EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0502

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/502 (2019. gada 25. marts) par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (Dokuments attiecas uz EEZ.)

PE/68/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 49–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/502/oj

27.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 85/49


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/502

(2019. gada 25. marts)

par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par tās nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. Līgumi Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojami no izstāšanās līguma spēkā stāšanās dienas vai, ja tas nestājas spēkā, no dienas, kad no paziņošanas par izstāšanos apritējuši divi gadi, proti, no 2019. gada 30. marta, ja vien Eiropadome, vienojusies ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems minēto laikposmu pagarināt.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 (3) ir paredzēti nosacījumi Savienības darbības licences piešķiršanai gaisa pārvadātājiem un ir noteikta brīvība sniegt ES iekšējos gaisa pārvadājumu pakalpojumus.

(3)

Ja nebūs īpašu noteikumu, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības izbeigs visas tiesības un pienākumus, kas izriet no Savienības tiesību aktiem attiecībā uz piekļuvi tirgum, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1008/2008, ciktāl tas attiecas uz attiecībām starp Apvienoto Karalisti un pārējām 27 dalībvalstīm.

(4)

Tādēļ ir jāizveido pagaidu pasākumu kopums, kas ļauj Apvienotajā Karalistē licencētiem gaisa pārvadātājiem sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus starp tās teritoriju un pārējām 27 dalībvalstīm. Lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp Apvienoto Karalisti un pārējām 27 dalībvalstīm, šādi piešķirtām tiesībām vajadzētu būt atkarīgām no nosacījuma, ka Apvienotā Karaliste piešķir līdzvērtīgas tiesības gaisa pārvadātājiem, kas licencēti Savienībā, un vajadzētu būt saistītām ar konkrētiem nosacījumiem, kas nodrošina godīgu konkurenci.

(5)

Lai atspoguļotu tās pagaidu raksturu, šīs regulas piemērošana būtu jāierobežo uz īsu laikposmu, neskarot iespējamās sarunas un tāda turpmāka ar Apvienoto Karalisti noslēgta līguma stāšanos spēkā, kurš aptvertu gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu un kura dalībniece būtu Savienība. Komisijai pēc tās ieteikuma iespējami drīz būtu jāpiešķir atļauja sākt sarunas ar Apvienoto Karalisti par visaptverošu gaisa pārvadājumu nolīgumu. Par šādu nolīgumu būtu jārisina sarunas un tas būtu jānoslēdz bez kavēšanās.

(6)

Lai saglabātu savstarpēji izdevīgus savienojamības līmeņus, būtu jāparedz kooperatīvie tirgvedības pasākumi, piemēram, kopīgu kodu izmantošana, kurus attiecina gan uz Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, gan Savienības gaisa pārvadātājiem, ievērojot savstarpības principu.

(7)

Ņemot vērā unikālos ārkārtas apstākļus, kuru dēļ ir jāpieņem šī regula, un saskaņā ar Līgumiem ir lietderīgi, ka Savienība uz laiku īsteno attiecīgo dalīto kompetenci, kas tai piešķirta ar Līgumiem. Tomēr jebkāda šīs regulas ietekme uz kompetenču sadalījumu starp Savienību un dalībvalstīm būtu stingri jāierobežo laika ziņā. Tādēļ Savienības kompetence būtu jāīsteno tikai šīs regulas piemērošanas laikposmā. Tādējādi šādi īstenotu dalīto kompetenci Savienībai beigs īstenot, tiklīdz beigsies šīs regulas piemērošana. Tādēļ saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 2. panta 2. punktu dalībvalstis no minētā brīža atsāks īstenot savu kompetenci. Turklāt ir jāatgādina, ka Protokolā Nr. 25 par kopīgas kompetences īstenošanu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, ir izklāstīts, ka šajā regulā Savienības kompetences īstenošanas darbības joma attiecas tikai uz tiem elementiem, ko reglamentē šī regula, un neattiecas uz visu jomu. Savienības un dalībvalstu attiecīgās kompetences attiecībā uz starptautisku nolīgumu noslēgšanu gaisa pārvadājumu jomā ir jānosaka saskaņā ar Līgumiem un ņemot vērā attiecīgos Savienības tiesību aktus.

(8)

Kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1008/2008, lai Savienības gaisa pārvadātāju darbības licences būtu derīgas, tiem ir jo īpaši jāievēro minētajā regulā izklāstītās īpašumtiesību un kontroles prasības. Ja Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības bez izstāšanās līguma, daži Savienības gaisa pārvadātāji, visticamāk, saskarsies ar grūtībām nodrošināt atbilstību minētajām prasībām, sākot no izstāšanās dienas. Tādēļ ir jāievieš ārkārtas pasākumi. Saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un proporcionalitātes principiem minētajiem pasākumiem vajadzētu būt stingri ierobežotiem, nepārsniedzot to, kas ir nepieciešams, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības. Ņemot vērā šos pašus principus, ir arī jāizveido mehānismi, kuri ļauj cieši uzraudzīt progresu, kas panākts, nodrošinot atbilstību īpašumtiesību un kontroles prasībām, un pamatotos gadījumos anulēt darbības licenci. Lai nepieļautu darbības pēkšņu pārtraukšanu un lai jo īpaši varētu repatriēt skartos pasažierus, gadījumos, kad nav iesniegts nekāds pienācīgs korekcijas pasākumu plāns, neatbilstošas darbības licences atsaukumam vajadzētu stāties spēkā divas nedēļas pēc tam, kad pieņemts lēmums par atsaukšanu.

