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas drošības noteikumi, par kuriem atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli. Piegādes līgumi ļauj pasūtītājiem veikt šo dokumentu pamatotu pārskatīšanu, ko iepriekš apstiprina ECB. Spiestuves piegādes līgumā apņemas ievērot līguma noteikumus un izgatavot euro banknotes, stingri ievērojot minētos drošības noteikumus.

1.12.

Piegādes līgumos ir noteikums, kas attiecas uz novēlotu piegādi, kvalitātes un daudzuma trūkumiem un piegādes līgumu neizpildīšanu no spiestuvju puses jebkādā citā veidā. Piegādes līgumos iekļauj noteikumu par līgumsodu (vai kādu citu līdzekli). Piemēram, ja piegādes līgumā ietvertā, iepriekš noteiktā laika posmā tiek konstatēti kvalitātes/daudzuma trūkumi, pasūtītājs liek attiecīgajai spiestuvei bez papildu samaksas iepriekš noteiktā saprātīgā termiņā aizvietot euro banknotes, kas ir ar trūkumiem. Par šiem noteikumiem atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli.

1.13.

Piegādes līgumos iekļauj noteikumu par atbildību, kas paredz spiestuves atbildību vismaz par tiešiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīti tās nolaidības vai apzinātas darbības rezultātā. Pasūtītājs var noskaidrot, vai piegādes līgumos jāiekļauj arī atlīdzības prasījumi par netiešiem zaudējumiem, tādiem kā peļņas zaudējums, produkcijas zaudējumi, papildu produkcijas izmaksas, klientu zaudēšana utt. Turklāt nevienu līgumslēdzēju pusi neuzskata par tādu, kas nav izpildījusi piegādes līguma saistības, ja un ciktāl to izraisījusi nepārvarama vara.

1.14.

Piegādes līgumos norāda euro banknošu numurus, ko nosaka ECB.

1.15.

Piegādes līgumos iekļauj noteikumu par konfidencialitāti, par ko atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli. Jo īpaši visu informāciju, ko pasūtītājs atklājis spiestuvei, izņemot publiski pieejamo informāciju, uzskata par stingri konfidenciālu, un to nedrīkst atklāt trešajām personām bez pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

1.16.

Visbeidzot, lai garantētu katras procedūras konfidencialitāti, visas pušu domstarpības par piegādes līgumiem saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas šķīrējtiesas reglamentu izskatīs trīs šķīrējtiesneši, kurus ieceļ saskaņā ar minēto reglamentu.


Top