(9)

Šai regulai nevajadzētu liegt dalībvalstīm izdot atļaujas regulāriem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kurus sniedz Savienības gaisa pārvadātāji, īstenojot Apvienotās Karalistes piešķirtās tiesības, līdzīgi, kā tas notiek situācijās starptautisku nolīgumu kontekstā. Izdodot minētās atļaujas, dalībvalstīm nebūtu jādiskriminē Savienības gaisa pārvadātāji.

(10)

Komisijai un dalībvalstīm būtu jārisina problēmas, kas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības dēļ var ietekmēt pašreizējās satiksmes sadales shēmas. Jo īpaši būtu jāveic piemēroti pasākumi, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību šīm shēmām un pēc iespējas labāk organizētu pāreju, lai nepieļautu sarežģījumus pasažieriem un uzņēmumiem Savienībā.

(11)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz tādu pasākumu pieņemšanu, kas garantētu taisnīgu savstarpības līmeni starp tiesībām, ko Savienība un Apvienotā Karaliste vienpusēji piešķīrusi otras puses gaisa pārvadātājiem, un lai nodrošinātu, ka Savienības gaisa pārvadātāji var konkurēt ar Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem saskaņā ar taisnīgiem nosacījumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (4). Ņemot vērā minēto pasākumu iespējamo ietekmi uz dalībvalstu gaisa pārvadājumu savienojamību, minēto pasākumu pieņemšanā būtu jāizmanto pārbaudes procedūra. Komisijai būtu jāpieņem nekavējoties piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi pamatotos gadījumos tas ir nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ. Šādi pienācīgi pamatoti gadījumi var būt gadījumi, kad Apvienotā Karaliste nepiešķir Savienības gaisa pārvadātājiem līdzvērtīgas tiesības un tādējādi rada acīmredzamu nelīdzsvarotību vai kad Savienības gaisa pārvadātājiem, sniedzot šajā regulā ietvertos gaisa pārvadājumu pakalpojumus, ir nelabvēlīgāki konkurences apstākļi nekā Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, tādējādi apdraudot Savienības gaisa pārvadātāju ekonomisko dzīvotspēju.

(12)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, noteikt pagaidu pasākumus, kas reglamentē gaisa pārvadājumus starp Savienību un Apvienoto Karalisti gadījumā, ja nav noslēgts izstāšanās līgums, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet minēto pasākumu mēroga un ietekmes dēļ tos labāk var sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(13)

Šīs regulas teritoriālā darbības joma un jebkura atsauce tajā uz Apvienoto Karalisti neietver Gibraltāru.

(14)

Šī regula neskar Spānijas Karalistes tiesisko stāvokli attiecībā uz suverenitāti pār teritoriju, kurā atrodas Gibraltāra lidosta.

(15)

Šīs regulas noteikumiem būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, un tie principā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei, ja vien līdz minētajam datumam nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti. Tomēr, lai varētu iespējami drīzāk veikt nepieciešamās administratīvās procedūras, daži noteikumi būtu jāpiemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Ar šo regulu nosaka pagaidu pasākumu kopumu, kas reglamentē gaisa pārvadājumus starp Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (“Apvienotā Karaliste”) pēc tās izstāšanās no Savienības.

2. pants

Kompetences īstenošana

1.   Savienības kompetences īstenošana, ievērojot šo regulu, nepārsniedz šīs regulas piemērošanas laikposmu, kā noteikts 16. panta 4. punktā. Pēc šī laikposma beigām Savienība nekavējoties beidz īstenot minēto kompetenci un dalībvalstis atsāk īstenot savu kompetenci saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 2. panta 2. punktu.

2.   Savienības kompetences īstenošana, ievērojot šo regulu, neskar dalībvalstu kompetenci attiecībā uz satiksmes tiesībām, veicot jebkādas pašreizējas vai turpmākas sarunas par starptautiskiem gaisa pakalpojumu nolīgumiem, parakstot vai noslēdzot šādus nolīgumus ar jebkuru citu trešo valsti un ar Apvienoto Karalisti laikposmā pēc tam, kad beigusies šīs regulas piemērošana.

3.   Šā panta 1. punktā minētā Savienības kompetences īstenošana attiecas tikai uz tiem elementiem, ko reglamentē šī regula.

4.   Šī regula neskar Savienības un dalībvalstu attiecīgās kompetences gaisa pārvadājumu jomā attiecībā uz elementiem, ko šī regula nereglamentē.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“gaisa pārvadājumi” ir tādi pasažieru, bagāžas, kravas un pasta sūtījumu pārvadājumi ar gaisa kuģi vai nu atsevišķi, vai apvienojumā, kas tiek piedāvāti sabiedrībai par atlīdzību vai īres maksu, tostarp regulāri un neregulāri gaisa pārvadājumu pakalpojumi;

2)

“starptautiskie gaisa pārvadājumi” ir gaisa pārvadājumi, kas šķērso gaisa telpu pāri vairāk nekā vienas valsts teritorijai;

3)

“Savienības gaisa pārvadātājs” ir gaisa pārvadātājs, kam ir derīga darbības licence, kuru kompetentā licencētāja iestāde ir piešķīrusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 II nodaļu;

4)

“Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs” ir gaisa pārvadātājs:

a)

kura galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas Apvienotajā Karalistē; un

b)

kurš atbilst vienam no šādiem diviem nosacījumiem:

i)

Apvienotajai Karalistei un/vai Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem pieder vairāk nekā 50 % uzņēmuma, un Apvienotā Karaliste un/vai tās valstspiederīgie uzņēmumu faktiski kontrolē – vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku starpniekuzņēmumu palīdzību; vai

ii)

Savienības dalībvalstīm un/vai Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem un/vai citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un/vai šādu valstu valstspiederīgajiem – jebkurā kombinācijā – atsevišķi vai kopā ar Apvienoto Karalisti un/vai Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem pieder vairāk nekā 50 % uzņēmuma, un šīs valstis un/vai šie valstspiederīgie uzņēmumu faktiski kontrolē – vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku starpniekuzņēmumu palīdzību;

c)

kuram gadījumā, kas minēts b) apakšpunkta ii) punktā, dienā pirms šīs regulas piemērošanas pirmās dienas, kas noteikta 16. panta 2. punkta pirmajā daļā, bija derīga darbības licence saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008;

5)

“faktiska kontrole” ir attiecības, ko veido tiesības, līgumi vai citi līdzekļi, kas atsevišķi vai kopā un ņemot vērā attiecīgus faktiskus vai juridiskus apsvērumus dod iespēju tieši vai netieši izšķiroši ietekmēt uzņēmumu, jo īpaši ar:

a)

tiesībām izmantot visus uzņēmuma aktīvus vai daļu no tiem;

b)

tiesībām vai līgumiem, kas dod izšķirošu ietekmi uz uzņēmuma vadības struktūru sastāvu, balsošanu vai lēmumiem vai citādi dod izšķirošu ietekmi uzņēmuma darbības vadīšanā;

6)

“konkurences tiesību akti” ir tiesību akti, kas attiecas uz šādu rīcību, ja tā var ietekmēt gaisa pārvadājumu pakalpojumus:

a)

rīcību, kura izpaužas kā:

i)

līgumi starp gaisa pārvadātājiem, gaisa pārvadātāju apvienību lēmumi un saskaņotas darbības, kuru mērķis vai sekas ir konkurences nepieļaušana, ierobežošana vai kropļošana;

ii)

viena vai vairāku gaisa pārvadātāju dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;

iii)

pasākumi, ko veic vai patur spēkā Apvienotā Karaliste attiecībā uz valsts uzņēmumiem un uzņēmumiem, kam Apvienotā Karaliste piešķir īpašas vai ekskluzīvas tiesības, un kas ir pretrunā ar i) vai ii) apakšpunktu; un

b)

gaisa pārvadātāju koncentrācija, kas būtiski kavē efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai nostiprinot dominējošu stāvokli;

7)

“subsīdija” ir jebkāds finansiāls ieguldījums, ko valdība vai jebkura cita publiska struktūra jebkādā līmenī piešķir gaisa pārvadātājam vai lidostai un kas dod labumu, tostarp:

a)

līdzekļu (tādu kā dotācijas, aizdevumi vai ieguldījums pašu kapitālā) tieša pārskaitīšana, līdzekļu iespējama tieša nodošana, saistību (tādu kā aizdevuma garantijas, kapitāla ieguldījumi, īpašumtiesības, aizsardzība pret bankrotu vai apdrošināšana) uzņemšanās;

b)

atteikšanās no tādiem ieņēmumiem vai tādu ieņēmumu neiekasēšana, kas citādi būtu iekasējami;

c)

tādu preču vai pakalpojumu sniegšana, kas nav vispārējā infrastruktūra, vai preču vai pakalpojumu iegāde; vai

d)

maksājumu veikšana fondu mehānismam vai uzticēšana privātai institūcijai vai norādījums privātai institūcijai veikt vienu vai vairākas no a), b) un c) apakšpunktā minētajām funkcijām, kas parasti būtu valdības vai citas publiskas struktūras kompetencē un kas praksē būtiski neatšķiras no funkcijām, ko parasti veic valdības;

Uzskata, ka labumu nepiešķir ar finansiālu ieguldījumu, ko veic valdība vai cita publiska struktūra, ja tādu pašu finansiālo ieguldījumu, pamatojoties vienīgi uz rentabilitātes perspektīvām, būtu veicis privāts tirgus dalībnieks tādā pašā situācijā kā attiecīgā publiskā struktūra;

8)

“neatkarīga konkurences iestāde” ir iestāde, kas atbild par konkurences tiesību aktu piemērošanu un izpildi, kā arī par subsīdiju kontroli, un atbilst visiem šiem nosacījumiem:

a)

iestāde ir funkcionāli neatkarīga un pienācīgi aprīkota ar resursiem, kas vajadzīgi tās uzdevumu veikšanai;

b)

ar nepieciešamajām garantijām tiek nodrošināts, ka savu pienākumu izpildē un pilnvaru īstenošanā iestāde ir neatkarīga no politiskās vai citas ārējās ietekmes, un tā rīkojas objektīvi; un

c)

iestādes lēmumus var apstrīdēt tiesā;

9)

“diskriminācija” ir jebkāda veida diferenciācija bez objektīva pamatojuma attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu vajadzībām pielietoto preču piegādi vai pakalpojumu, tostarp sabiedrisko pakalpojumu, sniegšanu vai attiecībā uz publisko iestāžu attieksmi saistībā ar šādiem pakalpojumiem;

10)

“regulārs gaisa pārvadājumu pakalpojums” ir lidojumu sērija, kam piemīt visas šīs pazīmes:

a)

uz katru lidojumu ikviens (vai nu tieši no gaisa pārvadātāja, vai arī no tā pilnvarotajiem pārstāvjiem) var atsevišķi iegādāties vietas un/vai iespēju pārvadāt kravu un/vai pastu;

b)

to veic, lai apkalpotu satiksmi starp tām pašām divām vai vairākām lidostām:

i)

saskaņā ar publicētu satiksmes sarakstu; vai

ii)

organizējot lidojumus tik regulāri vai bieži, ka tie veido atpazīstamu, sistemātisku lidojumu kopumu;

11)

“neregulārs gaisa pārvadājumu pakalpojums” ir komerciāls gaisa pārvadājumu pakalpojums, kas netiek veikts kā regulārs gaisa pārvadājumu pakalpojums;

12)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu sauszemes teritorija, iekšējie ūdeņi un teritoriālie jūras ūdeņi, kam piemēro Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību saskaņā ar minētajos Līgumos paredzētajiem nosacījumiem, kā arī gaisa telpa virs tiem;

13)

“Apvienotās Karalistes teritorija” ir Apvienotās Karalistes sauszemes teritorija, iekšējie ūdeņi un teritoriālie jūras ūdeņi, kā arī gaisa telpa virs tiem;

14)

“Čikāgas konvencija” ir Konvencija par starptautisko civilo aviāciju, kas atvērta parakstīšanai Čikāgā 1944. gada 7. decembrī.

4. pants

Satiksmes tiesības

1.   Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāji saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem var:

a)

lidot pāri Savienības teritorijai bez nosēšanās;

b)

nolaisties Savienības teritorijā ar satiksmi nesaistītos nolūkos Čikāgas konvencijas nozīmē;

c)

veikt regulārus un neregulārus starptautisko gaisa pārvadājumu pakalpojumus pasažieriem, kā arī pasažieru un kravas pārvadājumu pakalpojumus un tikai kravas pārvadājumu pakalpojumus starp jebkuriem diviem punktiem, no kuriem viens atrodas Apvienotās Karalistes teritorijā un otrs atrodas Savienības teritorijā;

d)

ne vairāk kā piecus mēnešus no 16. panta 2. punkta pirmajā daļā noteiktās pirmās piemērošanas dienas veikt regulārus un neregulārus starptautisko gaisa pārvadājumu pakalpojumus tikai kravas pārvadājumu pakalpojumiem starp jebkuriem diviem punktiem, no kuriem viens atrodas Savienības teritorijā un otrs atrodas trešās valsts teritorijā, kā daļu no pakalpojuma, kura sākumpunkts vai galapunkts ir Apvienotās Karalistes teritorijā. Kopējā sezonālā kapacitāte, ko Apvienotās Karalistes pārvadātāji nodrošina minētajiem pakalpojumiem, nepārsniedz to minēto pakalpojumu kopējo skaitu, kurus minētie pārvadātāji veica attiecīgi 2018. gada IATA ziemas un vasaras sezonā, pro rata temporis;

e)

ne vairāk kā septiņus mēnešus no 16. panta 2. punkta pirmajā daļā noteiktās pirmās piemērošanas dienas turpina sniegt regulārus gaisa pārvadājumu pakalpojumus maršrutos, uz kuriem attiecas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, ja tiesības veikt pārvadājumus ir piešķirtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 16. un 17. pantu pirms šīs regulas piemērošanas dienas, ievērojot nosacījumus, kas minētajiem pakalpojumiem noteikti Regulā (EK) Nr. 1008/2008.

2.   Dalībvalstis izmanto 1. punkta e) apakšpunktā minēto laikposmu, lai īstenotu jebkādus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka par nepieciešamiem uzskatītus sabiedriskos pakalpojumus turpina pēc minētā laikposma beigām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 16. un 17. pantu.

3.   Attiecībā uz laikposmā, kurā tiek piemērota šī regula, dalībvalstis neveic sarunas par nekādiem divpusējiem nolīgumiem vai pasākumiem un nenoslēdz nekādus divpusējus nolīgumus vai pasākumus ar Apvienoto Karalisti par jautājumiem, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā. Attiecībā uz minēto laikposmu tās Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem saistībā ar gaisa pārvadājumiem nekādā citā veidā nepiešķir tādas tiesības, kas nav piešķirtas ar šo regulu.

5. pants

Kooperatīvie tirgvedības pasākumi

1.   Gaisa pārvadājumu pakalpojumus saskaņā ar šīs regulas 4. pantu var sniegt atbilstīgi kooperatīviem tirgvedības pasākumiem, tādiem kā vietu rezervēšanas tālākpārdošana vai kopīgu kodu izmantošana, šādā veidā:

a)

Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs var rīkoties kā komerciālais pārvadātājs kopā ar tādu apkalpojošo pārvadātāju, kurš ir Savienības gaisa pārvadātājs vai Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs, vai kopā ar tādas trešās valsts apkalpojošo gaisa pārvadātāju, kurai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem ir nepieciešamās satiksmes tiesības, kā arī tiesības tās pārvadātājiem īstenot minētās tiesības, pamatojoties uz attiecīgo pasākumu;

b)

Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs var rīkoties kā apkalpojošais pārvadātājs kopā ar tādu komerciālo pārvadātāju, kurš ir Savienības gaisa pārvadātājs vai Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs, vai kopā ar tādas trešās valsts komerciālo pārvadātāju, kurai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem ir nepieciešamās tiesības veikt pārvadājumus noteiktā maršrutā, kā arī tiesības tās pārvadātājiem īstenot minētās tiesības, pamatojoties uz attiecīgo pasākumu.

2.   Nekādā gadījumā kooperatīvu tirgvedības pasākumu izmantošana, vai nu kā apkalpojošajam pārvadātājam, vai kā komerciālajam pārvadātājam, nedrīkst novest pie tā, ka Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs īsteno tiesības, kas nav paredzētas 4. panta 1. punktā.

3.   Tiesības, kas Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem piešķirtas saskaņā ar 1. punktu, nekādā gadījumā netiek uzskatītas par tādām, kas trešās valsts gaisa pārvadātājiem piešķir citas tiesības nekā tās, ko tie izmanto saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem.

4.   Attiecīgās dalībvalstis prasa savām kompetentajām iestādēm apstiprināt 1. punktā minētos pasākumus, lai varētu pārbaudīt atbilstību šajā pantā noteiktajiem nosacījumiem un Savienības un valstu tiesību aktos noteiktajām piemērojamajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz drošību un drošumu.

6. pants

Gaisa kuģa noma

1.   Īstenojot 4. panta 1. punktā paredzētās tiesības, Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs var sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus ar savu gaisa kuģi un visos šādos gadījumos:

a)

izmantojot nomātu gaisa kuģi bez iznomātāja apkalpes;

b)

izmantojot nomātu gaisa kuģi ar kāda cita Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja apkalpi;

c)

izmantojot nomātu gaisa kuģi nevis ar Apvienotās Karalistes, bet gan ar jebkuras citas valsts gaisa pārvadātāja apkalpi, ar noteikumu, ka gaisa kuģis tiek nomāts tādēļ, ka nomniekam ir ārkārtas vajadzības, ar sezonālo kapacitāti saistītas vajadzības vai darbības grūtības, un nomas ilgums nepārsniedz laiku, kāds ir strikti nepieciešams šo vajadzību atrisināšanai vai šo grūtību pārvarēšanai.

2.   Attiecīgās dalībvalstis prasa to kompetentajām iestādēm apstiprināt 1. punktā minētos pasākumus, lai varētu pārbaudīt atbilstību šajā pantā noteiktajiem nosacījumiem un Savienības un valstu tiesību aktos noteiktajām piemērojamajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz drošību un drošumu.

7. pants

Rīcība attiecībā uz darbības licencēm, ņemot vērā īpašumtiesību un kontroles prasības

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1008/2008 8. panta, ja gaisa pārvadātāja darbības licence, ko izdevusi kāda cita dalībvalsts, nevis Apvienotā Karaliste, vairs neatbilst minētās regulas 4. panta f) punktā noteiktajām prasībām (“īpašumtiesību un kontroles prasības”) tādēļ, ka Apvienotā Karaliste ir izstājusies no Savienības, nespēja nodrošināt atbilstību minētajām prasībām neietekmē darbības licences derīgumu līdz pat sešu mēnešu laikposma beigām, skaitot no šīs regulas 16. panta 2. punkta pirmajā daļā noteiktās pirmās piemērošanas dienas, ar noteikumu, ka ir izpildīti šā panta 2.–5. punktā minētie nosacījumi.

2.   Divu nedēļu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā gaisa pārvadātājs iesniedz kompetentajai licencētājai iestādei korekcijas pasākumu plānu. Minētajā plānā izsmeļoši un detalizēti izklāsta pasākumus, ar kuriem plānots nodrošināt pilnīgu atbilstību īpašumtiesību un kontroles prasībām vēlākais pirmajā dienā pēc šā panta 1. punktā minētā laikposma. Ja gaisa pārvadātājs neiesniedz plānu noteiktajā termiņā, kompetentā licencētāja iestāde pēc tam, kad tā ir devusi attiecīgajam gaisa pārvadātājam iespēju darīt zināmu savu viedokli, nekavējoties atsauc darbības licenci, bet ne agrāk kā no 16. panta 2. punkta pirmajā daļā minētā datuma, un informē par to Komisiju. Šāds atsaukums stājas spēkā divas nedēļas pēc tam, kad licencētāja iestāde ir pieņēmusi lēmumu, bet ne agrāk kā no 16. panta 2. punktā minētā datuma. Kompetentā licencētāja iestāde paziņo savu lēmumu gaisa pārvadātājam un informē Komisiju.

3.   Ja attiecīgais gaisa pārvadātājs ir iesniedzis korekcijas pasākumu plānu 2. punktā noteiktajā termiņā, kompetentā licencētāja iestāde divu mēnešu laikā no plāna saņemšanas novērtē, vai ar tajā izklāstītajiem pasākumiem būtu iespējams nodrošināt pilnīgu atbilstību īpašumtiesību un kontroles prasībām vēlākais pirmajā dienā pēc 1. punktā minētā laikposma un vai gaisa pārvadātājs spēs līdz minētajam datumam šos pasākumus pabeigt. Kompetentā licencētāja iestāde informē gaisa pārvadātāju un Komisiju par savu novērtējumu.

4.   Ja kompetentā licencētāja iestāde pēc tam, kad tā ir devusi attiecīgajam gaisa pārvadātājam iespēju darīt zināmu savu viedokli, konstatē, ka ar plānā izklāstītajiem pasākumiem nebūs iespējams nodrošināt pilnīgu atbilstību īpašumtiesību un kontroles prasībām vēlākais pirmajā dienā pēc 1. punktā minētā laikposma vai ka attiecīgais gaisa pārvadātājs nespēs pabeigt pasākumus līdz minētajam datumam, tā nekavējoties atsauc darbības licenci. Šāds atsaukums stājas spēkā divas nedēļas pēc tam, kad licencētāja iestāde ir pieņēmusi lēmumu. Kompetentā licencētāja iestāde paziņo savu lēmumu gaisa pārvadātājam un informē Komisiju.

5.   Ja kompetentā licencētāja iestāde konstatē, ka ar plānā izklāstītajiem pasākumiem būtu iespējams nodrošināt pilnīgu atbilstību īpašumtiesību un kontroles prasībām vēlākais pirmajā dienā pēc 1. punktā minētā laikposma un ka gaisa pārvadātājs spēs līdz minētajam datumam šos pasākumus pabeigt, tā cieši un nepārtraukti uzrauga plāna īstenošanu un regulāri informē Komisiju par saviem konstatējumiem.

6.   Līdz 1. punktā minētā laikposma beigām kompetentā licencētāja iestāde lemj, vai gaisa pārvadātājs pilnībā nodrošina atbilstību īpašumtiesību un kontroles prasībām. Ja kompetentā licencētāja iestāde pēc tam, kad tā ir devusi attiecīgajam gaisa pārvadātājam iespēju darīt zināmu savu viedokli, nolemj, ka gaisa pārvadātājs nenodrošina pilnīgu atbilstību īpašumtiesību un kontroles prasībām, tā atsauc darbības licenci no pirmās dienas pēc 1. punktā minētā laikposma.

7.   Ja Komisija pēc tam, kad tā ir devusi kompetentajai licencētājai iestādei un attiecīgajam gaisa pārvadātājam iespēju darīt zināmu savu viedokli, konstatē, ka minētā kompetentā licencētāja iestāde nav atsaukusi attiecīgo darbības licenci, lai gan šāds atsaukums ir nepieciešams saskaņā ar šā panta 2. vai 6. punktu, tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 15. panta 3. punkta otro daļu prasa kompetentajai licencētājai iestādei atsaukt darbības licenci. Piemēro minētās regulas 15. panta 3. punkta trešo un ceturto daļu.

8.   Šis pants neskar nekādu citu Regulas (EK) Nr. 1008/2008 noteikumu piemērošanu.

8. pants

Tiesību līdzvērtība

1.   Komisija pārrauga tiesības, ko Apvienotā Karaliste piešķir Savienības gaisa pārvadātājiem, un to īstenošanas nosacījumus.

2.   Ja Komisija konstatē, ka tiesības, ko Apvienotā Karaliste piešķīrusi Savienības gaisa pārvadātājiem, de iure vai de facto nav līdzvērtīgas tām, kuras saskaņā ar šo regulu piešķirtas Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, vai ka minētās tiesības nav vienādi pieejamas visiem Savienības pārvadātājiem, tā, bez kavēšanās un lai atjaunotu līdzvērtību, pieņem īstenošanas aktus, lai:

a)

noteiktu Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem pieejamās maksimālās regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu kapacitātes ierobežojumus un pieprasītu dalībvalstīm attiecīgi pielāgot Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju darbības atļaujas – gan esošās, gan no jauna piešķirtās;

b)

pieprasītu dalībvalstīm atteikt, apturēt vai atsaukt minētās darbības atļaujas; vai

c)

noteiktu finansiālus pienākumus vai darbības ierobežojumus.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 15. panta 2. punktā. Tos pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto steidzamības procedūru, ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ pienācīgi pamatotos būtiska līdzvērtības trūkuma gadījumos 2. punkta nolūkos.

9. pants

Godīga konkurence

1.   Komisija pārrauga nosacījumus, ar kuriem Savienības gaisa pārvadātāji un Savienības lidostas, konkurējot ar Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem un Apvienotās Karalistes lidostām, sniedz gaisa pārvadājumu pakalpojumus, uz kuriem attiecas šī regula.

2.   Ja tā konstatē, ka saistībā ar kādu no šā panta 3. punktā minētajām situācijām minētie nosacījumi ir ievērojami nelabvēlīgāki par tiem, kādi ir Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, Komisija, bez kavēšanās un lai labotu minēto situāciju, pieņem īstenošanas aktus, lai:

a)

noteiktu Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem pieejamās maksimālās regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu kapacitātes ierobežojumus un pieprasītu dalībvalstīm attiecīgi pielāgot Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju darbības atļaujas – gan esošās, gan no jauna piešķirtās;

b)

pieprasītu dalībvalstīm atteikt, apturēt vai atsaukt minētās darbības atļaujas dažiem vai visiem Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem; vai

c)

noteiktu finansiālus pienākumus vai darbības ierobežojumus.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 15. panta 2. punktā. Tos pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto steidzamības procedūru, ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ pienācīgi pamatotos gadījumos, kad ir apdraudēta Savienības gaisa pārvadātāju vienas vai vairāku darbību ekonomiskā dzīvotspēja.

3.   Šā panta 2. punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar minētajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem, lai labotu kādu no šādām situācijām:

a)

Apvienotā Karaliste piešķir subsīdijas;

b)

Apvienotā Karaliste nav ieviesusi vai faktiski nepiemēro konkurences tiesību aktus;

c)

Apvienotās Karalistes nav izveidojusi vai neuztur neatkarīgu konkurences iestādi;

d)

Apvienotā Karaliste piemēro tādus darba ņēmēju aizsardzības, drošības, drošuma, vides vai pasažieru tiesību aizsardzības standartus, kas ir zemāki par tiem, kas noteikti Savienības tiesību aktos, vai, ja Savienības tiesību aktos nav attiecīgu noteikumu, tie ir zemāki par tiem, ko piemēro visas dalībvalstis, vai, jebkurā gadījumā, zemāki par attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem;

e)

jebkāda veida diskriminācija pret Savienības gaisa pārvadātājiem.

4.   Piemērojot 1. punktu, Komisija var pieprasīt informāciju no Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem vai Apvienotās Karalistes lidostām. Ja Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes, Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs vai Apvienotās Karalistes lidosta nesniedz pieprasīto informāciju saprātīgā termiņā, ko noteikusi Komisija, vai sniedz nepilnīgu informāciju, Komisija var rīkoties saskaņā ar 2. punktu.

5.   Jautājumiem, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 868/2004 (5).

10. pants

Darbības atļauja

1.   Neskarot Savienības un dalībvalstu tiesību aktus aviācijas drošības jomā, Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem ir jāsaņem darbības atļauja no katras dalībvalsts, kurā tie vēlas darboties, lai īstenotu tiesības, kas tiem piešķirtas saskaņā ar 4. pantu.

2.   Saņemot pieteikumu darbības atļaujas saņemšanai no Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja, attiecīgā dalībvalsts bez liekas kavēšanās piešķir atbilstošu darbības atļauju, ar noteikumu, ka:

a)

Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājam, kas iesniedz pieteikumu, ir derīga darbības licence saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem; un

b)

pār Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju, kas iesniedz pieteikumu, Apvienotā Karaliste īsteno un uztur faktisku regulatīvo kontroli, kompetentā iestāde ir skaidri norādīta, un Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājam ir minētās iestādes izsniegta gaisa kuģa ekspluatanta apliecība.

3.   Neskarot vajadzību paredzēt pietiekami daudz laika nepieciešamo novērtējumu veikšanai, Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem savus pieteikumus darbības atļaujas saņemšanai ir tiesības iesniegt no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Dalībvalstis ir pilnvarotas apstiprināt minētos pieteikumus no minētās dienas, ja ir izpildīti šāda apstiprinājuma nosacījumi. Tomēr tādējādi piešķirtās atļaujas stājas spēkā ne agrāk kā pirmajā piemērošanas dienā, kas noteikta 16. panta 2. punkta pirmajā daļā.

11. pants

Darbības plāni, programmas un grafiki

1.   Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāji gaisa pārvadājumu pakalpojumu darbības plānus, programmas un grafikus iesniedz katras attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm apstiprināšanai. Visus šādus iesniegumus veic vismaz 30 dienas pirms darbību sākšanas.

2.   Ievērojot 10. pantu, darbības plānus, programmas un grafikus IATA sezonai, kurā iekrīt šīs regulas piemērošanas pirmā diena, kas noteikta 16. panta 2. punkta pirmajā daļā, un darbības plānus, programmas un grafikus, kas attiecas uz pirmo sezonu pēc tās, var iesniegt un apstiprināt pirms minētās dienas.

3.   Šī regula neliedz dalībvalstīm izdot atļaujas regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kurus sniedz Savienības gaisa pārvadātāji, īstenojot Apvienotās Karalistes piešķirtās tiesības. Izdodot minētās atļaujas, dalībvalstis nediskriminē Savienības gaisa pārvadātājus.

12. pants

Atļaujas atteikšana, atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

1.   Dalībvalstis atsaka vai attiecīgi atsauc vai aptur Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja darbības atļauju, ja:

a)

gaisa pārvadātājs nav uzskatāms par Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju saskaņā ar šo regulu; vai

b)

netiek izpildīti 10. panta 2. punktā izklāstītie nosacījumi.

2.   Dalībvalstis atsaka, atsauc, aptur vai ierobežo Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja darbības atļauju vai izvirza nosacījumus attiecībā uz šo atļauju, vai ierobežo gaisa pārvadātāja darbību vai izvirza nosacījumus attiecībā uz šo darbību jebkurā no šādiem gadījumiem:

a)

nav ievērotas piemērojamās drošības un drošuma prasības;

b)

nav ievērotas piemērojamās prasības, kas attiecas uz gaisa pārvadājumos iesaistīta gaisa kuģa uzņemšanu, ekspluatāciju attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai izlidošanu no tās;

c)

nav ievērotas piemērojamās prasības attiecībā uz pasažieru, apkalpes, bagāžas, kravas un/vai pasta uzņemšanu gaisa kuģī, ekspluatāciju attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai izlidošanu no tās (tostarp noteikumi attiecībā uz ieceļošanu, formalitāšu kārtošanu, imigrāciju, pasēm, muitu un karantīnu vai – pasta sūtījumu gadījumā – pasta noteikumi).

3.   Dalībvalstis atsaka, atsauc, aptur vai ierobežo Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju darbības atļaujas vai izvirza nosacījumus attiecībā uz šīm atļaujām, vai ierobežo gaisa pārvadātāju darbību vai izvirza nosacījumus attiecībā uz šo darbību, ja Komisija tām to pieprasa saskaņā ar 8. vai 9. pantu.

4.   Dalībvalstis bez liekas kavēšanās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem lēmumiem atteikt vai atsaukt Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja darbības atļauju saskaņā ar 1. un 2. punktu.

13. pants

Sertifikāti un licences

Lidojumderīguma sertifikātus, kompetences sertifikātus un licences, ko izdevusi vai par derīgām atzinusi Apvienotā Karaliste un kas joprojām ir spēkā, dalībvalstis atzīst par derīgiem dokumentiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, ko saskaņā ar šo regulu veic Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāji, ar nosacījumu, ka šādi sertifikāti vai licences ir izdoti vai atzīti par derīgiem saskaņā ar un atbilstīgi vismaz attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem, kas noteikti saskaņā ar Čikāgas konvenciju.

14. pants

Apspriešanās un sadarbība

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā apspriežas un sadarbojas ar Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu.

2.   Dalībvalstis pēc pieprasījuma bez liekas kavēšanās sniedz Komisijai visu informāciju, kas iegūta saskaņā ar šā panta 1. punktu, vai jebkādu citu informāciju, kas ir būtiska 8. un 9. panta īstenošanai.

15. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

16. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no nākamās dienas pēc dienas, no kuras saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Savienības tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nav piemērojami.

Tomēr 7. pantu, 10. panta 3. punktu un 11. panta 2. punktu piemēro no dienas, kad stājas spēkā šī regula.

3.   Šo regulu nepiemēro, ja līdz 2. punkta pirmajā daļā minētajai dienai ir stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu.

4.   Šo regulu beidz piemērot agrākajā no šādiem diviem datumiem:

a)

dienā, kad stājas spēkā visaptverošs nolīgums ar Apvienoto Karalisti, kura dalībniece ir Savienība un ar kuru nosaka savstarpējo gaisa pārvadājumu noteikumus, vai, attiecīgā gadījumā, kad to provizoriski piemēro; vai

b)

2020. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2019. gada 25. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  2019. gada 20. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 19. marta lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 868/2004 (2004. gada 21. aprīlis) par aizsardzību pret subsidēšanu un negodīgas cenu noteikšanas praksi, kas rada zaudējumus Kopienas gaisa pārvadātājiem gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanā no valstīm, kuras nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 162, 30.4.2004., 1. lpp.).


Top